คพ. สรุปผล “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นไปตามแผนงาน


คพ. สรุปผล “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นไปตามแผนงาน

ฉบับที่ 123/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ) ได้ให้ความสำคัญและตระหนี่กถึงปัญหามลพิษในสิ่สิ่งแวดล้อมเกิดจาก ขยะพลาสติก จึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนนการป้องกันไขปัญหาขยะพลาสติกแบบ บูรณาการทส.โดยคพ. จึงจัดทำโครงการ” ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม “ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ 2. ลดรับ ลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ร้าน สะดวกซื้อ และตลาดสด 3. ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 4. ลด ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์  และ5. จัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัด ชายทะเล ซึ่ง รมว.ทส.ก็ ได้ผลักดันและเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตลอดมา

นายประลอง กล่าวว่า การประเมินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยู่ในหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กร ของหน่วยงานระดับกรม 152 แห่ง และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด กำหนดให้ อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยู่ในหน่วยงาน มีปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 5 หรือ 11,225 ตันต่อปี รวมถึงมี ปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี แก้วพลาสติกแบบ ใช้ครั้งเดี่ยว ลดลง 30 ล้านใบต่อปี ผลการประเมินในรอบแรกเป็นการประเมินด้านกิจกรรม ประสบความสำเร็จตาม แผนงาน แต่ยังคงต้องมีการขับเคลือบการดำเนนงานต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงตามเป้าหมายในรอบ การประเมินต่อไป

ทั้งนี้ การจัดการขยะพลาสติกเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตาม Road Map การจัดการขยะพลาสติก ภายในปี 2565 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดี่ยว จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ ไมโครบีด ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อย กว่า 36 ไมครอนกล้องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดี่ยว) และหลอดพลาสติก ยังคงต้อง ดำเนนการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลือบการ ดำเนนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป นายประลองกล่าว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ส่วนสื่อสำรองค์กรกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 022982065-69 โทรสาร 022985108

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)

ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18811