บ่อขยะอบต.แม่ถอด

  • ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : 555 หมู่ ุ6

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

บ่อขยะอบต.แม่ถอด

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

บ้านแม่เตี๊ยะนอก หมู่ 8 อ. เถิน จ. ลำปาง
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 17.747822 y : 99.223248
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 0.3 ไร่ งาน ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบกำจัดขยะ อบต.แม่ถอด
เปิดดำเนินการตั้งแต่

สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

งบประมาณโครงการและการออกแบบ

การศึกษาออกแบบโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2555
งบประมาณ 30 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ธนาคารออมสิน

ก่อสร้างโดยบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ น่าน เริ่มสร้าง 54 2554 แล้วเสร็จ 55 2555
งบประมาณก่อสร้าง 24 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ ธนาคารออมสิน

ศักยภาพของระบบ 5 ตันต่อวัน

วิธีการกำจัดมูลฝอยที่ออกแบบ

ระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอย (Leachate Treatment Plant)

มี ขนาดพื้นที่ ไร่ 2 งาน ตารางวา
ดำเนินการบำบัดด้วยระบบ แบบผึ่ง
น้ำชะขยะที่ผ่านการบำบัดแล้วปล่อยลงสู่ ระเหยไป

บ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Monitoring Well)

ไม่มี

การติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะ

ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

ประเภทหน่วยงาน
ชื่อ อบต.แม่ถอด

สถานการณ์ดำเนินงานในปัจจุบัน

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ


องค์กรที่ดำเนินงานในสถานที่กำจัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่ถอด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 1 ตัน/วัน


ปริมาณขยะทั้งหมดที่นำเข้ามากำจัดในสถานที่กำจัดแห่งนี้ (หน่วยงานอื่นที่ส่งขยะมูลฝอยมากำจัดร่วม) 0 ตัน/เดือน


ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวม 1 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ 0 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะ RDF ที่คัดแยกได้ 0 ตันต่อวัน


ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งเข้าระบบกำจัด 1 ตันต่อวัน

ไม่พบข้อมูล

วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ใช้ในปัจจุบัน

ขยะตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 3 ตัน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ณ แหล่งน้ำใกล้เคียงกับสถานที่กำจัดขยะ

ไม่มีการตรวจ

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ณ บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน

ไม่มีการตรวจ

ปัญหาในการดำเนินการ

ไม่มีปัญหา