จังหวัด สระแก้ว

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน สุวรรณศร ต. ท่าเกษม อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 037-421-135 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 13.796953 y : 102.140075

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

7,195.43 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 66

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 13 แห่ง
อบต. 49 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1240 ทม.สระแก้ว / สระแก้ว 17,400.00 20.01 1 20.01 17.00 3.01 0.00 15.00 - 2.00 - - - - - - - - - 5.01
1241 อบต.สระแก้ว / สระแก้ว 4,338.00 3.95 - - - - - - - - - - - - - 1 3.95 3.71 0.24 3.71
1242 อบต.บ้านแก้ง / สระแก้ว 13,221.00 12.03 1 12.03 2.70 9.33 0.00 2.70 - - - - - - - - - - - 9.33
1243 ทต.ศาลาลำดวน / สระแก้ว 2,447.00 3.00 1 3.00 3.00 0.00 0.00 3.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1244 อบต.ศาลาลำดวน / สระแก้ว 10,403.00 9.47 1 9.47 2.00 7.47 0.00 2.00 - - - - - - - - - - - 7.47
1245 อบต.โคกปี่ฆ้อง / สระแก้ว 12,519.00 11.39 - - - - - - - - - - - - - 1 11.39 10.71 0.68 10.71
1246 อบต.ท่าแยก / สระแก้ว 12,487.00 11.36 1 11.36 0.20 11.16 0.00 0.20 - - - - - - - - - - - 11.16
1247 ทต.ท่าเกษม / สระแก้ว 3,479.00 15.00 1 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1248 อบต.ท่าเกษม / สระแก้ว 8,020.00 7.30 1 7.30 2.90 4.40 0.00 2.90 - - - - - - - - - - - 4.40
1249 อบต.สระขวัญ / สระแก้ว 15,209.00 13.84 1 13.84 2.17 11.67 0.00 2.17 - - - - - - - - - - - 11.67
1250 อบต.หนองบอน / สระแก้ว 7,307.00 6.65 1 6.65 1.40 5.25 0.00 1.40 - - - - - - - - - - - 5.25
1251 ทต.คลองหาด / สระแก้ว 9,540.00 18.00 1 18.00 18.00 0.00 0.00 18.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1252 อบต.ไทยอุดม / สระแก้ว 4,488.00 4.08 - - - - - - - - - - - - - 1 4.08 3.84 0.25 3.84
1253 อบต.ซับมะกรูด / สระแก้ว 5,155.00 4.69 - - - - - - - - - - - - - 1 4.69 4.41 0.28 4.41
1254 อบต.ไทรเดี่ยว / สระแก้ว 4,037.00 3.67 - - - - - - - - - - - - - 1 3.67 3.45 0.22 3.45
1255 อบต.คลองไก่เถื่อน / สระแก้ว 5,954.00 5.42 - - - - - - - - - - - - - 1 5.42 5.09 0.33 5.09
1256 อบต.เบญจขร / สระแก้ว 4,248.00 3.87 - - - - - - - - - - - - - 1 3.87 3.63 0.23 3.63
1257 อบต.ไทรทอง / สระแก้ว 3,263.00 2.97 - - - - - - - - - - - - - 1 2.97 2.79 0.18 2.79
1258 ทต.ตาพระยา / สระแก้ว 2,835.00 2.89 - - - - - - - - - - - - - 1 2.89 2.72 0.17 2.72
1259 อบต.ตาพระยา / สระแก้ว 12,864.00 11.71 1 11.71 3.49 8.22 0.00 - 3.49 0.05 3.44 3.44 - - - - - - - 8.27
1260 อบต.ทัพเสด็จ / สระแก้ว 8,320.00 7.57 - - - - - - - - - - - - - 1 7.57 7.12 0.45 7.12
1261 อบต.ทัพราช / สระแก้ว 14,600.00 13.29 - - - - - - - - - - - - - 1 13.29 12.49 0.80 12.49
1262 อบต.ทัพไทย / สระแก้ว 8,241.00 7.50 - - - - - - - - - - - - - 1 7.50 7.05 0.45 7.05
1263 อบต.โคคลาน / สระแก้ว 7,347.00 6.69 - - - - - - - - - - - - - 1 6.69 6.28 0.40 6.28
1264 ทม.วังน้ำเย็น / สระแก้ว 20,228.00 23.26 1 23.26 10.28 12.98 0.00 - 10.28 1.50 8.78 8.78 - - - - - - - 14.48
1266 อบต.ตาหลังใน / สระแก้ว 12,309.00 11.20 1 11.20 2.00 9.20 0.00 - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 9.20
1267 อบต.คลองหินปูน / สระแก้ว 9,298.00 8.46 1 8.46 2.00 6.46 0.00 - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 6.46
1268 อบต.ทุ่งมหาเจริญ / สระแก้ว 18,134.00 16.50 1 16.50 2.00 14.50 0.00 - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 14.50
1269 ทต.วัฒนานคร / สระแก้ว 5,729.00 18.00 1 18.00 18.00 0.00 0.00 16.80 - 1.20 - - - - - - - - - 1.20
