จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

123 หมู่ 3 ถนน สายเอเชีย ต. คลองสวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 035-336-554 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.349866 y : 100.559522

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,556.64 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 16
มี อปท. จำนวน 158

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 31 แห่ง
อบต. 121 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
162 ทม.อโยธยา / พระนครศรีอยุธยา 19,854.00 34.00 1 34.00 33.91 0.09 - - 33.91 - 33.91 33.91 - - - - - - - 0.09
163 อบต.ปากกราน / พระนครศรีอยุธยา 5,849.00 5.32 1 5.32 3.43 1.89 - - 3.43 - 3.43 3.43 - - - - - - - 1.89
164 อบต.ภูเขาทอง / พระนครศรีอยุธยา 3,015.00 2.74 1 2.74 1.77 0.97 - - 1.77 - 1.77 1.77 - - - - - - - 0.97
165 อบต.สำเภาล่ม / พระนครศรีอยุธยา 6,695.00 6.09 1 6.09 3.60 2.49 - - 3.60 - 3.60 3.60 - - - - - - - 2.49
166 อบต.สวนพริก / พระนครศรีอยุธยา 4,071.00 3.70 1 3.70 1.55 2.15 - - 1.55 - 1.55 1.55 - - - - - - - 2.15
167 อบต.คลองตะเคียน / พระนครศรีอยุธยา 4,986.00 4.54 1 4.54 2.44 2.10 - - 2.44 - 2.44 2.44 - - - - - - - 2.10
168 อบต.วัดตูม / พระนครศรีอยุธยา 4,929.00 4.49 1 4.49 2.65 1.84 - - 2.65 - 2.65 2.65 - - - - - - - 1.84
169 อบต.หันตรา / พระนครศรีอยุธยา 5,104.00 6.00 1 6.00 4.65 1.35 - - 4.65 - 4.65 4.65 - - - - - - - 1.35
170 อบต.ลุมพลี / พระนครศรีอยุธยา 5,412.00 4.92 1 4.92 2.73 2.19 - - 2.73 - 2.73 2.73 - - - - - - - 2.19
171 อบต.บ้านใหม่ / พระนครศรีอยุธยา 4,595.00 3.00 1 3.00 1.50 1.50 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 1.50
172 อบต.บ้านเกาะ / พระนครศรีอยุธยา 4,362.00 3.97 1 3.97 3.18 0.79 - - 3.18 - 3.18 3.18 - - - - - - - 0.79
174 อบต.คลองสระบัว / พระนครศรีอยุธยา 4,146.00 3.77 1 3.77 1.89 1.88 - - 1.89 - 1.89 1.89 - - - - - - - 1.88
175 อบต.เกาะเรียน / พระนครศรีอยุธยา 2,488.00 8.00 1 8.00 7.28 0.72 - - 7.28 - 7.28 7.28 - - - - - - - 0.72
176 อบต.บ้านป้อม / พระนครศรีอยุธยา 6,968.00 7.20 1 7.20 7.16 0.04 - - 7.16 - 7.16 7.16 - - - - - - - 0.04
177 ทต.ท่าเรือ / พระนครศรีอยุธยา 7,051.00 15.00 1 15.00 1.16 13.84 - - 1.16 - 1.16 1.16 - - - - - - - 13.84
178 อบต.จำปา / พระนครศรีอยุธยา 2,802.00 2.55 1 2.55 0.93 1.62 - 0.93 - - - - - - - - - - - 1.62
179 ทต.ท่าหลวง / พระนครศรีอยุธยา 9,130.00 9.50 1 9.50 6.92 2.58 - 6.92 - - - - - - - - - - - 2.58
