จังหวัด จันทบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เลียบเนิน ต. วัดใหม่ อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-312-277 โทรสาร 039-312-539

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 12.610337 y : 102.102913

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,338.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 82

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 5 แห่ง
เทศบาลตำบล 42 แห่ง
อบต. 34 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

13 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 18 แห่ง กำจัดถูกต้อง 5 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 13 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อต. วัดใหม่ อ. ขลุง จ. จันทบุรี - จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 9.00
2 อบต.เทพนิมิต บ่อขยะทม.จันทบุรี หมู่ 2 ต.มะขามต. วัดใหม่ อ. มะขาม จ. จันทบุรี - จันทบุรี 117.00 ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ถูกต้อง 210.00
3 ทต.มะขาม บ่อขยะทม.ท่าใหม่ บ้านป่าแดงต. วัดใหม่ อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี - จันทบุรี 54.00 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 11.50
4 ทม.ขลุง บ่อขยะทต.ทับช้าง บ้านโป่งเจริญชัยต. วัดใหม่ อ. สอยดาว จ. จันทบุรี - จันทบุรี 4.00 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.50
5 อบต.ทรายขาว บ่อขยะอบต.ทุ่งขนาน หมู่ 1 บ้านทุ่งขนานต. วัดใหม่ อ. สอยดาว จ. จันทบุรี - จันทบุรี 2.00 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
6 ทต.เนินสูง บ่อขยะทต.พวา บ้านเนินจำปาต. วัดใหม่ อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี - จันทบุรี 10.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
7 ทต.ตกพรม บ่อขยะทต.โป่งน้ำร้อน หมู่ 7 บ้านทุ่มม่วงต. วัดใหม่ อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี - จันทบุรี 84.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 20.00
8 ทต.ชากไทย บ่อขยะอบต.สะตอน(บ้านสวนส้มล่าง) บ้านสวนส้มล่างต. วัดใหม่ อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี - จันทบุรี 14.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
9 ทต.สนามไชย บ่อขยะอบต.วังโตนด หมู่ 8 ทุ่งวิสัย หนองสีงาต. วัดใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี - จันทบุรี 10.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.67
10 อบต.รำพัน บ่อขยะทต.สนามไชย หมู่ 2 ต.สนามไชยต. วัดใหม่ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี - จันทบุรี 50.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
11 ทต.ฉมัน บ่อขยะอบต.ขุนซ่อง บ้านหนองตลาดต. วัดใหม่ อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี - จันทบุรี 4.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
12 ทต.ชากไทย บ่อขยะอบต.สะตอน (บ้านป่าข้าวโพด) หมู่ 2 บ้านป่าข้าวโพดต. วัดใหม่ อ. สอยดาว จ. จันทบุรี - จันทบุรี 10.50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
13 ทต.ซึ้ง บ่อขยะทต.บ่อเวฬุ หมู่ 1 ต.บ่อเวฬุต. วัดใหม่ อ. ขลุง จ. จันทบุรี - จันทบุรี 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
14 ทต.วังแซ้ม บ่อขยะอบต.แก่งหางแมว หมู่ 5 เขาส้มป่อยต. วัดใหม่ อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี - จันทบุรี 5.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
15 อบต.โขมง บ่อขยะทต.สองพี่น้อง หมู่ 11 ต. วัดใหม่ อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี - จันทบุรี 15.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
16 ทต.ทับช้าง บ่อขยะทต.ทรายขาว หมู่ 5 บ้านปะตงล่างต. วัดใหม่ อ. สอยดาว จ. จันทบุรี - จันทบุรี 10.00 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
17 ทต.หนองตาคง ทต.หนองตาคง บ้านซับตาเมา ต. วัดใหม่ อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี - จันทบุรี 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
18 ทต.หนองบัว บ่อขยะทต.ตกพรม หมู่ 11 บ้านชากราวต. วัดใหม่ อ. ขลุง จ. จันทบุรี - จันทบุรี 3.00 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.00