จังหวัด ชลบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน มนตเสวี ต. บางปลาสร้อย อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-275-034 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.361953 y : 100.983439

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,363.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 98

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 2 แห่ง
เทศบาลเมือง 10 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 50 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
721 ทม.ชลบุรี / ชลบุรี 6,713.00 5.61 1 5.61 5.61 0.00 - 5.61 - - - - - - - - - - - 0.00
722 ทม.แสนสุข / ชลบุรี 4,700.00 4.04 1 4.04 4.00 0.04 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.04
723 อบจ.ชลบุรี / ชลบุรี 4,116.00 3.96 1 3.96 3.44 0.52 - - 3.44 0.52 2.93 2.93 - - - - - - - 1.03
724 ทม.บ้านสวน / ชลบุรี 11,381.00 8.03 1 8.03 7.67 0.36 - 7.67 - - - - - - - - - - - 0.36
725 อบต.หนองรี / ชลบุรี 4,580.00 10.80 1 10.80 7.03 3.77 - 7.03 - - - - - - - - - - - 3.77
727 อบต.หนองข้างคอก / ชลบุรี 7,678.00 8.73 1 8.73 8.73 0.00 - 8.73 - - - - - - - - - - - 0.00
728 ทต.ดอนหัวฬ่อ / ชลบุรี 4,316.00 18.53 1 18.53 18.00 0.53 - 18.00 - - - - - - - - - - - 0.53
729 ทต.หนองไม้แดง / ชลบุรี 11,779.00 42.25 1 42.25 42.00 0.25 - 42.00 - - - - - - - - - - - 0.25
730 ทต.บางทราย / ชลบุรี 21,671.00 35.41 1 35.41 32.00 3.41 - 32.00 - - - - - - - - - - - 3.41
731 ทต.คลองตำหรุ / ชลบุรี 6,765.00 14.79 1 14.79 1.00 13.79 - 1.00 - - - - - - - - - - - 13.79
732 อบต.คลองตำหรุ / ชลบุรี 7,626.00 4.32 1 4.32 4.32 0.00 - 4.32 - - - - - - - - - - - 0.00
733 ทต.เหมือง / ชลบุรี 8,088.00 33.34 1 33.34 22.00 11.34 - 22.00 - - - - - - - - - - - 11.34
734 ทต.ห้วยกะปิ / ชลบุรี 38,548.00 65.34 1 65.34 65.00 0.34 - 65.00 - - - - - - - - - - - 0.34
735 ทต.เสม็ด / ชลบุรี 13,307.00 10.19 1 10.19 10.00 0.19 - - 10.00 0.00 10.00 10.00 - - - - - - - 0.19
736 ทม.อ่างศิลา / ชลบุรี 12,269.00 13.86 1 13.86 11.58 2.28 - 11.58 - - - - - - - - - - - 2.28
737 อบต.สำนักบก / ชลบุรี 11,052.00 25.08 1 25.08 25.08 0.00 - 25.08 - - - - - - - - - - - 0.00
738 ทม.บ้านบึง / ชลบุรี 11,167.00 13.82 1 13.82 13.10 0.72 - 13.10 - - - - - - - - - - - 0.72
739 ทต.บ้านบึง / ชลบุรี 11,569.00 19.13 1 19.13 19.00 0.13 - 19.00 - - - - - - - - - - - 0.13
740 ทต.หัวกุญแจ / ชลบุรี 9,689.00 14.62 1 14.62 14.62 0.00 - 14.62 - - - - - - - - - - - 0.00
741 อบต.คลองกิ่ว / ชลบุรี 5,825.00 11.90 1 11.90 10.00 1.90 - 10.00 - - - - - - - - - - - 1.90
