จังหวัด สระบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ต. ปากเพรียว อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-211-458 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.528311 y : 100.90983

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,576.48 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 109

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 34 แห่ง
อบต. 70 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
613 ทม.สระบุรี / สระบุรี 61,876.00 71.16 1 71.16 57.15 14.01 0.00 - 57.15 1.70 55.45 55.45 - - - - - - - 15.71
614 อบต.ดาวเรือง / สระบุรี 4,496.00 4.09 1 4.09 2.50 1.59 0.00 2.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 1.59
615 อบต.โคกสว่าง / สระบุรี 4,248.00 3.87 1 3.87 3.16 0.71 0.00 - 3.16 0.00 3.16 - - 3.16 - - - 0.00 0.00 0.71
616 ทต.ป๊อกแป๊ก / สระบุรี 678.00 0.69 1 0.69 0.67 0.02 0.00 - 0.67 0.00 0.67 - - 0.67 - - - - - 0.02
617 อบต.หนองโน / สระบุรี 3,260.00 2.97 1 2.97 2.50 0.47 0.00 2.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 0.47
618 อบต.หนองยาว / สระบุรี 7,654.00 6.97 1 6.97 4.03 2.94 0.00 - 4.03 0.00 4.03 - - 4.03 - - - 0.00 0.00 2.94
619 อบต.ปากข้าวสาร / สระบุรี 7,709.00 7.02 1 7.02 3.60 3.42 0.00 - 3.60 0.00 3.60 - - 3.60 - - - 0.00 0.00 3.42
620 อบต.หนองปลาไหล / สระบุรี 11,738.00 10.68 1 10.68 5.77 4.91 0.00 - 5.77 0.00 5.77 - - 5.77 - - - 0.00 0.00 4.91
621 ทต.กุดนกเปล้า / สระบุรี 5,327.00 5.43 1 5.43 3.39 2.04 0.00 - 3.39 0.00 3.39 - - 3.39 - - - - - 2.04
622 อบต.ตลิ่งชัน / สระบุรี 4,627.00 7.29 1 7.29 7.29 0.00 0.00 - 7.29 0.00 7.29 - - 7.29 - - - 0.00 0.00 0.00
623 ทต.ตะกุด / สระบุรี 3,803.00 4.03 1 4.03 4.03 0.00 0.00 - 4.03 0.00 4.03 - - 4.03 - - - - - 0.00
624 ทม.แก่งคอย / สระบุรี 12,220.00 14.05 1 14.05 11.84 2.21 0.00 - 11.84 0.00 11.84 - - 11.84 - - - - - 2.21
625 ทม.ทับกวาง / สระบุรี 48,660.00 55.96 1 55.96 12.39 43.57 0.00 - 12.39 0.00 12.39 - - 12.39 - - - - - 43.57
626 อบต.ตาลเดี่ยว / สระบุรี 10,346.00 12.00 1 12.00 12.00 0.00 0.00 11.82 - 0.18 - - - - - - - 0.00 0.00 0.18
627 อบต.ห้วยแห้ง / สระบุรี 7,489.00 6.81 1 6.81 2.00 4.81 0.00 - 2.00 0.00 2.00 - - 2.00 - - - 0.00 0.00 4.81
628 อบต.ท่าคล้อ / สระบุรี 4,856.00 4.42 1 4.42 1.40 3.02 0.00 - 1.40 0.00 1.40 1.40 - - - - - 0.00 0.00 3.02
629 อบต.หินซ้อน / สระบุรี 3,573.00 3.25 1 3.25 1.00 2.25 0.00 - 1.00 0.00 1.00 - - 1.00 - - - 0.00 0.00 2.25
