จังหวัด นครราชสีมา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน มหาดไทย อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243-798 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.972407 y : 102.100414

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

20,494.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 32
มี อปท. จำนวน 334

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 85 แห่ง
อบต. 243 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1307 ทต.โพธิ์กลาง / นครราชสีมา 28,144.00 20.00 1 20.00 19.10 0.90 - - 19.10 - 19.10 13.56 5.54 - - - - - 0.00 0.90
1308 อบต.หนองจะบก / นครราชสีมา 13,571.00 12.35 1 12.35 7.96 4.39 - - 7.96 - 7.96 5.65 2.31 - - - - - 0.00 4.39
1309 ทต.โคกสูง / นครราชสีมา 10,554.00 10.77 1 10.77 6.13 4.64 - - 6.13 - 6.13 4.35 1.78 - - - - - 0.00 4.64
1310 อบต.มะเริง / นครราชสีมา 8,436.00 7.54 1 7.54 6.98 0.56 - - 6.98 - 6.98 4.96 2.02 - - - - - 0.00 0.56
1311 อบต.หนองระเวียง / นครราชสีมา 12,305.00 11.20 1 11.20 7.11 4.09 - - 7.11 - 7.11 5.05 2.06 - - - - - 0.00 4.09
1312 ทต.ปรุใหญ่ / นครราชสีมา 9,687.00 7.75 1 7.75 7.72 0.03 - - 7.72 - 7.72 5.48 2.24 - - - - - 0.00 0.03
1313 อบต.หมื่นไวย / นครราชสีมา 10,772.00 9.82 1 9.82 9.01 0.81 - - 9.01 - 9.01 6.40 2.61 - - - - - 0.00 0.81
1314 อบต.พลกรัง / นครราชสีมา 4,768.00 4.32 - - - - - - - - - - - - - 1 4.32 2.13 2.19 2.13
1315 ทต.หนองไผ่ล้อม / นครราชสีมา 16,374.00 16.70 1 16.70 10.43 6.27 - - 10.43 - 10.43 7.41 3.02 - - - - - 0.00 6.27
1315 ทต.หนองไผ่ล้อม / นครราชสีมา 4,030.00 3.62 - - - - - - - - - - - - - 1 3.62 1.90 1.72 1.90
1316 ทต.หัวทะเล / นครราชสีมา 27,341.00 27.89 1 27.89 19.56 8.33 - - 19.56 - 19.56 13.89 5.67 - - - - - 0.00 8.33
1317 อบต.บ้านเกาะ / นครราชสีมา 11,639.00 11.28 1 11.28 11.27 0.01 - - 11.27 - 11.27 8.00 3.27 - - - - - 0.00 0.01
1319 ทต.พุดซา / นครราชสีมา 10,044.00 6.00 1 6.00 2.70 3.30 - - 2.70 - 2.70 1.92 0.78 - - - - - 0.00 3.30
1320 ทต.บ้านโพธิ์ / นครราชสีมา 9,706.00 9.73 1 9.73 3.43 6.30 - - 3.43 - 3.43 2.44 0.99 - - - - - 0.00 6.30
1321 ทต.จอหอ / นครราชสีมา 16,645.00 17.57 1 17.57 5.60 11.97 - 5.60 - - - - - - - - - - 0.00 11.97
1322 อบต.จอหอ / นครราชสีมา 14,568.00 13.26 1 13.26 9.25 4.01 - - 9.25 - 9.25 6.57 2.68 - - - - - 0.00 4.01
1324 ทต.โคกกรวด / นครราชสีมา 7,273.00 8.21 1 8.21 7.16 1.05 - - 7.16 - 7.16 4.20 2.96 - - - - - 0.00 1.05
1325 ทต.เมืองใหม่โคกกรวด / นครราชสีมา 14,335.00 12.06 1 12.06 6.17 5.89 - - 6.17 - 6.17 4.38 1.79 - - - - - 0.00 5.89
1326 ทต.ไชยมงคล / นครราชสีมา 8,089.00 8.25 1 8.25 6.18 2.07 - - 6.18 - 6.18 4.39 1.79 - - - - - 0.00 2.07
1327 อบต.หนองบัวศาลา / นครราชสีมา 23,415.00 24.73 1 24.73 17.17 7.56 - - 17.17 - 17.17 12.19 4.98 - - - - - 0.00 7.56
1328 ทต.สุรนารี / นครราชสีมา 19,196.00 19.58 1 19.58 13.18 6.40 - - 13.18 - 13.18 9.36 3.82 - - - - - 0.00 6.40
1329 อบต.สี่มุม / นครราชสีมา 6,499.00 5.87 1 5.87 3.54 2.33 - - 3.54 - 3.54 2.51 1.03 - - - - - 0.00 2.33
1330 ทต.ตลาด / นครราชสีมา 8,193.00 8.36 1 8.36 4.22 4.14 - - 4.22 - 4.22 3.00 1.22 - - - - - 0.00 4.14
1331 อบต.พะเนา / นครราชสีมา 5,130.00 4.67 1 4.67 1.39 3.28 - - 1.39 - 1.39 0.99 0.40 - - - - - 0.00 3.28
1332 อบต.หนองกระทุ่ม / นครราชสีมา 8,838.00 8.04 1 8.04 5.21 2.83 - - 5.21 - 5.21 3.70 1.51 - - - - - 0.00 2.83
1333 ทต.หนองไข่น้ำ / นครราชสีมา 6,145.00 2.00 1 2.00 1.57 0.43 - 1.57 - - - - - - - - - - 0.00 0.43
1334 ทต.แชะ / นครราชสีมา 6,253.00 10.61 1 10.61 7.94 2.67 - - 7.94 - 7.94 7.94 - - - - - - - 2.67
1335 อบต.แชะ / นครราชสีมา 7,996.00 6.30 1 6.30 0.48 0.43 5.39 0.48 - - - - - - - - - - - 0.43
1336 อบต.เฉลียง / นครราชสีมา 7,690.00 7.04 - - - - - - - - - - - - - 1 7.04 2.05 4.99 2.05
1337 ทต.ไทรโยง-ไชยวาล / นครราชสีมา 3,647.00 3.18 1 3.18 0.95 2.23 - 0.95 - - - - - - - - - - - 2.23
1338 อบต.ครบุรี / นครราชสีมา 5,857.00 4.93 - - - - - - - - - - - - - 1 4.93 2.26 2.67 2.26
1339 อบต.โคกกระชาย / นครราชสีมา 11,730.00 7.42 - - - - - - - - - - - - - 1 7.42 3.98 3.44 3.98
1340 ทต.จระเข้หิน / นครราชสีมา 6,268.00 4.31 1 4.31 0.24 4.07 - 0.24 - - - - - - - - - - - 4.07
1341 อบต.จระเข้หิน / นครราชสีมา 3,426.00 3.00 1 3.00 0.94 1.19 0.87 0.94 - - - - - - - - - - - 1.19
1342 อบต.มาบตะโกเอน / นครราชสีมา 4,940.00 4.47 - - - - - - - - - - - - - 1 4.47 0.24 4.23 0.24
1343 ทต.อรพิมพ์ / นครราชสีมา 5,937.00 6.00 1 6.00 1.21 4.79 - 1.21 - - - - - - - - - - - 4.79
1344 อบต.บ้านใหม่ / นครราชสีมา 7,157.00 5.51 1 5.51 1.00 0.06 4.45 1.00 - - - - - - - - - - - 0.06
1345 อบต.ลำเพียก / นครราชสีมา 7,077.00 6.40 1 6.40 0.69 2.46 3.25 0.69 - - - - - - - - - - - 2.46
1346 ทต.ครบุรีใต้ / นครราชสีมา 7,847.00 3.26 1 3.26 1.93 1.33 - 1.93 - - - - - - - - - - - 1.33
1347 อบต.ตะแบกบาน / นครราชสีมา 5,153.00 4.69 1 4.69 0.49 0.92 3.28 0.49 - - - - - - - - - - - 0.92
1348 อบต.สระว่านพระยา / นครราชสีมา 5,263.00 4.77 1 4.77 0.16 3.06 1.55 0.16 - - - - - - - - - - - 3.06
1349 ทต.เสิงสาง / นครราชสีมา 7,723.00 7.87 1 7.87 4.64 3.23 - 4.64 - - - - - - - - - - - 3.23
1350 อบต.เสิงสาง / นครราชสีมา 7,211.00 3.12 - - - - - - - - - - - - - 1 3.12 3.00 0.12 3.00
1351 อบต.สระตะเคียน / นครราชสีมา 11,689.00 4.78 - - - - - - - - - - - - - 1 4.78 4.64 0.14 4.64
1352 ทต.โนนสมบูรณ์ / นครราชสีมา 5,961.00 6.08 1 6.08 4.15 1.93 - 4.15 - - - - - - - - - - - 1.93
1353 อบต.โนนสมบูรณ์ / นครราชสีมา 4,678.00 4.22 - - - - - - - - - - - - - 1 4.22 1.27 2.95 1.27
1354 อบต.กุดโบสถ์ / นครราชสีมา 14,322.00 6.70 1 6.70 0.08 6.62 - 0.08 - - - - - - - - - - - 6.62
1355 อบต.สุขไพบูลย์ / นครราชสีมา 11,514.00 5.68 1 5.68 5.01 0.67 - 5.01 - - - - - - - - - - - 0.67
1356 อบต.บ้านราษฎร์ / นครราชสีมา 7,570.00 3.38 - - - - - - - - - - - - - 1 3.38 2.98 0.40 2.98
1358 อบต.เมืองคง / นครราชสีมา 10,070.00 7.65 1 7.65 1.74 2.03 3.88 1.74 - - - - - - - - - - - 2.03
1359 อบต.คูขาด / นครราชสีมา 9,984.00 6.09 - - - - - - - - - - - - - 1 6.09 1.75 4.34 1.75
1360 ทต.เทพาลัย / นครราชสีมา 2,858.00 2.92 1 2.92 0.98 1.94 - 0.98 - - - - - - - - - - - 1.94
1361 อบต.เทพาลัย / นครราชสีมา 2,365.00 3.15 1 3.15 3.08 0.07 - 3.08 - - - - - - - - - - - 0.07
1361 อบต.เทพาลัย / นครราชสีมา 6,498.00 5.91 1 5.91 1.55 4.36 - 1.55 - - - - - - - - - - - 4.36
1362 อบต.ตาจั่น / นครราชสีมา 8,036.00 6.77 1 6.77 2.41 4.36 - 2.41 - - - - - - - - - - - 4.36
1363 อบต.บ้านปรางค์ / นครราชสีมา 9,208.00 8.29 1 8.29 1.46 1.45 5.38 1.46 - - - - - - - - - - - 1.45
1364 อบต.หนองมะนาว / นครราชสีมา 8,388.00 5.63 1 5.63 0.69 0.05 4.89 0.69 - - - - - - - - - - - 0.05
1365 อบต.หนองบัว / นครราชสีมา 7,702.00 3.17 1 3.17 0.81 2.36 - 0.81 - - - - - - - - - - - 2.36
1366 อบต.โนนเต็ง / นครราชสีมา 7,239.00 6.57 - - - - - - - - - - - - - 1 6.57 1.41 5.16 1.41
1367 อบต.ดอนใหญ่ / นครราชสีมา 4,982.00 4.53 - - - - - - - - - - - - - 1 4.53 0.65 3.88 0.65
1368 อบต.ขามสมบูรณ์ / นครราชสีมา 4,004.00 3.64 1 3.64 0.55 0.41 2.68 0.55 - - - - - - - - - - - 0.41
1369 ทต.บ้านเหลื่อม / นครราชสีมา 3,630.00 3.70 1 3.70 1.59 2.11 - 1.59 - - - - - - - - - - - 2.11
1370 อบต.บ้านเหลื่อม / นครราชสีมา 2,652.00 2.30 - - - - - - - - - - - - - 1 2.30 0.79 1.51 0.79
1371 อบต.วังโพธิ์ / นครราชสีมา 2,340.00 2.13 1 2.13 0.22 1.91 - 0.22 - - - - - - - - - - - 1.91
1372 อบต.โคกกระเบื้อง / นครราชสีมา 8,872.00 7.98 - - - - - - - - - - - - - 1 7.98 1.04 6.94 1.04
1373 อบต.ช่อระกา / นครราชสีมา 3,697.00 3.36 - - - - - - - - - - - - - 1 3.36 0.29 3.07 0.29
1374 ทต.จักราช / นครราชสีมา 3,988.00 3.57 1 3.57 2.86 0.71 - - 2.86 - 2.86 2.32 0.54 - - - - - - 0.71
1375 อบต.จักราช / นครราชสีมา 8,297.00 3.50 1 3.50 0.35 0.01 3.14 0.35 - - - - - - - - - - - 0.01
1376 อบต.ทองหลาง / นครราชสีมา 7,963.00 7.18 - - - - - - - - - - - - - 1 7.18 1.00 6.18 1.00
1377 อบต.สีสุก / นครราชสีมา 8,859.00 3.36 1 3.36 0.11 3.25 - 0.11 - - - - - - - - - - - 3.25
1378 อบต.หนองขาม / นครราชสีมา 9,606.00 8.74 - - - - - - - - - - - - - 1 8.74 6.74 2.00 6.74
1379 อบต.หนองพลวง / นครราชสีมา 7,678.00 5.16 1 5.16 1.26 3.90 - 1.26 - - - - - - - - - - - 3.90
