จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ปทุมธานี-สามโคก ต. บางปรอก อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-581-3886 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.021362 y : 100.525098

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

1,525.86 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 65

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 9 แห่ง
เทศบาลตำบล 17 แห่ง
อบต. 37 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
97 ทม.ปทุมธานี / ปทุมธานี 23,139.00 40.00 1 40.00 30.49 9.51 - 30.49 - - - - - - - - - - - 9.51
98 ทต.บ้านใหม่ / ปทุมธานี 12,618.00 19.25 1 19.25 19.25 - - 19.25 - - - - - - - - - - - -
99 ทต.บ้านกลาง / ปทุมธานี 12,750.00 15.00 1 15.00 10.16 4.84 - 10.16 - - - - - - - - - - - 4.84
100 อบต.บ้านฉาง / ปทุมธานี 5,414.00 9.00 1 9.00 7.00 2.00 - 7.00 - - - - - - - - - - - 2.00
101 อบต.บ้านกระแชง / ปทุมธานี 3,412.00 6.50 1 6.50 2.17 4.33 - 2.17 - - - - - - - - - - - 4.33
102 ทต.บางขะแยง / ปทุมธานี 13,471.00 22.00 1 22.00 15.42 6.58 - 15.42 - - - - - - - - - - - 6.58
103 ทม.บางคูวัด / ปทุมธานี 25,149.00 28.92 1 28.92 22.63 6.29 - 22.63 - - - - - - - - - - - 6.29
105 ทต.บางหลวง / ปทุมธานี 6,846.00 16.00 1 16.00 6.40 9.60 - 6.40 - - - - - - - - - - - 9.60
106 อบต.บางหลวง / ปทุมธานี 5,665.00 8.00 1 8.00 4.48 3.52 - 4.48 - - - - - - - - - - - 3.52
107 ทต.บางเดื่อ / ปทุมธานี 11,001.00 20.00 1 20.00 7.31 12.69 - 7.31 - - - - - - - - - - - 12.69
108 อบต.บางพูด / ปทุมธานี 6,324.00 6.50 1 6.50 6.13 0.37 - 6.13 - - - - - - - - - - - 0.37
109 ทต.บางพูน / ปทุมธานี 24,166.00 25.00 1 25.00 22.00 3.00 - 22.00 - - - - - - - - - - - 3.00
110 ทต.บางกะดี / ปทุมธานี 12,899.00 20.00 1 20.00 16.00 4.00 - 16.00 - - - - - - - - - - - 4.00
111 อบต.สวนพริกไทย / ปทุมธานี 8,637.00 10.00 1 10.00 0.47 9.53 - 0.47 - - - - - - - - - - - 9.53
112 ทต.หลักหก / ปทุมธานี 20,181.00 70.00 1 70.00 20.58 49.42 - 20.58 - - - - - - - - - - - 49.42
113 ทม.ท่าโขลง / ปทุมธานี 74,771.00 150.00 1 150.00 130.00 20.00 - - 130.00 - 130.00 - 130.00 - - - - - - 20.00
114 ทม.คลองหลวง / ปทุมธานี 57,013.00 150.00 1 150.00 127.50 22.50 - 127.50 - - - - - - - - - - - 22.50
115 อบต.คลองสาม / ปทุมธานี 82,177.00 100.00 1 100.00 71.67 28.33 - 71.67 - - - - - - - - - - - 28.33