180 อบต.ท่าหลวง / พระนครศรีอยุธยา 2,992.00 2.72 1 2.72 1.04 1.68 - 1.04 - - - - - - - - - - - 1.68
181 อบต.บ้านร่อม / พระนครศรีอยุธยา 3,040.00 2.77 1 2.77 1.52 1.24 - 1.52 - - - - - - - - - - - 1.24
182 อบต.ศาลาลอย / พระนครศรีอยุธยา 4,750.00 4.32 1 4.32 1.01 3.31 - 1.01 - - - - - - - - - - - 3.31
183 อบต.วังแดง / พระนครศรีอยุธยา 3,202.00 2.91 1 2.91 1.37 1.54 - 1.37 - - - - - - - - - - - 1.54
184 อบต.โพธิ์เอน / พระนครศรีอยุธยา 3,148.00 4.00 1 4.00 1.80 2.20 - 1.80 - - - - - - - - - - - 2.20
185 อบต.ปากท่า / พระนครศรีอยุธยา 2,927.00 2.66 - - - - - - - - - - - - - 1 2.66 0.96 1.70 0.96
186 อบต.หนองขนาก / พระนครศรีอยุธยา 4,505.00 4.10 - - - - - - - - - - - - - 1 4.10 0.10 4.00 0.10
187 อบต.ท่าเจ้าสนุก / พระนครศรีอยุธยา 3,973.00 3.62 1 3.62 1.83 1.78 - 1.83 - - - - - - - - - - - 1.78
188 ทต.นครหลวง / พระนครศรีอยุธยา 7,307.00 20.00 1 20.00 1.56 18.44 - 1.56 - - - - - - - - - - - 18.44
189 ทต.อรัญญิก / พระนครศรีอยุธยา 7,933.00 8.09 1 8.09 1.56 6.53 - 1.56 - - - - - - - - - - - 6.53
190 อบต.บ่อโพง / พระนครศรีอยุธยา 5,296.00 4.82 1 4.82 0.48 4.34 - 0.48 - - - - - - - - - - - 4.34
191 อบต.บ้านชุ้ง / พระนครศรีอยุธยา 3,663.00 3.33 1 3.33 1.57 1.76 - 1.57 - - - - - - - - - - - 1.76
192 อบต.ปากจั่น / พระนครศรีอยุธยา 3,447.00 3.14 1 3.14 0.06 3.08 - 0.06 - - - - - - - - - - - 3.08
193 อบต.แม่ลา / พระนครศรีอยุธยา 1,984.00 4.60 1 4.60 4.33 0.27 - 4.33 - - - - - - - - - - - 0.27
194 อบต.หนองปลิง / พระนครศรีอยุธยา 2,147.00 1.95 - - - - - - - - - - - - - 1 1.95 - 1.95 -
195 อบต.คลองสะแก / พระนครศรีอยุธยา 2,236.00 5.00 1 5.00 0.52 4.48 - 0.52 - - - - - - - - - - - 4.48
196 ทต.บางไทร / พระนครศรีอยุธยา 10,355.00 15.00 1 15.00 8.52 6.48 - 8.52 - - - - - - - - - - - 6.48
197 อบต.สนามชัย / พระนครศรีอยุธยา 2,576.00 2.34 1 2.34 1.02 1.32 - - 1.02 - 1.02 1.02 - - - - - - - 1.32
198 อบต.บางยี่โท / พระนครศรีอยุธยา 1,592.00 5.00 1 5.00 2.12 2.88 - 2.12 - - - - - - - - - - - 2.88
199 อบต.กระแชง / พระนครศรีอยุธยา 1,663.00 1.51 1 1.51 0.94 0.57 - 0.94 - - - - - - - - - - - 0.57
200 อบต.บ้านกลึง / พระนครศรีอยุธยา 1,990.00 1.81 - - - - - - - - - - - - - 1 1.81 0.81 1.00 0.81
201 อบต.ไผ่พระ / พระนครศรีอยุธยา 2,148.00 3.20 1 3.20 2.75 0.45 - 2.75 - - - - - - - - - - - 0.45
202 อบต.ไม้ตรา / พระนครศรีอยุธยา 2,098.00 2.00 1 2.00 0.75 1.25 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - - 1.25
