จังหวัด ลพบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน นารายณ์มหาราช ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-420-310 โทรสาร 036-420-310

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.800687 y : 100.651514

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,199.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 126

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
อบต. 102 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
384 ทม.ลพบุรี / ลพบุรี 23,094.00 90.00 1 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
385 อบต.ทะเลชุบศร / ลพบุรี 17,333.00 15.77 1 15.77 8.00 7.77 0.00 8.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 7.77
387 ทต.กกโก / ลพบุรี 9,097.00 16.00 1 16.00 16.00 0.00 0.00 16.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
388 อบต.โก่งธนู / ลพบุรี 4,875.00 4.44 - - - - - - - - - - - - - 1 4.44 4.44 0.00 4.44
389 ทต.เขาพระงาม / ลพบุรี 27,396.00 27.94 1 27.94 8.00 19.94 0.00 7.45 - 0.55 - - - - - - - 0.00 0.00 20.49
390 ทม.เขาสามยอด / ลพบุรี 30,195.00 34.72 1 34.72 19.00 15.72 0.00 19.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 15.72
391 อบต.โคกกระเทียม / ลพบุรี 4,680.00 4.26 1 4.26 1.00 3.26 0.00 1.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 3.26
392 อบต.โคกลำพาน / ลพบุรี 3,489.00 3.17 1 3.17 2.50 0.67 0.00 2.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.67
393 ทต.โคกตูม / ลพบุรี 27,675.00 28.23 1 28.23 17.00 11.23 0.00 17.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 11.23
394 อบต.งิ้วราย / ลพบุรี 5,600.00 5.10 - - - - - - - - - - - - - 1 5.10 4.79 0.31 4.79
395 อบต.ดอนโพธิ์ / ลพบุรี 3,642.00 3.31 - - - - - - - - - - - - - 1 3.31 3.12 0.20 3.12
396 อบต.ตะลุง / ลพบุรี 4,987.00 4.54 - - - - - - - - - - - - - 1 4.54 4.27 0.27 4.27
397 อบต.ท่าแค / ลพบุรี 15,004.00 15.00 1 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
398 ทต.ท่าศาลา / ลพบุรี 14,074.00 40.00 1 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
399 อบต.บางขันหมาก / ลพบุรี 8,702.00 7.92 1 7.92 5.00 2.92 0.00 5.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 2.92
400 อบต.บ้านข่อย / ลพบุรี 4,159.00 3.78 - - - - - - - - - - - - - 1 3.78 3.56 0.23 3.56
401 อบต.ท้ายตลาด / ลพบุรี 3,092.00 2.81 - - - - - - - - - - - - - 1 2.81 2.64 0.17 2.64
402 ทต.ป่าตาล / ลพบุรี 12,684.00 15.00 1 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
403 อบต.พรหมมาสตร์ / ลพบุรี 6,461.00 5.88 1 5.88 4.50 1.38 0.00 4.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 1.38
404 อบต.โพธิ์เก้าต้น / ลพบุรี 10,235.00 9.31 1 9.31 4.00 5.31 0.00 4.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 5.31
405 อบต.โพธิ์ตรุ / ลพบุรี 4,159.00 3.78 - - - - - - - - - - - - - 1 3.78 3.56 0.23 3.56
406 ทต.ถนนใหญ่ / ลพบุรี 9,860.00 10.06 1 10.06 10.00 0.06 0.00 10.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.06
407 ทต.พัฒนานิคม / ลพบุรี 3,466.00 3.54 1 3.54 3.00 0.54 0.00 2.95 - 0.05 - - - - - - - 0.00 0.00 0.59
408 ทต.เขาพระยาเดินธง / ลพบุรี 10,336.00 10.54 1 10.54 8.00 2.54 0.00 7.80 - 0.20 - - - - - - - 0.00 0.00 2.74
409 อบต.ช่องสาริกา / ลพบุรี 7,662.00 13.25 1 13.25 13.25 0.00 0.00 12.96 - 0.29 - - - - - - - 0.00 0.00 0.29
410 อบต.มะนาวหวาน / ลพบุรี 4,504.00 4.10 - - - - - - - - - - - - - 1 4.10 3.85 0.25 3.85
411 ทต.ดีลัง / ลพบุรี 7,823.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
412 อบต.โคกสลุง / ลพบุรี 11,340.00 10.32 1 10.32 6.00 4.32 0.00 5.95 - 0.05 - - - - - - - 0.00 0.00 4.37
413 อบต.ชอนน้อย / ลพบุรี 2,608.00 2.37 - - - - - - - - - - - - - 1 2.37 2.23 0.14 2.23
414 ทต.แก่งเสือเต้น / ลพบุรี 2,713.00 4.80 1 4.80 4.80 0.00 0.00 4.65 - 0.15 - - - - - - - 0.00 0.00 0.15
415 อบต.หนองบัว / ลพบุรี 3,592.00 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1 3.27 3.07 0.20 3.07
416 อบต.ห้วยขุนราม / ลพบุรี 6,997.00 6.37 1 6.37 1.00 5.37 0.00 1.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 5.37
417 อบต.น้ำสุด / ลพบุรี 4,370.00 3.98 - - - - - - - - - - - - - 1 3.98 3.74 0.24 3.74
418 ทต.โคกสำโรง / ลพบุรี 6,914.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 0.00 - 8.00 0.00 8.00 8.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00
419 อบต.โคกสำโรง / ลพบุรี 13,484.00 12.27 1 12.27 1.50 10.77 0.00 1.00 - 0.50 - - - - - - - 0.00 0.00 11.27
420 อบต.เกาะแก้ว / ลพบุรี 3,584.00 3.26 - - - - - - - - - - - - - 1 3.26 3.07 0.20 3.07
421 อบต.ถลุงเหล็ก / ลพบุรี 3,652.00 3.32 1 3.32 1.00 2.32 0.00 - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - 0.00 0.00 2.32
422 อบต.หลุมข้าว / ลพบุรี 3,361.00 3.06 1 3.06 2.50 0.56 0.00 2.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.56
423 อบต.ห้วยโป่ง / ลพบุรี 9,769.00 8.89 1 8.89 1.50 7.39 0.00 1.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 7.39
424 อบต.คลองเกตุ / ลพบุรี 6,505.00 5.92 - - - - - - - - - - - - - 1 5.92 5.56 0.36 5.56
425 อบต.สะแกราบ / ลพบุรี 6,795.00 6.18 1 6.18 6.00 0.18 0.00 6.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.18
426 อบต.เพนียด / ลพบุรี 7,036.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
427 อบต.วังเพลิง / ลพบุรี 7,470.00 32.00 1 32.00 32.00 0.00 0.00 31.65 - 0.35 - - - - - - - 0.00 0.00 0.35
428 อบต.ดงมะรุม / ลพบุรี 5,623.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
429 อบต.วังขอนขว้าง / ลพบุรี 3,706.00 3.37 1 3.37 1.00 2.37 0.00 - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - 0.00 0.00 2.37
