จังหวัด ชัยนาท

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทศพรหมประเสริฐ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 056-414-727 โทรสาร 056-414-981

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,469.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 60

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 38 แห่ง
อบต. 20 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
552 ทม.ชัยนาท / ชัยนาท 12,225.00 30.00 1 30.00 29.34 0.66 - 26.53 - 2.81 - - - - - - - - - 3.47
553 ทต.บ้านกล้วย / ชัยนาท 6,825.00 6.96 1 6.96 5.36 1.60 - - 5.36 1.34 4.02 4.02 - - - - - - - 2.94
554 อบต.ท่าชัย / ชัยนาท 7,005.00 6.89 1 6.89 4.92 1.97 - - 4.92 1.23 3.69 3.69 - - - - - - - 3.20
555 ทต.ชัยนาท / ชัยนาท 8,111.00 8.27 1 8.27 4.31 3.96 - - 4.31 1.08 3.23 3.23 - - - - - - - 5.04
557 อบต.เขาท่าพระ / ชัยนาท 7,045.00 6.87 1 6.87 3.45 3.42 - 3.45 - - - - - - - - - - - 3.42
558 ทต.หาดท่าเสา / ชัยนาท 5,144.00 5.26 1 5.26 4.96 0.30 - - 4.96 1.24 3.72 3.72 - - - - - - - 1.54
559 ทต.ธรรมามูล / ชัยนาท 7,552.00 7.00 1 7.00 6.80 0.20 - 6.80 - - - - - - - - - - - 0.20
560 ทต.เสือโฮก / ชัยนาท 7,624.00 7.81 1 7.81 5.99 1.82 - - 5.99 1.50 4.49 4.49 - - - - - - - 3.32
561 ทต.นางลือ / ชัยนาท 7,701.00 5.91 1 5.91 3.54 2.37 - - 3.54 0.89 2.66 2.66 - - - - - - - 3.26
562 ทต.คุ้งสำเภา / ชัยนาท 2,076.00 2.06 1 2.06 1.38 0.68 - - 1.38 0.35 1.04 1.04 - - - - - - - 1.03
563 ทต.มโนรมย์ / ชัยนาท 3,426.00 3.49 1 3.49 3.49 - - 3.49 - - - - - - - - - - - -
564 อบต.วัดโคก / ชัยนาท 3,832.00 3.49 1 3.49 1.88 1.61 - - 1.88 0.47 1.41 1.41 - - - - - - - 2.08
565 ทต.ศิลาดาน / ชัยนาท 3,674.00 3.75 1 3.75 1.37 2.38 - 1.37 - - - - - - - - - - - 2.38
566 อบต.ท่าฉนวน / ชัยนาท 6,782.00 6.17 1 6.17 6.17 - - 6.17 - - - - - - - - - - - -
567 ทต.หางน้ำสาคร / ชัยนาท 6,361.00 6.49 1 6.49 3.13 3.36 - 3.13 - - - - - - - - - - - 3.36
568 อบต.ไร่พัฒนา / ชัยนาท 3,925.00 3.57 - - - - - - - - - - - - - 1 3.57 0.89 2.68 0.89
569 อบต.อู่ตะเภา / ชัยนาท 2,787.00 2.62 - - - - - - - - - - - - - 1 2.62 0.66 1.97 0.66
570 ทต.วัดสิงห์ / ชัยนาท 3,429.00 6.60 1 6.60 4.93 1.67 - 4.93 - - - - - - - - - - - 1.67
571 อบต.มะขามเฒ่า / ชัยนาท 5,269.00 4.79 1 4.79 1.60 3.19 - 1.60 - - - - - - - - - - - 3.19
572 ทต.หนองน้อย / ชัยนาท 2,933.00 3.85 1 3.85 1.51 2.34 - - 1.51 0.38 1.13 1.13 - - - - - - - 2.72
573 อบต.หนองบัว / ชัยนาท 2,851.00 2.59 - - - - - - - - - - - - - 1 2.59 0.65 1.94 0.65
574 ทต.หนองขุ่น / ชัยนาท 3,581.00 3.65 1 3.65 0.61 3.04 - - 0.61 0.15 0.46 0.46 - - - - - - - 3.19
575 อบต.บ่อแร่ / ชัยนาท 2,203.00 2.27 1 2.27 0.64 1.63 - - 0.64 0.16 0.48 0.48 - - - - - - - 1.79
576 อบต.วังหมัน / ชัยนาท 4,461.00 2.10 1 2.10 1.92 0.18 - - 1.92 0.48 1.44 1.44 - - - - - - - 0.66
577 ทต.สรรพยา / ชัยนาท 3,196.00 3.26 1 3.26 1.50 1.76 - - 1.50 0.38 1.13 1.13 - - - - - - - 2.14
578 ทต.เจ้าพระยา / ชัยนาท 3,197.00 3.26 - - - - - - - - - - - - - 1 3.26 0.82 2.45 0.82
579 ทต.ตลุก / ชัยนาท 8,958.00 8.81 1 8.81 5.75 3.06 - - 5.75 1.44 4.31 4.31 - - - - - - - 4.50
580 อบต.เขาแก้ว / ชัยนาท 2,818.00 2.84 - - - - - - - - - - - - - 1 2.84 0.71 2.13 0.71