630 อบต.บ้านป่า / สระบุรี 8,666.00 7.89 1 7.89 6.67 1.22 0.00 - 6.67 0.00 6.67 - - 6.67 - - - 0.00 0.00 1.22
631 อบต.ท่าตูม / สระบุรี 3,866.00 3.52 1 3.52 1.90 1.62 0.00 - 1.90 0.00 1.90 - - 1.90 - - - 0.00 0.00 1.62
632 อบต.ชะอม / สระบุรี 7,310.00 6.65 - - - - - - - - - - - - - 1 6.65 6.25 0.40 6.25
633 อบต.สองคอน / สระบุรี 6,678.00 6.08 1 6.08 3.87 2.21 0.00 - 3.87 0.00 3.87 - - 3.87 - - - 0.00 0.00 2.21
634 อบต.เตาปูน / สระบุรี 2,158.00 2.05 1 2.05 2.05 0.00 0.00 - 2.05 0.00 2.05 - - 2.05 - - - 0.00 0.00 0.00
635 อบต.ชำผักแพว / สระบุรี 5,978.00 5.44 1 5.44 1.61 3.83 0.00 - 1.61 0.00 1.61 - - 1.61 - - - 0.00 0.00 3.83
636 อบต.ท่ามะปราง / สระบุรี 3,693.00 3.36 1 3.36 0.75 2.61 0.00 - 0.75 0.00 0.75 - - 0.75 - - - 0.00 0.00 2.61
637 ทต.หนองแค / สระบุรี 13,037.00 16.00 1 16.00 16.00 0.00 0.00 - 16.00 0.00 16.00 - - - 16.00 - - - - 0.00
638 อบต.กุ่มหัก / สระบุรี 4,198.00 3.82 - - - - - - - - - - - - - 1 3.82 3.59 0.23 3.59
639 ทต.คชสิทธิ์ / สระบุรี 1,428.00 2.38 1 2.38 2.38 0.00 0.00 - 2.38 0.00 2.38 - - 2.38 - - - - - 0.00
640 อบต.คชสิทธิ์ / สระบุรี 2,895.00 2.63 1 2.63 0.91 1.72 0.00 - 0.91 0.00 0.91 - - 0.91 - - - 0.00 0.00 1.72
641 อบต.โคกตูม-โพนทอง / สระบุรี 3,996.00 3.64 - - - - - - - - - - - - - 1 3.64 3.42 0.22 3.42
642 อบต.โคกแย้ / สระบุรี 10,033.00 10.01 1 10.01 10.01 0.00 0.00 - 10.01 0.00 10.01 - - 10.01 - - - 0.00 0.00 0.00
643 อบต.บัวลอย / สระบุรี 3,139.00 2.86 1 2.86 1.50 1.36 0.00 - 1.50 0.00 1.50 - - 1.50 - - - 0.00 0.00 1.36
644 ทต.ไผ่ต่ำ / สระบุรี 3,658.00 5.18 1 5.18 5.18 0.00 0.00 - 5.18 0.00 5.18 - - 5.18 - - - - - 0.00
645 อบต.ห้วยขมิ้น / สระบุรี 4,440.00 4.04 1 4.04 2.77 1.27 0.00 - 2.77 0.00 2.77 - - 2.77 - - - 0.00 0.00 1.27
646 ทต.หินกอง / สระบุรี 9,095.00 9.28 1 9.28 8.51 0.77 0.00 - 8.51 0.00 8.51 - - 8.51 - - - - - 0.77
647 อบต.ห้วยทราย / สระบุรี 4,443.00 4.04 1 4.04 3.47 0.57 0.00 - 3.47 0.00 3.47 - - 3.47 - - - 0.00 0.00 0.57
648 อบต.หนองไข่น้ำ / สระบุรี 3,661.00 5.62 1 5.62 5.62 0.00 0.00 - 5.62 0.00 5.62 - - 5.62 - - - 0.00 0.00 0.00
649 อบต.หนองแขม / สระบุรี 2,397.00 2.18 - - - - - - - - - - - - - 1 2.18 2.05 0.13 2.05
650 อบต.หนองจิก / สระบุรี 2,765.00 2.52 1 2.52 1.30 1.22 0.00 - 1.30 0.00 1.30 - - 1.30 - - - 0.00 0.00 1.22
651 อบต.หนองจรเข้ / สระบุรี 4,719.00 4.29 - - - - - - - - - - - - - 1 4.29 4.04 0.26 4.04
652 อบต.หนองนาก / สระบุรี 3,770.00 3.43 1 3.43 2.84 0.59 0.00 - 2.84 0.00 2.84 - - 2.84 - - - 0.00 0.00 0.59
653 อบต.หนองปลาหมอ / สระบุรี 5,041.00 9.22 1 9.22 9.22 0.00 0.00 - 9.22 0.00 9.22 - - 9.22 - - - 0.00 0.00 0.00
654 อบต.หนองปลิง / สระบุรี 3,441.00 3.13 1 3.13 3.12 0.01 0.00 - 3.12 0.00 3.12 - - 3.12 - - - 0.00 0.00 0.01
655 อบต.หนองโรง / สระบุรี 4,039.00 3.68 - - - - - - - - - - - - - 1 3.68 3.45 0.22 3.45
656 ทต.หนองหมู / สระบุรี 1,587.00 1.62 1 1.62 1.50 0.12 0.00 - 1.50 0.00 1.50 - - 1.50 - - - - - 0.12
657 อบต.หนองหมู / สระบุรี 3,130.00 2.85 - - - - - - - - - - - - - 1 2.85 2.68 0.17 2.68
658 อบต.บ้านลำ / สระบุรี 6,505.00 5.92 1 5.92 2.05 3.87 0.00 - 2.05 0.00 2.05 - - 2.05 - - - 0.00 0.00 3.87
659 อบต.คลองเรือ / สระบุรี 6,934.00 6.31 - - - - - - - - - - - - - 1 6.31 5.93 0.38 5.93
660 ทต.วิหารแดง / สระบุรี 4,500.00 4.59 1 4.59 4.25 0.34 0.00 - 4.25 0.00 4.25 - - 4.25 - - - - - 0.34
661 อบต.วิหารแดง / สระบุรี 4,106.00 3.74 - - - - - - - - - - - - - 1 3.74 3.51 0.22 3.51
662 อบต.หนองสรวง / สระบุรี 4,976.00 4.53 - - - - - - - - - - - - - 1 4.53 4.26 0.27 4.26
663 อบต.เจริญธรรม / สระบุรี 5,860.00 5.33 1 5.33 1.25 4.08 0.00 - 1.25 0.00 1.25 - - 1.25 - - - 0.00 0.00 4.08
664 ทต.หนองแซง / สระบุรี 1,248.00 1.67 1 1.67 1.67 0.00 0.00 - 1.67 0.00 1.67 - - 1.67 - - - - - 0.00
665 อบต.หนองกบ / สระบุรี 3,220.00 2.93 1 2.93 0.84 2.09 0.00 - 0.84 0.00 0.84 - - 0.84 - - - 0.00 0.00 2.09
666 อบต.หนองหัวโพ / สระบุรี 2,677.00 2.44 1 2.44 0.92 1.52 0.00 - 0.92 0.00 0.92 - - 0.92 - - - 0.00 0.00 1.52
667 อบต.ไก่เส่า / สระบุรี 2,289.00 2.08 1 2.08 0.61 1.47 0.00 - 0.61 0.00 0.61 - - 0.61 - - - 0.00 0.00 1.47
668 อบต.โคกสะอาด / สระบุรี 2,039.00 1.86 - - - - - - - - - - - - - 1 1.86 1.74 0.11 1.74
669 อบต.ม่วงหวาน / สระบุรี 2,628.00 2.39 - - - - - - - - - - - - - 1 2.39 2.25 0.14 2.25
670 ทต.บ้านหมอ / สระบุรี 3,108.00 3.17 1 3.17 2.61 0.56 0.00 - 2.61 0.00 2.61 - - - 2.61 - - - - 0.56
671 อบต.เมืองขีดขิน / สระบุรี 4,367.00 3.97 1 3.97 2.75 1.22 0.00 - 2.75 0.00 2.75 - - - 2.75 - - 0.00 0.00 1.22
672 ทต.บางโขมด / สระบุรี 5,867.00 5.98 1 5.98 5.22 0.76 0.00 - 5.22 0.00 5.22 - - - 5.22 - - - - 0.76
673 ทต.สร่างโศก / สระบุรี 6,266.00 6.39 1 6.39 3.19 3.20 0.00 - 3.19 0.00 3.19 - - - 3.19 - - - - 3.20
674 ทต.ตลาดน้อย / สระบุรี 4,909.00 5.01 1 5.01 2.57 2.44 0.00 - 2.57 0.00 2.57 - - - 2.57 - - - - 2.44
675 อบต.โคกใหญ่ / สระบุรี 3,066.00 2.79 - - - - - - - - - - - - - 1 2.79 2.62 0.17 2.62