203 อบต.บ้านม้า / พระนครศรีอยุธยา 3,289.00 2.99 - - - - - - - - - - - - - 1 2.99 - 2.99 -
204 ทต.ราชคราม / พระนครศรีอยุธยา 5,669.00 6.00 1 6.00 2.75 3.25 - 2.75 - - - - - - - - - - - 3.25
206 อบต.โคกช้าง / พระนครศรีอยุธยา 2,605.00 2.37 1 2.37 1.35 1.02 - 1.35 - - - - - - - - - - - 1.02
207 ทต.บางบาล / พระนครศรีอยุธยา 11,506.00 10.00 1 10.00 3.80 6.20 - - 3.80 - 3.80 3.80 - - - - - - - 6.20
208 ทต.มหาพราหมณ์ / พระนครศรีอยุธยา 8,484.00 9.00 1 9.00 4.74 4.26 - - 4.74 - 4.74 4.74 - - - - - - - 4.26
209 อบต.กบเจา / พระนครศรีอยุธยา 2,625.00 2.39 1 2.39 0.80 1.59 - - 0.80 - 0.80 0.80 - - - - - - - 1.59
210 อบต.บ้านคลัง / พระนครศรีอยุธยา 2,134.00 2.00 1 2.00 0.59 1.41 - - 0.59 - 0.59 0.59 - - - - - - - 1.41
211 อบต.พระขาว / พระนครศรีอยุธยา 3,778.00 3.44 1 3.44 2.25 1.19 - - 2.25 - 2.25 2.25 - - - - - - - 1.19
212 อบต.น้ำเต้า / พระนครศรีอยุธยา 2,471.00 6.00 1 6.00 5.64 0.36 - 5.64 - - - - - - - - - - - 0.36
213 ทต.บางปะอิน / พระนครศรีอยุธยา 7,380.00 12.00 1 12.00 5.85 6.15 - - 5.85 - 5.85 5.85 - - - - - - - 6.15
214 ทต.ปราสาททอง / พระนครศรีอยุธยา 4,268.00 14.00 1 14.00 5.83 8.17 - - 5.83 - 5.83 5.83 - - - - - - - 8.17
215 ทต.พระอินทราชา / พระนครศรีอยุธยา 8,891.00 70.00 1 70.00 22.40 47.60 - - 22.40 - 22.40 22.40 - - - - - - - 47.60
216 ทต.เชียงรากน้อย / พระนครศรีอยุธยา 9,360.00 28.00 1 28.00 10.39 17.61 - - 10.39 - 10.39 - - - 10.39 - - - - 17.61
217 อบต.บ้านโพ / พระนครศรีอยุธยา 3,070.00 2.79 1 2.79 2.48 0.31 - - 2.48 - 2.48 2.48 - - - - - - - 0.31
218 ทต.บ้านกรด / พระนครศรีอยุธยา 8,418.00 20.00 1 20.00 11.90 8.10 - - 11.90 - 11.90 11.90 - - - - - - - 8.10
219 ทต.บางกระสั้น / พระนครศรีอยุธยา 11,718.00 18.00 1 18.00 11.44 6.56 - - 11.44 - 11.44 11.44 - - - - - - - 6.56
220 ทต.คลองจิก / พระนครศรีอยุธยา 8,307.00 25.00 1 25.00 12.70 12.30 - - 12.70 - 12.70 12.70 - - - - - - - 12.30
221 อบต.บ้านหว้า / พระนครศรีอยุธยา 2,838.00 6.00 1 6.00 3.16 2.84 - - 3.16 - 3.16 3.16 - - - - - - - 2.84
222 อบต.วัดยม / พระนครศรีอยุธยา 2,997.00 2.80 1 2.80 1.19 1.61 - - 1.19 - 1.19 1.19 - - - - - - - 1.61
223 อบต.บางประแดง / พระนครศรีอยุธยา 2,185.00 1.99 1 1.99 1.03 0.96 - - 1.03 - 1.03 1.03 - - - - - - - 0.96
224 อบต.สามเรือน / พระนครศรีอยุธยา 8,403.00 35.00 1 35.00 18.87 16.13 - - 18.87 - 18.87 18.87 - - - - - - - 16.13
225 อบต.เกาะเกิด / พระนครศรีอยุธยา 2,174.00 1.98 1 1.98 1.13 0.85 - - 1.13 - 1.13 1.13 - - - - - - - 0.85