742 อบต.มาบไผ่ / ชลบุรี 21,847.00 68.57 1 68.57 68.00 0.57 - 68.00 - - - - - - - - - - - 0.57
743 ทต.หนองซ้ำซาก / ชลบุรี 10,651.00 11.92 1 11.92 8.09 3.83 - 8.09 - - - - - - - - - - - 3.83
744 อบต.หนองบอนแดง / ชลบุรี 6,006.00 5.80 1 5.80 1.65 4.15 - 1.65 - - - - - - - - - - - 4.15
745 ทต.หนองชาก / ชลบุรี 11,896.00 32.52 1 32.52 30.00 2.52 - 30.00 - - - - - - - - - - - 2.52
746 อบต.หนองอิรุณ / ชลบุรี 18,604.00 25.92 1 25.92 25.00 0.92 - 25.00 - - - - - - - - - - - 0.92
747 ทต.หนองไผ่แก้ว / ชลบุรี 2,393.00 5.96 1 5.96 5.96 0.00 - 5.96 - - - - - - - - - - - 0.00
748 อบต.หนองไผ่แก้ว / ชลบุรี 12,333.00 28.69 1 28.69 28.69 0.00 - 28.69 - - - - - - - - - - - 0.00
749 ทต.หนองใหญ่ / ชลบุรี 8,423.00 7.86 1 7.86 4.48 3.38 - 4.48 - - - - - - - - - - - 3.38
750 อบต.คลองพลู / ชลบุรี 13,657.00 17.66 1 17.66 14.00 3.66 - - 14.00 2.00 12.00 12.00 - - - - - - - 5.66
751 อบต.หนองเสือช้าง / ชลบุรี 14,881.00 22.03 1 22.03 22.00 0.03 - 22.00 - - - - - - - - - - - 0.03
752 อบต.ห้างสูง / ชลบุรี 28,689.00 21.36 1 21.36 21.30 0.06 - 21.30 - - - - - - - - - - - 0.06
753 อบต.เขาซก / ชลบุรี 4,098.00 7.09 1 7.09 6.89 0.20 - 6.89 - - - - - - - - - - - 0.20
754 ทต.บางละมุง / ชลบุรี 5,147.00 1.97 - - - - - 0.00 - - - - - - - 1 1.97 - 1.97 0.00
755 ทม.หนองปรือ / ชลบุรี 7,737.00 14.41 1 14.41 8.00 6.41 - 8.00 - - - - - - - - - - - 6.41
756 ทต.หนองปลาไหล / ชลบุรี 27,438.00 237.84 1 237.84 205.00 32.84 - - 205.00 0.00 205.00 205.00 - - - - - - - 32.84
757 ทต.โป่ง / ชลบุรี 40,400.00 316.45 1 316.45 301.50 14.95 - - 301.50 15.00 286.50 286.50 - - - - - - - 29.95
759 ทต.ห้วยใหญ่ / ชลบุรี 20,723.00 44.98 1 44.98 31.26 13.72 - 31.26 - - - - - - - - - - - 13.72
760 ทต.ตะเคียนเตี้ย / ชลบุรี 17,829.00 91.15 1 91.15 80.00 11.15 - 80.00 - - - - - - - - - - - 11.15
761 รูปแบบพิเศษเมืองพัทยา / ชลบุรี 14,254.00 2.05 1 2.05 2.05 0.00 - 2.05 - - - - - - - - - - - 0.00
762 ทต.พานทอง / ชลบุรี 10,567.00 15.30 1 15.30 15.00 0.30 - 15.00 - - - - - - - - - - - 0.30
763 อบต.พานทองหนองกะขะ / ชลบุรี 23,904.00 28.76 1 28.76 28.63 0.13 - - 28.63 0.00 28.63 28.63 - - - - - - - 0.13
764 ทต.หนองตำลึง / ชลบุรี 19,425.00 25.85 1 25.85 25.65 0.20 - 25.65 - - - - - - - - - - - 0.20
765 อบต.มาบโป่ง / ชลบุรี 38,572.00 111.80 1 111.80 104.00 7.80 - - 104.00 0.00 104.00 104.00 - - - - - - - 7.80
766 อบต.หนองหงษ์ / ชลบุรี 79,258.00 122.10 1 122.10 105.00 17.10 - 105.00 - - - - - - - - - - - 17.10
767 อบต.โคกขี้หนอน / ชลบุรี 13,007.00 33.88 1 33.88 30.00 3.88 - - 30.00 0.00 30.00 30.00 - - - - - - - 3.88
