ครม. เห็นชอบโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573


ครม. เห็นชอบโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก   พ.ศ. 2561 - 2573  

ฉบับที่ 109/2562 วันที่19 เมษายน 2562

คพ.ประสาน ภาครัฐ เอกชนและประชาชน สู่เป้าหมาย วันที่ 17 เมษายน 2562 คพ. เสนอวาระ เรื่อง โรดแมพการจัดการขยะพลาสติก   พ.ศ. 2561 - 2573 เข้าสู่การ พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 16/2562 ณ ึตักบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบ (ร่าง) โรดแมพการ จัดการขยะพลาสติก   พ.ศ.2561-2573 ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอเพื่อ เป็นกรอบนนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบ แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตาม ร่าง Roadmap โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

นายประลอง กล่าวว่าโรดแมพ การจัดการขยะพลาสติก   พ.ศ. 2561 - 2573 ประกอบ 2 เป้าหมาย เป้าหมายที่ 1 การลด และเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสูงแวดลอม จำนวน 7 ชนิด ดังนี้    - เลิกใช้ภายใน ปี 2562 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1) พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (plastic bottle cap seal) 2) ผลิตภัณฑ์  พลาสติกที่มีส่วนผสมของสารประเภท็ออกโซ่ (oxo) 3) ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) - เลิกใช้ภายใน ปี 2565 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ 1) ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนา <36 ไมครอน 2) กล่องโฟมบรรจุ อาหาร 3) แก้วน้ำพลาสติก (แบบบาง) 4) หลอดพลาสติก (หลอดเครื่องดื่มทั่วไป) เป้าหมายที่ 2 การนำขยะพลาสติกเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570

นายประลอง กล่าวว่า การดำเนนการภายใต้โรดแมพ แบ่งการดำเนนการเป็น 3 มาตรการคือ 1. มาตรการลด การเกิดขยะพลาสติก ณ แหล่งกำเนิด 2. มาตรการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดี่ยว (Single-use Plastic) ณ ขั้นตอน การบริโภค 3. มาตรการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ี่ความรู้รับผิดชอบสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนนงานตามร่าง Roadmapในทุกภาคส่วน ตลอดจนมีการกำหนดกลไกต่าง ๆ ในการขับเคลือบ อาทิ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการในการดำเนนงาน รณรงค์ประชาสัมพันธ์  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  การส่งเสริมสนับสนุนการนำขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้ความมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยจะมีการศึกษาและกำหนดเป้าหมายของการใช้พลาสติกที่นำ กลับมาใช้ประโยชน์  สำหรับขยะพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะถูกนำไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนสื่อสำรองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18769