จังหวัด สิงห์บุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สิงห์บุรี-บางพาน ต. บางมัญ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 036-507-112 โทรสาร 036-511-621

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.896838 y : 100.411073

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

822.48 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 42

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 33 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
510 ทม.สิงห์บุรี / สิงห์บุรี 17,450.00 30.00 1 30.00 26.92 3.08 - - 26.92 - 26.92 - - 26.92 - - - - - 3.08
511 อบต.บางมัญ / สิงห์บุรี 3,644.00 5.00 1 5.00 2.28 2.72 - - 2.28 - 2.28 - - 2.28 - - - - - 2.72
512 อบต.โพกรวม / สิงห์บุรี 2,766.00 2.52 - - - - - - - - - - - - - 1 2.52 - 2.52 -
513 อบต.ม่วงหมู่ / สิงห์บุรี 5,929.00 6.00 1 6.00 2.00 4.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 4.00
514 อบต.หัวไผ่ / สิงห์บุรี 4,947.00 4.50 - - - - - - - - - - - - - 1 4.50 - 4.50 -
515 อบต.ต้นโพธิ์ / สิงห์บุรี 7,765.00 7.07 1 7.07 3.66 3.41 - - 3.66 - 3.66 3.66 - - - - - - - 3.41
517 อบต.จักรสีห์ / สิงห์บุรี 3,718.00 3.38 - - - - - - - - - - - - - 1 3.38 - 3.38 -
518 อบต.บางกระบือ / สิงห์บุรี 6,676.00 6.08 1 6.08 3.05 3.03 - - 3.05 - 3.05 3.05 - - - - - - - 3.03
519 ทม.บางระจัน / สิงห์บุรี 15,000.00 35.00 1 35.00 9.03 25.97 - - 9.03 - 9.03 9.03 - - - - - - - 25.97
520 อบต.ไม้ดัด / สิงห์บุรี 4,205.00 3.83 1 3.83 1.61 2.22 - - 1.61 - 1.61 1.61 - - - - - - - 2.22
521 อบต.แม่ลา / สิงห์บุรี 3,463.00 3.15 1 3.15 0.94 2.21 - - 0.94 - 0.94 0.94 - - - - - - - 2.21
522 อบต.บ้านจ่า / สิงห์บุรี 3,237.00 2.95 - - - - - - - - - - - - - 1 2.95 - 2.95 -
523 อบต.พักทัน / สิงห์บุรี 4,741.00 4.31 - - - - - - - - - - - - - 1 4.31 - 4.31 -
524 อบต.สระแจง / สิงห์บุรี 4,099.00 3.73 - - - - - - - - - - - - - 1 3.73 - 3.73 -
525 อบต.โพทะเล / สิงห์บุรี 4,662.00 4.24 - - - - - - - - - - - - - 1 4.24 1.91 2.33 1.91
526 อบต.ค่ายบางระจัน / สิงห์บุรี 7,361.00 6.70 1 6.70 2.69 4.01 - - 2.69 - 2.69 2.69 - - - - - - - 4.01
527 ทต.โพสังโฆ / สิงห์บุรี 2,191.00 2.23 1 2.23 1.55 0.68 - - 1.55 - 1.55 1.55 - - - - - - - 0.68
528 อบต.โพสังโฆ / สิงห์บุรี 4,548.00 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1 4.14 - 4.14 -
529 อบต.ท่าข้าม / สิงห์บุรี 4,468.00 4.07 1 4.07 1.84 2.23 - - 1.84 - 1.84 1.84 - - - - - - - 2.23
530 อบต.คอทราย / สิงห์บุรี 2,521.00 2.29 - - - - - - - - - - - - - 1 2.29 - 2.29 -
531 อบต.หนองกระทุ่ม / สิงห์บุรี 2,540.00 2.31 - - - - - - - - - - - - - 1 2.31 - 2.31 -
532 อบต.พระงาม / สิงห์บุรี 3,785.00 3.44 - - - - - - - - - - - - - 1 3.44 2.44 1.00 2.44
533 ทต.พรหมบุรี / สิงห์บุรี 3,214.00 12.00 1 12.00 6.67 5.33 - 6.67 - - - - - - - - - - - 5.33
534 ทต.บางน้ำเชี่ยว / สิงห์บุรี 3,461.00 7.00 1 7.00 2.02 4.98 - - 2.02 - 2.02 - - 2.02 - - - - - 4.98
535 อบต.บ้านหม้อ / สิงห์บุรี 6,134.00 5.58 1 5.58 2.36 3.22 - - 2.36 - 2.36 2.36 - - - - - - - 3.22
536 อบต.บ้านแป้ง / สิงห์บุรี 2,231.00 2.03 1 2.03 0.99 1.04 - - 0.99 - 0.99 0.99 - - - - - - - 1.04
537 อบต.โรงช้าง / สิงห์บุรี 4,838.00 4.40 1 4.40 1.82 2.58 - - 1.82 - 1.82 1.82 - - - - - - - 2.58
538 ทต.ถอนสมอ / สิงห์บุรี 9,114.00 9.30 1 9.30 4.51 4.79 - 4.51 - - - - - - - - - - - 4.79
539 อบต.โพประจักษ์ / สิงห์บุรี 3,522.00 3.21 - - - - - - - - - - - - - 1 3.21 1.21 2.00 1.21
540 อบต.วิหารขาว / สิงห์บุรี 1,997.00 1.82 - - - - - - - - - - - - - 1 1.82 - 1.82 -
541 ทต.อินทร์บุรี / สิงห์บุรี 4,972.00 5.07 1 5.07 3.30 1.77 - 3.30 - - - - - - - - - - - 1.77
542 อบต.อินทร์บุรี / สิงห์บุรี 5,051.00 4.60 1 4.60 0.99 3.61 - - 0.99 - 0.99 - - 0.99 - - - - - 3.61
543 อบต.ประศุก / สิงห์บุรี 6,166.00 5.61 - - - - - - - - - - - - - 1 5.61 - 5.61 -
544 ทต.ทับยา / สิงห์บุรี 6,067.00 6.19 1 6.19 2.45 3.74 - - 2.45 - 2.45 2.45 - - - - - - - 3.74
545 อบต.งิ้วราย / สิงห์บุรี 5,552.00 5.05 - - - - - - - - - - - - - 1 5.05 - 5.05 -
546 อบต.ชีน้ำร้าย / สิงห์บุรี 4,096.00 3.73 1 3.73 0.34 3.39 - 0.34 - - - - - - - - - - - 3.39
547 อบต.ท่างาม / สิงห์บุรี 5,260.00 4.79 1 4.79 1.48 3.31 - 1.48 - - - - - - - - - - - 3.31
548 อบต.น้ำตาล / สิงห์บุรี 3,542.00 3.22 1 3.22 1.44 1.78 - - 1.44 - 1.44 - - 1.44 - - - - - 1.78
549 อบต.ทองเอน / สิงห์บุรี 7,783.00 7.08 1 7.08 1.94 5.14 - - 1.94 - 1.94 1.94 - - - - - - - 5.14
550 อบต.ห้วยชัน / สิงห์บุรี 5,010.00 4.56 - - - - - - - - - - - - - 1 4.56 - 4.56 -
551 อบต.โพธิ์ชัย / สิงห์บุรี 2,414.00 2.20 - - - - - - - - - - - - - 1 2.20 1.80 0.40 1.80