768 อบต.บ้านเก่า / ชลบุรี - 465.78 1 465.78 439.98 25.80 - - 439.98 - 439.98 439.98 - - - - - - - 25.80
770 อบต.บางนาง / ชลบุรี 7,037.00 1.41 1 1.41 1.00 0.41 - 1.00 - - - - - - - - - - - 0.41
771 อบต.เกาะลอยบางหัก / ชลบุรี 2,625.00 0.03 1 0.03 0.03 0.00 - 0.03 - - - - - - - - - - - 0.00
772 ทม.พนัสนิคม / ชลบุรี 6,603.00 9.14 1 9.14 9.00 0.14 - 9.00 - - - - - - - - - - - 0.14
773 อบต.หน้าพระธาตุ / ชลบุรี 3,648.00 2.96 1 2.96 2.96 0.00 - 2.96 - - - - - - - - - - - 0.00
774 อบต.วัดหลวง / ชลบุรี 6,701.00 6.65 1 6.65 3.43 3.22 - 3.43 - - - - - - - - - - - 3.22
775 อบต.บ้านเซิด / ชลบุรี 15,306.00 10.83 1 10.83 6.51 4.32 - 6.51 - - - - - - - - - - - 4.32
776 อบต.นาเริก / ชลบุรี 4,316.00 1.12 1 1.12 1.00 0.12 - 1.00 - - - - - - - - - - - 0.12
777 ทต.หมอนนาง / ชลบุรี 3,917.00 3.24 1 3.24 3.24 0.00 - 3.24 - - - - - - - - - - - 0.00
778 อบต.สระสี่เหลี่ยม / ชลบุรี 3,166.00 1.31 1 1.31 1.00 0.31 - 1.00 - - - - - - - - - - - 0.31
779 อบต.วัดโบสถ์ / ชลบุรี 2,790.00 0.10 1 0.10 0.10 0.00 - 0.10 - - - - - - - - - - - 0.00
780 ทต.กุฏโง้ง / ชลบุรี 3,110.00 0.12 - - - - - 0.00 - - - - - - - 1 0.12 - 0.12 0.00
781 ทต.หัวถนน / ชลบุรี 11,769.00 0.13 1 0.13 0.13 0.00 - 0.13 - - - - - - - - - - - 0.00
782 อบต.ท่าข้าม / ชลบุรี 4,439.00 1.08 1 1.08 1.08 0.00 - 1.08 - - - - - - - - - - - 0.00
783 อบต.หนองปรือ / ชลบุรี 3,095.00 2.04 1 2.04 2.04 0.00 - 2.04 - - - - - - - - - - - 0.00
784 อบต.หนองขยาด / ชลบุรี 9,508.00 24.29 1 24.29 24.29 0.00 - 24.29 - - - - - - - - - - - 0.00
785 อบต.ทุ่งขวาง / ชลบุรี 15,417.00 50.03 1 50.03 15.75 34.28 - 15.75 - - - - - - - - - - - 34.28
785 อบต.ทุ่งขวาง / ชลบุรี 7,550.00 0.03 1 0.03 0.03 0.00 - 0.03 - - - - - - - - - - - 0.00
786 อบต.หนองเหียง / ชลบุรี 7,106.00 3.93 1 3.93 3.60 0.33 - - 3.60 0.40 3.20 3.20 - - - - - - - 0.73
787 อบต.นาวังหิน / ชลบุรี 9,940.00 3.43 1 3.43 2.38 1.05 - - 2.38 0.10 2.28 2.28 - - - - - - - 1.15
788 อบต.บ้านช้าง / ชลบุรี 5,168.00 3.14 1 3.14 3.00 0.14 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.14
789 อบต.โคกเพลาะ / ชลบุรี 7,031.00 4.60 1 4.60 4.60 0.00 - 4.60 - - - - - - - - - - - 0.00
790 อบต.ไร่หลักทอง / ชลบุรี 22,073.00 57.34 1 57.34 57.00 0.34 - 57.00 - - - - - - - - - - - 0.34
792 ทน.แหลมฉบัง / ชลบุรี 5,761.00 4.94 1 4.94 4.82 0.12 - 4.82 - - - - - - - - - - - 0.12
793 ทม.ศรีราชา / ชลบุรี 6,380.00 4.45 1 4.45 4.00 0.45 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.45
794 ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ / ชลบุรี 8,157.00 2.31 1 2.31 2.00 0.31 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.31