581 ทต.โพธิ์พิทักษ์ / ชัยนาท 1,687.00 1.74 1 1.74 1.09 0.65 - - 1.09 0.27 0.82 0.82 - - - - - - - 0.92
582 ทต.โพนางดำตก / ชัยนาท 4,894.00 5.04 1 5.04 1.50 3.54 - - 1.50 0.38 1.13 1.13 - - - - - - - 3.92
583 ทต.โพนางดำออก / ชัยนาท 5,501.00 5.49 1 5.49 2.50 2.99 - - 2.50 0.63 1.88 1.88 - - - - - - - 3.62
584 ทต.บางหลวง / ชัยนาท 5,579.00 5.75 1 5.75 0.52 5.23 - - 0.52 0.13 0.39 0.39 - - - - - - - 5.36
585 ทต.หาดอาษา / ชัยนาท 6,761.00 6.68 1 6.68 2.50 4.18 - - 2.50 0.63 1.88 1.88 - - - - - - - 4.81
586 ทต.สรรคบุรี / ชัยนาท 10,288.00 13.20 1 13.20 9.20 4.00 - - 9.20 2.30 6.90 6.90 - - - - - - - 6.30
587 ทต.แพรกศรีราชา / ชัยนาท 2,672.00 2.76 1 2.76 1.20 1.56 - - 1.20 0.30 0.90 0.90 - - - - - - - 1.86
588 อบต.เที่ยงแท้ / ชัยนาท 6,203.00 5.62 1 5.62 5.54 0.08 - - 5.54 1.39 4.16 4.16 - - - - - - - 1.47
589 ทต.ห้วยกรด / ชัยนาท 9,022.00 9.20 1 9.20 9.08 0.12 - - 9.08 2.27 6.81 6.81 - - - - - - - 2.39
590 ทต.โพงาม / ชัยนาท 7,045.00 7.57 - - - - - - - - - - - - - 1 7.57 2.24 5.33 2.24
591 ทต.บางขุด / ชัยนาท 7,188.00 7.29 1 7.29 6.93 0.36 - - 6.93 1.73 5.20 5.20 - - - - - - - 2.09
592 ทต.ดงคอน / ชัยนาท 12,075.00 10.00 1 10.00 9.20 0.80 - - 9.20 2.30 6.90 6.90 - - - - - - - 3.10
593 ทต.ดอนกำ / ชัยนาท 2,940.00 2.88 - - - - - - - - - - - - - 1 2.88 0.72 2.16 0.72
594 ทต.ห้วยกรดพัฒนา / ชัยนาท 5,442.00 5.55 1 5.55 5.43 0.12 - - 5.43 1.36 4.07 4.07 - - - - - - - 1.48
595 ทต.หันคา / ชัยนาท 4,529.00 4.62 1 4.62 4.58 0.04 - - 4.58 1.15 3.44 3.44 - - - - - - - 1.19
596 อบต.หันคา / ชัยนาท 5,648.00 5.14 1 5.14 2.87 2.27 - - 2.87 0.72 2.15 2.15 - - - - - - - 2.99
597 ทต.บ้านเชี่ยน / ชัยนาท 8,884.00 9.06 1 9.06 8.96 0.10 - - 8.96 2.24 6.72 6.72 - - - - - - - 2.34
598 อบต.ไพรนกยูง / ชัยนาท 4,923.00 2.68 - - - - - - - - - - - - - 1 2.68 0.67 2.01 0.67
599 ทต.หนองแซง / ชัยนาท 7,775.00 7.93 1 7.93 7.89 0.04 - - 7.89 1.97 5.92 5.92 - - - - - - - 2.01
600 ทต.ห้วยงู / ชัยนาท 5,938.00 6.06 1 6.06 5.98 0.08 - - 5.98 1.50 4.48 4.48 - - - - - - - 1.58
601 อบต.วังไก่เถื่อน / ชัยนาท 7,721.00 6.13 1 6.13 4.65 1.48 - - 4.65 1.16 3.49 3.49 - - - - - - - 2.64
602 อบต.เด่นใหญ่ / ชัยนาท 5,184.00 4.72 - - - - - - - - - - - - - 1 4.72 1.18 3.54 1.18
603 ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ / ชัยนาท 1,419.00 1.42 1 1.42 1.02 0.40 - - 1.02 0.26 0.77 0.77 - - - - - - - 0.66
604 ทต.สามง่ามพัฒนา / ชัยนาท 3,770.00 3.85 1 3.85 2.12 1.73 - - 2.12 0.53 1.59 1.59 - - - - - - - 2.26
605 ทต.หนองมะโมง / ชัยนาท 5,265.00 5.37 1 5.37 3.55 1.82 - 3.55 - - - - - - - - - - - 1.82
606 ทต.วังตะเคียน / ชัยนาท 6,654.00 3.76 - - - - - - - - - - - - - 1 3.76 0.94 2.82 0.94
607 อบต.สะพานหิน / ชัยนาท 5,146.00 2.86 - - - - - - - - - - - - - 1 2.86 0.72 2.15 0.72
608 อบต.กุดจอก / ชัยนาท 2,433.00 1.25 - - - - - - - - - - - - - 1 1.25 0.31 0.94 0.31
609 ทต.เนินขาม / ชัยนาท 6,084.00 6.21 1 6.21 2.43 3.78 - - 2.43 0.61 1.82 1.82 - - - - - - - 4.39
610 อบต.กะบกเตี้ย / ชัยนาท 5,486.00 2.92 - - - - - - - - - - - - - 1 2.92 0.73 2.19 0.73
611 อบต.สุขเดือนห้า / ชัยนาท 5,428.00 2.95 - - - - - - - - - - - - - 1 2.95 0.74 2.21 0.74