จังหวัด ลพบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน นารายณ์มหาราช ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 036-420-310 โทรสาร 036-420-310

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.800687 y : 100.651514

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,199.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 126

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 20 แห่ง
อบต. 102 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

34 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 36 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 34 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.บ้านหมี่ บ่อขยะทม.บ้านหมี่ หมู่ 5 ต.หนองเมืองต. ทะเลชุบศร อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 43 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 25.00
2 ทต.โคกสำโรง บ่อขยะทต.โคกสำโรง ต.หนองแขม ถนน บ้านวังกะเบียนต. ทะเลชุบศร อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 13.5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.00
3 อบต.ท่าแค บ่อขยะอบต.ท่าแค หมู่ 8 บ้านป่ากล้วย ต. ท่าแค อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี - ลพบุรี 22 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 36.00
4 อบต.วังเพลิง บ่อขยะอบต.วังเพลิง* หมู่ 3 บ้านชอนม่วง ต. ท่าแค อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 23.79
5 อบต.โคกสลุง บ่อขยะอบต.โคกสลุง หมู่ 10 บ้านห้วยยาง ต. ท่าแค อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี - ลพบุรี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
6 อบต.ชอนสารเดช บ่อขยะอบต.ชอนสารเดช หมู่ 4 บ้านชอนนอก ต. ท่าแค อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 28 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
7 ทม.ลพบุรี บ่อขยะทม.ลพบุรี หมู่ 3 บ้านสะพานอิฐ ต. ท่าแค อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี - ลพบุรี 33 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 435.00
8 ทต.สระโบสถ์ บ่อขยะทต.สระโบสถ์ หมู่ 2 บ้านสระโบสถ์ ต. ท่าแค อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 28 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.00
9 ทต.โคกตูม บ่อขยะทต.โคกตูม หมู่ 11 บ้านหนองแฝกเลื่อม ต. ท่าแค อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี - ลพบุรี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 20.00
10 อบต.ยางโทน บ่อขยะอบต.ยางโทน หมู่ 1 บ้านยางโทน ต. ท่าแค อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.29
11 อบต.ทุ่งท่าช้าง บ่อขยะอบต.ทุ่งท่าช้าง หมู่ 1 บ้านทุ่งท่าช้าง ต. ท่าแค อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
12 อบต.เขาน้อย บ่อขยะ อบต.เขาน้อย หมู่ 1 บ้านเขาน้อย ต. ท่าแค อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.80
13 อบต.ชัยบาดาล บ่อขยะอบต.ชัยบาดาล หมู่ 5 บ้านลำโกฎิทอง ต. ท่าแค อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี - ลพบุรี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
14 อบต.หนองรี บ่อขยะอบต.หนองรี (สปก.) หมู่ 4 บ้านหนองเกตุ ต. ท่าแค อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
15 ทต.ท่าวุ้ง บ่อขยะทต.ท่าวุ้ง บ้านท่าวุ้ง ต. ท่าแค อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.03
16 อบต.โคกเจริญ บ่อขยะอบต.โคกเจริญ หมู่ 2 หมู่บ้านห้วยคต ต. ท่าแค อ. โคกเจริญ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
17 ทต.พัฒนานิคม บ่อขยะทต.พัฒนานิคม หมู่ 13 บ้านพัฒนานิคม ต. ท่าแค อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี - ลพบุรี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
18 อบต.ยางราก บ่อขยะอบต.ยางราก ต. ท่าแค อ. โคกเจริญ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
19 ทต.ดีลัง บ่อขยะทต.ดีลัง หมู่ 4 บ้านสายโท ต. ท่าแค อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี - ลพบุรี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
20 อบต.โคกสำโรง บ่อขยะอบต.โคกสำโรง หมู่ 3 บ้านตะโกพนม ต. ท่าแค อ. โคกสำโรง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
21 อบต.ช่องสาริกา บ่อขยะอบต.ช่องสาริกา ต. ท่าแค อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี - ลพบุรี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 32.78
22 อบต.หนองม่วง บ่อขยะอบต.หนองม่วง หมู่ 3 ต. ท่าแค อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
23 อบต.ห้วยขุนราม บ่อขยะอบต.ห้วยขุนราม หมู่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ ต. ท่าแค อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี - ลพบุรี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
24 ทต.เขาพระงาม บ่อขยะทต.เขาพระงาม หมู่ 5 บ้านไผ่ขวาง ต. ท่าแค อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี - ลพบุรี 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
25 อบต.บ่อทอง บ่อขยะอบต.บ่อทอง ต. ท่าแค อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
26 อบต.มหาโพธิ์ บ่อขยะอบต.มหาโพธิ์ หมู่ 5 บ้านกระดานเลื่อน ต. ท่าแค อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
27 อบต.หนองม่วง บ่อขยะอบต.หนองม่วง หมู่ 3 ต. ท่าแค อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
28 อบต.นิยมชัย บ่อขยะอบต.นิยมชัย ต. ท่าแค อ. สระโบสถ์ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
29 ทต.ลำนารายณ์ บ่อขยะทต.ลำนารายณ์ หมู่ 2 บ้านเขายายกะตา ต. ท่าแค อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี - ลพบุรี 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 16.00
30 อบต.เขารวก บ่อขยะอบต.เขารวก หมู่ 2 บ้านเขารวก ต. ท่าแค อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.30
31 อบต.ม่วงค่อม บ่อขยะอบต.ม่วงค่อม หมู่ 10 ต. ท่าแค อ. ชัยบาดาล จ. ลพบุรี - ลพบุรี 42 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
32 อบต.ลำสนธิ บ่อขยะอบต.ลำสนธิ หมู่ 2 บ้านท่าเยี่ยม ต. ท่าแค อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี - ลพบุรี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.49
33 ทต.บ้านท่าหลวง บ่อขยะทต.บ้านท่าหลวง หมู่ 2 บ้านหนองประดง ต. ท่าแค อ. ท่าหลวง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
34 อบต.หนองมะค่า บ่อขยะอบต.หนองมะค่า หมู่ 1 บ้านหนองมะค่า ต. ท่าแค อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี - ลพบุรี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
35 ทต.แก่งเสือเต้น บ่อขยะทต.แก่งเสือเต้น ต. ท่าแค อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี - ลพบุรี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
36 ทต.เขาพระยาเดินธง บ่อขยะทต.เขาพระยาเดินธง หมู่ 1 บ้านหนองนา ต. ท่าแค อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี - ลพบุรี 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00