จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน มหาดไทย อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243-798 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.972407 y : 102.100414

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

20,494.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 32
มี อปท. จำนวน 334

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 85 แห่ง
อบต. 243 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

90 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 96 แห่ง กำจัดถูกต้อง 5 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 90 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.สีคิ้ว บ่อขยะทม.สีคิ้ว หมู่ 6 บ้านพรสวรรค์ อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
2 ทต.สูงเนิน บ่อขยะทต.สูงเนิน หมู่ 15 บ้านไชยมงคล อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 40 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 10.00
3 ทน.นครราชสีมา บ่อขยะทน.นครราชสีมา หมู่ 3 ต.โพธิ์กลาง ถนน ราชสีมา-โชคชัย อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 73 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 80.00
4 ทม.สีคิ้ว บ่อขยะทม.สีคิ้ว หมู่ 6 บ้านพรสวรรค์ อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 11 ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ถูกต้อง 12.47
5 อบต.ธงชัยเหนือ บ่อขยะอบต.ธงชัยเหนือ ต.ธงชัยเหนือ อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ถูกต้อง 3.41
6 ทต.หมูสี บ่อขยะทต.หมูสี (สถานีขนถ่าย) หมู่ 3 บ.ท่ามะปรางค์ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 10 สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 15.80
7 ทม.สีคิ้ว บ่อขยะทม.สีคิ้ว (เทกอง) หมู่ 6 บ้านพรสวรรค์ ต. สีคิ้ว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
8 อบต.หนองสรวง บ่อขยะอบต.หนองสรวง หมู่ 9 บ้านหนองสรวงสันติสุข ต. สีคิ้ว อ. ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.14
9 ทต.โนนไทย บ่อขยะทต.โนนไทย หมู่ 13 บ้านสระจระเข้ ต. สีคิ้ว อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 45.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.33
10 ทต.หินดาด บ่อขยะทต.หินดาด หมู่ 10 บ้านนาอ่าง ต. สีคิ้ว อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 59 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.30
11 ทต.ชุมพวง บ่อขยะทต.ชุมพวง หมู่ 15 บ้านภูดินหลง ต. สีคิ้ว อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 100 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.48
12 อบต.วังไม้แดง บ่อขยะอบต.วังไม้แดง หมู่ 5 บ้านโนนงิ้ว ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.42
13 ทต.หนองน้ำใส บ่อขยะทต.หนองน้ำใส หมู่ 1 บ้านหนองน้ำใส ถนน หนองน้ำใส ต. สีคิ้ว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.90
14 อบต.โป่งแดง บ่อขยะอบต.โป่งแดง หมู่ 1 บ้านโป่งแดง ต. สีคิ้ว อ. ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 35 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.83
15 ทต.โนนสูง บ่อขยะทต.โนนสูง ดอนแต้ว ต.โนนสูง ต. สีคิ้ว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 10.58 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.54
16 ทต.กลางดง บ่อขยะทต.กลางดง หมู่ 8 ต.กลางดง ต. สีคิ้ว อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 9.2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.40
17 อบต.พลับพลา บ่อขยะอบต.พลับพลา หมู่ 10 บ้านบุ ต. สีคิ้ว อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 52 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
18 อบต.วังไม้แดง บ่อขยะอบต.วังไม้แดง หมู่ 1 บ้านโคกสี ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.42
19 อบต.บ้านหัน บ่อขยะอบต.บ้านหัน หมู่ 4 บ้านหันสามัคคี ต. สีคิ้ว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