226 อบต.บ้านพลับ / พระนครศรีอยุธยา 2,346.00 2.13 1 2.13 0.96 1.17 - - 0.96 - 0.96 0.96 - - - - - - - 1.17
227 อบต.บ้านแป้ง / พระนครศรีอยุธยา 2,081.00 1.89 1 1.89 0.71 1.18 - - 0.71 - 0.71 0.71 - - - - - - - 1.18
228 อบต.ตลิ่งชัน / พระนครศรีอยุธยา 1,466.00 8.00 1 8.00 4.23 3.77 - - 4.23 - 4.23 4.23 - - - - - - - 3.77
229 ทต.บ้านสร้าง / พระนครศรีอยุธยา 8,395.00 30.00 1 30.00 14.20 15.80 - 14.20 - - - - - - - - - - - 15.80
231 อบต.บางปะหัน / พระนครศรีอยุธยา 2,235.00 2.03 1 2.03 0.90 1.13 - 0.90 - - - - - - - - - - - 1.13
232 อบต.บางเดื่อ / พระนครศรีอยุธยา 2,816.00 2.56 1 2.56 0.41 2.15 - 0.41 - - - - - - - - - - - 2.15
233 อบต.เสาธง / พระนครศรีอยุธยา 2,307.00 2.10 1 2.10 1.21 0.89 - - 1.21 - 1.21 1.21 - - - - - - - 0.89
234 อบต.หันสัง / พระนครศรีอยุธยา 3,728.00 6.40 1 6.40 3.44 2.96 - 3.44 - - - - - - - - - - - 2.96
235 อบต.ตานิม / พระนครศรีอยุธยา 1,728.00 3.00 1 3.00 1.08 1.92 - 1.08 - - - - - - - - - - - 1.92
236 อบต.ทับน้ำ / พระนครศรีอยุธยา 3,043.00 2.77 - - - - - - - - - - - - - 1 2.77 - 2.77 -
237 ทต.บางปะหัน / พระนครศรีอยุธยา 5,556.00 12.00 1 12.00 11.28 0.72 - 11.28 - - - - - - - - - - - 0.72
238 อบต.บ้านลี่ / พระนครศรีอยุธยา 2,184.00 1.99 - - - - - - - - - - - - - 1 1.99 - 1.99 -
239 อบต.โพธิ์สามต้น / พระนครศรีอยุธยา 3,334.00 5.00 1 5.00 2.54 2.46 - - 2.54 - 2.54 2.54 - - - - - - - 2.46
240 อบต.พุทเลา / พระนครศรีอยุธยา 3,047.00 2.77 1 2.77 1.21 1.56 - - 1.21 - 1.21 1.21 - - - - - - - 1.56
241 อบต.บ้านขล้อ / พระนครศรีอยุธยา 4,634.00 2.78 1 2.78 1.87 0.91 - 1.87 - - - - - - - - - - - 0.91
242 ทม.ผักไห่ / พระนครศรีอยุธยา 10,382.00 12.00 1 12.00 4.56 7.44 - - 4.56 - 4.56 4.56 - - - - - - - 7.44
243 อบต.บ้านแค / พระนครศรีอยุธยา 3,352.00 3.05 1 3.05 1.12 1.93 - - 1.12 - 1.12 1.12 - - - - - - - 1.93
244 อบต.ลาดน้ำเค็ม / พระนครศรีอยุธยา 2,264.00 2.28 1 2.28 1.15 1.13 - - 1.15 - 1.15 - - 1.15 - - - - - 1.13
245 อบต.ท่าดินแดง / พระนครศรีอยุธยา 2,019.00 1.84 1 1.84 0.76 1.08 - - 0.76 - 0.76 0.76 - - - - - - - 1.08
246 อบต.ดอนลาน / พระนครศรีอยุธยา 2,179.00 1.98 - - - - - - - - - - - - - 1 1.98 0.02 1.97 0.02
247 อบต.นาคู / พระนครศรีอยุธยา 2,186.00 1.99 1 1.99 0.30 1.69 - - 0.30 - 0.30 0.30 - - - - - - - 1.69
248 อบต.กุฎี / พระนครศรีอยุธยา 2,367.00 2.15 - - - - - - - - - - - - - 1 2.15 - 2.15 -
