คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย


คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใยปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูฝน มอบหมาย กรมควบคุมมลพิษ ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือป้องกันและแก้ไขจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย พร้อมจัดส่งคู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยให้กับทุกจังหวัด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห่วงใยปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูฝน จึงมอบหมาย คพ.ประสานและเผยแพร่?แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย? ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยังทุกจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับเหตุอุทกภัยทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุเช่น การติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา การจัดเตรียมแผนรองรับหากเกิดเหตุอุทกภัย และการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อรองรับเหตุอุทกภัยเป็นต้น รวมทั้งในระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญหน่วยงานท้องถิ่นจะต้องนำแนวทางที่ได้ไปพัฒนาเป็นคู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองต่อไป

ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย ไม่ว่าจะเกิดจากการเผา หรือเกิดน้ำท่วม หากมลพิษระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนทั้งประเทศแล้ว เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน และคาดว่าจะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนกันยายน โดยพบว่าปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากทางภาคเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ทำให้ในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดน้ำท่วมขังและป่าไหลหลาก ซึ่งในหลายพื้นที่อาจเกิดความรุนแรงถึงขั้นเหตุอุทกภัยได้ จึงจำเป็นที่ทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว นายจตุพร กล่าว

 

 

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม