จังหวัด ระยอง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน - ต. มาบตาพุด อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038-694-000 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 12.706922 y : 101.183103

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,552.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 8
มี อปท. จำนวน 68

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 27 แห่ง
อบต. 37 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
820 ทน.ระยอง / ระยอง 4,976.00 8.00 1 8.00 5.00 3.00 - - 5.00 - 5.00 - - 5.00 - - - - - 3.00
821 ทต.เชิงเนิน / ระยอง 7,082.00 15.00 1 15.00 9.98 5.02 - 9.98 - - - - - - - - - - - 5.02
822 อบต.ตะพง / ระยอง 944.00 20.00 1 20.00 15.00 5.00 - 10.00 - 5.00 - - - - - - - - - 10.00
823 ทต.บ้านเพ / ระยอง 8,580.00 2.50 1 2.50 2.37 0.13 - - 2.37 - 2.37 2.37 - - - - - - - 0.13
824 อบต.เพ / ระยอง 6,150.00 5.00 1 5.00 2.60 2.40 - 2.60 - - - - - - - - - - - 2.40
825 ทต.แกลง-กะเฉด / ระยอง 2,830.00 6.00 1 6.00 5.50 0.50 - - 5.50 0.00 5.50 5.50 - - - - - - - 0.50
826 อบต.แกลง / ระยอง 23,693.00 35.00 1 35.00 34.84 0.16 - - 34.84 - 34.84 34.84 - - - - - - - 0.16
827 อบต.บ้านแลง / ระยอง 23,872.00 25.00 1 25.00 23.65 1.35 - - 23.65 - 23.65 23.65 - - - - - - - 1.35
828 อบต.นาตาขวัญ / ระยอง 5,468.00 7.00 1 7.00 6.21 0.79 - 6.21 - - - - - - - - - - - 0.79
829 ทต.เนินพระ / ระยอง 4,609.00 1.60 1 1.60 1.50 0.10 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 0.10
830 อบจ.ระยอง / ระยอง 5,714.00 10.00 1 10.00 4.76 5.24 - - 4.76 - 4.76 4.76 - - - - - - - 5.24
831 อบต.กะเฉด / ระยอง 16,643.00 25.00 1 25.00 20.79 4.21 - - 20.79 - 20.79 20.79 - - - - - - - 4.21
832 ทต.ทับมา / ระยอง 461.00 3.80 1 3.80 3.60 0.20 - - 3.60 - 3.60 3.60 - - - - - - - 0.20
833 ทต.น้ำคอก / ระยอง 7,722.00 4.00 1 4.00 3.19 0.81 - - 3.19 - 3.19 3.19 - - - - - - - 0.81
835 อบต.สำนักทอง / ระยอง 8,452.00 6.00 1 6.00 4.12 1.88 - 4.12 - - - - - - - - - - - 1.88
836 ทต.สำนักท้อน / ระยอง 17,528.00 20.00 1 20.00 18.61 1.39 - - 18.61 - 18.61 18.61 - - - - - - - 1.39
837 อบต.สำนักท้อน / ระยอง 5,688.00 20.00 1 20.00 18.00 2.00 - 13.00 - 5.00 - - - - - - - - - 7.00
838 ทต.พลา / ระยอง 4,985.00 5.00 1 5.00 2.73 2.27 - 2.73 - - - - - - - - - - - 2.27
839 ทม.บ้านฉาง / ระยอง 8,688.00 7.00 1 7.00 5.90 1.10 - 4.90 - 1.00 - - - - - - - - - 2.10
840 ทต.บ้านฉาง / ระยอง 12,156.00 15.00 1 15.00 14.00 1.00 - 14.00 - - - - - - - - - - - 1.00
841 ทต.เมืองแกลง / ระยอง 7,819.00 20.00 1 20.00 16.00 4.00 - - 16.00 0.00 16.00 16.00 - - - - - - - 4.00
842 อบต.ทางเกวียน / ระยอง 7,694.00 15.00 1 15.00 9.91 5.09 - - 9.91 - 9.91 9.91 - - - - - - - 5.09
843 อบต.วังหว้า / ระยอง 16,390.00 30.00 1 30.00 25.00 5.00 - - 25.00 - 25.00 25.00 - - - - - - - 5.00
844 อบต.ชากโดน / ระยอง 5,654.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 1.00
845 ทต.เนินฆ้อ / ระยอง 11,414.00 12.20 1 12.20 10.00 2.20 - 7.00 - 3.00 - - - - - - - - - 5.20
846 ทต.สุนทรภู่ / ระยอง 9,401.00 15.00 1 15.00 10.00 5.00 - 10.00 - - - - - - - - - - - 5.00
847 อบต.กระแสบน / ระยอง 22,940.00 130.00 1 130.00 120.00 10.00 - - 120.00 0.60 119.40 119.40 - - - - - - - 10.60
848 ทต.บ้านนา / ระยอง 24,047.00 32.00 1 32.00 30.00 2.00 - - 30.00 - 30.00 30.00 - - - - - - - 2.00
849 ทต.ทุ่งควายกิน / ระยอง 20,513.00 120.00 1 120.00 100.00 20.00 - - 100.00 - 100.00 100.00 - - - - - - - 20.00
851 ทต.กองดิน / ระยอง 8,482.00 10.00 1 10.00 6.00 4.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 4.00
852 อบต.กองดิน / ระยอง 5,312.00 5.00 1 5.00 3.00 2.00 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.00