20 ทต.หนองหัวฟาน บ่อขยะทต.หนองหัวฟาน หมู่ 5 ต.หนองหัวฟาน ต. สีคิ้ว อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.93
21 ทต.ดอนหวาย บ่อขยะทต.ดอนหวาย หมู่ 6 ต.ดอนหวาย ต. สีคิ้ว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.11
22 ทต.พิมาย บ่อขยะทต.พิมาย หมู่ 15 บ้านน้อย ต. สีคิ้ว อ. พิมาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.75
23 ทต.ด่านเกวียน บ่อขยะอบต.ด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน ต. สีคิ้ว อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.45
24 อบต.ดอนมัน บ่อขยะอบต.ดอนมัน หมู่ 5 บ้านโนนเขวา ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.29
25 ทต.เมืองคง บ่อขยะทต.เมืองคง หมู่ 9 บ้านโนนพิมาน ต. สีคิ้ว อ. คง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 33 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.06
26 อบต.บัวลาย บ่อขยะทต.บัวลาย หมู่ 7 บ้านศาลาดิน ต. สีคิ้ว อ. คง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.73
27 อบต.โบสถ์ บ่อขยะอบต.โบสถ์ หมู่ 15 บ้านหนองบึง ต. สีคิ้ว อ. พิมาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.91
28 อบต.นากลาง บ่อขยะอบต.นากลาง (ปิด) หมู่ 1 บ้านนากลาง ต. สีคิ้ว อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.73
29 ทต.หนองกราด บ่อขยะทต.หนองกราด หมู่ 13 บ้านหนองยายหอม ต. สีคิ้ว อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.23
30 ทม.เมืองปัก บ่อขยะทม.เมืองปัก หมู่ 2 บ้านวังคู่ ต. สีคิ้ว อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 16.16
31 ทน.นครราชสีมา บ่อขยะทน.นครราชสีมา หมู่ 3 ต.โพธิ์กลาง ถนน ราชสีมา-โชคชัย ต. สีคิ้ว อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 73 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 341.00
32 อบต.ตาจั่น บ่อขยะอบต.ตาจั่น หมู่ 7 บ้านบุสนวนนอก ต. สีคิ้ว อ. คง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
33 อบต.โนนค่า บ่อขยะอบต.โนนค่า หมู่ 3 บ้านโนนค่า ต. สีคิ้ว อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.31
34 อบต.ห้วยบง บ่อขยะทต.ห้วยบง หมู่ 20 บ้านโป่งใหญ่ ต. สีคิ้ว อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
35 อบต.ตะคุ บ่อขยะอบต.ตะคุ หมู่ 9 บ้านสะบ้า ต. สีคิ้ว อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
36 ทต.ประทาย บ่อขยะทต.ประทาย หมู่ 12 บ้านดอนกลาง ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 12.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.18
37 ทต.จอหอ บ่อขยะทต.จอหอ หมู่ 4 บ้านสนวน ต. สีคิ้ว อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 76 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.17
38 ทต.แชะ บ่อขยะทต.แชะ หมู่ 11 บ้านหนองรัง ต. สีคิ้ว อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.40
39 อบต.สำนักตะคร้อ บ่อขยะอบต.สำนักตะคร้อ หมู่ 15 บ้านท่าวังศาล ต. สีคิ้ว อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
40 ทม.ปากช่อง บ่อขยะทม.ปากช่อง หมู่ 13 บ้านท่างอย ต. สีคิ้ว อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 78.67
41 ทต.เสิงสาง บ่อขยะทต.เสิงสาง หมู่ 3 บ้านบัวหลวง ต. สีคิ้ว อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.61
42 ทต.อรพิมพ์ บ่อขยะทต.อรพิมพ์ หมู่ 2 บ้านนาราก ต. สีคิ้ว อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.59
43 ทต.อรพิมพ์ บ่อขยะอบต.หนองพวง หมู่ 10 บ้านหนองขาม ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
44 ทต.หนองบัววง บ่อขยะทต.หนองบัววง + ทต.ขุย หมู่ 3 บ้านหนองโป่ง ต. สีคิ้ว อ. ลำทะเมนชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.10
45 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 1 บ้านหนองแวง ต. สีคิ้ว อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
46 ทต.แหลมทอง บ่อขยะทต.แหลมทอง หมู่ 2 บ้านหนองจาน ต. สีคิ้ว อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.05
