ไทยเตรียมจัดประชุมอาเซียน กว่า 180 การประชุม ภายใต้หลัก "Green Meeting" โดยต้องลดขยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ไทยเตรียมจัดประชุมอาเซียน กว่า 180 การประชุม ภายใต้หลัก "Green Meeting"
โดยต้องลดขยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ข้อมูลจาก Jenna R. Jambeck ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ระบุว่า 5 ใน 10 ประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดของโลกอยู่ในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย (อันดับที่ 2) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 3) เวียดนาม (อันดับที่ 4) ประเทศไทย (อันดับที่ 6) และมาเลเซีย (อันดับที่ 8) ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว และประเทศไทยในฐานะ ประธานอาเซียน ในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแนวคิดหลัก (theme) Advancing Partnership for Sustainability หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน และเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการประชุมอาเซียนในประเทศไทยมากกว่า 180 การประชุม
นายประลอง กล่าวว่า ทส.ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พัฒนาแนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce (ลดการใช้วัสดุสิ่งของที่จะกลายเป็นขยะ) Reuse (การใช้วัสดุสิ่งของที่สามารถใช้งานหลายครั้ง) และ Recycle หรือ Upcycle (การนำวัสดุสิ่งของที่จะเป็นขยะมาใช้ประโยชน์) เพื่อให้ส่วนราชการที่มีบทบาทเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดประชุม ประกอบด้วย
1) การลงทะเบียนและการประชาสัมพันธ์การประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม จะมีการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดประชุมผ่านเว็บไซต์กลาง www.ASEAN2019.go.th หรือ official email และเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กลาง www.ASEAN2019.go.th เพื่อลดการใช้กระดาษให้ได้มากที่สุด 2) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม จะลดการใช้กระดาษ โดยใช้ระบบรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ใช้วัสดุอุปกรณ์ เช่น สมุดจดบันทึก เครื่องเขียน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้เท่าที่จำเป็น โดยแจกจ่ายให้ตามที่ได้รับการร้องขอเท่านั้น และลดการพิมพ์เอกสาร หากจำเป็นควรใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) การจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ให้ใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนสำหรับใส่ของที่ระลึก จัดมุมแยกขยะรีไซเคิลกับขยะทั่วไป จัดทำป้ายเวทีของการประชุม โดยใช้จอประหยัดพลังงาน (LED) หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมงานจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสามารถคืนบัตรเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีก และปรับตั้งอุณหภูมิภายในห้องจัดงานให้ไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส
4) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ใช้ขวดน้ำแก้วหรือเหยือก/ที่กดน้ำทดแทน หรือหากจำเป็นต้องใช้ขวดน้ำพลาสติก ให้เก็บรวบรวมหลังจากใช้แล้วเพื่อนำมารีไซเคิล งดใช้หลอด หากจำเป็นให้ใช้หลอดดูดน้ำที่ทำจากวัสดุทดแทนหรือวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ ลดการใช้น้ำตาล ครีม ซอส นม แบบซองหรือบรรจุในบรรจุภัณฑ์ย่อยจากพลาสติกโดยอาจใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยจากกระดาษหรือแบบเติมแทน เช่น ใส่โถ เหยือก หรือขวด กรณีที่มีการจัดเตรียมอาหารบรรจุกล่อง งดใช้กล่องโฟมโดยใช้กล่องใส่อาหารและช้อนส้อมที่ผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสามารถใช้ซ้ำได้
นายประลอง กล่าวว่า การนำแนวคิด Green Meeting มาปรับใช้เสริมในการจัดประชุมอาเซียนของไทยตลอดทั้งปีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดประชุมของอาเซียน ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นการนำแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยนำมาปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมถึงสร้างความตระหนัก สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศคู่เจรจา และสามารถสร้างแรงส่ง ขยายผลต่อสาธารณชนไทยในวงกว้างอีกด้วย

 


ผู้ประสานงาน : จินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18532