ทส. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562


ทส. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาวาระที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำเสนอในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2562 สรุปได้ดังนี้ แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเป้าหมายเพื่อสร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเร่งด่วนระยะปานกลาง และระยะยาว

มาตรการระยะเร่งด่วน เป็นช่วงที่เกิดวิกฤติ PM2.5 มีแนวทางการปฏิบัติ 3 ขั้นตอนได้แก่

1.) ขั้นเตรียมการ (ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ : กันยายน - พฤศจิกายน) เป็นขั้นทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมการสั่งการก่อนเข้าสู่สถานการณ์

2.) ขั้นปฏิบัติการ (ธันวาคม- เมษายน) เป็นการปฏิบัติการช่วงเกิดสถานการณ์ PM2.5 เกินมาตรฐานโดยกำหนดแผนปฏิบัติการตามปริมาณ PM2.5 ดังนี้

ระดับที่ 1 เป็นระดับที่ PM2.5 มีค่าสูงกว่า 50 มคก. / ลบ. ม. ให้ส่วนราชการทุกหน่วยต้องดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตามสภาวะการณ์ปกติ

ระดับที่ 2 เป็นระดับที่ PM2.5 มีค่าสูงกว่า 50 มคก. / ลบ. ม. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเพิ่มและยกระดับมาตรการต่างๆ ให้เข้มงวดขึ้น โดยผู้ว่ากทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยส่วนราชการอื่นๆเป็นหน่วยสนับสนุน การดำเนินการ อาทิ ตรวจสอบตรวจจับรถโดยสาร/รถบรรทุก และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขยายพื้นผิวจราจร งดเว้นกิจกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดฝุ่นละออง ห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเฝ้าระวังและปฏิบัติการทำฝนเทียม และมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย การใช้รถสาธารณะ การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างขนาดใหญ่และอาคารสูง การเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรจากการก่อสร้าง

3.) ขั้นฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์กลับสู่ปกติ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนหรือ After Action Review/AAR เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษ รับความคิดเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปปรับปรุงและพิจารณาในรายละเอียด

 


ผู้ประสานงาน : ส่วนสื่อสารองค์กร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18604