จังหวัด อ่างทอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทศบาล 1 ต. บางแก้ว อ. เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 035-611-235 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.589236 y : 100.454742

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,199.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 65

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
อบต. 43 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
319 ทม.อ่างทอง / อ่างทอง 13,137.00 28.00 1 28.00 25.75 2.25 - - 25.75 - 25.75 25.75 - - - - - - - 2.25
321 ทต.ศาลาแดง / อ่างทอง 6,107.00 6.23 1 6.23 6.00 0.23 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 0.23
322 อบต.ป่างิ้ว / อ่างทอง 6,916.00 6.29 1 6.29 3.35 2.94 - - 3.35 - 3.35 3.35 - - - - - - - 2.94
323 อบต.บ้านแห / อ่างทอง 2,869.00 2.61 1 2.61 1.37 1.24 - - 1.37 - 1.37 1.37 - - - - - - - 1.24
324 อบต.ตลาดกรวด / อ่างทอง 2,034.00 1.85 1 1.85 1.01 0.84 - - 1.01 - 1.01 1.01 - - - - - - - 0.84
325 อบต.บ้านอิฐ / อ่างทอง 8,209.00 7.47 1 7.47 4.17 3.30 - - 4.17 - 4.17 4.17 - - - - - - - 3.30
326 อบต.หัวไผ่ / อ่างทอง 4,438.00 4.04 1 4.04 1.56 2.48 - - 1.56 - 1.56 1.56 - - - - - - - 2.48
327 อบต.จำป่าหล่อ / อ่างทอง 3,666.00 3.34 1 3.34 1.36 1.98 - - 1.36 - 1.36 1.36 - - - - - - - 1.98
328 ทต.โพสะ / อ่างทอง 3,560.00 3.63 1 3.63 1.97 1.66 - - 1.97 - 1.97 1.97 - - - - - - - 1.66
329 อบต.คลองวัว / อ่างทอง 2,240.00 2.04 1 2.04 0.45 1.58 - - 0.45 - 0.45 0.45 - - - - - - - 1.58
330 อบต.ย่านซื่อ / อ่างทอง 2,995.00 2.73 1 2.73 1.34 1.39 - - 1.34 - 1.34 1.34 - - - - - - - 1.39
331 ทต.ไชโย / อ่างทอง 12,921.00 13.18 1 13.18 4.85 8.33 - - 4.85 - 4.85 4.85 - - - - - - - 8.33
332 อบต.ชัยฤทธิ์ / อ่างทอง 2,849.00 2.59 1 2.59 0.76 1.83 - - 0.76 - 0.76 0.76 - - - - - - - 1.83
333 อบต.เทวราช / อ่างทอง 2,008.00 1.83 1 1.83 0.30 1.53 - - 0.30 - 0.30 0.30 - - - - - - - 1.53
334 อบต.ราชสถิตย์ / อ่างทอง 2,312.00 2.10 1 2.10 0.70 1.40 - - 0.70 - 0.70 0.70 - - - - - - - 1.40
335 ทต.เกษไชโย / อ่างทอง 2,855.00 2.91 1 2.91 1.83 1.08 - - 1.83 - 1.83 1.83 - - - - - - - 1.08
336 ทต.ป่าโมก / อ่างทอง 9,240.00 10.00 1 10.00 6.30 3.70 - - 6.30 - 6.30 6.30 - - - - - - - 3.70
337 อบต.สายทอง / อ่างทอง 3,174.00 2.89 1 2.89 1.19 1.69 - - 1.19 - 1.19 1.19 - - - - - - - 1.69
