27 ปี คพ. ย้ำสปิริต่องค์การจัดการมลพิษของประเทศ


27 ปี คพ. ย้ำสปิริต่องค์การจัดการมลพิษของประเทศ

ข่าววันที่ 10 เม.ย. 62

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปิดเผยว่า เดือนเมษายนี้น คพ.ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 27 ปี เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านการจัดการมลพิษของประเทศ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ มีการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำเพื่อรักษาคุณภาพน้ำของประเทศให้อยู่เหมาะ กับการใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม การจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ภายในปี 2570 และในอนาคตต้อง พิจารณาเรื่องการอนุญาตระบายมลพิษตามศักยภาพที่รองรับของแต่ละแหล่งน้ำ

นายประลอง กล่าวว่า การจัดการคุณภาพอากาศ จัดทำมาตรการการควบคุมและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด จากยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษ การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ น้ำมันเชื้อเพลิง การแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมทั้งจังหวัดและท้องถิ่นรวมถึงภาคส่วันที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศ และขับเคลือบไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศ และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ปัจจุบันมีการรายงานผ่าน แอปพลิเคชั่น Air4thai ติดตามได้ตลอดเวลา

นายประลอง กล่าวต่อว่า การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปริมาณขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองการเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยู่ในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง เพื่อนำกลับไปใช้ ประโยชน์  และการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งมีการกำจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ของเสีย อันตรายจากชุมชนก็มีการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีการเร่งออกกฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสีย อันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะนำมากำกับดูแลให้ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อควบคุมการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเข้มงวด

และที่สำคัญ คพ.เน้นย้ำสปิริตวิชาชีพ สปิริต่องค์การที่เจ้าหน้าที่ี่ทุกคนต้องมี เป็นตัวอย่างในการป้องกัน ลด และจัดการมลพิษ ทั้งคนและองค์การต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม และที่ภาคภูมิใจ คพ.เป็นองค์กรโปร่งใส ในอันดับที่ 11 ของประเทศ เราจะปฏิบัติหน้าที่ี่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป นายประลอง กล่าว

ส่วนสื่อสารองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18749