430 อบต.วังจั่น / ลพบุรี 2,989.00 2.72 - - - - - - - - - - - - - 1 2.72 2.56 0.16 2.56
431 อบต.หนองแขม / ลพบุรี 4,680.00 4.26 - - - - - - - - - - - - - 1 4.26 4.00 0.26 4.00
432 ทต.ลำนารายณ์ / ลพบุรี 16,521.00 16.85 1 16.85 15.00 1.85 0.00 14.92 - 0.08 - - - - - - - 0.00 0.00 1.93
433 อบต.ลำนารายณ์ / ลพบุรี 2,153.00 1.96 - - - - - - - - - - - - - 1 1.96 1.84 0.12 1.84
434 อบต.ชัยนารายณ์ / ลพบุรี 3,278.00 2.98 - - - - - - - - - - - - - 1 2.98 2.80 0.18 2.80
435 อบต.ศิลาทิพย์ / ลพบุรี 5,723.00 5.21 - - - - - - - - - - - - - 1 5.21 4.90 0.31 4.90
436 อบต.ห้วยหิน / ลพบุรี 2,731.00 2.49 - - - - - - - - - - - - - 1 2.49 2.34 0.15 2.34
437 อบต.ม่วงค่อม / ลพบุรี 5,813.00 5.29 1 5.29 1.50 3.79 0.00 1.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 3.79
438 อบต.บัวชุม / ลพบุรี 8,080.00 7.35 - - - - - - - - - - - - - 1 7.35 6.91 0.44 6.91
439 อบต.ท่าดินดำ / ลพบุรี 4,475.00 4.07 - - - - - - - - - - - - - 1 4.07 3.83 0.24 3.83
440 อบต.ซับตะเคียน / ลพบุรี 4,918.00 4.48 - - - - - - - - - - - - - 1 4.48 4.21 0.27 4.21
441 อบต.นาโสม / ลพบุรี 2,651.00 2.41 - - - - - - - - - - - - - 1 2.41 2.27 0.14 2.27
442 อบต.หนองยายโต๊ะ / ลพบุรี 4,053.00 3.69 - - - - - - - - - - - - - 1 3.69 3.47 0.22 3.47
443 อบต.เกาะรัง / ลพบุรี 6,619.00 6.02 - - - - - - - - - - - - - 1 6.02 5.66 0.36 5.66
444 อบต.ท่ามะนาว / ลพบุรี 3,289.00 2.99 - - - - - - - - - - - - - 1 2.99 2.99 0.00 2.99
445 อบต.นิคมลำนารายณ์ / ลพบุรี 4,496.00 4.09 - - - - - - - - - - - - - 1 4.09 3.85 0.25 3.85
446 อบต.ชัยบาดาล / ลพบุรี 7,962.00 7.25 1 7.25 5.00 2.25 0.00 5.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 2.25
447 อบต.บ้านใหม่สามัคคี / ลพบุรี 2,982.00 2.71 - - - - - - - - - - - - - 1 2.71 2.55 0.16 2.55
448 อบต.เขาแหลม / ลพบุรี 3,371.00 3.07 - - - - - - - - - - - - - 1 3.07 2.88 0.18 2.88
449 ทต.ท่าวุ้ง / ลพบุรี 2,268.00 2.31 1 2.31 2.00 0.31 0.00 1.95 - 0.05 - - - - - - - 0.00 0.00 0.36
450 อบต.ท่าวุ้ง / ลพบุรี 3,092.00 2.81 - - - - - - - - - - - - - 1 2.81 2.64 0.17 2.64
451 อบต.บางคู้ / ลพบุรี 6,375.00 5.80 1 5.80 2.00 3.80 0.00 2.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 3.80
452 ทต.โพตลาดแก้ว / ลพบุรี 4,901.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 4.70 0.30 4.70
453 อบต.บางลี่ / ลพบุรี 5,116.00 4.66 - - - - - - - - - - - - - 1 4.66 4.38 0.28 4.38
454 ทต.บางงา / ลพบุรี 4,689.00 4.78 1 4.78 1.50 3.28 0.00 1.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 3.28
455 ทต.โคกสลุด / ลพบุรี 2,049.00 2.09 - - - - - - - - - - - - - 1 2.09 1.96 0.13 1.96
456 ทต.ท่าโขลง / ลพบุรี 2,459.00 2.51 1 2.51 1.50 1.01 0.00 1.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 1.01
