จังหวัด นนทบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน รัตนาธิเบศร์ ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-580-0705-6 โทรสาร 02-580-0705

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.862758 y : 100.514573

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

622.38 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 47

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 6 แห่ง
เทศบาลตำบล 11 แห่ง
อบต. 27 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
52 ทน.นนทบุรี / นนทบุรี 256,960.00 485.00 1 485.00 310.09 174.91 - - 310.09 - 310.09 310.09 - - - - - - - 174.91
53 อบต.บางไผ่ / นนทบุรี 10,940.00 20.00 1 20.00 12.07 7.93 - - 12.07 - 12.07 12.07 - - - - - - - 7.93
54 ทม.บางศรีเมือง / นนทบุรี 30,873.00 35.50 1 35.50 32.59 2.91 - - 32.59 - 32.59 32.59 - - - - - - - 2.91
55 อบต.บางกร่าง / นนทบุรี 21,059.00 30.00 1 30.00 23.16 6.84 - - 23.16 - 23.16 23.16 - - - - - - - 6.84
56 ทต.ไทรม้า / นนทบุรี 21,683.00 22.12 1 22.12 21.67 0.45 - - 21.67 - 21.67 21.67 - - - - - - - 0.45
57 อบต.บางรักน้อย / นนทบุรี 20,176.00 18.36 1 18.36 17.68 0.68 - - 17.68 - 17.68 17.68 - - - - - - - 0.68
58 ทม.บางกรวย / นนทบุรี 42,096.00 48.41 1 48.41 38.86 9.55 - - 38.86 - 38.86 38.86 - - - - - - - 9.55
59 ทต.บางสีทอง / นนทบุรี 10,365.00 19.00 1 19.00 11.62 7.38 - - 11.62 - 11.62 11.62 - - - - - - - 7.38
60 อบต.บางขนุน / นนทบุรี 5,105.00 12.00 1 12.00 11.54 0.46 - - 11.54 - 11.54 11.54 - - - - - - - 0.46
61 อบต.บางขุนกอง / นนทบุรี 9,573.00 19.00 1 19.00 18.81 0.19 - - 18.81 - 18.81 18.81 - - - - - - - 0.19
62 ทต.ปลายบาง / นนทบุรี 40,576.00 46.00 1 46.00 45.70 0.30 - - 45.70 - 45.70 45.70 - - - - - - - 0.30
63 อบต.มหาสวัสดิ์ / นนทบุรี 4,184.00 10.00 1 10.00 7.28 2.72 - - 7.28 - 7.28 7.28 - - - - - - - 2.72
64 ทต.ศาลากลาง / นนทบุรี 13,384.00 15.00 1 15.00 11.61 3.39 - - 11.61 - 11.61 11.61 - - - - - - - 3.39
65 ทต.บางม่วง / นนทบุรี 1,592.00 5.00 1 5.00 4.57 0.43 - - 4.57 - 4.57 4.57 - - - - - - - 0.43
66 ทต.บ้านบางม่วง / นนทบุรี 13,989.00 21.00 1 21.00 20.17 0.83 - - 20.17 - 20.17 20.17 - - - - - - - 0.83
67 อบต.บางแม่นาง / นนทบุรี 39,243.00 35.71 1 35.71 20.79 14.92 - - 20.79 - 20.79 20.79 - - - - - - - 14.92
68 ทต.บางเลน / นนทบุรี 14,243.00 14.00 1 14.00 13.90 0.10 - - 13.90 - 13.90 13.90 - - - - - - - 0.10
69 ทต.เสาธงหิน / นนทบุรี 35,892.00 62.00 1 62.00 61.76 0.24 - - 61.76 - 61.76 61.76 - - - - - - - 0.24
70 ทต.บางใหญ่ / นนทบุรี 10,807.00 11.00 1 11.00 9.43 1.57 - - 9.43 - 9.43 9.43 - - - - - - - 1.57
71 อบต.บางใหญ่ / นนทบุรี 11,101.00 10.10 1 10.10 6.69 3.41 - - 6.69 - 6.69 6.69 - - - - - - - 3.41
