จังหวัด สมุทรปราการ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุทธิภิรมย์ ต. เทศบาลนครสมุทรปราการ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-702-5021 โทรสาร 02-702-5021

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.599589 y : 100.596928

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

1,004.90 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 49

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 6 แห่ง
เทศบาลตำบล 14 แห่ง
อบต. 27 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
2 ทน.สมุทรปราการ / สมุทรปราการ 51,451.00 120.00 1 120.00 80.00 40.00 - - 80.00 - 80.00 80.00 - - - - - - - 40.00
3 ทต.ด่านสำโรง / สมุทรปราการ 56,095.00 110.00 1 110.00 90.00 20.00 - - 90.00 - 90.00 90.00 - - - - - - - 20.00
4 ทต.สำโรงเหนือ / สมุทรปราการ 30,461.00 90.00 1 90.00 74.00 16.00 - - 74.00 - 74.00 74.00 - - - - - - - 16.00
5 ทม.ปากน้ำสมุทรปราการ / สมุทรปราการ 29,081.00 90.00 1 90.00 18.00 72.00 - - 18.00 - 18.00 18.00 - - - - - - - 72.00
7 ทต.แพรกษา / สมุทรปราการ 26,539.00 55.00 1 55.00 23.00 32.00 - - 23.00 - 23.00 23.00 - - - - - - - 32.00
8 อบต.แพรกษาใหม่ / สมุทรปราการ 43,278.00 30.00 1 30.00 20.00 10.00 - - 20.00 - 20.00 20.00 - - - - - - - 10.00
9 อบต.แพรกษา / สมุทรปราการ 31,737.00 36.00 1 36.00 29.00 7.00 - - 29.00 - 29.00 29.00 - - - - - - - 7.00
10 อบต.บางโปรง / สมุทรปราการ 9,124.00 10.00 1 10.00 8.00 2.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - - 2.00
11 ทต.บางปู / สมุทรปราการ 120,058.00 220.00 1 220.00 200.00 20.00 - - 200.00 - 200.00 200.00 - - - - - - - 20.00
12 อบต.บางด้วน / สมุทรปราการ 8,014.00 10.00 1 10.00 8.00 2.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - - 2.00
13 ทต.บางเมือง / สมุทรปราการ 102,108.00 147.00 1 147.00 130.00 17.00 - - 130.00 - 130.00 130.00 - - - - - - - 17.00
14 อบต.เทพารักษ์ / สมุทรปราการ 21,950.00 35.00 1 35.00 12.00 23.00 - - 12.00 - 12.00 12.00 - - - - - - - 23.00
15 ทต.บางบ่อ / สมุทรปราการ 6,605.00 17.00 1 17.00 17.00 0.00 - - 17.00 - 17.00 17.00 - - - - - - - 0.00
16 อบต.บางบ่อ / สมุทรปราการ 22,561.00 35.00 1 35.00 35.00 0.00 - - 35.00 - 35.00 35.00 - - - - - - - 0.00
17 อบต.บ้านระกาศ / สมุทรปราการ 6,696.00 12.00 1 12.00 7.00 5.00 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 5.00
18 ทต.บางพลีน้อย / สมุทรปราการ 9,091.00 15.00 1 15.00 15.00 0.00 - 15.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - - 0.00
19 อบต.บางเพรียง / สมุทรปราการ 17,150.00 35.00 1 35.00 35.00 0.00 - - 35.00 - 35.00 35.00 - - - - - - - 0.00
20 ทต.คลองด่าน / สมุทรปราการ 11,731.00 17.00 1 17.00 17.00 0.00 - - 17.00 - 17.00 17.00 - - - - - - - 0.00
21 อบต.คลองด่าน / สมุทรปราการ 17,664.00 16.07 1 16.07 15.00 1.07 - - 15.00 - 15.00 15.00 - - - - - - - 1.07
22 ทต.คลองสวน / สมุทรปราการ 3,325.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.00
23 อบต.เปร็ง / สมุทรปราการ 4,277.00 10.00 1 10.00 3.50 6.50 - - 3.50 - 3.50 3.50 - - - - - - - 6.50
24 อบต.คลองนิยมยาตรา / สมุทรปราการ 3,202.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 0.00
