จังหวัด จันทบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เลียบเนิน ต. วัดใหม่ อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-312-277 โทรสาร 039-312-539

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 12.610337 y : 102.102913

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

6,338.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 10
มี อปท. จำนวน 82

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 5 แห่ง
เทศบาลตำบล 42 แห่ง
อบต. 34 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
888 อบจ.จันทบุรี / จันทบุรี 5,115.00 5.22 1 5.22 5.22 0.00 - 5.22 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
889 ทม.จันทบุรี / จันทบุรี 4,597.00 4.69 1 4.69 3.00 1.69 - - 3.00 - 3.00 - - - 3.00 - - - 0.00 1.69
890 ทต.พลับพลานารายณ์ / จันทบุรี 15,074.00 15.00 1 15.00 12.00 3.00 - - 12.00 - 12.00 - - - 12.00 - - - 0.00 3.00
891 อบต.คลองนารายณ์ / จันทบุรี 6,152.00 4.00 1 4.00 2.50 1.50 - - 2.50 - 2.50 - - - 2.50 - - - 0.00 1.50
892 ทต.เกาะขวาง / จันทบุรี 3,550.00 3.62 1 3.62 2.50 1.12 - - 2.50 - 2.50 - - - 2.50 - - - 0.00 1.12
893 อบต.คมบาง / จันทบุรี 6,413.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 0.47 4.53 0.47
894 ทม.ท่าช้าง / จันทบุรี 6,277.00 6.40 1 6.40 4.00 2.40 - - 4.00 - 4.00 - - - 4.00 - - - 0.00 2.40
895 อบต.ท่าช้าง / จันทบุรี 5,874.00 5.99 1 5.99 4.00 1.99 - - 4.00 - 4.00 - - - 4.00 - - - 0.00 1.99
896 ทม.จันทนิมิต / จันทบุรี 4,220.00 4.30 - - - - - - - - - - - - - 1 4.30 1.00 3.30 1.00
897 ทต.บางกะจะ / จันทบุรี 7,100.00 5.50 1 5.50 4.50 1.00 - - 4.50 - 4.50 - - - 4.50 - - - 0.00 1.00
898 ทต.ค่ายเนินวง / จันทบุรี 4,338.00 3.00 1 3.00 1.02 1.98 - - 1.02 - 1.02 - - - 1.02 - - - 0.00 1.98
899 ทต.แสลง / จันทบุรี 5,030.00 3.00 1 3.00 1.50 1.50 - - 1.50 - 1.50 - - - 1.50 - - - 0.00 1.50
900 ทต.หนองบัว / จันทบุรี 5,650.00 5.76 1 5.76 0.70 5.06 - 0.70 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 5.06
901 อบต.หนองบัว / จันทบุรี 4,434.00 4.52 - - - - - - - - - - - - - 1 4.52 1.00 3.52 1.00
902 ทต.พลับพลา / จันทบุรี 11,355.00 11.58 1 11.58 11.58 0.00 - 11.58 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
903 ทม.ขลุง / จันทบุรี 16,313.00 8.00 1 8.00 6.00 2.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 2.00
904 ทต.บ่อ / จันทบุรี 6,195.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 5.00 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
905 ทต.เกวียนหัก / จันทบุรี 2,524.00 1.00 1 1.00 0.10 0.90 - - 0.10 - 0.10 - - - 0.10 - - - 0.00 0.90
906 อบต.ตะปอน / จันทบุรี 3,899.00 3.98 1 3.98 3.00 0.98 - - 3.00 - 3.00 - - - 3.00 - - - 0.00 0.98
907 อบต.บางชัน / จันทบุรี 3,087.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - - 4.00 - 4.00 - - - 4.00 - - - 0.00 1.00
908 ทต.วันยาว / จันทบุรี 7,187.00 5.50 1 5.50 3.50 2.00 - - 3.50 - 3.50 - - - 3.50 - - - 0.00 2.00
909 ทต.ซึ้ง / จันทบุรี 4,895.00 3.00 1 3.00 1.50 1.50 - 1.50 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 1.50
910 อบต.มาบไพ / จันทบุรี 5,750.00 5.87 1 5.87 3.50 2.37 - - 3.50 - 3.50 - - - 3.50 - - - 0.00 2.37