795 อบต.หนองขาม / ชลบุรี 37,096.00 24.59 1 24.59 21.76 2.83 - 21.76 - - - - - - - - - - - 2.83
796 อบต.เขาคันทรง / ชลบุรี 5,998.00 23.66 1 23.66 23.06 0.60 - 23.06 - - - - - - - - - - - 0.60
797 ทต.บางพระ / ชลบุรี 6,192.00 6.54 1 6.54 6.00 0.54 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.54
798 อบต.บางพระ / ชลบุรี 6,134.00 6.17 1 6.17 4.00 2.17 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.17
799 อบต.บ่อวิน / ชลบุรี 3,585.00 3.45 - - - - - 0.00 - - - - - - - 1 3.45 - 3.45 0.00
800 ทต.เกาะสีชัง / ชลบุรี 2,975.00 2.52 - - - - - 0.00 - - - - - - - 1 2.52 - 2.52 0.00
801 ทม.สัตหีบ / ชลบุรี 6,140.00 0.93 1 0.93 0.02 0.91 - 0.02 - - - - - - - - - - - 0.91
802 ทต.เขตรอุดมศักดิ์ / ชลบุรี 2,864.00 0.04 1 0.04 0.04 0.00 - 0.04 - - - - - - - - - - - 0.00
803 ทต.นาจอมเทียน / ชลบุรี 7,025.00 0.05 - - - - - 0.00 - - - - - - - 1 0.05 - 0.05 0.00
804 ทต.เขาชีจรรย์ / ชลบุรี 5,090.00 1.95 1 1.95 1.95 0.00 - 1.95 - - - - - - - - - - - 0.00
805 อบต.พลูตาหลวง / ชลบุรี 6,391.00 14.48 1 14.48 13.99 0.49 - 13.99 - - - - - - - - - - - 0.49
806 ทต.บางเสร่ / ชลบุรี 4,115.00 1.69 1 1.69 1.69 0.00 - 1.69 - - - - - - - - - - - 0.00
807 ทต.เกล็ดแก้ว / ชลบุรี 6,086.00 4.23 1 4.23 4.23 0.00 - 4.23 - - - - - - - - - - - 0.00
808 อบต.แสมสาร / ชลบุรี 17,353.00 32.99 1 32.99 24.00 8.99 - - 24.00 - 24.00 24.00 - - - - - - - 8.99
809 ทต.บ่อทอง / ชลบุรี 5,721.00 9.78 1 9.78 9.66 0.12 - 9.66 - - - - - - - - - - - 0.12
810 อบต.บ่อทอง / ชลบุรี 5,632.00 3.05 1 3.05 3.05 0.00 - 3.05 - - - - - - - - - - - 0.00
811 อบต.วัดสุวรรณ / ชลบุรี 7,328.00 13.49 1 13.49 13.00 0.49 - 13.00 - - - - - - - - - - - 0.49
812 อบต.บ่อกวางทอง / ชลบุรี 14,396.00 10.89 1 10.89 10.16 0.73 - - 10.16 4.00 6.16 6.16 - - - - - - - 4.73
813 ทต.ธาตุทอง / ชลบุรี 4,190.00 4.84 1 4.84 4.71 0.13 - 4.71 - - - - - - - - - - - 0.13
814 อบต.เกษตรสุวรรณ / ชลบุรี 6,693.00 6.53 1 6.53 6.00 0.53 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.53
815 อบต.พลวงทอง / ชลบุรี 14,070.00 18.82 1 18.82 18.82 0.00 - 18.82 - - - - - - - - - - - 0.00
816 ทต.เกาะจันทร์ / ชลบุรี 2,693.00 1.48 1 1.48 1.00 0.48 - 1.00 - - - - - - - - - - - 0.48
817 ทม.ปรกฟ้า / ชลบุรี 16,149.00 10.82 1 10.82 10.00 0.82 - 10.00 - - - - - - - - - - - 0.82
818 ทต.ท่าบุญมี / ชลบุรี 5,320.00 6.34 1 6.34 6.34 0.00 - 6.34 - - - - - - - - - - - 0.00
819 อบต.ท่าบุญมี / ชลบุรี 3,452.00 2.28 1 2.28 2.28 0.00 - 2.28 - - - - - - - - - - - 0.00