บ่อขยะทต.เถินบุรี

  • บ่อขยะ : บ่อขยะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะทต.เถินบุรี

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

บ้านท่าใหม่ หมู่ 3 อ. เถิน จ. ลำปาง
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : y :
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ ทต.เถินบุรี
เปิดดำเนินการตั้งแต่

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย โยธาธิการและผังเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2559
งบประมาณ 60000000 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ทส

ก่อสร้างโดยบริษัท ml เริ่มสร้าง 58 2558 แล้วเสร็จ 59 2559
งบประมาณก่อสร้าง 60000000 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ทส

ศักยภาพของระบบ 300 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ขนาดที่ออกแบบ ตันต่อวัน
การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ งาน ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ uasb
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ลำรางผ่านในบ่อขยะ

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน 4 บ่อ

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน
ชื่อ ทต.เถินบุรี

สถานการณ์ดำเนินงานในปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ


องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทต.เถินบุรี

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 1 ตัน/วัน


ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ (หน่วยงานอื่นที่ส่งขยะมูลฝอยมากำจัดร่วม) 0 ตัน/เดือน


ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวม 1 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ 0 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะ RDF ที่คัดแยกได้ 0 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าระบบกำจัด 1 ตันต่อวัน

ไม่พบข้อมูล

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

MBT มีประมาณขยะสะสม ตัน
หลุมลึกประมาณ เมตร สูงจากพื้นดิน เมตร
ไถกลบทุกวัน ไถกลบครั้งคราว

ขยะตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 48 ตัน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา