จังหวัด นครนายก

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุวรรณศร ต. ท่าช้าง อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก 26000
โทรศัพท์ 037-314-575 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.212447 y : 101.201647

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

2,122.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 4
มี อปท. จำนวน 46

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 5 แห่ง
อบต. 39 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1193 ทม.นครนายก / นครนายก 16,028.00 18.43 1 18.43 14.62 3.81 0.00 - 14.62 0.00 14.62 14.62 - - - - - - - 3.81
1194 ทต.ท่าช้าง / นครนายก 1,077.00 1.10 1 1.10 0.80 0.30 0.00 - 0.80 0.00 0.80 - - 0.80 - - - - - 0.30
1195 อบต.ท่าช้าง / นครนายก 4,808.00 4.38 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.38 4.11 0.26 4.11
1196 อบต.บ้านใหญ่ / นครนายก 3,650.00 3.32 1 3.32 2.25 1.07 0.00 - 2.25 0.00 2.25 2.25 - - - - - - - 1.07
1197 อบต.วังกระโจม / นครนายก 2,715.00 3.00 1 3.00 3.00 0.00 0.00 - 3.00 0.00 3.00 - - 3.00 - - - - - 0.00
1198 อบต.ท่าทราย / นครนายก 3,476.00 3.16 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.16 2.97 0.19 2.97
1199 อบต.ดอนยอ / นครนายก 4,692.00 4.27 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.27 4.01 0.26 4.01
1200 อบต.ศรีจุฬา / นครนายก 5,969.00 5.43 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.43 5.11 0.33 5.11
1201 อบต.ดงละคร / นครนายก 8,069.00 7.34 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 7.34 6.90 0.44 6.90
1202 อบต.ศรีนาวา / นครนายก 5,158.00 4.69 1 4.69 1.00 3.69 0.00 - 1.00 0.00 1.00 - - 1.00 - - - - - 3.69
1203 อบต.สาริกา / นครนายก 10,138.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 - 10.00 0.00 10.00 - - - 10.00 - - - - 0.00
1204 อบต.หินตั้ง / นครนายก 5,675.00 5.16 1 5.16 3.77 1.39 0.00 - 3.77 0.00 3.77 - - 3.77 - - - - - 1.39
1206 อบต.เขาพระ / นครนายก 9,621.00 8.76 1 8.76 8.00 0.76 0.00 - 8.00 0.00 8.00 - - 8.00 - - - - - 0.76
1207 อบต.พรหมณี / นครนายก 18,650.00 16.97 1 16.97 6.00 10.97 0.00 - 6.00 0.00 6.00 - - - 6.00 - - - - 10.97
1208 ทต.เกาะหวาย / นครนายก 2,057.00 2.10 1 2.10 1.70 0.40 0.00 - 1.70 0.00 1.70 - - 1.70 - - - - - 0.40
1209 อบต.เกาะหวาย / นครนายก 1,949.00 1.77 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 1.77 1.77 0.00 1.77
1210 อบต.เกาะโพธิ์ / นครนายก 2,861.00 2.60 1 2.60 0.53 2.07 0.00 - 0.53 0.00 0.53 0.53 - - - - - - - 2.07
1211 อบต.ปากพลี / นครนายก 3,770.00 3.43 1 3.43 0.91 2.52 0.00 - 0.91 0.00 0.91 0.91 - - - - - - - 2.52
1212 อบต.โคกกรวด / นครนายก 2,911.00 2.65 1 2.65 2.00 0.65 0.00 - 2.00 0.00 2.00 - - - 2.00 - - - - 0.65
1213 อบต.ท่าเรือ / นครนายก 4,024.00 3.66 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.66 3.44 0.22 3.44
1214 อบต.หนองแสง / นครนายก 3,324.00 3.02 1 3.02 2.80 0.22 0.00 - 2.80 0.00 2.80 - - - 2.80 - - - - 0.22
1215 อบต.นาหินลาด / นครนายก 3,833.00 3.49 1 3.49 2.00 1.49 0.00 2.00 - - - - - - - - - - - 1.49
1216 ทต.บ้านนา / นครนายก 5,469.00 6.60 1 6.60 6.60 0.00 0.00 - 6.60 0.00 6.60 - - 6.60 - - - - - 0.00
1217 อบต.บ้านนา / นครนายก 3,538.00 3.22 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.22 3.03 0.19 3.03
1218 อบต.บ้านพร้าว / นครนายก 5,201.00 4.73 1 4.73 1.00 3.73 0.00 - 1.00 0.00 1.00 - - 1.00 - - - - - 3.73
1219 อบต.บ้านพริก / นครนายก 10,654.00 9.70 1 9.70 1.10 8.60 0.00 - 1.10 0.00 1.10 - - 1.10 - - - - - 8.60
1220 อบต.อาษา / นครนายก 2,473.00 2.25 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 2.25 2.12 0.14 2.12
1221 อบต.ทองหลาง / นครนายก 5,228.00 4.76 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.76 4.47 0.29 4.47
1222 อบต.บางอ้อ / นครนายก 4,318.00 3.93 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.93 3.69 0.24 3.69
1223 ทต.พิกุลออก / นครนายก 5,306.00 13.33 1 13.33 13.33 0.00 0.00 - 13.33 0.00 13.33 - - 13.33 - - - - - 0.00
1224 อบต.ป่าขะ / นครนายก 8,665.00 7.89 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 7.89 7.41 0.47 7.41
1225 อบต.เขาเพิ่ม / นครนายก 8,286.00 7.54 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 7.54 7.09 0.45 7.09
1226 อบต.ศรีกะอาง / นครนายก 10,093.00 9.18 1 9.18 5.00 4.18 0.00 - 5.00 0.00 5.00 - - 5.00 - - - - - 4.18
1227 อบต.พระอาจารย์ / นครนายก 6,417.00 5.84 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.84 5.49 0.35 5.49
1228 อบต.บึงศาล / นครนายก 5,496.00 5.00 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 5.00 4.70 0.30 4.70
1229 อบต.ศีรษะกระบือ / นครนายก 6,735.00 6.13 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 6.13 5.76 0.37 5.76
1230 อบต.โพธิ์แทน / นครนายก 4,437.00 4.04 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.04 3.80 0.24 3.80
1231 อบต.บางสมบูรณ์ / นครนายก 3,916.00 3.56 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.56 3.35 0.21 3.35
1232 อบต.ทรายมูล / นครนายก 4,814.00 4.38 1 4.38 3.00 1.38 0.00 - 3.00 0.00 3.00 - - - 3.00 - - - - 1.38
1233 อบต.บางปลากด / นครนายก 7,164.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 0.00 - 7.00 0.00 7.00 - - - 7.00 - - - - 0.00
1234 อบต.บางลูกเสือ / นครนายก 3,633.00 3.31 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 3.31 3.11 0.20 3.11
1235 ทต.องครักษ์ / นครนายก 4,441.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 0.00 - 7.00 0.00 7.00 - - - 7.00 - - - - 0.00
1236 อบต.องครักษ์ / นครนายก 2,873.00 2.61 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 2.61 2.46 0.16 2.46
1237 อบต.ชุมพล / นครนายก 5,308.00 4.83 - - - - 0.00 - - - - - - - - 1 4.83 4.54 0.29 4.54
1238 อบต.คลองใหญ่ / นครนายก 5,859.00 5.33 1 5.33 5.00 0.33 0.00 - 5.00 0.00 5.00 - - - 5.00 - - - - 0.33