ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม เลิกใช้แคปซีลมากขึ้น ประชาชนตระหนักผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา ร่วมใจเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) ประชาชนเข้าใจและตระหนักผลกระทบติ่สิ่งแวดล้อม หันมาซื้อน้ำดื่มที่ไม่มีแคปซีลมากขึ้น ตั้งเป้าบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มทั้งหมดเลิกใช้แคปซีล ภายในปี 2562

 

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการผลิตขวดพลาสติกน้ำดื่มประมาณ 4,400 ล้านขวดต่อปี มีสัดส่วนการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม(แคปซีล) ร้อยละ 60 หรือประมาณ 2,600 ล้านขวด ก่อให้เกิดขยะพลาสติก 2,600 ล้านชิ้นต่อปี (ประมาณ 60%) หรือคิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตันต่อปี ความยาว 260,000 กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ ซึ่ง คพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นและปัญหาแคปซีลขวดน้ำดื่ม ซึ่งเป็นขยะที่มีขนาดเล็ก เบา จัดเก็บยาก และกระจัดกระจายปะปนในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน จึงดำเนินการขับเคลื่อนการเลิกใช้แคปซีลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ภาครัฐ และเอกชน ทั้งการลงนามบันทึกความร่วมมือ และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

นางสุณี กล่าวว่า ความคืบหน้าการเลิกใช้แคปซีลขวดน้ำดื่ม มีบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มบริษัทใหญ่ที่ไม่ใช้แคปซีลแล้ว ได้แก่ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บริษัท ซีโน-แปซิฟิก เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด, บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด, บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จำกัด สำหรับบริษัทและองค์กรที่ดำเนินการเลิกใช้แคปซีล ในปี 2560 ได้แก่ บริษัท คาราบาวแดง จำกัด (น้ำดื่มตราคาราบาว) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งในส่วนที่มหาวิทยาลัยผลิตเองและร้านค้าในมหาวิทยาลัย ในส่วนของประชาชนผู้บริโภคก็มีความเข้าใจว่าแคปซีลไม่ได้รับรองความสะอาดของน้ำดื่ม และตระหนักในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หันมาบริโภคน้ำดื่มที่ไม่มีแคปซีลมากขึ้น

 

ในส่วนแผนการดำเนินงานต่อไป คพ. จะนำข้อเสนอของภาคเอกชนบางรายที่ขอยืดระยะเวลาการเลิกใช้แคปซีล มากกว่า 1 ปี โดย คพ.จะร่วมกับสถาบันพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมอาเซียนไวนิล เคาน์ซิล ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาประกอบการกำหนดระยะเวลาการเลิกใช้แคปซีลให้เหมาะสม ซึ่งจะหารือในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเลิกใช้แคปซีล โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1.บริษัทผู้ผลิตนำดื่ม อย่างน้อย 50% ของบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่ม เลิกใช้แคปซีลภายในปี 2561 และ 2.บริษัทผู้ผลิตนำดื่มทั้งหมด เลิกใช้แคปซีล ภายในปี 2562 นางสุณี กล่าว

 

ด้าน นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ที่ธรรมศาสตร์ไม่จำหน่ายน้ำดื่มที่มีแคปซีลแล้ว โดยทางร้านค้าจะจำหน่ายน้ำดื่มของธรรมศาสตร์เป็นหลักซึ่งน้ำดื่มของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีแคปซีล คาดว่าสิ้นปี 2560 แคปซีลที่ธรรมศาสตร์จะหมดไป มหาวิทยาลัยได้แจกกระบอกน้ำและถุงผ้าให้กับนักศึกษาในวันปฐมนิเทศเพื่อลดการเกิดขยะพลาสติก ซึ่งเริ่มแจกมาเป็นเวลา 4 ปีแล้ว และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มอย่างเพียงพอ