คพ. มอบมือถือเก่า ในโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ เพื่อนำไปกำจัด พร้อมกับจะดำเนินการต่อกับ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิค


คพ. มอบมือถือเก่า ในโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ เพื่อนำไปกำจัด พร้อมกับจะดำเนินการต่อกับ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิค

ฉบับที่ 122/2562 วันที่1 พฤษภาคม 2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ได้ส่งมอบมือถือเก่าที่ประชาชนนำมาคืนที่ คพ. จากดำเนินการโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้าง ชาติ จำนวนประมาณ 2,000 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ให้บริษัท เทสแอม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อัคคีปราการ จำกัด และบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด (มหาชน) เพื่อน าไปจัดการตามหลักวิชาการ ป้องกันผลกระทบต่อ ต่อสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้มอบให้แก่ให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีเพื่อนำเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำขาเทียมพระราชทานมอบให้ผู้พิการต่อไป

นายประลอง กล่าวว่า คพ. ดำเนินโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้รับจัดการซากโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับคืนมือถือจาก ประชาชนทั่วไป นำกลับไปรีไซเคิลให้เกิดความคุ้มค่าโดยการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ควบคุมกับการ จัดการกากของเสียอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และผลตอบแทนที่ได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะได้มอบให้แก่ให้แก่องค์กร เพื่อการกุศลนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ประชาชนที่จะคืนมือถือเก่า สามารถนำมือถือคืนได้ คพ. หรือตามศูนย์ให้บริการ เครือข่ายมือถือที่กำหนดและจุดรับคืนที่มีสัญลักษณ์โครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2298 2420

"เนื่องจากการออกพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ ยังต้องนำไป ปรับปรุงและแก้ไข เพื่อเสนอในคราวต่อไป ดังนั้น การจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ณ. ขณะนี้ ยังเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คพ.จะขยายโครงการฯ ดังกล่าวให้รวมถึงการส่งคืนซาก เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนนำซากเครื่องใช้ไฟฟ้ามาส่งได้ที่คพ.หรือหน่วยงานเครือข่าย และประสานผู้บริษัท ที่กำจัดอย่างถูกต้องนำไปจัดการอย่างถูกต้องต่อไป เพื่อลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม" นายประลอง กล่าว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนสื่อสารองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : ส่วนสื่อสารองค์กร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18799