จังหวัด ตราด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราษฎร์นิยม ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000
โทรศัพท์ 039-511-282 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 12.243171 y : 102.517843

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,819.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 44

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 29 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

11 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 14 แห่ง กำจัดถูกต้อง 11 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 3 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.ชำราก บ่อขยะทม.ตราด หมู่ 7 บ้านทุ่งท่าสูงต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด - ตราด 138 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.91
2 อบจ.ตราด บ่อขยะทต.น้ำเชี่ยว หมู่ 4 บ้านชากดา - หนองน้ำขุ่นต. ห้วยแร้ง อ. แหลมงอบ จ. ตราด - ตราด 18 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.00
3 ทต.หนองเสม็ด บ่อขยะทต.เขาสมิง หมู่ 8 ทุ่งตาโก๊ะต. ห้วยแร้ง อ. เขาสมิง จ. ตราด - ตราด 30 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.60
4 อบต.แสนตุ้ง บ่อขยะอบต.ด่านชุมพล บ้านค่ายชุมพล หมู่ 1 บ้านค่ายชุมพลต. ห้วยแร้ง อ. บ่อไร่ จ. ตราด - ตราด 0.12 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.47
5 ทต.คลองใหญ่ บ่อขยะอบต.เกาะกูด หมู่ 6 บ้านอ่าวสลัดต. ห้วยแร้ง อ. เกาะกูด จ. ตราด - ตราด 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
6 ทต.ตะกาง บ่อขยะทต.แหลมงอบ หมู่ 1 บ้านกร่าง ถนน ตราด - บางกระดานต. ห้วยแร้ง อ. แหลมงอบ จ. ตราด - ตราด 11 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
7 อบต.ห้วยแร้ง บ่อขยะทต.แสนตุ้ง หมู่ 3 เขาพนมพริกต. ห้วยแร้ง อ. เขาสมิง จ. ตราด - ตราด 25 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 8.00
8 อบต.แหลมงอบ บ่อขยะอบต.แสนตุ้ง หมู่ 3 เขาพนมพริกต. ห้วยแร้ง อ. เขาสมิง จ. ตราด - ตราด 150 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.00
9 ทต.ท่าพริกเนินทราย บ่อขยะทต.หนองบอน หมู่ 5 บ้านคลองลึกต. ห้วยแร้ง อ. บ่อไร่ จ. ตราด - ตราด 2 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.50
10 อบต.แสนตุ้ง บ่อขยะอบต.ด่านชุมพล บ้านทับทิมสยาม หมู่ 7 บ้านทับทิมสยามต. ห้วยแร้ง อ. บ่อไร่ จ. ตราด - ตราด 0.48 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.12
11 อบต.ไม้รูด บ่อขยะเกาะหมาก หมู่ 2 Energy Parkต. ห้วยแร้ง อ. เกาะกูด จ. ตราด - ตราด 1 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.00
12 อบต.วังกระแจะ บ่อขยะทต.บ่อพลอย หมู่ 6 ต. ห้วยแร้ง อ. บ่อไร่ จ. ตราด - ตราด 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.56
13 อบต.ไม้รูด บ่อขยะอบต.ไม้รูด บ้านหนองม่วง ต. ห้วยแร้ง อ. คลองใหญ่ จ. ตราด - ตราด 300 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 25.00
14 ทม.ตราด บ่อขยะทต.เกาะช้าง หมู่ 4 บ้านไชยเชษฐ์ต. ห้วยแร้ง อ. เกาะช้าง จ. ตราด - ตราด 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 29.00