จังหวัด ปราจีนบุรี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ 1 ถนน สุวินทวงศ์ ต. รอบเมือง อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 037-454-004 โทรสาร 037-454-004

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.109947841616 y : 101.32760703766

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,762.36 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 70

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 12 แห่ง
อบต. 56 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1123 ทม.ปราจีนบุรี / ปราจีนบุรี 17,756.00 25.00 1 25.00 25.00 0.00 0.00 - 25.00 0.50 24.50 24.50 - - - - - - - 0.50
1124 อบต.รอบเมือง / ปราจีนบุรี 6,274.00 5.71 1 5.71 3.01 2.70 0.00 - 3.01 - 3.01 3.01 - - - - - - - 2.70
1125 อบต.วัดโบสถ์ / ปราจีนบุรี 2,875.00 2.62 - - - - - - - - - - - - - 1 2.62 2.46 0.16 2.46
1126 อบต.บางเดชะ / ปราจีนบุรี 3,118.00 2.84 1 2.84 0.95 1.89 0.00 - 0.95 - 0.95 0.95 - - - - - - - 1.89
1127 อบต.ท่างาม / ปราจีนบุรี 4,614.00 5.14 1 5.14 5.14 0.00 0.00 - 5.14 - 5.14 5.14 - - - - - - - 0.00
1128 อบต.ดงพระราม / ปราจีนบุรี 15,405.00 14.02 1 14.02 6.70 7.32 0.00 - 6.70 - 6.70 6.70 - - - - - - - 7.32
1129 อบต.บ้านพระ / ปราจีนบุรี 15,472.00 14.08 1 14.08 7.80 6.28 0.00 - 7.80 - 7.80 7.80 - - - - - - - 6.28
1131 อบต.โคกไม้ลาย / ปราจีนบุรี 3,986.00 3.80 1 3.80 3.80 0.00 0.00 - 3.80 - 3.80 3.80 - - - - - - - 0.00
1133 อบต.ดงขี้เหล็ก / ปราจีนบุรี 10,052.00 9.15 1 9.15 4.67 4.48 0.00 - 4.67 - 4.67 4.67 - - - - - - - 4.48
1134 ทต.บ้านนาปรือ / ปราจีนบุรี 2,240.00 2.28 1 2.28 1.30 0.98 0.00 - 1.30 - 1.30 1.30 - - - - - - - 0.98
1135 อบต.เนินหอม / ปราจีนบุรี 7,572.00 6.89 1 6.89 3.87 3.02 0.00 - 3.87 - 3.87 3.87 - - - - - - - 3.02
1136 ทต.โคกมะกอก / ปราจีนบุรี 2,093.00 2.13 1 2.13 0.93 1.20 0.00 - 0.93 - 0.93 0.93 - - - - - - - 1.20
1137 อบต.โนนห้อม / ปราจีนบุรี 3,856.00 3.51 - - - - - - - - - - - - - 1 3.51 3.30 0.21 3.30
1138 ทต.เมืองเก่า / ปราจีนบุรี 6,293.00 16.00 1 16.00 16.00 0.00 0.00 14.00 - 2.00 - - - - - - - - - 2.00
1139 ทต.กบินทร์ / ปราจีนบุรี 4,321.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1140 อบต.กบินทร์ / ปราจีนบุรี 10,131.00 25.00 1 25.00 25.00 0.00 0.00 24.95 - 0.05 - - - - - - - - - 0.05
1141 อบต.เมืองเก่า / ปราจีนบุรี 12,345.00 11.23 1 11.23 3.00 8.23 0.00 3.00 - - - - - - - - - - - 8.23
1142 อบต.วังดาล / ปราจีนบุรี 7,364.00 6.70 - - - - - - - - - - - - - 1 6.70 6.30 0.40 6.30
1143 อบต.นนทรี / ปราจีนบุรี 8,763.00 8.00 1 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1144 อบต.ย่านรี / ปราจีนบุรี 7,977.00 7.26 - - - - - - - - - - - - - 1 7.26 6.82 0.44 6.82
1145 อบต.วังตะเคียน / ปราจีนบุรี 10,508.00 9.56 1 9.56 2.00 7.56 0.00 1.96 - 0.04 - - - - - - - - - 7.60
1146 อบต.หาดนางแก้ว / ปราจีนบุรี 4,287.00 3.90 - - - - - - - - - - - - - 1 3.90 3.67 0.23 3.67
1147 ทต.สระบัว / ปราจีนบุรี 1,900.00 1.94 1 1.94 1.80 0.14 0.00 1.80 - - - - - - - - - - - 0.14
1148 อบต.ลาดตะเคียน / ปราจีนบุรี 8,957.00 8.15 1 8.15 2.00 6.15 0.00 1.90 - 0.10 - - - - - - - - - 6.25
1149 อบต.บ้านนา / ปราจีนบุรี 8,747.00 7.96 - - - - - - - - - - - - - 1 7.96 7.48 0.48 7.48
1150 อบต.บ่อทอง / ปราจีนบุรี 6,163.00 5.61 - - - - - - - - - - - - - 1 5.61 5.27 0.34 5.27
1151 อบต.หนองกี่ / ปราจีนบุรี 13,880.00 30.00 1 30.00 30.00 0.00 0.00 - 30.00 - 30.00 - - - 30.00 - - - - 0.00
1152 อบต.นาแขม / ปราจีนบุรี 4,807.00 4.37 - - - - - - - - - - - - - 1 4.37 4.11 0.26 4.11
1153 อบต.เขาไม้แก้ว / ปราจีนบุรี 9,030.00 8.22 - - - - - - - - - - - - - 1 8.22 7.72 0.49 7.72
1154 อบต.วังท่าช้าง / ปราจีนบุรี 15,898.00 14.47 - - - - - - - - - - - - - 1 14.47 13.60 0.87 13.60
1155 อบต.ทุ่งโพธิ์ / ปราจีนบุรี 6,754.00 6.15 1 6.15 3.00 3.15 0.00 3.00 - - - - - - - - - - - 3.15
1156 อบต.นาดี / ปราจีนบุรี 7,388.00 6.72 1 6.72 3.00 3.72 0.00 2.98 - 0.02 - - - - - - - - - 3.74
1157 ทต.นาดี / ปราจีนบุรี 7,476.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 9.95 - 0.05 - - - - - - - - - 0.05
1158 อบต.สำพันตา / ปราจีนบุรี 5,301.00 4.82 1 4.82 2.16 2.66 0.00 2.13 - 0.03 - - - - - - - - - 2.69
1159 อบต.สะพานหิน / ปราจีนบุรี 3,398.00 3.09 - - - - - - - - - - - - - 1 3.09 2.91 0.19 2.91
1160 อบต.แก่งดินสอ / ปราจีนบุรี 10,521.00 9.57 - - - - - - - - - - - - - 1 9.57 9.00 0.57 9.00
1161 อบต.บุพราหมณ์ / ปราจีนบุรี 8,701.00 7.92 - - - - - - - - - - - - - 1 7.92 7.44 0.48 7.44
1162 ทต.บ้านสร้าง / ปราจีนบุรี 3,288.00 3.35 1 3.35 3.00 0.35 0.00 2.50 - 0.50 - - - - - - - - - 0.85
1163 อบต.บ้านสร้าง / ปราจีนบุรี 5,127.00 4.67 - - - - - - - - - - - - - 1 4.67 4.39 0.28 4.39
1164 อบต.บางกระเบา / ปราจีนบุรี 2,605.00 2.37 - - - - - - - - - - - - - 1 2.37 2.23 0.14 2.23
1165 อบต.บางเตย / ปราจีนบุรี 2,788.00 2.54 - - - - - - - - - - - - - 1 2.54 2.38 0.15 2.38
1166 อบต.บางยาง / ปราจีนบุรี 3,876.00 3.53 - - - - - - - - - - - - - 1 3.53 3.32 0.21 3.32
1167 อบต.บางแตน / ปราจีนบุรี 4,396.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - 1 4.00 3.76 0.24 3.76
1168 อบต.บางพลวง / ปราจีนบุรี 5,671.00 5.16 - - - - - - - - - - - - - 1 5.16 4.85 0.31 4.85
1169 อบต.บางปลาร้า / ปราจีนบุรี 5,591.00 5.09 - - - - - - - - - - - - - 1 5.09 4.78 0.31 4.78
1170 ทต.ประจันตคาม / ปราจีนบุรี 4,775.00 5.93 1 5.93 5.93 0.00 0.00 - 5.93 - 5.93 5.93 - - - - - - - 0.00
1171 อบต.ประจันตคาม / ปราจีนบุรี 4,248.00 3.87 1 3.87 1.57 2.30 0.00 - 1.57 - 1.57 1.57 - - - - - - - 2.30
1172 อบต.เกาะลอย / ปราจีนบุรี 4,759.00 4.33 1 4.33 1.47 2.86 0.00 - 1.47 - 1.47 1.47 - - - - - - - 2.86
1173 อบต.บ้านหอย / ปราจีนบุรี 4,544.00 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1 4.14 3.89 0.25 3.89
1174 อบต.หนองแสง / ปราจีนบุรี 5,306.00 4.83 1 4.83 0.80 4.03 0.00 - 0.80 - 0.80 0.80 - - - - - - - 4.03
1175 อบต.ดงบัง / ปราจีนบุรี 4,119.00 3.75 - - - - - - - - - - - - - 1 3.75 3.52 0.22 3.52
1176 อบต.คำโตนด / ปราจีนบุรี 7,255.00 6.60 1 6.60 1.92 4.68 0.00 - 1.92 - 1.92 1.92 - - - - - - - 4.68
1177 อบต.บุฝ้าย / ปราจีนบุรี 5,170.00 4.70 - - - - - - - - - - - - - 1 4.70 4.42 0.28 4.42
1178 อบต.หนองแก้ว / ปราจีนบุรี 4,620.00 4.20 - - - - - - - - - - - - - 1 4.20 3.95 0.25 3.95
1179 ทต.โพธิ์งาม / ปราจีนบุรี 10,563.00 10.77 1 10.77 1.53 9.24 0.00 - 1.53 - 1.53 1.53 - - - - - - - 9.24
1180 อบต.ศรีมหาโพธิ / ปราจีนบุรี 8,891.00 18.00 1 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00 - 0.00 - - - - - - - - - 0.00
1181 อบต.บ้านทาม / ปราจีนบุรี 3,491.00 3.18 - - - - - - - - - - - - - 1 3.18 2.99 0.19 2.99
1182 อบต.ท่าตูม / ปราจีนบุรี 14,616.00 30.50 1 30.50 30.50 0.00 0.00 29.50 - 1.00 - - - - - - - - - 1.00
1183 อบต.ดงกระทงยาม / ปราจีนบุรี 5,277.00 4.80 1 4.80 1.57 3.23 0.00 - 1.57 - 1.57 1.57 - - - - - - - 3.23
1184 อบต.หนองโพรง / ปราจีนบุรี 11,236.00 10.22 1 10.22 8.00 2.22 0.00 7.80 - 0.20 - - - - - - - - - 2.42
1185 อบต.หัวหว้า / ปราจีนบุรี 10,007.00 9.11 1 9.11 3.00 6.11 0.00 2.00 - 1.00 - - - - - - - - - 7.11
1186 อบต.กรอกสมบูรณ์ / ปราจีนบุรี 6,079.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 - 0.00 - - - - - - - - - 0.00
1187 ทต.ศรีมหาโพธิ์ / ปราจีนบุรี 3,413.00 3.48 1 3.48 3.00 0.48 0.00 3.00 - 0.00 - - - - - - - - - 0.48
1188 ทต.กรอกสมบูรณ์ / ปราจีนบุรี 3,381.00 3.45 1 3.45 3.00 0.45 0.00 2.94 - 0.06 - - - - - - - - - 0.51
1189 ทต.โคกปีบ / ปราจีนบุรี 5,854.00 5.97 1 5.97 2.60 3.37 0.00 2.40 - 0.20 - - - - - - - - - 3.57
1190 อบต.โคกปีบ / ปราจีนบุรี 3,014.00 3.50 1 3.50 3.50 0.00 0.00 3.45 - 0.05 - - - - - - - - - 0.05
1191 อบต.โคกไทย / ปราจีนบุรี 6,406.00 5.83 - - - - - - - - - - - - - 1 5.83 5.48 0.35 5.48
1192 อบต.ไผ่ชะเลือด / ปราจีนบุรี 2,996.00 2.73 - - - - - - - - - - - - - 1 2.73 2.56 0.16 2.56