911 อบต.วังสรรพรส / จันทบุรี 8,478.00 3.50 1 3.50 2.77 0.73 - - 2.77 - 2.77 - - - 2.77 - - - 0.00 0.73
912 อบต.ตรอกนอง / จันทบุรี 8,904.00 7.00 1 7.00 5.00 2.00 - - 5.00 - 5.00 - - - 5.00 - - - 0.00 2.00
913 ทต.ตกพรม / จันทบุรี 8,985.00 10.00 1 10.00 9.17 0.83 - 9.17 - - - - - - - - - - 0.00 0.83
914 ทต.บ่อเวฬุ / จันทบุรี 12,629.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - - 5.00 - 5.00 - - - 5.00 - - - 0.00 1.00
915 ทม.ท่าใหม่ / จันทบุรี 6,114.00 6.24 1 6.24 5.00 1.24 - - 5.00 - 5.00 - - - 5.00 - - - 0.00 1.24
916 อบต.สีพยา-บ่อพุ / จันทบุรี 14,791.00 15.09 1 15.09 12.50 2.59 - - 12.50 - 12.50 - - - 12.50 - - - 0.00 2.59
917 ทต.เนินสูง / จันทบุรี 10,658.00 3.00 1 3.00 1.00 2.00 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.00
918 ทต.เขาวัว-พลอยแหวน / จันทบุรี 7,118.00 5.50 1 5.50 4.50 1.00 - - 4.50 - 4.50 - - - 4.50 - - - 0.00 1.00
919 ทต.เขาบายศรี / จันทบุรี 1,946.00 2.28 1 2.28 2.00 0.28 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 0.28
920 ทต.สองพี่น้อง / จันทบุรี 5,947.00 4.50 1 4.50 4.00 0.50 - - 4.00 - 4.00 - - - 4.00 - - - 0.00 0.50
921 อบต.ทุ่งเบญจา / จันทบุรี 5,561.00 5.00 1 5.00 3.00 2.00 - - 3.00 - 3.00 - - - 3.00 - - - 0.00 2.00
922 อบต.รำพัน / จันทบุรี 4,756.00 4.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.00 1.00 3.00 1.00
923 อบต.โขมง / จันทบุรี 7,532.00 7.68 1 7.68 6.00 1.68 - - 6.00 - 6.00 - - - 6.00 - - - 0.00 1.68
924 อบต.ตะกาดเง้า / จันทบุรี 5,122.00 5.22 1 5.22 3.50 1.72 - - 3.50 - 3.50 - - - 3.50 - - - 0.00 1.72
925 ทต.หนองคล้า / จันทบุรี 4,186.00 2.50 1 2.50 2.00 0.50 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 0.50
926 อบต.คลองขุด / จันทบุรี 5,125.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - - 3.00 - 3.00 - - - 3.00 - - - 0.00 1.00
927 อบต.เขาแก้ว / จันทบุรี 9,702.00 7.50 1 7.50 6.00 1.50 - 6.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.50
928 ทต.นายายอาม / จันทบุรี 9,161.00 4.50 1 4.50 3.75 0.75 - 3.75 - - - - - - - - - - 0.00 0.75
929 ทต.ทับไทร / จันทบุรี 2,886.00 2.94 1 2.94 2.00 0.94 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 0.94
930 ทต.โป่งน้ำร้อน / จันทบุรี 5,385.00 5.00 1 5.00 4.75 0.25 - - 4.75 - 4.75 - - - 4.75 - - - 0.00 0.25
931 อบต.โป่งน้ำร้อน / จันทบุรี 11,027.00 12.68 1 12.68 10.00 2.68 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 2.68
932 ทต.หนองตาคง / จันทบุรี 12,551.00 17.00 1 17.00 16.00 1.00 - - 16.00 - 16.00 - - - 16.00 - - - 0.00 1.00
933 อบต.เทพนิมิต / จันทบุรี 54,290.00 62.43 1 62.43 48.00 14.43 - - 48.00 - 48.00 - - - 48.00 - - - 0.00 14.43
934 ทต.คลองใหญ่ / จันทบุรี 27,856.00 20.00 1 20.00 16.00 4.00 - - 16.00 - 16.00 - - - 16.00 - - - 0.00 4.00
935 ทต.มะขาม / จันทบุรี 9,825.00 11.00 1 11.00 8.00 3.00 - - 8.00 - 8.00 8.00 - - - - - - 0.00 3.00
937 ทต.ท่าหลวง / จันทบุรี 4,875.00 4.00 1 4.00 0.60 3.40 - - 0.60 - 0.60 - - - 0.60 - - - 0.00 3.40
938 ทต.ปัถวี / จันทบุรี 3,220.00 3.00 1 3.00 2.93 0.07 - - 2.93 - 2.93 - - - 2.93 - - - 0.00 0.07