249 ทต.ลาดชะโด / พระนครศรีอยุธยา 8,130.00 5.00 1 5.00 2.32 2.68 - - 2.32 - 2.32 2.32 - - - - - - - 2.68
250 อบต.ลาดชิด / พระนครศรีอยุธยา 2,543.00 2.31 1 2.31 0.68 1.63 - - 0.68 - 0.68 0.68 - - - - - - - 1.63
251 อบต.หน้าโคก / พระนครศรีอยุธยา 2,236.00 2.03 1 2.03 0.73 1.30 - - 0.73 - 0.73 0.73 - - - - - - - 1.30
252 ทต.ภาชี / พระนครศรีอยุธยา 5,612.00 6.00 1 6.00 3.53 2.47 - 3.53 - - - - - - - - - - - 2.47
253 อบต.โคกม่วง / พระนครศรีอยุธยา 4,432.00 4.03 - - - - - - - - - - - - - 1 4.03 1.00 3.03 1.00
254 อบต.ระโสม / พระนครศรีอยุธยา 4,700.00 4.28 - - - - - - - - - - - - - 1 4.28 - 4.28 -
255 อบต.หนองน้ำใส / พระนครศรีอยุธยา 3,185.00 2.90 - - - - - - - - - - - - - 1 2.90 - 2.90 -
256 อบต.ดอนหญ้านาง / พระนครศรีอยุธยา 2,826.00 2.57 - - - - - - - - - - - - - 1 2.57 0.57 2.00 0.57
257 อบต.ไผ่ล้อม / พระนครศรีอยุธยา 3,879.00 6.00 1 6.00 0.33 5.68 - 0.33 - - - - - - - - - - - 5.68
258 อบต.กระจิว / พระนครศรีอยุธยา 3,820.00 3.60 1 3.60 0.86 2.74 - 0.86 - - - - - - - - - - - 2.74
259 อบต.พระแก้ว / พระนครศรีอยุธยา 2,468.00 2.25 - - - - - - - - - - - - - 1 2.25 - 2.25 -
260 ทต.ลาดบัวหลวง / พระนครศรีอยุธยา 2,595.00 3.00 1 3.00 1.43 1.57 - 1.43 - - - - - - - - - - - 1.57
261 อบต.ลาดบัวหลวง / พระนครศรีอยุธยา 5,226.00 4.76 1 4.76 0.53 4.23 - 0.53 - - - - - - - - - - - 4.23
262 อบต.หลักชัย / พระนครศรีอยุธยา 5,429.00 4.94 1 4.94 0.49 4.45 - - 0.49 - 0.49 0.49 - - - - - - - 4.45
263 ทต.สามเมือง / พระนครศรีอยุธยา 6,972.00 10.00 1 10.00 6.30 3.70 - - 6.30 - 6.30 6.30 - - - - - - - 3.70
264 อบต.พระยาบันลือ / พระนครศรีอยุธยา 6,151.00 5.60 - - - - - - - - - - - - - 1 5.60 - 5.60 -
265 อบต.สิงหนาท / พระนครศรีอยุธยา 3,232.00 2.94 - - - - - - - - - - - - - 1 2.94 - 2.94 -
266 อบต.คู้สลอด / พระนครศรีอยุธยา 5,119.00 4.66 - - - - - - - - - - - - - 1 4.66 - 4.66 -
267 อบต.คลองพระยาบันลือ / พระนครศรีอยุธยา 4,188.00 3.81 - - - - - - - - - - - - - 1 3.81 - 3.81 -
268 ทม.ลำตาเสา / พระนครศรีอยุธยา 20,070.00 38.00 1 38.00 38.00 - - 38.00 - - - - - - - - - - - -
269 อบต.บ่อตาโล่ / พระนครศรีอยุธยา 5,782.00 5.26 1 5.26 2.45 2.81 - - 2.45 - 2.45 2.45 - - - - - - - 2.81
270 อบต.วังน้อย / พระนครศรีอยุธยา 5,038.00 3.00 1 3.00 1.70 1.30 - - 1.70 - 1.70 - - 1.70 - - - - - 1.30
271 อบต.ลำไทร / พระนครศรีอยุธยา 8,124.00 15.30 1 15.30 12.17 3.13 - - 12.17 - 12.17 12.17 - - - - - - - 3.13
272 อบต.สนับทึบ / พระนครศรีอยุธยา 3,981.00 10.00 1 10.00 7.31 2.69 - - 7.31 - 7.31 - - 7.31 - - - - - 2.69
