คพ. ติวเข้ม จนท.หน่วยงานท้องถิ่นทุกจังหวัด ตามแผนแม่บทการจัดการขยะสะสมตกค้าง ต้องจัดการให้หมดภายในปี 2562


คพ. ติวเข้ม จนท.หน่วยงานท้องถิ่นทุกจังหวัด ตามแผนแม่บทการจัดการขยะสะสมตกค้าง 
ต้องจัดการให้หมดภายในปี 2562

 

 

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาขยะตกค้างที่เกิดขึ้นมาถึง ปัจจุบัน ปรากฎว่ามีขยะตกค้างสะสมรวมกว่า 30 ล้านตัน ที่ผ่านมาท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดการแก้ไขตามหลักวิชาการ ไปได้กว่า 70- 80% แต่ก็ยังคงมีเหลือขยะสะสมตกค้างเหลืออยู่ เช่น ปี พศ. 2560 มีขยะเกิดขึ้นกว่า 27.7 ล้านตัน และสามารถกำจัดตามหลักวิชาการไปแล้วกว่า 20 ล้านตัน ยังเหลือขยะสะสมตกค้าง อีกประมาณ 7.7 ล้านตัน ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และตามเป้าหมายของแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) เน้นให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างหรือจัดการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดการกับขยะสะสมที่ตกค้างให้หมดไปร้อยละ 100 ภายในปี 2562

 

นายประลอง กล่าว่า เพื่อให้การจัดการกับขยะสะสมที่ตกค้างสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คพ. ได้ติดตามและประชุมชี้แจง แนะนำ ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งของ ทส.และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 4 ครั้งครอบคลุมทุกจังหวัด คือ ครั้งที่1 ในภาคกลางจัดที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ภาคใต้จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 4 ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ? 16 (สสภ.ที่1-16) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) 76 จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถจ.) 76 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.)เป้าหมาย 197 แห่ง โดยในการไปชี้แจงครั้งนี้ทาง คพ. ได้ร่วมกับ สสภ.ที่ 1 ? 16 ทสจ. 16 จังหวัด สถจ.เป้าหมาย 16 จังหวัด อปท.เป้าหมาย 16 แห่ง จัดทำ "แผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกค้างหรือการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (Work Plan)" สำหรับใช้ในการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการหรือกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

นอกจากเป้าหมายการจัดการกับขยะสะสมที่ตกค้างให้หมดไปร้อยละ 100 ภายในปี 2562 แล้ว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 ภายใต้โครงการ ?ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม? มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง และกรม 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด โดยกำหนดเป้าหมายปริมาณปริมาณขยะมูลฝอย(ที่จะต้องนำไปกำจัด) ลดลงร้อยละ 5 จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 10 จำนวนแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ 10 และจำนวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 โดยที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ร่วมกับ คพ. และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชี้แจงทำความเข้าใจ กับ หน่วยงานต่างๆไปแล้ว และในปีงบประมาณ 2563 จะมีการขยายให้ดำเนินการเพิ่มเติมในหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการเต็มทุกพื้นที่ของส่วนราชการต่อไป นายประลอง กล่าว

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18471