338 อบต.โรงช้าง / อ่างทอง 3,550.00 3.23 1 3.23 1.28 1.95 - - 1.28 - 1.28 1.28 - - - - - - - 1.95
339 อบต.บางเสด็จ / อ่างทอง 3,103.00 2.82 1 2.82 1.12 1.71 - - 1.12 - 1.12 1.12 - - - - - - - 1.71
340 อบต.นรสิงห์ / อ่างทอง 2,778.00 2.53 1 2.53 0.75 1.77 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - - 1.77
341 อบต.เอกราช / อ่างทอง 3,419.00 3.11 1 3.11 1.08 2.03 - - 1.08 - 1.08 1.08 - - - - - - - 2.03
342 อบต.โผงเผง / อ่างทอง 3,296.00 3.00 1 3.00 0.79 2.21 - - 0.79 - 0.79 0.79 - - - - - - - 2.21
343 ทต.โพธิ์ทอง / อ่างทอง 4,473.00 4.56 1 4.56 2.23 2.33 - - 2.23 - 2.23 2.23 - - - - - - - 2.33
344 อบต.อ่างแก้ว / อ่างทอง 5,230.00 4.76 1 4.76 1.60 3.16 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - - - 3.16
345 อบต.อินทประมูล / อ่างทอง 2,330.00 2.12 1 2.12 0.49 1.63 - - 0.49 - 0.49 0.49 - - - - - - - 1.63
346 อบต.บางพลับ / อ่างทอง 4,471.00 4.07 1 4.07 1.80 2.27 - - 1.80 - 1.80 1.80 - - - - - - - 2.27
347 อบต.หนองแม่ไก่ / อ่างทอง 3,003.00 2.73 - - - - - - - - - - - - - 1 2.73 0.63 2.10 0.63
348 ทต.รำมะสัก / อ่างทอง 4,353.00 4.44 1 4.44 1.13 3.31 - - 1.13 - 1.13 1.13 - - - - - - - 3.31
349 ทต.ม่วงคัน / อ่างทอง 4,003.00 4.08 1 4.08 1.16 2.92 - - 1.16 - 1.16 1.16 - - - - - - - 2.92
350 อบต.บางระกำ / อ่างทอง 2,406.00 2.19 - - - - - - - - - - - - - 1 2.19 0.50 1.69 0.50
351 อบต.องครักษ์ / อ่างทอง 5,116.00 4.66 1 4.66 1.49 3.17 - - 1.49 - 1.49 1.49 - - - - - - - 3.17
352 ทต.โคกพุทรา / อ่างทอง 2,703.00 2.76 1 2.76 0.67 2.09 - - 0.67 - 0.67 0.67 - - - - - - - 2.09
353 อบต.ยางช้าย / อ่างทอง 5,997.00 5.46 1 5.46 0.01 5.45 - - 0.01 - 0.01 0.01 - - - - - - - 5.45
354 ทต.ทางพระ / อ่างทอง 2,680.00 2.73 1 2.73 0.05 2.68 - - 0.05 - 0.05 0.05 - - - - - - - 2.68
355 อบต.บางเจ้าฉ่า / อ่างทอง 3,373.00 3.07 1 3.07 1.07 2.00 - - 1.07 - 1.07 1.07 - - - - - - - 2.00
356 อบต.คำหยาด / อ่างทอง 3,259.00 2.97 1 2.97 0.02 2.95 - - 0.02 - 0.02 0.02 - - - - - - - 2.95
357 ทต.แสวงหา / อ่างทอง 3,390.00 3.46 1 3.46 1.69 1.77 - - 1.69 - 1.69 1.69 - - - - - - - 1.77
358 ทต.เพชรเมืองทอง / อ่างทอง 5,277.00 5.38 1 5.38 1.15 4.23 - - 1.15 - 1.15 1.15 - - - - - - - 4.23
359 อบต.ศรีพราน / อ่างทอง 2,532.00 2.30 1 2.30 0.28 2.02 - - 0.28 - 0.28 0.28 - - - - - - - 2.02
360 อบต.บ้านพราน / อ่างทอง 4,389.00 3.99 1 3.99 0.39 3.60 - - 0.39 - 0.39 0.39 - - - - - - - 3.60