1380 อบต.ศรีละกอ / นครราชสีมา 10,034.00 9.04 - - - - - - - - - - - - - 1 9.04 4.39 4.65 4.39
1381 อบต.คลองเมือง / นครราชสีมา 8,581.00 9.12 - - - - - - - - - - - - - 1 9.12 3.77 5.35 3.77
1382 อบต.หินโคน / นครราชสีมา 6,710.00 4.09 1 4.09 0.44 0.20 3.45 0.44 - - - - - - - - - - - 0.20
1383 อบต.กระโทก / นครราชสีมา 3,814.00 3.20 1 3.20 2.05 1.15 - 2.05 - - - - - - - - - - - 1.15
1384 อบต.พลับพลา / นครราชสีมา 8,398.00 7.60 1 7.60 1.87 5.73 - 1.87 - - - - - - - - - - - 5.73
1385 อบต.ท่าอ่าง / นครราชสีมา 4,659.00 3.24 1 3.24 2.13 1.11 - - 2.13 - 2.13 1.73 0.40 - - - - - - 1.11
1386 อบต.ทุ่งอรุณ / นครราชสีมา 8,037.00 4.31 1 4.31 0.14 0.18 3.99 0.14 - - - - - - - - - - - 0.18
1387 อบต.ท่าลาดขาว / นครราชสีมา 4,051.00 3.68 1 3.68 0.86 2.82 - 0.86 - - - - - - - - - - - 2.82
1388 อบต.ท่าจะหลุง / นครราชสีมา 5,120.00 4.64 - - - - - - - - - - - - - 1 4.64 2.87 1.77 2.87
1389 ทต.ท่าเยี่ยม / นครราชสีมา 11,031.00 8.01 1 8.01 5.34 2.67 - - 5.34 - 5.34 4.33 1.01 - - - - - - 2.67
1390 ทต.โชคชัย / นครราชสีมา 12,719.00 14.23 1 14.23 13.07 1.16 - 13.07 - - - - - - - - - - - 1.16
1391 อบต.โชคชัย / นครราชสีมา 5,171.00 4.63 1 4.63 2.87 1.76 - 2.87 - - - - - - - - - - - 1.76
1392 อบต.ละลมใหม่พัฒนา / นครราชสีมา 6,579.00 4.13 - - - - - - - - - - - - - 1 4.13 1.75 2.38 1.75
1393 ทต.ด่านเกวียน / นครราชสีมา 9,682.00 5.31 1 5.31 4.64 0.67 - - 4.64 - 4.64 3.76 0.88 - - - - - - 0.67
1394 อบต.ด่านเกวียน / นครราชสีมา 3,201.00 1.55 1 1.55 0.46 1.09 - 0.46 - - - - - - - - - - - 1.09
1395 อบต.กุดพิมาน / นครราชสีมา 9,731.00 8.73 - - - - - - - - - - - - - 1 8.73 2.89 5.84 2.89
1396 ทต.ด่านขุนทด / นครราชสีมา 6,317.00 15.30 1 15.30 12.70 2.60 - - 12.70 - 12.70 12.70 - - - - - - - 2.60
1397 อบต.ด่านขุนทด / นครราชสีมา 9,614.00 8.00 1 8.00 1.52 6.48 - 1.52 - - - - - - - - - - - 6.48
1398 อบต.ด่านนอก / นครราชสีมา 4,225.00 3.82 1 3.82 0.80 1.28 1.74 0.80 - - - - - - - - - - - 1.28
1399 อบต.ด่านใน / นครราชสีมา 4,783.00 4.34 - - - - - - - - - - - - - 1 4.34 3.05 1.29 3.05
1400 อบต.ตะเคียน / นครราชสีมา 11,525.00 8.44 1 8.44 2.18 6.26 - 2.18 - - - - - - - - - - - 6.26
1401 อบต.บ้านเก่า / นครราชสีมา 7,491.00 4.50 1 4.50 0.01 0.42 4.07 0.01 - - - - - - - - - - - 0.42
1402 อบต.บ้านแปรง / นครราชสีมา 6,739.00 6.08 - - - - - - - - - - - - - 1 6.08 3.60 2.48 3.60
1403 อบต.พันชนะ / นครราชสีมา 6,436.00 5.91 - - - - - - - - - - - - - 1 5.91 5.85 0.06 5.85
1404 อบต.สระจรเข้ / นครราชสีมา 6,225.00 5.64 1 5.64 1.23 4.41 - 1.23 - - - - - - - - - - - 4.41
1405 ทต.หนองกราด / นครราชสีมา 4,106.00 4.19 1 4.19 1.29 2.90 - 1.29 - - - - - - - - - - - 2.90
1406 อบต.หนองกราด / นครราชสีมา 5,751.00 5.16 - - - - - - - - - - - - - 1 5.16 2.90 2.26 2.90
1407 ทต.หนองบัวตะเกียด / นครราชสีมา 8,801.00 8.98 1 8.98 3.09 5.89 - 3.09 - - - - - - - - - - - 5.89
1408 อบต.หนองบัวละคร / นครราชสีมา 3,573.00 3.25 - - - - - - - - - - - - - 1 3.25 0.32 2.93 0.32
1409 อบต.หินดาด / นครราชสีมา 13,637.00 12.36 1 12.36 0.77 0.49 11.10 0.77 - - - - - - - - - - - 0.49
1410 อบต.ห้วยบง / นครราชสีมา 10,419.00 4.00 1 4.00 0.92 1.39 1.69 0.92 - - - - - - - - - - - 1.39
1411 อบต.โนนเมืองพัฒนา / นครราชสีมา 4,485.00 4.08 - - - - - - - - - - - - - 1 4.08 2.82 1.26 2.82
1412 อบต.หนองไทร / นครราชสีมา 5,088.00 4.62 1 4.62 1.98 2.64 - 1.98 - - - - - - - - - - - 2.64
1413 ทต.โนนไทย / นครราชสีมา 3,315.00 3.32 1 3.32 3.31 0.01 - 3.31 - - - - - - - - - - - 0.01
1414 อบต.โนนไทย / นครราชสีมา 9,452.00 10.39 1 10.39 6.63 3.76 - 6.63 - - - - - - - - - - - 3.76
1415 อบต.ด่านจาก / นครราชสีมา 8,764.00 7.98 - - - - - - - - - - - - - 1 7.98 1.33 6.65 1.33
1416 อบต.กำปัง / นครราชสีมา 9,769.00 8.25 - - - - - - - - - - - - - 1 8.25 7.93 0.32 7.93
1417 อบต.สำโรง / นครราชสีมา 6,993.00 5.61 1 5.61 5.54 0.07 - 5.54 - - - - - - - - - - - 0.07
1418 อบต.ค้างพลู / นครราชสีมา 5,366.00 4.88 - - - - - - - - - - - - - 1 4.88 2.39 2.49 2.39
1419 อบต.บ้านวัง / นครราชสีมา 4,743.00 4.29 - - - - - - - - - - - - - 1 4.29 0.69 3.60 0.69
1420 ทต.บัลลังก์ / นครราชสีมา 7,896.00 4.40 1 4.40 0.20 4.20 - 0.20 - - - - - - - - - - - 4.20
1421 ทต.โคกสวาย / นครราชสีมา 5,465.00 5.57 1 5.57 0.76 4.81 - 0.76 - - - - - - - - - - - 4.81
1422 อบต.สายออ / นครราชสีมา 2,045.00 1.86 - - - - - - - - - - - - - 1 1.86 1.49 0.37 1.49
1423 อบต.ถนนโพธิ์ / นครราชสีมา 3,957.00 3.60 - - - - - - - - - - - - - 1 3.60 0.41 3.19 0.41
1424 อบต.มะค่า / นครราชสีมา 4,157.00 3.78 - - - - - - - - - - - - - 1 3.78 1.79 1.99 1.79
1425 ทต.โนนสูง / นครราชสีมา 9,770.00 6.61 1 6.61 2.01 4.60 - 2.01 - - - - - - - - - - - 4.60
1426 ทต.ใหม่ / นครราชสีมา 12,581.00 4.09 1 4.09 2.07 2.02 - 2.07 - - - - - - - - - - - 2.02
1427 อบต.โตนด / นครราชสีมา 7,683.00 6.99 1 6.99 1.74 5.25 - - 1.74 - 1.74 1.24 0.50 - - - - - - 5.25
1428 อบต.บิง / นครราชสีมา 6,811.00 6.20 1 6.20 1.39 4.81 - - 1.39 - 1.39 0.99 0.40 - - - - - - 4.81
1429 อบต.ดอนชมพู / นครราชสีมา 7,837.00 3.59 - - - - - - - - - - - - - 1 3.59 3.59 0.00 3.59
1430 ทต.ตลาดแค / นครราชสีมา 3,531.00 2.69 1 2.69 0.48 2.21 - 0.48 - - - - - - - - - - - 2.21
1431 อบต.ธารปราสาท / นครราชสีมา 6,796.00 5.32 1 5.32 4.40 0.92 - 4.40 - - - - - - - - - - - 0.92
1432 อบต.หลุมข้าว / นครราชสีมา 10,422.00 9.48 - - - - - - - - - - - - - 1 9.48 3.59 5.89 3.59
1433 ทต.มะค่า / นครราชสีมา 1,973.00 2.01 1 2.01 0.19 1.82 - 0.19 - - - - - - - - - - - 1.82
1434 อบต.มะค่า / นครราชสีมา 8,191.00 6.60 - - - - - - - - - - - - - 1 6.60 5.05 1.55 5.05
1435 อบต.พลสงคราม / นครราชสีมา 8,687.00 7.89 - - - - - - - - - - - - - 1 7.89 4.92 2.97 4.92
1436 อบต.จันอัด / นครราชสีมา 5,023.00 4.57 1 4.57 0.46 4.11 - - 0.46 - 0.46 0.33 0.13 - - - - - - 4.11
1437 อบต.ขามเฒ่า / นครราชสีมา 6,228.00 5.65 - - - - - - - - - - - - - 1 5.65 4.56 1.09 4.56
1438 ทต.ด่านคล้า / นครราชสีมา 8,551.00 2.56 - - - - - - - - - - - - - 1 2.56 1.84 0.72 1.84
1439 อบต.ลำคอหงษ์ / นครราชสีมา 6,611.00 6.02 - - - - - - - - - - - - - 1 6.02 0.25 5.77 0.25
1440 อบต.เมืองปราสาท / นครราชสีมา 7,488.00 3.69 1 3.69 0.91 2.78 - 0.91 - - - - - - - - - - - 2.78
1441 ทต.ดอนหวาย / นครราชสีมา 3,572.00 2.92 1 2.92 1.18 1.74 - 1.18 - - - - - - - - - - - 1.74
1442 อบต.ลำมูล / นครราชสีมา 5,496.00 3.11 1 3.11 1.96 1.15 - 1.96 - - - - - - - - - - - 1.15
1443 ทต.ขามสะแกแสง / นครราชสีมา 5,288.00 5.39 1 5.39 2.50 2.89 - 2.50 - - - - - - - - - - - 2.89
1444 อบต.ขามสะแกแสง / นครราชสีมา 7,262.00 6.60 - - - - - - - - - - - - - 1 6.60 5.44 1.16 5.44
1445 ทต.โนนเมือง / นครราชสีมา 4,005.00 4.06 - - - - - - - - - - - - - 1 4.06 2.68 1.38 2.68
1446 อบต.เมืองนาท / นครราชสีมา 4,438.00 4.04 - - - - - - - - - - - - - 1 4.04 3.50 0.54 3.50
1447 อบต.ชีวึก / นครราชสีมา 5,088.00 4.63 - - - - - - - - - - - - - 1 4.63 3.17 1.46 3.17
1448 อบต.พะงาด / นครราชสีมา 4,925.00 4.47 - - - - - - - - - - - - - 1 4.47 4.42 0.05 4.42
1449 ทต.หนองหัวฟาน / นครราชสีมา 4,811.00 3.73 1 3.73 0.96 2.77 - 0.96 - - - - - - - - - - - 2.77
1450 อบต.หนองหัวฟาน / นครราชสีมา 3,670.00 3.34 - - - - - - - - - - - - - 1 3.34 2.72 0.62 2.72
1451 อบต.เมืองเกษตร / นครราชสีมา 3,813.00 3.44 - - - - - - - - - - - - - 1 3.44 3.26 0.18 3.26
1452 ทม.บัวใหญ่ / นครราชสีมา 13,978.00 14.59 1 14.59 5.91 8.68 - 5.91 - - - - - - - - - - - 8.68
1453 อบต.บัวใหญ่ / นครราชสีมา 8,968.00 3.06 1 3.06 1.40 1.66 - 1.40 - - - - - - - - - - - 1.66
1454 อบต.ห้วยยาง / นครราชสีมา 7,519.00 6.76 - - - - - - - - - - - - - 1 6.76 6.09 0.67 6.09
1455 อบต.เสมาใหญ่ / นครราชสีมา 4,865.00 4.43 - - - - - - - - - - - - - 1 4.43 2.07 2.36 2.07
1456 อบต.ดอนตะหนิน / นครราชสีมา 4,247.00 3.86 - - - - - - - - - - - - - 1 3.86 0.69 3.17 0.69
1457 ทต.หนองบัวสะอาด / นครราชสีมา 6,878.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 1.15 3.85 1.15
1458 อบต.โนนทองหลาง / นครราชสีมา 8,582.00 7.76 - - - - - - - - - - - - - 1 7.76 3.78 3.98 3.78
1459 อบต.กุดจอก / นครราชสีมา 5,743.00 2.97 1 2.97 0.40 2.57 - 0.40 - - - - - - - - - - - 2.57
1460 อบต.ด่านช้าง / นครราชสีมา 7,611.00 6.92 - - - - - - - - - - - - - 1 6.92 0.36 6.56 0.36
