จังหวัด สระบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-211-458 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.528311 y : 100.90983

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,576.48 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 109

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 34 แห่ง
อบต. 70 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

8 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 11 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 8 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สระบุรี บ่อขยะทม.สระบุรี หมู่ 11 บ้านโคกดินแดงต. ปากเพรียว อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี - สระบุรี 100 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 64.11
2 ทม.สระบุรี บ่อขยะบ.ทีพีไอโพลีน* ถนน มิตรภาพแก่งคอย-มวกเหล็ก ต. ปากเพรียว อ. แก่งคอย จ. สระบุรี - สระบุรี 20 เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) ถูกต้อง 797.92
3 ทม.สระบุรี สถานีขนถ่ายทม.สระบุรี (Transfer Site) ต. ปากเพรียว อ. แก่งคอย จ. สระบุรี - สระบุรี 10 สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 60.00
4 อบต.เมืองขีดขิน บ่อขยะอบต.เมืองขีดขิน หมู่ 8 บ้านสะพานดินต. ปากเพรียว อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี - สระบุรี 40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 31.36
5 อบต.ลำพญากลาง บ่อขยะอบต.ลำพญากลาง หมู่ 11 บ้านหนองดินแดงต. ปากเพรียว อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี - สระบุรี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.00
6 ทต.หนองแค บ่อขยะทต.หนองแค หมู่ 5 บ้านหนองจรเข้ต. ปากเพรียว อ. หนองแค จ. สระบุรี - สระบุรี 18 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.00
7 ทม.พระพุทธบาท บ่อขยะทม.พระพุทธบาท หมู่ 5 บ้านพุขามหวานต. ปากเพรียว อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี - สระบุรี 166 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 80.25
8 อบต.ตาลเดี่ยว บ่อขยะอบต.ตาลเดี่ยว หมู่ 9 บ้านโคกเชือกต. ปากเพรียว อ. แก่งคอย จ. สระบุรี - สระบุรี 51 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
9 อบต.ซับสนุ่น บ่อขยะอบต.ซับสนุ่น หมู่ 4 บ้านซับขามต. ปากเพรียว อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี - สระบุรี 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
10 อบต.ลำสมพุง บ่อขยะอบต.ลำสมพุง หมู่ 10 ต.ลำสมพุงต. ปากเพรียว อ. วิหารแดง จ. สระบุรี - สระบุรี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
11 ทต.หน้าพระลาน บ่อขยะทต.หน้าพระลาน หมู่ 9 บ้านหนองสามห้างต. ปากเพรียว อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี - สระบุรี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.50