853 อบต.คลองปูน / ระยอง 5,698.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - 1 4.00 3.00 1.00 3.00
854 อบต.พังราด / ระยอง 5,862.00 5.00 1 5.00 3.00 2.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 2.00
855 ทต.ปากน้ำประแส / ระยอง 8,146.00 2.00 1 2.00 1.78 0.22 - 1.78 - - - - - - - - - - - 0.22
856 อบต.ห้วยยาง / ระยอง 2,738.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.00
857 ทต.สองสลึง / ระยอง 4,805.00 4.00 1 4.00 2.71 1.29 - 2.71 - - - - - - - - - - - 1.29
858 อบต.วังจันทร์ / ระยอง 4,879.00 4.00 1 4.00 3.50 0.50 - - 3.50 0.30 3.20 3.20 - - - - - - - 0.80
859 ทต.ชุมแสง / ระยอง 8,487.00 5.00 1 5.00 4.56 0.44 - - 4.56 - 4.56 4.56 - - - - - - - 0.44
860 อบต.ชุมแสง / ระยอง 6,155.00 9.00 1 9.00 8.00 1.00 - 8.00 - - - - - - - - - - - 1.00
861 อบต.ป่ายุบใน / ระยอง 20,626.00 17.00 1 17.00 15.00 2.00 - - 15.00 - 15.00 15.00 - - - - - - - 2.00
862 อบต.พลงตาเอี่ยม / ระยอง 7,157.00 10.00 1 10.00 8.00 2.00 - 6.00 - 2.00 - - - - - - - - - 4.00
863 ทต.บ้านค่ายพัฒนา / ระยอง 7,346.00 6.00 1 6.00 3.00 3.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 3.00
864 ทต.บ้านค่าย / ระยอง 10,430.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.00
865 อบต.หนองละลอก / ระยอง 6,858.00 5.00 1 5.00 3.20 1.80 - - 3.20 - 3.20 3.20 - - - - - - - 1.80
866 อบต.หนองตะพาน / ระยอง 6,845.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 1.00
867 อบต.ตาขัน / ระยอง 10,058.00 12.50 1 12.50 1.00 11.50 - - 1.00 0.07 0.93 0.93 - - - - - - - 11.57
868 อบต.บางบุตร / ระยอง 10,570.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 1.00
869 อบต.หนองบัว / ระยอง 7,223.00 5.50 1 5.50 3.44 2.06 - - 3.44 - 3.44 3.44 - - - - - - - 2.06
870 ทต.ชากบก / ระยอง 14,950.00 55.00 1 55.00 49.00 6.00 - 44.00 - 5.00 - - - - - - - - - 11.00
871 ทต.มาบข่า / ระยอง 4,038.00 3.00 1 3.00 2.12 0.88 - - 2.12 - 2.12 2.12 - - - - - - - 0.88
872 ทต.ปลวกแดง / ระยอง 7,296.00 10.00 1 10.00 6.00 4.00 - - 6.00 0.00 6.00 6.00 - - - - - - - 4.00
873 อบต.ปลวกแดง / ระยอง 7,639.00 8.00 1 8.00 7.62 0.38 - - 7.62 0.33 7.29 7.29 - - - - - - - 0.71
874 ทต.จอมพลเจ้าพระยา / ระยอง 4,640.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - 5.00 - - - - - - - - - - - 1.00
875 อบต.ตาสิทธิ์ / ระยอง 6,308.00 3.00 1 3.00 2.00 1.00 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.00
876 อบต.ละหาร / ระยอง 1,788.00 10.00 1 10.00 5.20 4.80 - 5.20 - - - - - - - - - - - 4.80
877 อบต.แม่น้ำคู้ / ระยอง 16,563.00 50.00 1 50.00 50.00 0.00 - 42.00 - 8.00 - - - - - - - - - 8.00
878 อบต.มาบยางพร / ระยอง 10,104.00 9.00 1 9.00 7.49 1.51 - - 7.49 - 7.49 7.49 - - - - - - - 1.51
879 อบต.หนองไร่ / ระยอง 5,043.00 6.00 1 6.00 4.00 2.00 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 2.00
880 อบต.น้ำเป็น / ระยอง 4,157.00 6.00 1 6.00 3.00 3.00 - - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 3.00
881 อบต.เขาชะเมา / ระยอง 9,402.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 1.00
882 ทต.ชำฆ้อ / ระยอง 5,310.00 5.00 1 5.00 2.00 3.00 - - 2.00 0.01 1.99 1.99 - - - - - - - 3.01
883 อบต.เขาน้อย / ระยอง 10,264.00 10.00 1 10.00 7.80 2.20 - 4.80 - 3.00 - - - - - - - - - 5.20
884 อบต.นิคมพัฒนา / ระยอง 13,557.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 1.00
885 ทต.มาบข่าพัฒนา / ระยอง 4,394.00 2.50 1 2.50 2.00 0.50 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.50
886 อบต.พนานิคม / ระยอง 12,848.00 12.00 1 12.00 11.00 1.00 - - 11.00 - 11.00 11.00 - - - - - - - 1.00
887 ทต.มะขามคู่ / ระยอง 3,682.00 4.00 1 4.00 2.43 1.57 - - 2.43 - 2.43 2.43 - - - - - - - 1.57