1461 อบต.ขุนทอง / นครราชสีมา 7,951.00 2.70 1 2.70 1.07 1.63 - 1.07 - - - - - - - - - - - 1.63
1462 อบต.หนองแจ้งใหญ่ / นครราชสีมา 6,667.00 6.06 - - - - - - - - - - - - - 1 6.06 2.37 3.69 2.37
1463 ทต.ประทาย / นครราชสีมา 6,146.00 5.83 1 5.83 4.08 1.75 - 4.08 - - - - - - - - - - - 1.75
1464 อบต.ประทาย / นครราชสีมา 4,061.00 3.65 1 3.65 1.23 0.07 2.35 1.23 - - - - - - - - - - - 0.07
1465 อบต.กระทุ่มราย / นครราชสีมา 7,264.00 6.60 1 6.60 0.24 0.20 6.16 0.24 - - - - - - - - - - - 0.20
1466 อบต.วังไม้แดง / นครราชสีมา 6,329.00 5.72 1 5.72 2.58 3.14 - 2.58 - - - - - - - - - - - 3.14
1467 อบต.ตลาดไทร / นครราชสีมา 5,993.00 5.45 1 5.45 3.27 2.18 - 3.27 - - - - - - - - - - - 2.18
1468 อบต.หนองพลวง / นครราชสีมา 5,675.00 5.16 1 5.16 1.95 3.21 - 1.95 - - - - - - - - - - - 3.21
1469 อบต.หนองค่าย / นครราชสีมา 5,092.00 4.56 - - - - - - - - - - - - - 1 4.56 2.35 2.21 2.35
1470 อบต.หันห้วยทราย / นครราชสีมา 5,563.00 5.06 1 5.06 0.39 3.59 1.08 0.39 - - - - - - - - - - - 3.59
1471 อบต.ดอนมัน / นครราชสีมา 5,348.00 4.87 1 4.87 4.17 0.70 - 4.17 - - - - - - - - - - - 0.70
1472 อบต.นางรำ / นครราชสีมา 5,834.00 5.31 1 5.31 0.51 0.40 4.40 0.51 - - - - - - - - - - - 0.40
1473 อบต.โนนเพ็ด / นครราชสีมา 5,754.00 5.23 - - - - - - - - - - - - - 1 5.23 1.01 4.22 1.01
1474 อบต.ทุ่งสว่าง / นครราชสีมา 4,713.00 4.25 - - - - - - - - - - - - - 1 4.25 1.24 3.01 1.24
1475 อบต.โคกกลาง / นครราชสีมา 6,028.00 5.48 1 5.48 1.09 2.49 1.90 1.09 - - - - - - - - - - - 2.49
1476 อบต.เมืองโดน / นครราชสีมา 3,987.00 3.63 - - - - - - - - - - - - - 1 3.63 0.27 3.36 0.27
1477 ทม.เมืองปัก / นครราชสีมา 14,121.00 19.00 1 19.00 17.48 1.52 - - 17.48 - 17.48 17.48 - - - - - - - 1.52
1478 ทต.ปักธงชัย / นครราชสีมา 5,208.00 5.10 - - - - - - - - - - - - - 1 5.10 4.21 0.89 4.21
1479 อบต.วังน้ำเขียว / นครราชสีมา 8,667.00 7.60 1 7.60 4.40 1.70 1.50 4.40 - - - - - - - - - - - 1.70
1480 อบต.ตะคุ / นครราชสีมา 12,289.00 11.17 1 11.17 0.81 3.91 6.45 0.81 - - - - - - - - - - - 3.91
1481 อบต.โคกไทย / นครราชสีมา 4,809.00 4.34 - - - - - - - - - - - - - 1 4.34 3.95 0.39 3.95
1482 อบต.สำโรง / นครราชสีมา 3,500.00 2.91 - - - - - - - - - - - - - 1 2.91 2.29 0.62 2.29
1483 ทต.ตะขบ / นครราชสีมา 5,369.00 4.75 1 4.75 2.59 2.16 - 2.59 - - - - - - - - - - - 2.16
1484 อบต.ตะขบ / นครราชสีมา 10,252.00 9.33 - - - - - - - - - - - - - 1 9.33 3.75 5.58 3.75
1485 ทต.นกออก / นครราชสีมา 5,888.00 2.50 1 2.50 2.01 0.49 - 2.01 - - - - - - - - - - - 0.49
1486 อบต.ดอน / นครราชสีมา 4,251.00 3.87 - - - - - - - - - - - - - 1 3.87 1.93 1.94 1.93
1487 อบต.ตูม / นครราชสีมา 5,536.00 5.01 1 5.01 1.80 3.21 - 1.80 - - - - - - - - - - 0.00 3.21
1488 อบต.งิ้ว / นครราชสีมา 6,731.00 6.13 - - - - - - - - - - - - - 1 6.13 4.26 1.87 4.26
1489 อบต.สะแกราช / นครราชสีมา 8,601.00 7.83 - - - - - - - - - - - - - 1 7.83 0.45 7.38 0.45
1490 ทต.ลำนางแก้ว / นครราชสีมา 4,789.00 4.87 - - - - - - - - - - - - - 1 4.87 4.50 0.37 4.50
1491 อบต.ภูหลวง / นครราชสีมา 5,783.00 5.20 - - - - - - - - - - - - - 1 5.20 4.96 0.24 4.96
1492 อบต.ธงชัยเหนือ / นครราชสีมา 8,327.00 7.46 1 7.46 3.42 4.04 - - 3.42 - 3.42 - - 3.42 - - - - - 4.04
1493 อบต.สุขเกษม / นครราชสีมา 4,780.00 4.33 - - - - - - - - - - - - - 1 4.33 1.41 2.92 1.41
1494 อบต.เกษมทรัพย์ / นครราชสีมา 3,629.00 3.30 - - - - - - - - - - - - - 1 3.30 0.72 2.58 0.72
1495 ทต.บ่อปลาทอง / นครราชสีมา 3,727.00 3.79 1 3.79 1.82 1.97 - 1.82 - - - - - - - - - - - 1.97
1496 ทต.พิมาย / นครราชสีมา 8,354.00 9.88 1 9.88 6.29 3.59 - 5.29 - 1.00 - - - - - - - - - 4.59
1497 อบต.ในเมือง / นครราชสีมา 16,294.00 9.50 1 9.50 6.66 2.84 - 6.66 - - - - - - - - - - - 2.84
1498 อบต.สัมฤทธิ์ / นครราชสีมา 9,179.00 8.34 - - - - - - - - - - - - - 1 8.34 2.58 5.76 2.58
1499 อบต.โบสถ์ / นครราชสีมา 19,611.00 17.78 1 17.78 5.61 0.09 12.08 5.61 - - - - - - - - - - - 0.09
1500 อบต.กระเบื้องใหญ่ / นครราชสีมา 14,409.00 4.98 1 4.98 0.81 4.17 - 0.81 - - - - - - - - - - - 4.17
1501 อบต.ท่าหลวง / นครราชสีมา 5,822.00 5.30 - - - - - - - - - - - - - 1 5.30 4.78 0.52 4.78