1270 อบต.วัฒนานคร / สระแก้ว 6,967.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1271 อบต.ท่าเกวียน / สระแก้ว 10,393.00 9.46 1 9.46 5.00 4.46 0.00 5.00 - - - - - - - - - - - 4.46
1272 อบต.ผักขะ / สระแก้ว 5,343.00 4.86 - - - - - - - - - - - - - 1 4.86 4.57 0.29 4.57
1273 อบต.โนนหมากเค็ง / สระแก้ว 5,313.00 4.83 - - - - - - - - - - - - - 1 4.83 4.54 0.29 4.54
1274 อบต.หนองน้ำใส / สระแก้ว 6,688.00 6.09 - - - - - - - - - - - - - 1 6.09 5.72 0.37 5.72
1275 อบต.ช่องกุ่ม / สระแก้ว 5,843.00 5.32 1 5.32 1.00 4.32 0.00 1.00 - - - - - - - - - - - 4.32
1276 อบต.หนองแวง / สระแก้ว 3,776.00 3.44 - - - - - - - - - - - - - 1 3.44 3.23 0.21 3.23
1277 อบต.แซร์ออ / สระแก้ว 10,724.00 9.76 1 9.76 8.00 1.76 0.00 8.00 - - - - - - - - - - - 1.76
1278 อบต.หนองหมากฝ้าย / สระแก้ว 6,007.00 5.47 1 5.47 5.00 0.47 0.00 5.00 - - - - - - - - - - - 0.47
1279 อบต.หนองตะเคียนบอน / สระแก้ว 6,520.00 5.93 - - - - - - - - - - - - - 1 5.93 5.58 0.36 5.58
1280 อบต.ห้วยโจด / สระแก้ว 6,173.00 5.62 1 5.62 5.00 0.62 0.00 4.80 - 0.20 - - - - - - - - - 0.82
1281 ทม.อรัญประเทศ / สระแก้ว 15,451.00 42.00 1 42.00 42.00 0.00 0.00 39.50 - 2.50 - - - - - - - - - 2.50
1282 อบต.เมืองไผ่ / สระแก้ว 4,043.00 3.68 - - - - - - - - - - - - - 1 3.68 3.46 0.22 3.46
1283 อบต.หันทราย / สระแก้ว 5,571.00 5.07 - - - - - - - - - - - - - 1 5.07 4.77 0.30 4.77
1284 อบต.คลองน้ำใส / สระแก้ว 5,432.00 4.94 - - - - - - - - - - - - - 1 4.94 4.65 0.30 4.65
1285 อบต.ท่าข้าม / สระแก้ว 4,750.00 4.32 - - - - - - - - - - - - - 1 4.32 4.06 0.26 4.06
1286 ทต.ป่าไร่ / สระแก้ว 6,057.00 12.00 1 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1287 อบต.ทับพริก / สระแก้ว 3,588.00 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1 3.27 3.07 0.20 3.07
1288 ทต.บ้านใหม่หนองไทร / สระแก้ว 9,616.00 15.00 1 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1289 อบต.ผ่านศึก / สระแก้ว 6,564.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1290 อบต.หนองสังข์ / สระแก้ว 6,888.00 6.27 - - - - - - - - - - - - - 1 6.27 5.89 0.38 5.89
1291 อบต.คลองทับจันทร์ / สระแก้ว 4,640.00 4.22 - - - - - - - - - - - - - 1 4.22 3.97 0.25 3.97
1292 ทต.ฟากห้วย / สระแก้ว 6,821.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1293 ทต.บ้านด่าน / สระแก้ว 6,071.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1294 ทต.เขาฉกรรจ์ / สระแก้ว 5,004.00 5.10 - - - - - - - - - - - - - 1 5.10 4.80 0.31 4.80
1295 อบต.เขาฉกรรจ์ / สระแก้ว 3,748.00 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 - - - - - - - - - - - 0.00
1296 อบต.หนองหว้า / สระแก้ว 21,395.00 19.47 1 19.47 5.50 13.97 0.00 5.00 - 0.50 - - - - - - - - - 14.47
1297 อบต.พระเพลิง / สระแก้ว 15,486.00 14.09 1 14.09 2.00 12.09 0.00 - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 12.09
1298 อบต.เขาสามสิบ / สระแก้ว 7,904.00 7.19 - - - - - - - - - - - - - 1 7.19 6.76 0.43 6.76
1299 ทต.โคกสูง / สระแก้ว 6,848.00 6.98 1 6.98 2.00 4.98 0.00 1.50 - 0.50 - - - - - - - - - 5.48
1300 อบต.หนองม่วง / สระแก้ว 9,707.00 8.83 - - - - - - - - - - - - - 1 8.83 8.30 0.53 8.30
1301 อบต.หนองแวง / สระแก้ว 6,343.00 5.77 1 5.77 3.25 2.52 0.00 - 3.25 - 3.25 3.25 - - - - - - - 2.52
1302 อบต.โนนหมากมุ่น / สระแก้ว 3,131.00 2.85 - - - - - - - - - - - - - 1 2.85 2.68 0.17 2.68
1303 ทต.วังสมบูรณ์ / สระแก้ว 10,501.00 10.71 1 10.71 6.00 4.71 0.00 6.00 - - - - - - - - - - - 4.71
1304 อบต.วังใหม่ / สระแก้ว 11,911.00 10.84 1 10.84 7.00 3.84 0.00 6.95 - 0.05 - - - - - - - - - 3.89
1305 ทต.วังทอง / สระแก้ว 13,231.00 13.50 - - - - - - - - - - - - - 1 13.50 12.69 0.81 12.69