สถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562


สถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562  

นายประลอง ดำรงค์ไทยอธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือประจำวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดี่ยวกันของเมื่อ วาน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี - มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีเหลือง 8 พื้นที่(คุณภาพอากาศ ปานกลาง) พื้นที่สีส้ม 6 พื้นที่(เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเขียว 2 พื้นที่(คุณภาพอากาศดี) และพื้นที่สีแดง 1 พื้นที่(มี ผลกระทบต่อสุขภาพ) บริเวณตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน -ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 31 - 94 มลก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) -ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 49 - 108 มลก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)  

ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์  air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai นายประลอง กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (2มีนาคม 2562) นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าบัญชาการ เหตุการณ์ในการดับเพลิงไหม้หญ้าแห้งกลางทุ่งนาทีรกร้างในพื้นที่หมู่ 2 ต.เวียงยองลุกลามไปยังพื้นที่หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน มีพื้นที่เสียหายประมาณ 200 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวติดกับศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธุารณภูัย อ.เมืองลำพูนร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านระดมรถดับเพลิงจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน จำนวน 7 หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่และข้างเคียง จำนวน 13 แห่งรวมทั้งสิ้น 20 คันเข้าระงับเหตุ ทั้งนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาประมาณ 14.30 น.  

ที่จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงกรณีเกิดจุด ความร้อนในพื้นที่บ้านสันติคีรี ม.1 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้หลังเกิดเหตุได้ระดมอาสาสมัครเข้าร่วมกันดับไฟ แต่ เนื่องจากอยู่ในป่า มีวัชพืชขึ้นรกรถบรรทุกน้าไม่สามารถเข้าถึง จึงต้องใช้ถังสะพายหลังเข้าไปดับไฟ โดยสามารถดับไฟได้ ภายในเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 23 ไร่ และในเวลา 08.40 น. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้า พร้อมเจ้าหน้าที่ี่สถานีฯ เจ้าหน้าที่ี่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เจ้าหน้าที่ี่หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว และทหารชุดปฏิบัติการ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯร่วมกันสกัดกั้นไฟจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้ไฟลามเข้ามายังฝั่ง ประเทศไทยจนแล้วเสร็จเวลา 11.30 น. พบว่าไม่มีพื้นที่เสียหายในฝั่งไทยแต่อย่างใด  

นายประลอง กล่าวว่า ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงนำรถบรรทุกน้าฉีดล้างถนนและพ่นละอองน้าในอากาศเพื่อลด ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์  และ สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย เฝ้าระวังและลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า โดยตรวจพบไฟป่าบริเวณบ้านห้วยตาด หมู่ 8 ดงป่าป๋วย หมู่ 2 และบ้านหย่อมบ้านปิสลงหมู่ 2 อ.อมก๋อย จึงดำเนนการดับไฟจนแล้วเสร็จ คาดว่าสาเหตุมาจากการเผาเพื่อหาของป่า ส่วนในพื้นที่ตำบลแม่เหียะเกิดไฟป่าบริเวณหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์  หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ป่าเสียหายประมาณ 2 ไร่ เจ้าหน้าที่ี่ หน่วยดับไฟป่าเคลือบที่แม่เหียะ และเจ้าหน้าที่ี่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้ร่วมกันดับไฟจนดับสนิทในเวลา 14.20 น.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนสื่อสำรองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18668