จังหวัด ตราด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ราษฎร์นิยม ต. ห้วยแร้ง อ. เมืองตราด จ. ตราด 23000
โทรศัพท์ 039-511-282 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 12.243171 y : 102.517843

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,819.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 44

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 29 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
970 ทต.หนองเสม็ด / ตราด 1,707.00 2.50 1 2.50 2.00 0.50 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.50
971 อบต.หนองโสน / ตราด 5,464.00 11.00 1 11.00 10.00 1.00 - 10.00 - - 0.00 - - - - - - - - 1.00
972 อบต.หนองคันทรง / ตราด 3,409.00 3.48 1 3.48 2.50 0.98 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 0.98
973 อบต.ห้วงน้ำขาว / ตราด 2,616.00 2.67 1 2.67 0.57 2.10 - 0.57 - - 0.00 - - - - - - - - 2.10
974 อบต.อ่าวใหญ่ / ตราด 6,736.00 6.87 1 6.87 3.30 3.57 - - 3.30 - 3.30 3.30 - - - - - - - 3.57
975 อบจ.ตราด / ตราด 3,440.00 3.51 1 3.51 3.00 0.51 - - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 0.51
977 อบต.วังกระแจะ / ตราด 8,973.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - 10.00 - - 0.00 - - - - - - - - 0.00
978 อบต.ห้วยแร้ง / ตราด 3,297.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 - - 8.00 0.00 8.00 8.00 - - - - - - - 0.00
979 ทต.ท่าพริกเนินทราย / ตราด 7,701.00 7.86 1 7.86 5.00 2.86 - - 5.00 0.50 4.50 4.50 - - - - - - - 3.36
980 อบต.เนินทราย / ตราด 8,720.00 8.89 1 8.89 5.10 3.79 - - 5.10 - 5.10 5.10 - - - - - - - 3.79
981 อบต.ท่ากุ่ม / ตราด 12,085.00 12.33 1 12.33 4.00 8.33 - 4.00 - - 0.00 - - - - - - - - 8.33
982 ทต.ตะกาง / ตราด 1,860.00 1.90 1 1.90 1.90 0.00 - - 1.90 0.00 1.90 1.90 - - - - - - - 0.00
983 ทต.ชำราก / ตราด 12,654.00 14.55 1 14.55 14.55 0.00 - - 14.55 0.00 14.55 14.55 - - - - - - - 0.00
985 ทต.คลองใหญ่ / ตราด 1,908.00 2.00 1 2.00 1.74 0.26 - - 1.74 1.00 0.74 0.74 - - - - - - - 1.26
986 อบต.คลองใหญ่ / ตราด 2,952.00 2.69 1 2.69 2.69 0.00 - 2.69 - - 0.00 - - - - - - - - 0.00
987 อบต.ไม้รูด / ตราด 825.00 1.00 1 1.00 0.75 0.25 - - 0.75 0.50 0.25 0.25 - - - - - - - 0.75
988 ทต.หาดเล็ก / ตราด 5,117.00 4.66 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.66 2.00 2.66 2.00
989 ทต.เขาสมิง / ตราด 9,368.00 8.52 1 8.52 4.00 4.52 - 4.00 - - 0.00 - - - - - - - - 4.52
990 อบต.เขาสมิง / ตราด 5,740.00 5.22 1 5.22 5.00 0.22 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 0.22
991 ทต.แสนตุ้ง / ตราด 2,981.00 2.71 1 2.71 1.00 1.71 - 1.00 - - 0.00 - - - - - - - - 1.71
992 อบต.แสนตุ้ง / ตราด 5,320.00 4.84 1 4.84 0.30 4.54 - - 0.30 0.00 0.30 0.30 - - - - - - - 4.54
993 อบต.วังตะเคียน / ตราด 4,891.00 4.45 1 4.45 4.00 0.45 - 4.00 - - 0.00 - - - - - - - - 0.45
994 อบต.ท่าโสม / ตราด 4,431.00 4.03 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.03 1.50 2.53 1.50
995 อบต.สะตอ / ตราด 4,094.00 3.73 1 3.73 1.50 2.23 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 2.23
996 อบต.ประณีต / ตราด 4,161.00 3.79 1 3.79 3.00 0.79 - 3.00 - - 0.00 - - - - - - - - 0.79
997 อบต.เทพนิมิต / ตราด 3,925.00 3.57 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.57 1.00 2.57 1.00
998 อบต.ทุ่งนนทรี / ตราด 4,975.00 4.53 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.53 1.00 3.53 1.00
999 ทต.บ่อพลอย / ตราด 6,514.00 5.93 1 5.93 5.00 0.93 - 5.00 - - 0.00 - - - - - - - - 0.93
1000 อบต.บ่อพลอย / ตราด 4,610.00 4.20 1 4.20 1.00 3.20 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 3.20
1001 อบต.ช้างทูน / ตราด 7,075.00 6.44 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.44 2.00 4.44 2.00
1002 อบต.ด่านชุมพล / ตราด 5,031.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - 5.00 - - 0.00 - - - - - - - - 1.00
1003 ทต.หนองบอน / ตราด 20,954.00 19.07 1 19.07 19.07 0.00 - - 19.07 - 19.07 19.07 - - - - - - - 0.00
1004 อบต.นนทรีย์ / ตราด 4,735.00 4.31 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.31 1.00 3.31 1.00
1005 ทต.แหลมงอบ / ตราด 5,493.00 5.00 1 5.00 1.80 3.20 - 1.80 - - 0.00 - - - - - - - - 3.20
1006 อบต.คลองใหญ่ / ตราด 3,238.00 2.95 1 2.95 0.70 2.25 - - 0.70 - 0.70 0.70 - - - - - - - 2.25
1007 อบต.แหลมงอบ / ตราด 6,362.00 5.79 1 5.79 4.00 1.79 - 4.00 - - 0.00 - - - - - - - - 1.79
1008 ทต.น้ำเชี่ยว / ตราด 4,549.00 4.14 1 4.14 1.90 2.24 - - 1.90 - 1.90 1.90 - - - - - - - 2.24
1009 อบต.บางปิด / ตราด 5,500.00 5.01 1 5.01 1.80 3.21 - - 1.80 - 1.80 1.80 - - - - - - - 3.21
1010 อบต.เกาะหมาก / ตราด 7,279.00 6.62 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.62 2.50 4.12 2.50
1011 อบต.เกาะกูด / ตราด 7,481.00 6.81 1 6.81 1.60 5.21 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - - - 5.21
1012 ทต.เกาะช้าง / ตราด 4,120.00 3.75 1 3.75 1.40 2.35 - - 1.40 0.00 1.40 1.40 - - - - - - - 2.35
1013 อบต.เกาะช้างใต้ / ตราด 4,602.00 4.19 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.19 1.50 2.69 1.50