361 อบต.วังน้ำเย็น / อ่างทอง 6,600.00 6.01 - - - - - - - - - - - - - 1 6.01 1.38 4.62 1.38
362 อบต.สีบัวทอง / อ่างทอง 6,864.00 6.25 1 6.25 0.73 5.52 - - 0.73 - 0.73 0.73 - - - - - - - 5.52
363 อบต.ห้วยไผ่ / อ่างทอง 2,758.00 2.51 1 2.51 0.05 2.46 - - 0.05 - 0.05 0.05 - - - - - - - 2.46
364 อบต.จำลอง / อ่างทอง 2,315.00 2.11 1 2.11 0.01 2.10 - - 0.01 - 0.01 0.01 - - - - - - - 2.10
365 อบต.ไผ่จำศีล / อ่างทอง 3,530.00 3.21 1 3.21 1.50 1.71 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 1.71
366 ทต.วิเศษไชยชาญ / อ่างทอง 6,312.00 6.44 1 6.44 4.53 1.91 - - 4.53 - 4.53 4.53 - - - - - - - 1.91
367 อบต.ศาลเจ้าโรงทอง / อ่างทอง 3,573.00 4.00 1 4.00 1.76 2.24 - - 1.76 - 1.76 1.76 - - - - - - - 2.24
368 ทต.ไผ่ดำพัฒนา / อ่างทอง 3,332.00 3.40 1 3.40 0.52 2.88 - - 0.52 - 0.52 0.52 - - - - - - - 2.88
369 ทต.สาวร้องไห้ / อ่างทอง 4,425.00 4.51 - - - - - - - - - - - - - 1 4.51 1.04 3.48 1.04
370 ทต.ท่าช้าง / อ่างทอง 5,057.00 5.16 1 5.16 1.50 3.66 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 3.66
371 อบต.ยี่ล้น / อ่างทอง 4,269.00 3.88 1 3.88 1.28 2.60 - - 1.28 - 1.28 1.28 - - - - - - - 2.60
372 ทต.บางจัก / อ่างทอง 8,092.00 8.25 1 8.25 2.83 5.42 - - 2.83 - 2.83 2.83 - - - - - - - 5.42
373 อบต.บางจัก / อ่างทอง 2,074.00 1.89 1 1.89 0.37 1.52 - - 0.37 - 0.37 0.37 - - - - - - - 1.52
374 ทต.ห้วยคันแหลน / อ่างทอง 3,439.00 3.51 1 3.51 1.17 2.34 - - 1.17 - 1.17 1.17 - - - - - - - 2.34
375 อบต.คลองขนาก / อ่างทอง 2,909.00 2.65 1 2.65 0.52 2.12 - - 0.52 - 0.52 0.52 - - - - - - - 2.12
376 อบต.ไผ่วง / อ่างทอง 3,441.00 3.13 - - - - - - - - - - - - - 1 3.13 0.72 2.41 0.72
377 ทต.ม่วงเตี้ย / อ่างทอง 5,817.00 5.93 1 5.93 1.46 4.48 - - 1.46 - 1.46 1.46 - - - - - - - 4.48
378 อบต.หัวตะพาน / อ่างทอง 3,023.00 2.75 1 2.75 1.00 1.75 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 1.75
379 อบต.หลักแก้ว / อ่างทอง 5,352.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 1.15 3.85 1.15
380 อบต.ตลาดใหม่ / อ่างทอง 2,221.00 2.02 1 2.02 0.55 1.48 - - 0.55 - 0.55 0.55 - - - - - - - 1.48
381 ทต.สามโก้ / อ่างทอง 10,759.00 10.97 1 10.97 2.80 8.17 - - 2.80 - 2.80 2.80 - - - - - - - 8.17
382 อบต.อบทม / อ่างทอง 4,100.00 3.73 1 3.73 0.65 3.08 - - 0.65 - 0.65 0.65 - - - - - - - 3.08
383 อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ / อ่างทอง 4,419.00 4.02 1 4.02 0.48 3.54 - 0.48 - - - - - - - - - - - 3.54