บ่อขยะอบต.วังทรายคำ

  • แมงปอ : 0

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.วังทรายคำ

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

บ้านทุ่งห้า หมู่ 8 อ. วังเหนือ จ. ลำปาง
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 19.082706 y : 99.656143
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 0.75 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ อบต.วังทรายคำ
เปิดดำเนินการตั้งแต่

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย 0 เมื่อปี พ.ศ. 2475
งบประมาณ 0 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ 0

ก่อสร้างโดยบริษัท 0 เริ่มสร้าง 1 ม.ค. 544 แล้วเสร็จ 1 ม.ค. 544
งบประมาณก่อสร้าง 0 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ 0

ศักยภาพของระบบ 0 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ขนาดที่ออกแบบ ตันต่อวัน

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

ไม่มี

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

มี จำนวน บ่อ

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน
ชื่อ อบต.วังทรายคำ

สถานการณ์ดำเนินงานในปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ


องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.วังทรายคำ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 0 ตัน/วัน


ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ (หน่วยงานอื่นที่ส่งขยะมูลฝอยมากำจัดร่วม) 0 ตัน/เดือน


ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวม 0 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ 0 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะ RDF ที่คัดแยกได้ 0 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าระบบกำจัด 0 ตันต่อวัน

ไม่พบข้อมูล

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

MBT มีประมาณขยะสะสม ตัน
หลุมลึกประมาณ เมตร สูงจากพื้นดิน เมตร
ไถกลบทุกวัน ไถกลบครั้งคราว

ขยะตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 24 ตัน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา