จังหวัด ฉะเชิงเทรา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เรืองวุฒิ ต. หน้าเมือง อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-512-520 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.687845 y : 101.069882

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,351.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 11
มี อปท. จำนวน 109

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 33 แห่ง
อบต. 74 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1014 อบจ.ฉะเชิงเทรา / ฉะเชิงเทรา 3,319.00 3.39 1 3.39 2.00 1.39 - 2.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.39
1015 ทม.ฉะเชิงเทรา / ฉะเชิงเทรา 2,387.00 2.43 1 2.43 2.20 0.23 - - 2.20 1.00 1.20 1.20 - - - - - - 0.00 1.23
1016 อบต.ท่าไข่ / ฉะเชิงเทรา 3,466.00 3.54 1 3.54 2.50 1.04 - - 2.50 1.00 1.50 1.50 - - - - - - 0.00 2.04
1017 อบต.บ้านใหม่ / ฉะเชิงเทรา 3,212.00 2.60 1 2.60 2.60 0.00 - 2.60 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00
1018 อบต.คลองนา / ฉะเชิงเทรา 8,386.00 8.55 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 8.55 5.00 3.55 5.00
1019 อบต.บางตีนเป็ด / ฉะเชิงเทรา 1,762.00 3.00 1 3.00 2.95 0.05 - 2.88 - 0.07 - 0.00 - - - - - - 0.00 0.12
1020 อบต.บางไผ่ / ฉะเชิงเทรา 7,785.00 15.50 1 15.50 13.90 1.60 - 13.90 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.60
1021 อบต.คลองจุกกระเฌอ / ฉะเชิงเทรา 8,031.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 - - 6.00 1.00 5.00 5.00 - - - - - - 0.00 1.00
1022 อบต.บางแก้ว / ฉะเชิงเทรา 2,943.00 10.12 1 10.12 6.67 3.45 - - 6.67 - 6.67 6.67 - - - - - - 0.00 3.45
1023 อบต.บางขวัญ / ฉะเชิงเทรา 11,443.00 4.07 1 4.07 3.57 0.50 - 3.57 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.50
1024 ทต.นครเนื่องเขต / ฉะเชิงเทรา 1,590.00 5.12 1 5.12 5.00 0.12 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.12
1025 อบต.คลองนครเนื่องเขต / ฉะเชิงเทรา 2,237.00 2.28 1 2.28 1.48 0.80 - 1.48 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.80
1026 อบต.วังตะเคียน / ฉะเชิงเทรา 9,102.00 9.28 1 9.28 8.00 1.28 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.28
1027 อบต.โสธร / ฉะเชิงเทรา 2,462.00 12.00 1 12.00 10.00 2.00 - 10.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.00
1028 อบต.บางพระ / ฉะเชิงเทรา 6,903.00 9.77 1 9.77 9.70 0.07 - 9.70 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.07
1029 อบต.บางกะไห / ฉะเชิงเทรา 7,795.00 10.80 1 10.80 10.00 0.80 - 10.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.80
1030 อบต.หนามแดง / ฉะเชิงเทรา 2,163.00 4.20 1 4.20 4.00 0.20 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 0.20
1031 อบต.คลองเปรง / ฉะเชิงเทรา 3,650.00 8.00 1 8.00 4.00 4.00 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 4.00
1032 อบต.คลองอุดมชลจร / ฉะเชิงเทรา 11,048.00 26.50 1 26.50 24.00 2.50 - 24.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.50
1033 อบต.คลองหลวงแพ่ง / ฉะเชิงเทรา 11,443.00 24.30 1 24.30 24.00 0.30 - 24.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.30
1034 อบต.บางเตย / ฉะเชิงเทรา 9,980.00 3.10 1 3.10 3.10 0.00 - - 3.10 1.00 2.10 2.10 - - - - - - 0.00 1.00
1035 ทต.บางคล้า / ฉะเชิงเทรา 2,835.00 2.89 1 2.89 2.00 0.89 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.89
1036 อบต.บางสวน / ฉะเชิงเทรา 5,477.00 2.79 1 2.79 2.77 0.02 - - 2.77 - 2.77 2.77 - - - - - - 0.00 0.02
