จังหวัด สระแก้ว

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุวรรณศร ต. ท่าเกษม อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037-421-135 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.796953 y : 102.140075

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

7,195.43 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 66

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 49 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

13 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 14 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 13 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.วังน้ำเย็น ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทม.วังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็นต. ท่าเกษมอ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว - สระแก้ว 45 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 18.00
2 อบต.หนองหว้า บ่อขยะ อบต.หนองหว้า (ม.20) หมู่ 20 - ต. หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว - สระแก้ว 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.33
3 ทต.วัฒนานคร บ่อขยะทต.วัฒนานคร หมู่ 7 บ้านจิก ต. หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว - สระแก้ว 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 149.00
4 ทม.อรัญประเทศ บ่อขยะทม.อร้ญประเทศ หมู่ 5 ต.อรัญประเทศ ต. หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว - สระแก้ว N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 50.00
5 อบต.หนองแวง บ่อขยะ อบต.หนองแวง หมู่ 5 บ้านหนองมั่ง ต. หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว - สระแก้ว 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
6 อบต.หนองหว้า บ่อขยะ อบต.หนองหว้า (ม.6) หมู่ 6 บ้านธารนพเก้า ต. หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว - สระแก้ว 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
7 อบต.หนองหว้า บ่อขยะ อบต.หนองหว้า (ม.17) หมู่ 17 บ่อขยะบ้านคลองสำราญ จ. สระแก้ว 0 - สระแก้ว 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.33
8 อบต.วังใหม่ บ่อขยะ อบต.วังใหม่ หมู่ 11 บ้านวังไพร จ. สระแก้ว - สระแก้ว 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
9 อบต.ห้วยโจด บ่อขยะอบต.ห้วยโจด หมู่ 1 ต.ห้วยโจด จ. สระแก้ว - สระแก้ว 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
10 ทต.โคกสูง บ่อขยะทต.โคกสูง หมู่ 4 บ่อขยะบ้านคลองตะเคียน อ. โคกสูง จ. สระแก้ว - สระแก้ว 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
11 ทต.คลองหาด บ่อขยะ ทต.คลองหาด (สปก.) บ้านเขาดิน อ. โคกสูง จ. สระแก้ว - สระแก้ว 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 16.00
12 อบต.หนองหว้า บ่อขยะ อบต.หนองหว้า (ม.9) หมู่ 9 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ อ. โคกสูง จ. สระแก้ว - สระแก้ว 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.33
13 ทม.สระแก้ว ศูนย์กำจัดขยะทม. สระแก้ว บ้านท่าแยก อ. โคกสูง จ. สระแก้ว - สระแก้ว 45 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 29.05
14 ทต.ตาพระยา บ่อขยะ ทต.ตาพระยา หมู่ 1 ต.ตาพระยา อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว - สระแก้ว 14 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 13.00