1502 ทต.รังกาใหญ่ / นครราชสีมา 6,401.00 14.11 1 14.11 8.35 5.76 - 7.35 - 1.00 - - - - - - - - - 6.76
1503 อบต.ชีวาน / นครราชสีมา 4,648.00 4.58 - - - - - - - - - - - - - 1 4.58 4.58 0.00 4.58
1504 อบต.นิคมสร้างตนเอง / นครราชสีมา 11,107.00 5.65 - - - - - - - - - - - - - 1 5.65 5.65 0.00 5.65
1505 อบต.กระชอน / นครราชสีมา 8,491.00 7.69 - - - - - - - - - - - - - 1 7.69 4.29 3.40 4.29
1506 อบต.ดงใหญ่ / นครราชสีมา 10,908.00 9.00 - - - - - - - - - - - - - 1 9.00 4.87 4.13 4.87
1507 อบต.ธารละหลอด / นครราชสีมา 4,042.00 3.67 - - - - - - - - - - - - - 1 3.67 1.60 2.07 1.60
1508 อบต.หนองระเวียง / นครราชสีมา 10,983.00 9.97 - - - - - - - - - - - - - 1 9.97 7.80 2.17 7.80
1509 ทต.ห้วยแถลง / นครราชสีมา 3,308.00 14.90 1 14.90 14.00 0.90 - 14.00 - - - - - - - - - - - 0.90
1510 อบต.ห้วยแถลง / นครราชสีมา 7,375.00 2.95 - - - - - - - - - - - - - 1 2.95 2.07 0.88 2.07
1511 อบต.ทับสวาย / นครราชสีมา 4,082.00 3.67 - - - - - - - - - - - - - 1 3.67 1.50 2.17 1.50
1512 อบต.เมืองพลับพลา / นครราชสีมา 8,911.00 8.07 - - - - - - - - - - - - - 1 8.07 1.32 6.75 1.32
1513 อบต.หลุ่งตะเคียน / นครราชสีมา 9,303.00 8.44 1 8.44 0.46 0.46 7.52 0.46 - - - - - - - - - - - 0.46
1514 ทต.หินดาด / นครราชสีมา 2,799.00 3.75 1 3.75 3.51 0.24 - 3.51 - - - - - - - - - - - 0.24
1515 อบต.หินดาด / นครราชสีมา 7,707.00 3.44 1 3.44 0.11 1.27 2.06 0.11 - - - - - - - - - - - 1.27
1516 อบต.งิ้ว / นครราชสีมา 8,734.00 7.91 - - - - - - - - - - - - - 1 7.91 6.56 1.35 6.56
1517 ทต.กงรถ / นครราชสีมา 4,435.00 4.50 - - - - - - - - - - - - - 1 4.50 4.50 0.00 4.50
1518 อบต.หลุ่งประดู่ / นครราชสีมา 10,536.00 7.13 1 7.13 5.26 1.87 - 5.26 - - - - - - - - - - - 1.87
1519 อบต.ตะโก / นครราชสีมา 4,584.00 4.15 - - - - - - - - - - - - - 1 4.15 1.14 3.01 1.14
1520 อบต.ห้วยแคน / นครราชสีมา 4,341.00 3.93 - - - - - - - - - - - - - 1 3.93 3.32 0.61 3.32
1521 ทต.ชุมพวง / นครราชสีมา 9,082.00 9.26 1 9.26 7.86 1.40 - 7.86 - - - - - - - - - - - 1.40
1522 อบต.ชุมพวง / นครราชสีมา 3,532.00 3.16 - - - - - - - - - - - - - 1 3.16 0.68 2.48 0.68
1523 อบต.ประสุข / นครราชสีมา 12,502.00 6.23 - - - - - - - - - - - - - 1 6.23 6.12 0.11 6.12
1524 อบต.ท่าลาด / นครราชสีมา 12,717.00 5.20 - - - - - - - - - - - - - 1 5.20 4.91 0.29 4.91
1525 อบต.สาหร่าย / นครราชสีมา 3,871.00 3.52 - - - - - - - - - - - - - 1 3.52 2.17 1.35 2.17
1526 อบต.ตลาดไทร / นครราชสีมา 12,871.00 11.69 - - - - - - - - - - - - - 1 11.69 10.64 1.05 10.64
1527 อบต.โนนรัง / นครราชสีมา 9,816.00 8.91 - - - - - - - - - - - - - 1 8.91 7.95 0.96 7.95
1528 อบต.หนองหลัก / นครราชสีมา 5,107.00 4.65 - - - - - - - - - - - - - 1 4.65 3.25 1.40 3.25
1529 อบต.โนนตูม / นครราชสีมา 7,124.00 6.44 - - - - - - - - - - - - - 1 6.44 2.59 3.85 2.59
1530 อบต.โนนยอ / นครราชสีมา 6,697.00 6.08 - - - - - - - - - - - - - 1 6.08 0.20 5.88 0.20
1531 ทต.สูงเนิน / นครราชสีมา 10,069.00 11.22 1 11.22 9.88 1.34 - - 9.88 - 9.88 5.93 3.95 - - - - - - 1.34
1532 อบต.สูงเนิน / นครราชสีมา 10,319.00 9.66 1 9.66 8.67 0.99 - - 8.67 - 8.67 5.20 3.47 - - - - - - 0.99
1533 อบต.เสมา / นครราชสีมา 9,247.00 8.21 1 8.21 2.50 5.71 - - 2.50 - 2.50 1.50 1.00 - - - - - - 5.71
1534 อบต.โคราช / นครราชสีมา 2,631.00 2.39 1 2.39 1.50 0.89 - - 1.50 - 1.50 0.90 0.60 - - - - - - 0.89
1535 อบต.บุ่งขี้เหล็ก / นครราชสีมา 4,405.00 4.01 1 4.01 1.36 2.65 - - 1.36 - 1.36 0.82 0.54 - - - - - - 2.65
1536 อบต.โนนค่า / นครราชสีมา 5,036.00 4.55 1 4.55 2.30 2.25 - 2.30 - - - - - - - - - - - 2.25
1537 อบต.โค้งยาง / นครราชสีมา 2,603.00 2.37 - - - - - - - - - - - - - 1 2.37 0.24 2.13 0.24
1538 อบต.มะเกลือเก่า / นครราชสีมา 12,934.00 9.77 1 9.77 2.17 7.60 - - 2.17 - 2.17 1.30 0.87 - - - - - - 7.60
1539 อบต.มะเกลือใหม่ / นครราชสีมา 8,149.00 6.40 1 6.40 4.08 0.32 2.00 4.08 - - - - - - - - - - - 0.32
1540 ทต.กุดจิก / นครราชสีมา 2,654.00 2.02 1 2.02 1.27 0.75 - - 1.27 - 1.27 0.76 0.51 - - - - - - 0.75
1541 อบต.นากลาง / นครราชสีมา 6,573.00 6.60 1 6.60 3.39 3.21 - - 3.39 - 3.39 2.03 1.36 - - - - - - 3.21