676 อบต.ไผ่ขวาง / สระบุรี 2,890.00 2.63 - - - - - - - - - - - - - 1 2.63 2.47 0.16 2.47
677 ทต.ท่าลาน / สระบุรี 8,304.00 8.47 1 8.47 8.29 0.18 0.00 - 8.29 0.00 8.29 - - - 8.29 - - - - 0.18
678 ทต.หนองบัว / สระบุรี 3,550.00 3.62 1 3.62 1.51 2.11 0.00 - 1.51 0.00 1.51 - - - 1.51 - - - - 2.11
679 ทต.ดอนพุด / สระบุรี 4,776.00 4.87 1 4.87 2.34 2.53 0.00 - 2.34 0.00 2.34 - - - 2.34 - - - - 2.53
680 อบต.ดงตะงาว / สระบุรี 2,022.00 1.84 1 1.84 0.65 1.19 0.00 - 0.65 0.00 0.65 - - - 0.65 - - 0.00 0.00 1.19
681 ทต.หนองโดน / สระบุรี 2,941.00 4.00 1 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 - 0.00 - - - - - - - - - 0.00
682 อบต.หนองโดน / สระบุรี 2,896.00 2.64 1 2.64 2.24 0.40 0.00 - 2.24 0.00 2.24 - - - 2.24 - - 0.00 0.00 0.40
683 อบต.บ้านกลับ / สระบุรี 5,831.00 5.31 1 5.31 4.00 1.31 0.00 4.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 1.31
684 อบต.ดอนทอง / สระบุรี 5,831.00 5.31 - - - - - - - - - - - - - 1 5.31 4.99 0.32 4.99
685 ทม.พระพุทธบาท / สระบุรี 34,237.00 39.37 1 39.37 36.50 2.87 0.00 35.50 - 1.00 - - - - - - - - - 3.87
686 ทต.ธารเกษม / สระบุรี 3,872.00 3.95 1 3.95 2.50 1.45 0.00 2.50 - 0.00 - - - - - - - - - 1.45
687 ทต.นายาว / สระบุรี 3,930.00 4.01 1 4.01 4.00 0.01 0.00 4.00 - 0.00 - - - - - - - - - 0.01
688 อบต.พุคำจาน / สระบุรี 2,968.00 2.70 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 2.70 2.70 0.00 2.70
689 อบต.เขาวง / สระบุรี 3,641.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
690 ทต.ห้วยป่าหวาย / สระบุรี 4,616.00 4.71 1 4.71 2.50 2.21 0.00 2.50 - 0.00 - - - - - - - - - 2.21
691 ทต.พุกร่าง / สระบุรี 6,075.00 6.20 1 6.20 1.25 4.95 0.00 1.25 - 0.00 - - - - - - - - - 4.95
693 ทต.เสาไห้ / สระบุรี 3,233.00 3.30 1 3.30 1.67 1.63 0.00 - 1.67 0.00 1.67 - - 1.67 - - - - - 1.63
694 ทต.บ้านยาง / สระบุรี 999.00 1.02 1 1.02 0.62 0.40 0.00 - 0.62 0.00 0.62 - - 0.62 - - - - - 0.40
695 อบต.บ้านยาง / สระบุรี 2,479.00 2.50 1 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
696 ทต.หัวปลวก / สระบุรี 2,651.00 2.70 1 2.70 2.50 0.20 0.00 2.50 - 0.00 - - - - - - - - - 0.20
697 ทต.ต้นตาล-พระยาทด / สระบุรี 3,549.00 3.62 - - - - - - - - - - - - - 1 3.62 3.40 0.22 3.40
698 อบต.ช้างไทยงาม / สระบุรี 3,728.00 3.39 1 3.39 0.19 3.20 0.00 - 0.19 0.00 0.19 - - 0.19 - - - 0.00 0.00 3.20
699 อบต.ม่วงงาม / สระบุรี 2,252.00 2.05 1 2.05 0.65 1.40 0.00 - 0.65 0.00 0.65 - - 0.65 - - - 0.00 0.00 1.40
