คพ. มุ่งมั่น ย้ำสปิริตองค์การ งดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง


คพ. มุ่งมั่น ย้ำสปิริตองค์การ งดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มความเข้มข้น มาตรการลด คัดแยกขยะ ในหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นย้ำการหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสปิริตคน คพ. ต้องมีและทำก่อน เป็นผู้นำในการงดใช้ถุงพลาสติก งดใช้กล่องโฟม และแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วย คพ.เป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการออกระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เปิดเผยว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้เน้นย้ำให้ คพ. จัดทำแผนและแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกรวมทั้งภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่อใช้เป็นกรอบให้แก่หน่วยงานต่างๆตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ภายใต้โครงการ ?ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม? กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน พร้อมกันทั่วประเทศ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ สำหรับปลัดกระทรวง อธิบดี จำนวน 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด
นายประลอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ข้าราชการ จำนวน 2.53 ล้านคน ทั่วประเทศมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องส่งกำจัดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 หน่วยงานภาครัฐลดการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง(ถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วพลาสติก)ของหน่วยงาน ร้อยละ 10 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานภายใน ทส. ในฐานะกระทรวงผู้นำในการดำเนินงาน การจะต้องมีผลการดำเนินงานในเกณฑ์การประเมินมากกว่าหน่วยงานอื่น จำนวน 2 เท่า ได้แก่ ขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่ต้องส่งกำจัดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ลดการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงาน ร้อยละ 20
นายประลอง กล่าวว่า คพ. เป็นหน่วยงานริเริ่มการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย และการงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติกหูหิ้วในหน่วยงานมาตั้งแต่ ปี 2557 และขยายผลการดำเนินงานไปยังทุกหน่วยงานภายใน ทส. และได้เพิ่มขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) ชาว คพ. ได้ร่วมพลังในการดำเนินกิจกรรม?สปิริตวิชาชีพ สปิริตองค์การ งดใช้ถุงพลาสติก งดใช้กล่องโฟมและแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง? โดยเน้นย้ำสปิริตในหน้าที่และความรับผิดชอบของคนและหน่วยงาน ที่ทุกคนต้องมีและทำก่อน โดยได้ประกาศยกระดับความเข้มข้นการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง กำหนดมาตรการเด็ดขาด เช่น 1) ผู้ประกอบการภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร และ 2) ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร เข้าภายในอาคาร คพ. กำหนดเริ่มมีผลบังคับใช้เด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18513