47 อบต.จระเข้หิน บ่อขยะอบต.จระเข้หิน หมู่ 13 บ้านสระหลวง ต. สีคิ้ว อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 24 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.94
48 อบต.หันห้วยทราย บ่อขยะอบต.หันห้วยทราย หมู่ 3 บ้านเพ็ดน้อย ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.18
49 อบต.สีสุก บ่อขยะอบต.สีสุก หมู่ 5 บ้านดอนไผ่ ต. สีคิ้ว อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.91
50 ทต.โคกสวาย บ่อขยะทต.โคกสวาย หมู่ 2 บ้านโคกหนองไผ่ ต. สีคิ้ว อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 57 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.67
51 ทต.ห้วยแถลง บ่อขยะทต.ห้วยแถลง หมู่ 12 บ้านหนองเครือวัลย์ ต. สีคิ้ว อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.64
52 ทต.ท่าช้าง บ่อขยะทต.ท่าช้าง หมู่ 3 บ้านโนนสะเดา ต. สีคิ้ว อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.62
53 อบต.วังไม้แดง บ่อขยะอบต.วังไม้แดง หมู่ 10 บ้านหนองโดน ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.42
54 อบต.ขามทะเลสอ บ่อขยะอบต.ขามทะเลสอ หมู่ 9 ต.ขามทะเลสอ ต. สีคิ้ว อ. ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 35 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.95
55 ทต.ตลาดแค บ่อขยะทต.ตลาดแค หมู่ 12 บ้านดอนพัฒนา ต.ธารปราสาท ต. สีคิ้ว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.62
56 ทต.โชคชัย บ่อขยะทต.โชคชัย หมู่ 12 บ้านโพธิ์ทอง ต. สีคิ้ว อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 15.35
57 อบต.วังไม้แดง บ่อขยะอบต.วังไม้แดง หมู่ 3 บ้านคึมหญ้านาง ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.42
58 อบต.ลาดบัวขาว บ่อขยะอบต.ลาดบัวขาว หมู่ 7 บ้านโนนแต้ ต. สีคิ้ว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 260 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.34
59 ทต.ขามสะแกแสง บ่อขยะทต.ขามสะแกแสง หมู่ 13 ต.ขามสะแกแสง ต. สีคิ้ว อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.57
60 อบต.มะค่า บ่อขยะทต.มะค่า หมู่ 5 บ้านหญ้าคา ต. สีคิ้ว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.18
61 ทต.พระทองคำ บ่อขยะทต.พระทองคำ หมู่ 6 บ้านคูเมืองน้อย ต. สีคิ้ว อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.63
62 อบต.ท่าลาดขาว บ่อขยะอบต.ท่าลาดขาว หมู่ 2 บ้านทาลาดขาว ต. สีคิ้ว อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.79
63 อบต.โนนเพ็ด บ่อขยะอบต.โนนเพ็ด หมู่ 5 บ้านโนนเพ็ด ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.22
64 ทต.สีดา บ่อขยะทต.สีดา หมู่ 1 หมู่ 1 ต.โพนทอง ต. สีคิ้ว อ. สีดา จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.78
65 ทต.เทพาลัย บ่อขยะทต.เทพาลัย หมู่ 9 ต.เทพาลัย ต. สีคิ้ว อ. คง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.98
66 ทต.ใหม่ บ่อขยะทต.ใหม่ หมู่ 1 บ้านหัวถนน ต. สีคิ้ว อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.87
67 ทต.รังกาใหญ่ บ่อขยะทต.รังกาใหญ่ หมู่ 19 ต.รังกาใหญ่ ต. สีคิ้ว อ. พิมาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 53 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.35
68 ทต.ด่านขุนทด บ่อขยะทต.ด่านขุนทด หมู่ 12 ต.ด่านขุนทด ถนน ด่านขุนทด-หนองสรวง ต. สีคิ้ว อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 27 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 16.40
69 อบต.โคกกลาง บ่อขยะอบต.โคกกลาง หมู่ 1 ต.โคกกลาง ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.41
70 ทต.สูงเนิน บ่อขยะทต.สูงเนิน หมู่ 15 บ้านไชยมงคล ต. สีคิ้ว อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 52 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 29.76
71 อบต.ในเมือง บ่อขยะอบต.ในเมือง หมู่ 9 บ้านดอนแซะ ต. สีคิ้ว อ. พิมาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 43 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.09
