คพ. ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่


คพ. ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโนบายการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ช่วงวันหยุดเทศกาล จะมีนักท่องเที่ยว ประชาชนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานแห่งชาติ ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเกิดขยะมูลฝอยขึ้นเพิ่มขึ้นมากด้วย ในปี 2561 มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประมาณ 55 ล้านคน/ปี (ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากปี 2561 ได้แก่ หาดนพรัตน์ธารา ?หมู่เกาะพีพี มีปริมาณนักท่องเที่ยว 1.88 ล้านคน เขาใหญ่ มีปริมาณนักท่องเที่ยว 1.49 ล้านคน ดอยอินทนนท์ มีปริมาณนักท่องเที่ยว 0.79 ล้านคน เอราวัณ มีปริมาณนักท่องเที่ยว 0.645 ล้านคน เป็นต้น
นายประลอง กล่าวว่า ปี 2560 มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั่วประเทศ 27.40 ล้านตัน มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน 1.13 กิโลกรัม/คน/วัน โดยมีขยะที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยวประมาณ 54,573 ตัน ขยะที่เกิดขึ้นมีบางส่วนได้รับการจัดการไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ทส. ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐ อาทิ อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ ทั่วประเทศ ได้เริ่มขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยเฉพาะการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียว ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การสวนสัตว์ ได้กำหนดห้ามนำเข้าภาชนะที่ทำด้วยโฟม พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติและสวนสัตว์ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ
นายประลอง กล่าว่า ในเทศกาลปีใหม่นี้ คพ. ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว ประชาชนช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม ช่วยกันลดปริมาณขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก คัดแยกขยะก่อนทิ้งและทิ้งขยะลงในถังหรือภาชนะที่จัดไว้ เลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทนกล่องโฟมและถุงพลาสติก และขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ หากนำอาหารหรือสิ่งใดเข้าไปในพื้นที่ให้นำออกมาทิ้งตามจุดที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้คงสวยงามต่อไป

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2018&id=18521