457 อบต.เขาสมอคอน / ลพบุรี 4,367.00 3.97 - - - - - - - - - - - - - 1 3.97 3.74 0.24 3.74
458 อบต.หัวสำโรง / ลพบุรี 6,814.00 6.20 1 6.20 1.20 5.00 0.00 1.20 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 5.00
460 อบต.มุจลินท์ / ลพบุรี 2,467.00 2.24 - - - - - - - - - - - - - 1 2.24 2.11 0.13 2.11
461 อบต.ไผ่ใหญ่ / ลพบุรี 2,619.00 2.38 - - - - - - - - - - - - - 1 2.38 2.24 0.14 2.24
462 อบต.บ้านทราย / ลพบุรี 3,429.00 3.12 1 3.12 2.00 1.12 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 1.12
463 อบต.บ้านกล้วย / ลพบุรี 2,554.00 2.32 1 2.32 2.00 0.32 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 0.32
464 อบต.บ้านชี / ลพบุรี 5,496.00 5.00 1 5.00 2.00 3.00 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 3.00
465 อบต.พุคา / ลพบุรี 2,397.00 2.18 - - - - - - - - - - - - - 1 2.18 2.05 0.13 2.05
466 อบต.หินปัก / ลพบุรี 3,443.00 3.13 1 3.13 2.00 1.13 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 1.13
467 อบต.บางพึ่ง / ลพบุรี 5,105.00 4.65 1 4.65 2.00 2.65 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 2.65
468 อบต.หนองทรายขาว / ลพบุรี 2,988.00 2.72 - - - - - - - - - - - - - 1 2.72 2.56 0.16 2.56
469 อบต.บางกะพี้ดงพลับ / ลพบุรี 3,560.00 3.24 1 3.24 2.00 1.24 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 1.24
470 อบต.หนองเต่า / ลพบุรี 4,234.00 3.85 - - - - - - - - - - - - - 1 3.85 3.62 0.23 3.62
471 อบต.โพนทอง / ลพบุรี 3,607.00 3.28 1 3.28 2.00 1.28 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 1.28
472 อบต.บางขาม / ลพบุรี 2,750.00 2.50 - - - - - - - - - - - - - 1 2.50 2.35 0.15 2.35
473 อบต.ดอนดึง / ลพบุรี 4,263.00 3.88 - - - - - - - - - - - - - 1 3.88 3.65 0.23 3.65
474 อบต.ชอนม่วง / ลพบุรี 3,071.00 2.79 - - - - - - - - - - - - - 1 2.79 2.63 0.17 2.63
475 อบต.หนองกระเบียน / ลพบุรี 3,322.00 3.02 - - - - - - - - - - - - - 1 3.02 2.84 0.18 2.84
476 อบต.สายห้วยแก้ว / ลพบุรี 3,113.00 2.83 - - - - - - - - - - - - - 1 2.83 2.66 0.17 2.66
477 อบต.มหาสอน / ลพบุรี 3,379.00 3.07 - - - - - - - - - - - - - 1 3.07 2.89 0.18 2.89
480 อบต.หนองเมือง / ลพบุรี 4,249.00 3.87 1 3.87 2.00 1.87 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 1.87
481 อบต.สนามแจง / ลพบุรี 5,932.00 5.40 1 5.40 2.00 3.40 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - 0.00 0.00 3.40
482 ทต.บ้านท่าหลวง / ลพบุรี 3,976.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 0.00 4.95 - 0.05 - - - - - - - 0.00 0.00 0.05
483 อบต.ท่าหลวง / ลพบุรี 4,825.00 4.39 - - - - - - - - - - - - - 1 4.39 4.13 0.26 4.13
484 อบต.แก่งผักกูด / ลพบุรี 5,587.00 5.08 - - - - - - - - - - - - - 1 5.08 4.78 0.31 4.78
