คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 11 ของประเทศ มีคะแนนและอันดับสูงขึ้นทุกปี


คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 11 ของประเทศ มีคะแนนและอันดับสูงขึ้นทุกปี

 

คพ. หนึ่งในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พอใจผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ. 2559-2561 มีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสูง ได้รับคะแนนและอันดับสูงมาโดยตลอดทุกปี ที่ผ่านมา คพ. ติดอันดับที่ 28 ต่อมาอันดับที่ 25 และล่าสุดขึ้นมาเป็นอันดับที่ 11 ในปีนี้ จากจำนวน 146 หน่วยงานระดับกรมฯ ซึ่ง คพ. เองก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นอีกต่อไป
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากแนวทางการปฏิบัติ งานความโปร่งใส ที่รัฐบาลท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ มุ่งมั่น และดำเนินการในเรื่องของมาตรการป้องกันการทุจริตมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พศ. 2557 เป็นต้นมา ดังนั้น ทส. โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการในเรื่องของความโปร่งใส ห้ามไม่ให้มีการทุจริต โดยเด็ดขาด คพ. โดยผู้บริหารฯ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการเข้มงวดและมีมาตรการต่างๆ ในเรื่องของการป้องกันการทุจริต จึงทำให้ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในอันดับที่สูงขึ้นมาโดยตลอด
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า คพ. ได้รับผลคะแนนรวมเท่ากับร้อยละ 89.87 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับสูง จัดอยู่ในอันดับที่ 11 จากจำนวน 146 หน่วยงานระดับกรม และจากการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 คพ. ได้รับคะแนน 83.59 86.59 และ 89.87 สูงขึ้นตามลำดับ และติดอันดับที่ 28 และ 25 และสูงขึ้นมาเป็นอันดับที่ 11 ในปีนี้
นายประลอง กล่าวว่า จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน 5 ดัชนี ประกอบด้วย 1) ความโปร่งใส 2) ความพร้อมรับผิด 3) การปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5) คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ในปีนี้ คพ. ได้คะแนนสูงสุดในดัชนีที่ 3 การปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 94.72 และรองลงมา ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส ร้อยละ 94.11 ซึ่งในปีต่อๆไป ทาง คพ. โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะได้มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเป็นหน่วยงานที่มี ความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต มีลำดับการประเมินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคส่วนต่างๆ และพี่น้องประชาชน
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป นายประลอง กล่าวในตอนท้าย

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18445