ทุกภาคส่วนตอบรับเลิกใช้ถุงพลาสติก


ทุกภาคส่วนตอบรับเลิกใช้ถุงพลาสติก

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ติดตามผลการดำเนิน ?โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม? ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ พบว่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ได้ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) อาทิ การลด คัดแยกขยะมูลฝอย และการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง ในหน่วยงานภาครัฐ โดยบรรจุเป็นตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของผู้บริหารหน่วยงานระดับปลัดกระทรวง อธิบดีกรม จำนวน 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ยา โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยาเอง และมหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
นายประลอง กล่าวว่า ในส่วนของภาคเอกชนและผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือ เช่น การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap seal) ทั่วประเทศ การลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ ทุกวันที่ 4 ของเดือน การลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ดำเนินแคมเปญ "ลดวันละถุง คุณทำได้" โดยทุกถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลูกค้าปฏิเสธ จะเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์/ถุง เพื่อจะนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช และร้านเครื่องดื่มลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ด้วยการลดราคาเมื่อลูกค้านำแก้วมาเอง อาทิ อเมซอน อินทนิล สตาร์บัค ชาพะยอม เป็นต้น
นายประลอง กล่าวว่า การรณรงค์การลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่ง ทส.จะได้กระตุ้นการดำเนินงานในระดับนโยบายต่อไป โดยการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโรดแมพ ( Roadmap) การจัดการขยะพลาสติก ปี พ.ศ. 2562 - 2570 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดการขยะพลาสติกของประเทศต่อไป
โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เป็นการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย ทส.ได้เสนอโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบ ในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2) ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3) การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4) ทำความดีด้วยหัวใจงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ 5) การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

 


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18537