1037 อบต.บางกระเจ็ด / ฉะเชิงเทรา 5,383.00 5.97 1 5.97 4.12 1.85 - - 4.12 1.00 3.12 3.12 - - - - - - 0.00 2.85
1038 ทต.ปากน้ำ / ฉะเชิงเทรา 7,076.00 9.50 1 9.50 8.93 0.57 - - 8.93 1.00 7.93 7.93 - - - - - - 0.00 1.57
1039 อบต.ท่าทองหลาง / ฉะเชิงเทรา 3,373.00 8.20 1 8.20 8.00 0.20 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.20
1040 อบต.สาวชะโงก / ฉะเชิงเทรา 3,626.00 11.00 1 11.00 10.00 1.00 - 10.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.00
1041 อบต.เสม็ดเหนือ / ฉะเชิงเทรา 6,103.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - 0.00 0.00
1042 อบต.เสม็ดใต้ / ฉะเชิงเทรา 1,524.00 0.71 1 0.71 0.60 0.11 - - 0.60 - 0.60 0.60 - - - - - - 0.00 0.11
1043 อบต.หัวไทร / ฉะเชิงเทรา 4,270.00 5.17 1 5.17 3.03 2.14 - - 3.03 - 3.03 3.03 - - - - - - 0.00 2.14
1044 ทต.บางน้ำเปรี้ยว / ฉะเชิงเทรา 4,025.00 9.33 1 9.33 8.00 1.33 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.33
1045 ทต.ศาลาแดง / ฉะเชิงเทรา 3,588.00 3.27 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.27 0.57 2.70 0.57
1046 อบต.บางน้ำเปรี้ยว / ฉะเชิงเทรา 1,399.00 1.43 1 1.43 1.40 0.03 - 1.40 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.03
1047 อบต.บึงน้ำรักษ์ / ฉะเชิงเทรา 3,221.00 2.93 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.93 2.00 0.93 2.00
1048 อบต.สิงโตทอง / ฉะเชิงเทรา 3,105.00 2.83 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.83 0.44 2.39 0.44
1050 ทต.คลองแสนแสบ / ฉะเชิงเทรา 39,558.00 86.00 1 86.00 70.00 16.00 - - 70.00 0.50 69.50 69.50 - - - - - - 0.00 16.50
1051 อบต.หมอนทอง / ฉะเชิงเทรา 13,045.00 6.83 1 6.83 4.79 2.04 - - 4.79 1.00 3.79 3.79 - - - - - - 0.00 3.04
1052 ทต.ดอนเกาะกา / ฉะเชิงเทรา 2,529.00 2.30 1 2.30 0.60 1.70 - - 0.60 - 0.60 0.60 - - - - - - 0.00 1.70
1053 อบต.โยธะกา / ฉะเชิงเทรา 8,443.00 7.68 1 7.68 2.11 5.57 - - 2.11 - 2.11 2.11 - - - - - - 0.00 5.57
1054 ทต.ดอนฉิมพลี / ฉะเชิงเทรา 11,690.00 10.64 1 10.64 6.00 4.64 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 4.64
1055 อบต.ดอนฉิมพลี / ฉะเชิงเทรา 2,162.00 1.10 1 1.10 1.10 0.00 - 1.10 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00
1056 อบต.ศาลาแดง / ฉะเชิงเทรา 2,883.00 2.62 1 2.62 2.00 0.62 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - 0.00 0.62
1057 อบต.โพรงอากาศ / ฉะเชิงเทรา 10,515.00 9.57 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.57 - 9.57 0.00
1058 ทต.บางปะกง / ฉะเชิงเทรา 5,633.00 2.45 1 2.45 2.45 0.00 - 2.45 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00
1059 ทต.บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ / ฉะเชิงเทรา 4,438.00 7.50 1 7.50 5.57 1.93 - 5.57 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.93
1060 ทต.ท่าสะอ้าน / ฉะเชิงเทรา 3,559.00 3.24 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.24 2.00 1.24 2.00
1061 อบต.ท่าสะอ้าน / ฉะเชิงเทรา 3,159.00 6.00 1 6.00 4.00 2.00 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.00
1062 ทต.บางวัวคณารักษ์ / ฉะเชิงเทรา 10,385.00 9.45 1 9.45 8.00 1.45 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.45
1063 ทต.บางวัว / ฉะเชิงเทรา 9,919.00 9.03 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.03 8.00 1.03 8.00
1064 ทต.บางสมัคร / ฉะเชิงเทรา 7,879.00 7.17 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.17 - 7.17 0.00
1065 ทต.บางผึ้ง / ฉะเชิงเทรา 10,985.00 1.70 1 1.70 1.48 0.22 - - 1.48 - 1.48 1.48 - - - - - - 0.00 0.22
