คพ. รุกมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ


คพ. รุกมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ติดตาม ชี้แจงมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนำข้าราชการประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของจังหวัดอ่างทอง ให้ได้ตามเป้าหมาย
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการต้องดำเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชน พร้อมกันทั่วประเทศ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ สำหรับปลัดกระทรวง อธิบดี จำนวน 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด คพ. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคครบถ้วนหมดแล้ว โดยจะเริ่มประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
นายประลอง กล่าว่า เมื่อ คพ. ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดไปแล้ว หน่วยงานระดับกระทรวง กรม และพื้นที่จังหวัดต่างๆเริ่มดำเนินการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ภายในทราบและปฎิบัติแล้ว และสำหรับวันนี้จังหวัดอ่างทองจัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอ่างทอง เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานที่มีที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดอ่างทองได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึงต่อนโยบายการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม และตนได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงความเป็นมา นโยบาย และหลักเกณฑ์ในการประเมิน ตลอดจนแนวทางในการรณรงค์และดำเนินการ และในตอนท้ายของการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเห็นว่าทางจังหวัดมีความตั้งใจที่จะดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย ที่ขยะมูลฝอยที่ต้องส่งกำจัดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 ลดการทิ้งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง(ถุงพลาสติกหูหิ้วและแก้วพลาสติก) ร้อยละ 10 และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละร้อย

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18517