273 อบต.พยอม / พระนครศรีอยุธยา 13,470.00 20.00 1 20.00 19.96 0.04 - - 19.96 - 19.96 19.96 - - - - - - - 0.04
274 อบต.หันตะเภา / พระนครศรีอยุธยา 3,248.00 2.96 - - - - - - - - - - - - - 1 2.96 - 2.96 -
275 อบต.วังจุฬา / พระนครศรีอยุธยา 3,974.00 7.00 1 7.00 2.57 4.43 - 2.57 - - - - - - - - - - - 4.43
276 อบต.ข้าวงาม / พระนครศรีอยุธยา 2,411.00 2.19 1 2.19 1.25 0.94 - - 1.25 - 1.25 - - 1.25 - - - - - 0.94
277 อบต.ชะแมบ / พระนครศรีอยุธยา 5,123.00 5.00 1 5.00 3.25 1.75 - 3.25 - - - - - - - - - - - 1.75
278 อบต.บ้านแพน / พระนครศรีอยุธยา 3,448.00 3.14 1 3.14 1.24 1.90 - - 1.24 - 1.24 1.24 - - - - - - - 1.90
279 ทม.เสนา / พระนครศรีอยุธยา 4,060.00 12.00 1 12.00 11.16 0.84 - - 11.16 - 11.16 11.16 - - - - - - - 0.84
280 ทต.เจ้าเจ็ด / พระนครศรีอยุธยา 10,711.00 8.00 1 8.00 4.92 3.08 - - 4.92 - 4.92 4.92 - - - - - - - 3.08
281 ทต.สามกอ / พระนครศรีอยุธยา 7,049.00 8.00 1 8.00 5.54 2.46 - - 5.54 - 5.54 5.54 - - - - - - - 2.46
282 ทต.บางนมโค / พระนครศรีอยุธยา 7,202.00 20.00 1 20.00 8.76 11.24 - - 8.76 - 8.76 8.76 - - - - - - - 11.24
283 ทต.หัวเวียง / พระนครศรีอยุธยา 6,323.00 4.00 1 4.00 1.51 2.49 - - 1.51 - 1.51 1.51 - - - - - - - 2.49
284 อบต.มารวิชัย / พระนครศรีอยุธยา 2,566.00 3.00 - - - - - - - - - - - - - 1 3.00 1.00 2.00 1.00
285 อบต.บ้านโพธิ์ / พระนครศรีอยุธยา 3,446.00 3.14 1 3.14 1.29 1.85 - - 1.29 - 1.29 1.29 - - - - - - - 1.85
286 อบต.รางจรเข้ / พระนครศรีอยุธยา 2,757.00 2.51 1 2.51 0.77 1.74 - - 0.77 - 0.77 0.77 - - - - - - - 1.74
287 อบต.ชายนา / พระนครศรีอยุธยา 4,888.00 4.45 - - - - - - - - - - - - - 1 4.45 3.05 1.40 3.05
288 อบต.สามตุ่ม / พระนครศรีอยุธยา 4,710.00 4.29 - - - - - - - - - - - - - 1 4.29 - 4.29 -
289 อบต.ลาดงา / พระนครศรีอยุธยา 3,402.00 3.10 1 3.10 0.78 2.32 - - 0.78 - 0.78 0.78 - - - - - - - 2.32
290 อบต.ดอนทอง / พระนครศรีอยุธยา 2,456.00 2.23 - - - - - - - - - - - - - 1 2.23 - 2.23 -
291 อบต.บ้านหลวง / พระนครศรีอยุธยา 2,832.00 2.58 - - - - - - - - - - - - - 1 2.58 1.58 1.00 1.58
292 ทต.บางซ้าย / พระนครศรีอยุธยา 5,303.00 5.41 1 5.41 2.35 3.06 - - 2.35 - 2.35 2.35 - - - - - - - 3.06
293 อบต.บางซ้าย / พระนครศรีอยุธยา 2,067.00 2.50 - - - - - - - - - - - - - 1 2.50 - 2.50 -
294 อบต.ปลายกลัด / พระนครศรีอยุธยา 4,595.00 4.18 - - - - - - - - - - - - - 1 4.18 - 4.18 -
295 อบต.เทพมงคล / พระนครศรีอยุธยา 3,844.00 3.50 - - - - - - - - - - - - - 1 3.50 - 3.50 -