1066 อบต.บางเกลือ / ฉะเชิงเทรา 7,464.00 2.00 1 2.00 1.88 0.12 - - 1.88 - 1.88 1.88 - - - - - - 0.00 0.12
1067 อบต.สองคลอง / ฉะเชิงเทรา 11,990.00 10.91 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 10.91 8.00 2.91 8.00
1068 อบต.หนองจอก / ฉะเชิงเทรา 2,886.00 1.04 1 1.04 0.97 0.07 - - 0.97 - 0.97 0.97 - - - - - - 0.00 0.07
1069 ทต.พิมพา / ฉะเชิงเทรา 19,896.00 4.55 1 4.55 4.55 0.00 - - 4.55 - 4.55 4.55 - - - - - - 0.00 0.00
1070 ทต.ท่าข้าม / ฉะเชิงเทรา 10,080.00 16.54 1 16.54 14.33 2.21 - 14.33 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.21
1071 ทต.หอมศีล / ฉะเชิงเทรา 18,608.00 1.32 1 1.32 1.31 0.01 - - 1.31 - 1.31 1.31 - - - - - - 0.00 0.01
1072 อบต.หอมศีล / ฉะเชิงเทรา 4,693.00 4.27 1 4.27 2.05 2.22 - - 2.05 - 2.05 2.05 - - - - - - 0.00 2.22
1073 อบต.เขาดิน / ฉะเชิงเทรา 2,865.00 4.29 1 4.29 4.00 0.29 - 4.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.29
1074 ทต.บ้านโพธิ์ / ฉะเชิงเทรา 15,850.00 1.98 1 1.98 1.96 0.02 - - 1.96 - 1.96 1.96 - - - - - - 0.00 0.02
1075 อบต.เกาะไร่ / ฉะเชิงเทรา 2,711.00 1.73 1 1.73 1.60 0.13 - - 1.60 - 1.60 1.60 - - - - - - 0.00 0.13
1076 อบต.คลองขุด / ฉะเชิงเทรา 4,645.00 1.02 1 1.02 0.75 0.27 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - 0.00 0.27
1077 อบต.คลองบ้านโพธิ์ / ฉะเชิงเทรา 2,005.00 2.00 1 2.00 1.82 0.18 - - 1.82 - 1.82 1.82 - - - - - - 0.00 0.18
1078 อบต.คลองประเวศ / ฉะเชิงเทรา 4,117.00 3.75 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.75 0.53 3.22 0.53
1079 อบต.ดอนทราย / ฉะเชิงเทรา 4,298.00 3.91 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.91 0.00 3.91 0.00
1080 ทต.เทพราช / ฉะเชิงเทรา 6,202.00 5.64 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.64 0.08 5.56 0.08
1081 อบต.เทพราช / ฉะเชิงเทรา 6,642.00 3.23 1 3.23 3.00 0.23 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.23
1082 อบต.หนองตีนนก / ฉะเชิงเทรา 2,114.00 1.92 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.92 - 1.92 0.00
1083 อบต.หนองบัว / ฉะเชิงเทรา 2,250.00 2.05 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.05 0.01 2.04 0.01
1084 อบต.บางกรูด / ฉะเชิงเทรา 8,524.00 10.43 1 10.43 8.00 2.43 - 8.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 2.43
1085 อบต.แหลมประดู่ / ฉะเชิงเทรา 5,982.00 5.44 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.44 4.00 1.44 4.00
1086 ทต.ลาดขวาง / ฉะเชิงเทรา 7,648.00 3.87 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.87 - 3.87 0.00
1087 อบต.สนามจันทร์ / ฉะเชิงเทรา 4,953.00 4.90 1 4.90 4.90 0.00 - 4.90 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00
1088 ทต.แสนภูดาษ / ฉะเชิงเทรา 5,284.00 2.68 1 2.68 2.33 0.35 - 2.33 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.35
1089 อบต.สิบเอ็ดศอก / ฉะเชิงเทรา 2,274.00 2.07 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.07 0.21 1.86 0.21
1090 ทต.เกาะขนุน / ฉะเชิงเทรา 2,005.00 1.82 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 1.82 0.83 0.99 0.83
1091 ทต.บ้านซ่อง / ฉะเชิงเทรา 2,656.00 1.48 1 1.48 1.48 0.00 - - 1.48 - 1.48 1.48 - - - - - - 0.00 0.00
1092 ทต.พนมสารคาม / ฉะเชิงเทรา 8,200.00 7.46 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 7.46 6.00 1.46 6.00
1093 อบต.พนมสารคาม / ฉะเชิงเทรา 5,658.00 5.14 1 5.14 4.00 1.14 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - 0.00 1.14
1094 อบต.เกาะขนุน / ฉะเชิงเทรา 2,189.00 1.20 1 1.20 0.67 0.53 - - 0.67 - 0.67 0.67 - - - - - - 0.00 0.53