939 ทต.วังแซ้ม / จันทบุรี 9,842.00 8.00 1 8.00 5.00 3.00 - 5.00 - - - - - - - - - - 0.00 3.00
940 ทต.ฉมัน / จันทบุรี 12,116.00 7.00 1 7.00 5.00 2.00 - 5.00 - - - - - - - - - - 0.00 2.00
941 ทต.อ่างคีรี / จันทบุรี 6,911.00 6.29 - - - - - - - - - - - - - 1 6.29 1.00 5.29 1.00
942 ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์ / จันทบุรี 3,082.00 2.81 - - - - - - - - - - - - - 1 2.81 1.00 1.81 1.00
943 อบต.เกาะเปริด / จันทบุรี 3,076.00 2.80 1 2.80 1.04 1.76 - - 1.04 - 1.04 - - - 1.04 - - - 0.00 1.76
944 อบต.หนองชิ่ม / จันทบุรี 4,288.00 3.90 1 3.90 2.00 1.90 - - 2.00 - 2.00 - - - 2.00 - - - 0.00 1.90
945 ทต.พลิ้ว / จันทบุรี 6,496.00 8.00 1 8.00 7.69 0.31 - - 7.69 - 7.69 - - - 7.69 - - - 0.00 0.31
946 อบต.บางสระเก้า / จันทบุรี 3,751.00 3.41 1 3.41 1.00 2.41 - - 1.00 - 1.00 - - - 1.00 - - - 0.00 2.41
947 อบต.บางกะไชย / จันทบุรี 2,466.00 2.24 1 2.24 1.00 1.24 - - 1.00 - 1.00 - - - 1.00 - - - 0.00 1.24
948 อบต.ปะตง / จันทบุรี 7,665.00 5.98 1 5.98 4.00 1.98 - - 4.00 - 4.00 - - - 4.00 - - - 0.00 1.98
949 อบต.ทุ่งขนาน / จันทบุรี 3,170.00 2.89 1 2.89 2.50 0.39 - - 2.50 - 2.50 - - - 2.50 - - - 0.00 0.39
950 ทต.ทับช้าง / จันทบุรี 8,339.00 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1 7.00 1.50 5.50 1.50
951 ทต.ทรายขาว / จันทบุรี 15,675.00 14.26 1 14.26 13.00 1.26 - - 13.00 - 13.00 - - - 13.00 - - - 0.00 1.26
952 อบต.ทรายขาว / จันทบุรี 27,836.00 5.00 1 5.00 3.20 1.80 - - 3.20 - 3.20 3.20 - - - - - - 0.00 1.80
953 อบต.สะตอน / จันทบุรี 7,783.00 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1 6.00 0.75 5.25 0.75
954 อบต.แก่งหางแมว / จันทบุรี 5,330.00 4.85 - - - - - - - - - - - - - 1 4.85 0.05 4.80 0.05
955 อบต.ขุนซ่อง / จันทบุรี 3,721.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.00
956 อบต.สามพี่น้อง / จันทบุรี 4,500.00 3.00 1 3.00 1.97 1.03 - - 1.97 - 1.97 - - - 1.97 - - - 0.00 1.03
957 ทต.พวา / จันทบุรี 3,444.00 3.13 - - - - - - - - - - - - - 1 3.13 1.00 2.13 1.00
958 อบต.เขาวงกต / จันทบุรี 2,155.00 2.00 1 2.00 1.96 0.04 - - 1.96 - 1.96 - - - 1.96 - - - 0.00 0.04
959 อบต.นายายอาม / จันทบุรี 11,403.00 8.00 - - - - - - - - - - - - - 1 8.00 0.80 7.20 0.80
960 อบต.วังโตนด / จันทบุรี 2,490.00 2.27 - - - - - - - - - - - - - 1 2.27 0.50 1.77 0.50
961 อบต.กระแจะ / จันทบุรี 3,535.00 3.22 - - - - - - - - - - - - - 1 3.22 1.00 2.22 1.00
962 ทต.สนามไชย / จันทบุรี 5,713.00 3.00 - - - - - - - - - - - - - 1 3.00 0.50 2.50 0.50
963 ทต.ช้างข้าม / จันทบุรี 3,190.00 2.90 - - - - - - - - - - - - - 1 2.90 1.50 1.40 1.50
964 อบต.วังใหม่ / จันทบุรี 4,399.00 3.00 1 3.00 1.50 1.50 - 1.50 - - - - - - - - - - 0.00 1.50
965 ทต.ชากไทย / จันทบุรี 9,453.00 4.00 1 4.00 3.00 1.00 - 3.00 - - - - - - - - - - 0.00 1.00
966 ทต.พลวง / จันทบุรี 6,014.00 5.47 - - - - - - - - - - - - - 1 5.47 0.05 5.42 0.05
967 ทต.ตะเคียนทอง / จันทบุรี 2,880.00 2.62 - - - - - - - - - - - - - 1 2.62 1.00 1.62 1.00
968 ทต.คลองพลู / จันทบุรี 6,015.00 4.00 1 4.00 2.50 1.50 - - 2.50 - 2.50 - - - 2.50 - - - 0.00 1.50
969 ทต.จันทเขลม / จันทบุรี 3,592.00 3.27 1 3.27 2.50 0.77 - - 2.50 - 2.50 - - - 2.50 - - - 0.00 0.77