485 อบต.ซับจำปา / ลพบุรี 4,407.00 4.01 - - - - - - - - - - - - - 1 4.01 3.77 0.24 3.77
486 อบต.หนองผักแว่น / ลพบุรี 4,624.00 4.21 - - - - - - - - - - - - - 1 4.21 3.96 0.25 3.96
487 อบต.หัวลำ / ลพบุรี 5,538.00 5.04 - - - - - - - - - - - - - 1 5.04 4.74 0.30 4.74
488 ทต.สระโบสถ์ / ลพบุรี 7,514.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 0.00 7.00 - 1.00 - - - - - - - 0.00 0.00 1.00
489 อบต.มหาโพธิ์ / ลพบุรี 4,799.00 4.37 1 4.37 2.00 2.37 0.00 1.98 - 0.02 - - - - - - - 0.00 0.00 2.39
490 อบต.ทุ่งท่าช้าง / ลพบุรี 3,622.00 3.30 1 3.30 1.00 2.30 0.00 1.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 2.30
491 อบต.นิยมชัย / ลพบุรี 5,716.00 5.20 1 5.20 1.00 4.20 0.00 1.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 4.20
492 อบต.โคกเจริญ / ลพบุรี 7,738.00 7.04 1 7.04 2.00 5.04 0.00 1.93 - 0.07 - - - - - - - 0.00 0.00 5.11
493 อบต.ยางราก / ลพบุรี 7,527.00 6.85 1 6.85 1.00 5.85 0.00 0.95 - 0.05 - - - - - - - 0.00 0.00 5.90
494 อบต.หนองมะค่า / ลพบุรี 3,218.00 2.93 1 2.93 2.00 0.93 0.00 2.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.93
495 อบต.วังทอง / ลพบุรี 2,566.00 2.34 - - - - - - - - - - - - - 1 2.34 2.19 0.14 2.19
496 อบต.โคกแสมสาร / ลพบุรี 3,394.00 3.09 - - - - - - - - - - - - - 1 3.09 2.90 0.19 2.90
497 อบต.ลำสนธิ / ลพบุรี 3,381.00 3.08 1 3.08 0.49 2.59 0.00 0.49 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 2.59
498 อบต.ซับสมบูรณ์ / ลพบุรี 3,562.00 3.24 - - - - - - - - - - - - - 1 3.24 3.05 0.19 3.05
499 อบต.หนองรี / ลพบุรี 7,640.00 6.95 1 6.95 5.00 1.95 0.00 5.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 1.95
500 อบต.กุดตาเพชร / ลพบุรี 6,276.00 5.71 - - - - - - - - - - - - - 1 5.71 5.37 0.34 5.37
501 อบต.เขารวก / ลพบุรี 2,477.00 2.30 1 2.30 2.30 0.00 0.00 1.90 - 0.40 - - - - - - - 0.00 0.00 0.40
502 อบต.เขาน้อย / ลพบุรี 3,239.00 2.95 1 2.95 0.60 2.35 0.00 0.60 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 2.35
503 ทต.หนองม่วง / ลพบุรี 5,455.00 5.56 1 5.56 5.00 0.56 0.00 - 5.00 0.00 5.00 - - - 5.00 - - 0.00 0.00 0.56
504 อบต.หนองม่วง / ลพบุรี 3,681.00 3.35 1 3.35 1.50 1.85 0.00 1.45 - 0.05 - - - - - - - 0.00 0.00 1.90
505 อบต.บ่อทอง / ลพบุรี 6,665.00 6.07 1 6.07 5.00 1.07 0.00 4.80 - 0.20 - - - - - - - 0.00 0.00 1.27
506 อบต.ดงดินแดง / ลพบุรี 4,646.00 4.23 - - - - - - - - - - - - - 1 4.23 3.97 0.25 3.97
507 อบต.ชอนสมบูรณ์ / ลพบุรี 4,778.00 4.35 - - - - - - - - - - - - - 1 4.35 4.09 0.26 4.09
508 อบต.ยางโทน / ลพบุรี 4,488.00 4.08 1 4.08 1.20 2.88 0.00 1.20 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 2.88
509 อบต.ชอนสารเดช / ลพบุรี 4,741.00 4.31 1 4.31 1.50 2.81 0.00 1.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 2.81