116 อบต.คลองสี่ / ปทุมธานี 19,223.00 25.00 1 25.00 15.40 9.60 - 15.40 - - - - - - - - - - - 9.60
117 อบต.คลองห้า / ปทุมธานี 14,230.00 20.00 1 20.00 10.00 10.00 - 10.00 - - - - - - - - - - - 10.00
118 อบต.คลองหก / ปทุมธานี 11,781.00 28.00 1 28.00 17.85 10.15 - 17.85 - - - - - - - - - - - 10.15
119 อบต.คลองเจ็ด / ปทุมธานี 6,612.00 6.60 1 6.60 4.86 1.74 - 4.86 - - - - - - - - - - - 1.74
120 ทน.รังสิต / ปทุมธานี 79,962.00 155.00 1 155.00 106.36 48.64 - 106.36 - - - - - - - - - - - 48.64
121 ทม.บึงยี่โถ / ปทุมธานี 31,277.00 35.97 1 35.97 26.08 9.89 - - 26.08 - 26.08 - - 26.08 - - - - - 9.89
122 ทม.สนั่นรักษ์ / ปทุมธานี 29,366.00 40.00 1 40.00 30.17 9.83 - 30.17 - - - - - - - - - - - 9.83
123 ทต.ธัญบุรี / ปทุมธานี 60,944.00 62.16 1 62.16 60.00 2.16 - 60.00 - - - - - - - - - - - 2.16
124 ทต.หนองเสือ / ปทุมธานี 2,797.00 4.00 1 4.00 2.41 1.59 - - 2.41 - 2.41 - - 2.41 - - - - - 1.59
125 อบต.บึงบา / ปทุมธานี 4,095.00 4.00 1 4.00 0.83 3.17 - 0.83 - - - - - - - - - - - 3.17
126 อบต.บึงบอน / ปทุมธานี 8,305.00 7.00 1 7.00 4.39 2.61 - - 4.39 - 4.39 - - 4.39 - - - - - 2.61
127 อบต.บึงกาสาม / ปทุมธานี 6,735.00 6.13 1 6.13 2.33 3.80 - 2.33 - - - - - - - - - - - 3.80
128 อบต.บึงชำอ้อ / ปทุมธานี 9,032.00 8.22 1 8.22 4.00 4.22 - - 4.00 - 4.00 - - 4.00 - - - - - 4.22
129 อบต.หนองสามวัง / ปทุมธานี 10,498.00 9.55 1 9.55 2.53 7.02 - - 2.53 - 2.53 - - 2.53 - - - - - 7.02
130 อบต.ศาลาครุ / ปทุมธานี 5,180.00 4.71 1 4.71 1.03 3.68 - - 1.03 - 1.03 - - 1.03 - - - - - 3.68
131 อบต.นพรัตน์ / ปทุมธานี 4,628.00 5.00 1 5.00 0.03 4.97 - - 0.03 - 0.03 - - 0.03 - - - - - 4.97
132 ทต.ระแหง / ปทุมธานี 9,650.00 20.00 1 20.00 17.76 2.24 - 17.76 - - - - - - - - - - - 2.24
133 อบต.ระแหง / ปทุมธานี 7,244.00 6.59 1 6.59 3.78 2.81 - 3.78 - - - - - - - - - - - 2.81
134 อบต.ลาดหลุมแก้ว / ปทุมธานี 5,280.00 6.00 1 6.00 6.00 - - - 6.00 - 6.00 - - 6.00 - - - - - -
135 อบต.คูบางหลวง / ปทุมธานี 10,349.00 15.00 1 15.00 14.94 0.06 - 14.94 - - - - - - - - - - - 0.06
136 ทต.คูขวาง / ปทุมธานี 5,846.00 12.00 1 12.00 5.99 6.01 - 5.99 - - - - - - - - - - - 6.01
137 ทต.คลองพระอุดม / ปทุมธานี 7,083.00 12.00 1 12.00 3.38 8.62 - 3.38 - - - - - - - - - - - 8.62
138 อบต.บ่อเงิน / ปทุมธานี 4,432.00 4.03 - - - - - - - - - - - - - 1 4.03 - 4.03 -
