จังหวัด ชัยนาท

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทศพรหมประเสริฐ ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 056-414-727 โทรสาร 056-414-981

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,469.75 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 60

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 38 แห่ง
อบต. 20 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

4 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 8 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 4 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ต. หาดท่าเสา อ. หันคา จ. ชัยนาท - ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 52.46
2 ทต.หนองมะโมง บ่อขยะทม.ชัยนาท (หนองมะโมง) บ้านหนองดู่ต. หาดท่าเสา อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท - ชัยนาท 71 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.43
3 ทต.เนินขาม บ่อขยะทต.เนินขาม บ้านหัวต่อ ต. หาดท่าเสา อ. เนินขาม จ. ชัยนาท - ชัยนาท 2.5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.00
4 ทต.โพธิ์พิทักษ์ บ่อขยะทต.โพธิ์พิทักษ์ (สถานีขนถ่าย) หมู่ 2 ต.โพนางดำตกต. หาดท่าเสา อ. สรรพยา จ. ชัยนาท - ชัยนาท 10 สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 11.00
5 ทต.ธรรมามูล บ่อขยะทต.ธรรมามูล บ้านย่าสร้อยต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท - ชัยนาท 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
6 ทต.หางน้ำสาคร บ่อขยะทต.หางน้ำสาคร หมู่ 4 ต.หางน้ำสาคร ถนน สายเอเซียต. หาดท่าเสา อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท - ชัยนาท 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
7 ทต.วัดสิงห์ บ่อขยะทต.วัดสิงห์ หมู่ 8 ต.มะขามเฒ่าต. หาดท่าเสา อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท - ชัยนาท 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
8 ทม.ชัยนาท บ่อขยะทม.ชัยนาท (เขาพลอง) บ้านเขาพลองต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท - ชัยนาท 67 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.29