700 อบต.เริงราง / สระบุรี 3,183.00 2.90 1 2.90 2.50 0.40 0.00 2.50 - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.40
701 ทต.เมืองเก่า / สระบุรี 3,339.00 3.41 1 3.41 1.19 2.22 0.00 - 1.19 0.00 1.19 - - 1.19 - - - - - 2.22
702 ทต.สวนดอกไม้ / สระบุรี 5,667.00 5.78 1 5.78 4.89 0.89 0.00 - 4.89 0.00 4.89 - - 4.89 - - - - - 0.89
703 ทต.มวกเหล็ก / สระบุรี 7,006.00 7.77 1 7.77 7.77 0.00 0.00 - 7.77 0.00 7.77 - - 7.77 - - - 0.00 0.00 0.00
704 อบต.มวกเหล็ก / สระบุรี 8,866.00 8.07 1 8.07 5.97 2.10 0.00 - 5.97 0.00 5.97 - - 5.97 - - - 0.00 0.00 2.10
705 อบต.มิตรภาพ / สระบุรี 6,812.00 6.20 1 6.20 2.94 3.26 0.00 - 2.94 0.00 2.94 - - 2.94 - - - 0.00 0.00 3.26
706 อบต.หนองย่างเสือ / สระบุรี 6,967.00 6.34 - - - - - - - - - - - - - 1 6.34 5.96 0.38 5.96
707 อบต.ลำสมพุง / สระบุรี 4,555.00 4.15 1 4.15 3.00 1.15 0.00 3.00 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 1.15
708 อบต.ลำพญากลาง / สระบุรี 12,132.00 11.04 1 11.04 6.00 5.04 0.00 5.85 - 0.15 - - - - - - - 0.00 0.00 5.19
709 อบต.ซับสนุ่น / สระบุรี 7,543.00 6.86 1 6.86 2.00 4.86 0.00 1.95 - 0.05 - - - - - - - 0.00 0.00 4.91
710 ทต.แสลงพัน / สระบุรี 2,878.00 2.94 1 2.94 1.42 1.52 0.00 - 1.42 0.00 1.42 - - 1.42 - - - 0.00 0.00 1.52
711 ทต.วังม่วง / สระบุรี 3,991.00 4.79 1 4.79 4.79 0.00 0.00 - 4.79 0.00 4.79 - - 4.79 - - - 0.00 0.00 0.00
712 ทต.คำพราน / สระบุรี 4,128.00 4.21 1 4.21 4.07 0.14 0.00 - 4.07 0.00 4.07 - - 4.07 - - - 0.00 0.00 0.14
713 อบต.วังม่วง / สระบุรี 7,993.00 7.27 1 7.27 1.71 5.56 0.00 - 1.71 0.00 1.71 - - 1.71 - - - 0.00 0.00 5.56
714 อบต.เขาดินพัฒนา / สระบุรี 3,009.00 2.74 1 2.74 1.68 1.06 0.00 - 1.68 0.00 1.68 - - 1.68 - - - 0.00 0.00 1.06
715 อบต.บ้านแก้ง / สระบุรี 3,496.00 3.18 1 3.18 2.01 1.17 0.00 - 2.01 0.00 2.01 - - 2.01 - - - 0.00 0.00 1.17
716 อบต.ผึ้งรวง / สระบุรี 2,408.00 2.19 1 2.19 1.56 0.63 0.00 - 1.56 0.00 1.56 - - 1.56 - - - 0.00 0.00 0.63
717 อบต.พุแค / สระบุรี 6,352.00 5.78 1 5.78 1.95 3.83 0.00 - 1.95 0.00 1.95 1.95 - - - - - 0.00 0.00 3.83
718 อบต.ห้วยบง / สระบุรี 4,613.00 4.20 1 4.20 2.50 1.70 0.00 2.50 - 0.00 - - - - - - - 0.00 0.00 1.70
719 ทต.หน้าพระลาน / สระบุรี 8,242.00 15.39 1 15.39 15.39 0.00 0.00 - 15.39 0.13 15.26 - - - 15.26 - - 0.00 0.00 0.13
720 อบต.หน้าพระลาน / สระบุรี 5,322.00 4.84 1 4.84 2.63 2.21 0.00 - 2.63 0.00 2.63 - - 2.63 - - - 0.00 0.00 2.21