25 ทต.บางพลี / สมุทรปราการ 9,650.00 20.00 1 20.00 16.00 4.00 - - 16.00 - 16.00 16.00 - - - - - - - 4.00
26 อบต.บางพลีใหญ่ / สมุทรปราการ 71,585.00 120.00 1 120.00 46.00 74.00 - - 46.00 - 46.00 46.00 - - - - - - - 74.00
27 อบต.หนองปรือ / สมุทรปราการ 2,578.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.00
28 อบต.บางแก้ว / สมุทรปราการ 46,553.00 169.00 1 169.00 169.00 0.00 - - 169.00 - 169.00 169.00 - - - - - - - 0.00
29 อบต.บางปลา / สมุทรปราการ 32,277.00 58.00 1 58.00 58.00 0.00 - - 58.00 - 58.00 58.00 - - - - - - - 0.00
30 อบต.บางโฉลง / สมุทรปราการ 39,953.00 110.00 1 110.00 88.00 22.00 - - 88.00 - 88.00 88.00 - - - - - - - 22.00
31 อบต.ราชาเทวะ / สมุทรปราการ 27,112.00 72.00 1 72.00 68.40 3.60 - - 68.40 - 68.40 68.40 - - - - - - - 3.60
32 ทม.พระประแดง / สมุทรปราการ 9,983.00 35.00 1 35.00 28.00 7.00 - - 28.00 - 28.00 28.00 - - - - - - - 7.00
33 อบต.ทรงคนอง / สมุทรปราการ 7,915.00 7.20 1 7.20 6.00 1.20 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 1.20
34 ทม.ปู่เจ้าสมิงพราย / สมุทรปราการ 75,855.00 150.00 1 150.00 117.00 33.00 - - 117.00 - 117.00 117.00 - - - - - - - 33.00
35 อบต.บางยอ / สมุทรปราการ 11,157.00 11.00 1 11.00 11.00 0.00 - - 11.00 - 11.00 11.00 - - - - - - - 0.00
36 อบต.บางกะเจ้า / สมุทรปราการ 2,723.00 8.00 1 8.00 5.00 3.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 3.00
37 อบต.บางน้ำผึ้ง / สมุทรปราการ 4,880.00 10.00 1 10.00 4.00 6.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 6.00
38 อบต.บางกระสอบ / สมุทรปราการ 2,958.00 7.00 1 7.00 5.40 1.60 - - 5.40 - 5.40 5.40 - - - - - - - 1.60
39 อบต.บางกอบัว / สมุทรปราการ 7,214.00 8.00 1 8.00 5.00 3.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 3.00
40 ทม.ลัดหลวง / สมุทรปราการ 73,898.00 160.00 1 160.00 110.00 50.00 - - 110.00 - 110.00 110.00 - - - - - - - 50.00
41 ทต.พระสมุทรเจดีย์ / สมุทรปราการ 13,061.00 30.00 1 30.00 22.50 7.50 - - 22.50 - 22.50 22.50 - - - - - - - 7.50
42 ทต.แหลมฟ้าผ่า / สมุทรปราการ 19,222.00 24.00 1 24.00 21.00 3.00 - - 21.00 - 21.00 21.00 - - - - - - - 3.00
43 อบต.นาเกลือ / สมุทรปราการ 11,365.00 12.00 1 12.00 8.00 4.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - - 4.00
44 อบต.บ้านคลองสวน / สมุทรปราการ 21,691.00 40.00 1 40.00 37.00 3.00 - - 37.00 - 37.00 37.00 - - - - - - - 3.00
45 อบต.แหลมฟ้าผ่า / สมุทรปราการ 4,698.00 8.50 1 8.50 2.00 6.50 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 6.50
46 อบต.ในคลองบางปลากด / สมุทรปราการ 59,556.00 83.00 1 83.00 83.00 0.00 - - 83.00 - 83.00 83.00 - - - - - - - 0.00
47 ทต.บางเสาธง / สมุทรปราการ 23,507.00 85.00 1 85.00 85.00 0.00 - - 85.00 - 85.00 85.00 - - - - - - - 0.00
48 อบต.บางเสาธง / สมุทรปราการ 30,333.00 65.00 1 65.00 65.00 0.00 - - 65.00 - 65.00 65.00 - - - - - - - 0.00
49 อบต.ศีรษะจรเข้น้อย / สมุทรปราการ 10,801.00 15.00 1 15.00 15.00 0.00 - - 15.00 - 15.00 15.00 - - - - - - - 0.00
50 อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ / สมุทรปราการ 10,440.00 12.00 1 12.00 10.50 1.50 - - 10.50 - 10.50 10.50 - - - - - - - 1.50