คพ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลสงกรานต์


คพ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ฉบับที่ 101/2562 วันที่11 เมษายน 2562

คพ.จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดลอม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัด ระยอง พร้อมประสานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 - 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วง เทศกาลสงกรานต์  เตือนโรงงาน ผู้ประกอบการระวังอุบัติภัยสารเคมีช่วงหน้าร้อนและวันหยุดยาว

นายประลอง ดำรงค์ไทยอธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดลอม (ทีม SERT) พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจ วิเคราะห์มลพิษต่าง ๆ ในภาคสนาม และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดลอม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ควบคุม มลพิษจังหวัดระยอง พร้อมทั้งเตรียมแผนการประสานัการตอบโต้เหตุเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงาน สิ่งแวดลอมภาค 1 - 16 ร่วมปฏิบัติหน้าที่ี่สนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและให้ คำแนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยหน่วยงานท้องถิ่น หรือประชาชนผู้ พบเหตุสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผ่านทางสายด่วน 1 6 5 0 และเบอร์โทรศัพท์ประสานเหตุฉุกเฉิน หมายเลข 09 - 8253 - 2026  

นายประลอง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน สถานประกอบการต่าง ๆ จะ หยุดีหรือลดการผลิตเพื่อให้พนักงานกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยว ประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อันมกเกิดอุบัติภัย สารเคมีอาทิสารเคมีหกรั่วไหลจากโรงงานที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น ไฟไหม้โรงงาน หรือคลังจัดเก็บสารเคมี และบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมทั้งการลักลอบทิ้งกากของเสียที่เป็นพิษในที่สาธารณะการระบายน้าทิ้งจาก แหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ และอุบัติเหตุจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย   เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอม

ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ   พ.ศ. 2558 จึงจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว และข้อความร่วมมือ ส่วนราชการสถานประกอบการต่าง ๆ ในการจัดเตรียมบุคลากร ในการดูแลพื้นที่เข้มงวดด้านความปลอดภัยและ ระมัดระวังในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บ สารเคมีและวัตถุอันตรายให้ถูกหลักวิชาการดูแลระบบ เตือนภัยและการดับเพลิงให้ใช้งานเป็นปกติเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น นายประลอง กล่าว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนสื่อสำรองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69โทรสาร 022985108

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18759