72 อบต.ตาจั่น บ่อขยะอบต.ตาจั่น หมู่ 5 บ้านหนองบัวทุ่ง ต. สีคิ้ว อ. คง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.28
73 ทม.บัวใหญ่ บ่อขยะทม.บัวใหญ่ ต.กุดจอก ถนน ทางหลวง 202 ต. สีคิ้ว อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.97
74 อบต.มะเกลือใหม่ บ่อขยะอบต.มะเกลือใหม่ หมู่ 11 หมู่ 11 ต.มะเกลือใหม่ ต. สีคิ้ว อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 960 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.02
75 ทต.หนองบัวตะเกียด บ่อขยะทต.หนองบัวตะเกียด ต.หนองบัวตะเกียด ต. สีคิ้ว อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.07
76 ทต.ตะขบ บ่อขยะทต.ตะขบ หมู่ 1 ต.ตะขบ ต. สีคิ้ว อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.59
77 ทต.จระเข้หิน บ่อขยะทต.จระเข้หิน หมู่ 6 บ้านไผ่ ต. สีคิ้ว อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.22
78 ทต.บ้านเหลื่อม บ่อขยะทต.บ้านเหลื่อม หมู่ 2 บ้านดอนตะหนิน ต. สีคิ้ว อ. บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.97
79 อบต.ตะคุ บ่อขยะอบต.ตะคุ หมู่ 5 ต.ตะคุ ต. สีคิ้ว อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.41
80 ทต.โนนสมบูรณ์ บ่อขยะทต.โนนสมบูรณ์ หมู่ 9 บ้านห้วยหินพัฒนา ต. สีคิ้ว อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.12
81 อบต.บ้านเก่า บ่อขยะอบต.บ้านเก่า หมู่ 8 บ้านกุดโดก ต. สีคิ้ว อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 1.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.01
82 ทต.ไทรโยง-ไชยวาล บ่อขยะทต.ไทรโยง-ไชยวาล หมู่ 7 บ้านหนองหว้า ต. สีคิ้ว อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.18
83 ทต.ไทรโยง-ไชยวาล บ่อขยะอบต.หนองพวง หมู่ 5 ต.หนองพลวง ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
84 ทต.เมืองยาง บ่อขยะทต.เมืองยาง บ้านทุ่งสว่าง ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.98
85 อบต.หนองแวง บ่อขยะอบต.หนองแวง หมู่ 15 บ้านท่าวังศาลา ต. สีคิ้ว อ. เทพารักษ์ จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.57
86 ทต.หนองหัวแรต บ่อขยะทต.หนองหัวแรด หมู่ 10 บ้านหนองหิน ต. สีคิ้ว อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.64
87 อบต.เฉลียง บ่อขยะอบต.เฉลียง หมู่ 4 บ้านเฉลียงไท ต. สีคิ้ว อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.99
88 อบต.หันห้วยทราย บ่อขยะอบต.หันห้วยทราย หมู่ 2 บ้านหนองช่องแมว ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
89 อบต.โนนสำราญ บ่อขยะอบต.โนนสำราญ หมู่ 8 บ้านโสกน้ำขุ่น ต. สีคิ้ว อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.87
90 ทต.โนนแดง บ่อขยะทต.โนนแดง บ้านป่าตะแบง ต. สีคิ้ว อ. โนนแดง จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 35 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.67
91 อบต.ไทยเจริญ บ่อขยะอบต.ไทยเจริญ หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด ต. สีคิ้ว อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.05
92 อบต.จักราช บ่อขยะอบต.จักราช หมู่ 1 บ้านห้วยหนองคล้า ต. สีคิ้ว อ. จักราช จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 34 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.36
93 อบต.วังไม้แดง บ่อขยะอบต.วังไม้แดง หมู่ 2 บ้านโคกพระ ต. สีคิ้ว อ. ประทาย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.42
94 อบต.หนองหญ้าขาว บ่อขยะอบต.หนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว ต. สีคิ้ว อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 2 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.01
95 ทต.นกออก บ่อขยะทต.นกออก หมู่ 9 บ้านปรางค์ ต. สีคิ้ว อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 5 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.88
96 ทต.ศาลเจ้าพ่อ บ่อขยะทต.ศาลเจ้าพ่อ (เตาเผา) หมู่ 12 บ้านไผ่ ต. สีคิ้ว อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา - นครราชสีมา 10 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 6.40