296 อบต.วังพัฒนา / พระนครศรีอยุธยา 2,304.00 2.10 - - - - - - - - - - - - - 1 2.10 - 2.10 -
297 อบต.คานหาม / พระนครศรีอยุธยา 6,734.00 25.00 1 25.00 18.09 6.91 - - 18.09 - 18.09 18.09 - - - - - - - 6.91
298 อบต.บ้านช้าง / พระนครศรีอยุธยา 2,317.00 2.11 1 2.11 1.68 0.43 - 1.68 - - - - - - - - - - - 0.43
299 อบต.สามบัณฑิต / พระนครศรีอยุธยา 4,356.00 3.96 - - - - - - - - - - - - - 1 3.96 - 3.96 -
300 อบต.บ้านหีบ / พระนครศรีอยุธยา 3,701.00 3.37 - - - - - - - - - - - - - 1 3.37 - 3.37 -
301 อบต.หนองไม้ซุง / พระนครศรีอยุธยา 2,955.00 2.69 - - - - - - - - - - - - - 1 2.69 - 2.69 -
302 ทต.อุทัย / พระนครศรีอยุธยา 4,954.00 12.00 1 12.00 10.11 1.89 - 10.11 - - - - - - - - - - - 1.89
303 อบต.อุทัย / พระนครศรีอยุธยา 5,165.00 12.00 1 12.00 4.98 7.02 - 4.98 - - - - - - - - - - - 7.02
304 อบต.เสนา / พระนครศรีอยุธยา 3,025.00 2.75 - - - - - - - - - - - - - 1 2.75 - 2.75 -
305 อบต.หนองน้ำส้ม / พระนครศรีอยุธยา 2,780.00 2.53 - - - - - - - - - - - - - 1 2.53 - 2.53 -
306 อบต.โพสาวหาญ / พระนครศรีอยุธยา 4,009.00 3.65 - - - - - - - - - - - - - 1 3.65 - 3.65 -
307 อบต.ธนู / พระนครศรีอยุธยา 5,491.00 40.00 1 40.00 13.22 26.78 - - 13.22 - 13.22 13.22 - - - - - - - 26.78
308 อบต.ข้าวเม่า / พระนครศรีอยุธยา 4,575.00 4.16 1 4.16 0.28 3.89 - 0.28 - - - - - - - - - - - 3.89
309 ทต.มหาราช / พระนครศรีอยุธยา 3,312.00 15.00 1 15.00 1.77 13.23 - - 1.77 - 1.77 1.77 - - - - - - - 13.23
310 อบต.บางนา / พระนครศรีอยุธยา 2,004.00 1.82 - - - - - - - - - - - - - 1 1.82 0.62 1.20 0.62
311 ทต.โรงช้าง / พระนครศรีอยุธยา 6,526.00 6.66 1 6.66 2.60 4.06 - - 2.60 - 2.60 2.60 - - - - - - - 4.06
312 อบต.บ้านนา / พระนครศรีอยุธยา 4,132.00 3.76 1 3.76 1.42 2.34 - - 1.42 - 1.42 1.42 - - - - - - - 2.34
313 อบต.บ้านขวาง / พระนครศรีอยุธยา 2,077.00 1.89 1 1.89 1.12 0.77 - - 1.12 - 1.12 1.12 - - - - - - - 0.77
314 อบต.ท่าตอ / พระนครศรีอยุธยา 2,136.00 1.94 1 1.94 1.21 0.73 - - 1.21 - 1.21 1.21 - - - - - - - 0.73
315 อบต.บ้านใหม่ / พระนครศรีอยุธยา 2,087.00 6.00 1 6.00 1.53 4.47 - - 1.53 - 1.53 1.53 - - - - - - - 4.47
316 ทต.บ้านแพรก / พระนครศรีอยุธยา 2,149.00 2.19 1 2.19 0.56 1.64 - 0.56 - - - - - - - - - - - 1.64
317 อบต.สำพะเนียง / พระนครศรีอยุธยา 1,692.00 1.54 - - - - - - - - - - - - - 1 1.54 - 1.54 -
318 อบต.คลองน้อย / พระนครศรีอยุธยา 1,368.00 1.24 1 1.24 0.67 0.57 - - 0.67 - 0.67 0.67 - - - - - - - 0.57