1095 อบต.เมืองเก่า / ฉะเชิงเทรา 2,449.00 3.39 1 3.39 3.24 0.15 - - 3.24 1.00 2.24 2.24 - - - - - - 0.00 1.15
1096 อบต.หนองยาว / ฉะเชิงเทรา 7,920.00 6.00 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.00 0.00 6.00 0.00
1097 ทต.ท่าถ่าน / ฉะเชิงเทรา 3,037.00 2.76 1 2.76 1.29 1.47 - - 1.29 1.00 0.29 0.29 - - - - - - 0.00 2.47
1098 อบต.หนองแหน / ฉะเชิงเทรา 3,170.00 2.88 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.88 - 2.88 0.00
1099 ทต.เขาหินซ้อน / ฉะเชิงเทรา 6,307.00 5.74 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.74 0.40 5.34 0.40
1100 อบต.เขาหินซ้อน / ฉะเชิงเทรา 26,205.00 23.85 1 23.85 8.00 15.85 - 7.50 - 0.50 - 0.00 - - - - - - 0.00 16.35
1101 อบต.บางคา / ฉะเชิงเทรา 6,066.00 4.12 1 4.12 3.00 1.12 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 1.12
1102 อบต.เมืองใหม่ / ฉะเชิงเทรา 8,270.00 20.00 1 20.00 15.00 5.00 - 15.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 5.00
1103 อบต.ดงน้อย / ฉะเชิงเทรา 2,252.00 2.05 1 2.05 1.06 0.99 - - 1.06 - 1.06 1.06 - - - - - - 0.00 0.99
1104 ทต.สนามชัยเขต / ฉะเชิงเทรา 9,172.00 8.35 1 8.35 5.00 3.35 - 5.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.35
1105 อบต.คู้ยายหมี / ฉะเชิงเทรา 3,165.00 2.88 1 2.88 1.00 1.88 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - 0.00 1.88
1106 อบต.ท่ากระดาน / ฉะเชิงเทรา 5,717.00 5.20 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 5.20 0.80 4.40 0.80
1107 อบต.ทุ่งพระยา / ฉะเชิงเทรา 4,064.00 3.70 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.70 0.93 2.77 0.93
1108 อบต.ลาดกระทิง / ฉะเชิงเทรา 5,018.00 3.40 1 3.40 3.00 0.40 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - 0.00 0.40
1109 ทต.แปลงยาว / ฉะเชิงเทรา 4,924.00 4.48 1 4.48 1.99 2.49 - - 1.99 - 1.99 1.99 - - - - - - 0.00 2.49
1110 อบต.แปลงยาว / ฉะเชิงเทรา 5,479.00 4.50 1 4.50 3.80 0.70 - - 3.80 - 3.80 3.80 - - - - - - 0.00 0.70
1111 ทต.ทุ่งสะเดา / ฉะเชิงเทรา 3,649.00 10.30 1 10.30 10.00 0.30 - 10.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.30
1112 ทต.วังเย็น / ฉะเชิงเทรา 3,021.00 2.75 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.75 0.00 2.75 0.00
1113 ทต.หัวสำโรง / ฉะเชิงเทรา 3,580.00 3.26 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.26 2.00 1.26 2.00
1114 อบต.หัวสำโรง / ฉะเชิงเทรา 7,141.00 6.50 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 6.50 - 6.50 0.00
1115 อบต.หนองไม้แก่น / ฉะเชิงเทรา 9,027.00 2.58 1 2.58 2.43 0.15 - - 2.43 1.00 1.43 1.43 - - - - - - 0.00 1.15
1116 อบต.ท่าตะเกียบ / ฉะเชิงเทรา 9,425.00 3.08 1 3.08 2.11 0.97 - - 2.11 1.00 1.11 1.11 - - - - - - 0.00 1.97
1117 อบต.คลองตะเกรา / ฉะเชิงเทรา 3,055.00 2.78 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 2.78 - 2.78 0.00
1118 อบต.ก้อนแก้ว / ฉะเชิงเทรา 10,071.00 9.16 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 9.16 7.00 2.16 7.00
1119 อบต.คลองเขื่อน / ฉะเชิงเทรา 3,705.00 3.37 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.37 0.00 3.37 0.00
1120 อบต.บางตลาด / ฉะเชิงเทรา 3,449.00 3.14 - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - 1 3.14 0.00 3.14 0.00
1121 อบต.บางเล่า / ฉะเชิงเทรา 6,154.00 7.50 1 7.50 5.60 1.90 - - 5.60 - 5.60 5.60 - - - - - - 0.00 1.90
1122 อบต.บางโรง / ฉะเชิงเทรา 4,749.00 9.03 1 9.03 6.60 2.43 - - 6.60 - 6.60 6.60 - - - - - - 0.00 2.43