1542 อบต.หนองตะไก้ / นครราชสีมา 7,087.00 6.41 1 6.41 1.60 2.00 2.81 - 1.60 - 1.60 0.96 0.64 - - - - - - 2.00
1544 ทต.ขามทะเลสอ / นครราชสีมา 4,283.00 4.37 1 4.37 3.80 0.57 - - 3.80 - 3.80 2.28 1.52 - - - - - - 0.57
1545 อบต.ขามทะเลสอ / นครราชสีมา 3,159.00 2.00 1 2.00 0.95 1.05 - 0.95 - - - - - - - - - - - 1.05
1546 อบต.โป่งแดง / นครราชสีมา 5,277.00 4.79 1 4.79 0.70 4.09 - 0.70 - - - - - - - - - - - 4.09
1547 ทต.พันดุง / นครราชสีมา 5,365.00 5.47 1 5.47 1.55 3.92 - - 1.55 - 1.55 1.26 0.29 - - - - - - 3.92
1548 อบต.หนองสรวง / นครราชสีมา 5,975.00 5.41 1 5.41 3.14 2.27 - 3.14 - - - - - - - - - - - 2.27
1549 อบต.บึงอ้อ / นครราชสีมา 5,860.00 5.33 1 5.33 3.30 2.03 - - 3.30 - 3.30 1.98 1.32 - - - - - - 2.03
1550 ทม.สีคิ้ว / นครราชสีมา 17,875.00 21.74 1 21.74 14.47 7.27 - - 14.47 - 14.47 2.00 12.47 - - - - - - 7.27
1551 อบต.สีคิ้ว / นครราชสีมา 6,467.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 2.90 2.10 2.90
1552 อบต.บ้านหัน / นครราชสีมา 4,661.00 4.24 1 4.24 1.03 3.21 - 1.03 - - - - - - - - - - - 3.21
1553 อบต.กฤษณา / นครราชสีมา 7,250.00 6.57 - - - - - - - - - - - - - 1 6.57 2.57 4.00 2.57
1554 ทต.ลาดบัวขาว / นครราชสีมา 4,297.00 4.37 1 4.37 2.28 2.09 - - 2.28 - 2.28 - 0.68 1.60 - - - - - 2.09
1555 อบต.ลาดบัวขาว / นครราชสีมา 15,127.00 13.77 - - - - - - - - - - - - - 1 13.77 7.97 5.80 7.97
1556 อบต.หนองหญ้าขาว / นครราชสีมา 9,926.00 7.51 1 7.51 3.34 4.17 - - 3.34 - 3.34 - 1.00 2.34 - - - - - 4.17
1557 อบต.กุดน้อย / นครราชสีมา 7,751.00 5.02 1 5.02 1.04 0.75 3.23 1.04 - - - - - - - - - - - 0.75
1558 ทต.หนองน้ำใส / นครราชสีมา 13,219.00 9.98 1 9.98 2.87 7.11 - 2.87 - - - - - - - - - - - 7.11
1559 อบต.วังโรงใหญ่ / นครราชสีมา 8,159.00 7.40 - - - - - - - - - - - - - 1 7.40 2.68 4.72 2.68
1560 อบต.มิตรภาพ / นครราชสีมา 7,455.00 3.00 1 3.00 1.31 1.69 - - 1.31 - 1.31 - 0.39 0.92 - - - - - 1.69
1561 ทต.คลองไผ่ / นครราชสีมา 3,843.00 4.95 1 4.95 4.04 0.91 - - 4.04 - 4.04 4.04 - - - - - - - 0.91
1562 อบต.คลองไผ่ / นครราชสีมา 5,952.00 1.72 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 1.72 0.64 1.08 0.64
1563 อบต.ดอนเมือง / นครราชสีมา 7,510.00 6.79 1 6.79 0.29 0.16 6.34 0.29 - - - - - - - - - - - 0.16
1564 อบต.หนองบัวน้อย / นครราชสีมา 6,443.00 5.86 1 5.86 2.34 3.52 - 2.34 - - - - - - - - - - - 3.52
1565 ทม.ปากช่อง / นครราชสีมา 34,947.00 36.45 1 36.45 33.25 3.20 - 33.25 - - - - - - - - - - - 3.20
1566 อบต.หนองสาหร่าย / นครราชสีมา 31,510.00 26.06 1 26.06 16.38 9.68 - 16.38 - - - - - - - - - - - 9.68
1567 อบต.ปากช่อง / นครราชสีมา 17,444.00 13.05 1 13.05 12.66 0.39 - 12.66 - - - - - - - - - - - 0.39
1568 ทต.กลางดง / นครราชสีมา 5,068.00 22.96 1 22.96 11.03 11.93 - 11.03 - - - - - - - - - - - 11.93
1569 ทต.สีมามงคล / นครราชสีมา 8,689.00 8.75 1 8.75 4.53 4.22 - - 4.53 - 4.53 - 1.36 3.17 - - - - - 4.22
1570 อบต.จันทึก / นครราชสีมา 17,350.00 14.22 1 14.22 4.17 3.36 6.69 - 4.17 - 4.17 - 1.25 2.92 - - - - - 3.36
1571 อบต.วังกระทะ / นครราชสีมา 9,672.00 8.78 - - - - - - - - - - - - - 1 8.78 3.37 5.41 3.37
1572 ทต.หมูสี / นครราชสีมา 12,887.00 15.97 1 15.97 15.94 0.03 - - 15.94 - 15.94 - 4.78 11.16 - - - - - 0.03
1573 อบต.ขนงพระ / นครราชสีมา 12,698.00 16.90 1 16.90 14.91 1.99 - 14.91 - - - - - - - - - - - 1.99
1574 อบต.โป่งตาลอง / นครราชสีมา 5,282.00 4.79 1 4.79 2.57 2.22 - 2.57 - - - - - - - - - - - 2.22
1575 อบต.คลองม่วง / นครราชสีมา 10,450.00 8.00 1 8.00 0.76 1.60 5.64 - 0.76 - 0.76 - 0.23 0.53 - - - - - 1.60
1576 อบต.หนองน้ำแดง / นครราชสีมา 10,096.00 12.00 1 12.00 10.21 1.79 - - 10.21 - 10.21 - 3.06 7.15 - - - - - 1.79
1577 ทต.วังไทร / นครราชสีมา 11,419.00 5.00 1 5.00 2.60 2.40 - 2.60 - - - - - - - - - - - 2.40
1578 อบต.พญาเย็น / นครราชสีมา 7,300.00 9.86 1 9.86 5.31 2.00 2.55 5.31 - - - - - - - - - - - 2.00
1579 อบต.หนองบุนนาก / นครราชสีมา 10,596.00 3.00 1 3.00 1.84 1.16 - 1.84 - - - - - - - - - - - 1.16
1580 อบต.สารภี / นครราชสีมา 9,522.00 8.65 - - - - - - - - - - - - - 1 8.65 0.94 7.71 0.94
1581 อบต.ไทยเจริญ / นครราชสีมา 3,131.00 2.35 1 2.35 1.19 1.16 - 1.19 - - - - - - - - - - - 1.16