139 อบต.หน้าไม้ / ปทุมธานี 13,273.00 12.08 1 12.08 5.64 6.44 - - 5.64 - 5.64 - - 5.64 - - - - - 6.44
140 ทม.คูคต / ปทุมธานี 46,087.00 70.00 1 70.00 43.73 26.27 - 43.73 - - - - - - - - - - - 26.27
141 ทม.ลำสามแก้ว / ปทุมธานี 64,046.00 80.00 1 80.00 57.92 22.08 - - 57.92 - 57.92 - - 57.92 - - - - - 22.08
142 ทม.ลาดสวาย / ปทุมธานี 57,567.00 110.00 1 110.00 65.88 44.12 - - 65.88 - 65.88 - - 65.88 - - - - - 44.12
143 ทต.ลำลูกกา / ปทุมธานี 15,681.00 33.00 1 33.00 28.78 4.22 - 28.78 - - - - - - - - - - - 4.22
144 อบต.บึงคำพร้อย / ปทุมธานี 26,242.00 35.00 1 35.00 33.64 1.36 - - 33.64 - 33.64 - - 33.64 - - - - - 1.36
145 อบต.ลำลูกกา / ปทุมธานี 20,893.00 30.00 1 30.00 22.60 7.40 - 22.60 - - - - - - - - - - - 7.40
146 อบต.บึงทองหลาง / ปทุมธานี 10,476.00 9.53 1 9.53 7.90 1.63 - 7.90 - - - - - - - - - - - 1.63
147 ทต.ลำไทร / ปทุมธานี 2,757.00 10.00 1 10.00 5.33 4.67 - 5.33 - - - - - - - - - - - 4.67
148 อบต.ลำไทร / ปทุมธานี 5,846.00 6.00 1 6.00 2.02 3.98 - 2.02 - - - - - - - - - - - 3.98
149 อบต.บึงคอไห / ปทุมธานี 7,282.00 6.63 1 6.63 2.03 4.59 - 2.03 - - - - - - - - - - - 4.59
150 อบต.พืชอุดม / ปทุมธานี 3,956.00 6.00 1 6.00 1.50 4.50 - - 1.50 - 1.50 - - 1.50 - - - - - 4.50
151 ทต.บางเตย / ปทุมธานี 10,247.00 11.00 1 11.00 6.94 4.06 - 6.94 - - - - - - - - - - - 4.06
152 อบต.คลองควาย / ปทุมธานี 6,106.00 8.00 1 8.00 4.04 3.96 - 4.04 - - - - - - - - - - - 3.96
153 ทต.สามโคก / ปทุมธานี 6,735.00 10.00 1 10.00 3.39 6.61 - 3.39 - - - - - - - - - - - 6.61
154 อบต.กระแชง / ปทุมธานี 6,549.00 5.96 1 5.96 3.26 2.70 - 3.26 - - - - - - - - - - - 2.70
155 อบต.บางโพธิ์เหนือ / ปทุมธานี 3,089.00 2.81 1 2.81 2.28 0.53 - 2.28 - - - - - - - - - - - 0.53
156 อบต.เชียงรากใหญ่ / ปทุมธานี 6,141.00 7.50 1 7.50 7.11 0.39 - 7.11 - - - - - - - - - - - 0.39
157 อบต.บ้านปทุม / ปทุมธานี 4,503.00 7.00 1 7.00 5.30 1.70 - 5.30 - - - - - - - - - - - 1.70
158 อบต.บ้านงิ้ว / ปทุมธานี 2,290.00 2.08 1 2.08 1.34 0.75 - 1.34 - - - - - - - - - - - 0.75
159 อบต.เชียงรากน้อย / ปทุมธานี 3,571.00 6.00 1 6.00 3.70 2.30 - 3.70 - - - - - - - - - - - 2.30
160 อบต.บางกระบือ / ปทุมธานี 1,971.00 6.00 1 6.00 1.33 4.67 - 1.33 - - - - - - - - - - - 4.67
161 อบต.ท้ายเกาะ / ปทุมธานี 2,596.00 2.50 1 2.50 2.50 - - 2.50 - - - - - - - - - - - -