72 อบต.บ้านใหม่ / นนทบุรี 8,000.00 7.28 1 7.28 4.68 2.60 - - 4.68 - 4.68 4.68 - - - - - - - 2.60
73 ทม.บางบัวทอง / นนทบุรี 50,040.00 57.55 1 57.55 51.15 6.40 - - 51.15 - 51.15 51.15 - - - - - - - 6.40
74 อบต.บางบัวทอง / นนทบุรี 47,268.00 43.01 1 43.01 40.93 2.08 - - 40.93 - 40.93 40.93 - - - - - - - 2.08
75 อบต.บางรักใหญ่ / นนทบุรี 5,267.00 4.79 1 4.79 4.66 0.13 - - 4.66 - 4.66 4.66 - - - - - - - 0.13
76 อบต.บางคูรัด / นนทบุรี 37,852.00 34.45 1 34.45 28.69 5.76 - - 28.69 - 28.69 28.69 - - - - - - - 5.76
77 อบต.ละหาร / นนทบุรี 21,377.00 23.00 1 23.00 22.19 0.81 - - 22.19 - 22.19 22.19 - - - - - - - 0.81
78 อบต.ลำโพ / นนทบุรี 9,085.00 15.50 1 15.50 15.14 0.36 - - 15.14 - 15.14 15.14 - - - - - - - 0.36
79 ทม.พิมลราช / นนทบุรี 42,490.00 48.86 1 48.86 30.31 18.55 - - 30.31 - 30.31 30.31 - - - - - - - 18.55
80 อบต.บางรักพัฒนา / นนทบุรี 45,799.00 41.68 1 41.68 41.28 0.40 - - 41.28 - 41.28 41.28 - - - - - - - 0.40
81 ทต.ไทรน้อย / นนทบุรี 2,478.00 4.20 1 4.20 4.10 0.10 - - 4.10 - 4.10 4.10 - - - - - - - 0.10
82 อบต.ไทรน้อย / นนทบุรี 20,111.00 18.30 1 18.30 17.48 0.82 - - 17.48 - 17.48 17.48 - - - - - - - 0.82
83 อบต.ราษฎร์นิยม / นนทบุรี 6,885.00 6.27 1 6.27 5.37 0.90 - - 5.37 - 5.37 5.37 - - - - - - - 0.90
84 อบต.หนองเพรางาย / นนทบุรี 7,288.00 6.63 1 6.63 5.51 1.12 - - 5.51 - 5.51 5.51 - - - - - - - 1.12
85 อบต.ไทรใหญ่ / นนทบุรี 6,439.00 5.86 1 5.86 3.65 2.21 - - 3.65 - 3.65 3.65 - - - - - - - 2.21
86 อบต.ขุนศรี / นนทบุรี 4,906.00 4.46 1 4.46 3.49 0.97 - - 3.49 - 3.49 3.49 - - - - - - - 0.97
87 อบต.คลองขวาง / นนทบุรี 5,010.00 4.56 1 4.56 3.88 0.68 - - 3.88 - 3.88 3.88 - - - - - - - 0.68
88 อบต.ทวีวัฒนา / นนทบุรี 7,934.00 7.22 1 7.22 4.13 3.09 - - 4.13 - 4.13 4.13 - - - - - - - 3.09
89 ทน.ปากเกร็ด / นนทบุรี 188,227.00 355.75 1 355.75 268.68 87.07 - - 268.68 - 268.68 268.68 - - - - - - - 87.07
90 อบต.บางตะไนย์ / นนทบุรี 4,850.00 4.41 1 4.41 3.09 1.32 - - 3.09 - 3.09 3.09 - - - - - - - 1.32
91 อบต.คลองพระอุดม / นนทบุรี 5,415.00 12.00 1 12.00 6.31 5.69 - - 6.31 - 6.31 6.31 - - - - - - - 5.69
92 อบต.ท่าอิฐ / นนทบุรี 16,987.00 15.46 1 15.46 11.83 3.63 - - 11.83 - 11.83 11.83 - - - - - - - 3.63
93 อบต.เกาะเกร็ด / นนทบุรี 5,722.00 5.21 1 5.21 3.77 1.44 - - 3.77 - 3.77 3.77 - - - - - - - 1.44
94 อบต.อ้อมเกร็ด / นนทบุรี 3,078.00 7.00 1 7.00 6.30 0.70 - - 6.30 - 6.30 6.30 - - - - - - - 0.70
95 อบต.คลองข่อย / นนทบุรี 7,349.00 9.50 1 9.50 9.48 0.02 - - 9.48 - 9.48 9.48 - - - - - - - 0.02
96 ทต.บางพลับ / นนทบุรี 9,122.00 9.30 1 9.30 9.20 0.10 - - 9.20 - 9.20 9.20 - - - - - - - 0.10