1582 ทต.หนองหัวแรต / นครราชสีมา 9,020.00 6.00 1 6.00 1.52 4.48 - 1.52 - - - - - - - - - - - 4.48
1583 ทต.แหลมทอง / นครราชสีมา 6,069.00 6.19 1 6.19 1.40 4.79 - 1.40 - - - - - - - - - - - 4.79
1584 อบต.หนองตะไก้ / นครราชสีมา 8,590.00 7.82 1 7.82 5.64 2.18 - 5.64 - - - - - - - - - - - 2.18
1585 อบต.ลุงเขว้า / นครราชสีมา 4,697.00 4.27 1 4.27 1.81 2.46 - 1.81 - - - - - - - - - - - 2.46
1587 อบต.บ้านใหม่ / นครราชสีมา 5,123.00 4.64 1 4.64 2.61 2.03 - 2.61 - - - - - - - - - - - 2.03
1588 อบต.แก้งสนามนาง / นครราชสีมา 8,845.00 8.05 1 8.05 1.22 0.92 5.91 1.22 - - - - - - - - - - - 0.92
1589 อบต.โนนสำราญ / นครราชสีมา 7,277.00 6.61 1 6.61 1.72 0.71 4.18 1.72 - - - - - - - - - - - 0.71
1590 อบต.บึงพะไล / นครราชสีมา 10,892.00 5.39 - - - - - - - - - - - - - 1 5.39 4.59 0.80 4.59
1591 อบต.สีสุก / นครราชสีมา 4,766.00 4.34 - - - - - - - - - - - - - 1 4.34 0.43 3.91 0.43
1592 ทต.บึงสำโรง / นครราชสีมา 5,506.00 5.59 - - - - - - - - - - - - - 1 5.59 1.41 4.18 1.41
1595 อบต.โนนตาเถร / นครราชสีมา 3,917.00 4.13 - - - - - - - - - - - - - 1 4.13 3.85 0.28 3.85
1596 อบต.สำพะเนียง / นครราชสีมา 4,912.00 4.46 1 4.46 0.30 4.16 - 0.30 - - - - - - - - - - - 4.16
1597 ทต.วังหิน / นครราชสีมา 4,548.00 4.62 1 4.62 0.83 3.79 - 0.83 - - - - - - - - - - - 3.79
1598 อบต.ดอนยาวใหญ่ / นครราชสีมา 3,508.00 3.19 1 3.19 1.26 0.02 1.91 1.26 - - - - - - - - - - - 0.02
1599 ทต.ศาลเจ้าพ่อ / นครราชสีมา 1,990.00 5.00 1 5.00 4.00 1.00 - 4.00 - - - - - - - - - - - 1.00
1600 อบต.วังหมี / นครราชสีมา 9,844.00 7.94 - - - - - - - - - - - - - 1 7.94 4.35 3.59 4.35
1601 อบต.ระเริง / นครราชสีมา 6,081.00 5.53 - - - - - - - - - - - - - 1 5.53 1.72 3.81 1.72
1602 อบต.อุดมทรัพย์ / นครราชสีมา 11,421.00 10.34 - - - - - - - - - - - - - 1 10.34 3.09 7.25 3.09
1603 อบต.ไทยสามัคคี / นครราชสีมา 6,922.00 13.58 1 13.58 1.84 8.99 2.75 1.84 - - - - - - - - - - - 8.99
1604 อบต.สำนักตะคร้อ / นครราชสีมา 7,168.00 4.07 1 4.07 1.84 2.23 - 1.84 - - - - - - - - - - - 2.23
1605 อบต.หนองแวง / นครราชสีมา 9,096.00 5.87 1 5.87 1.19 4.68 - 1.19 - - - - - - - - - - - 4.68
1606 อบต.บึงปรือ / นครราชสีมา 4,129.00 3.72 1 3.72 1.50 2.22 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.22
1607 อบต.วังยายทอง / นครราชสีมา 4,709.00 4.27 - - - - - - - - - - - - - 1 4.27 0.99 3.28 0.99
1608 ทต.เมืองยาง / นครราชสีมา 8,277.00 5.08 1 5.08 0.67 0.38 4.03 0.67 - - - - - - - - - - - 0.38
1609 อบต.กระเบื้องนอก / นครราชสีมา 7,101.00 6.43 1 6.43 1.47 4.96 - 1.47 - - - - - - - - - - - 4.96
1610 อบต.ละหานปลาค้าว / นครราชสีมา 7,488.00 5.35 - - - - - - - - - - - - - 1 5.35 4.79 0.56 4.79
1611 อบต.โนนอุดม / นครราชสีมา 5,260.00 4.79 1 4.79 0.55 1.00 3.24 0.55 - - - - - - - - - - - 1.00
1612 ทต.พระทองคำ / นครราชสีมา 4,301.00 4.39 1 4.39 0.70 3.69 - 0.70 - - - - - - - - - - - 3.69
1613 ทต.สระพระ / นครราชสีมา 4,812.00 4.89 - - - - - - - - - - - - - 1 4.89 1.15 3.74 1.15
1614 อบต.มาบกราด / นครราชสีมา 4,436.00 4.04 - - - - - - - - - - - - - 1 4.04 0.09 3.95 0.09
1615 อบต.พังเทียม / นครราชสีมา 9,224.00 8.39 - - - - - - - - - - - - - 1 8.39 4.83 3.56 4.83
1616 อบต.ทัพรั้ง / นครราชสีมา 11,766.00 10.68 - - - - - - - - - - - - - 1 10.68 1.87 8.81 1.87
1617 อบต.หนองหอย / นครราชสีมา 7,317.00 5.48 - - - - - - - - - - - - - 1 5.48 1.63 3.85 1.63
1618 ทต.หนองบัววง / นครราชสีมา 4,667.00 4.78 1 4.78 4.78 0.00 - 4.78 - - - - - - - - - - - 0.00
1619 ทต.ขุย / นครราชสีมา 3,936.00 4.01 1 4.01 1.30 2.71 - 1.30 - - - - - - - - - - - 2.71
1620 ทต.บ้านยาง / นครราชสีมา 7,069.00 7.54 - - - - - - - - - - - - - 1 7.54 4.02 3.52 4.02
1621 ทต.ช่องแมว / นครราชสีมา 12,321.00 10.93 - - - - - - - - - - - - - 1 10.93 10.28 0.65 10.28
1622 ทต.ไพล / นครราชสีมา 4,813.00 4.90 - - - - - - - - - - - - - 1 4.90 0.35 4.55 0.35
1623 อบต.เมืองพะไล / นครราชสีมา 4,146.00 2.66 - - - - - - - - - - - - - 1 2.66 1.77 0.89 1.77
1624 อบต.โนนจาน / นครราชสีมา 7,108.00 5.26 1 5.26 2.21 3.05 - 2.21 - - - - - - - - - - - 3.05
1625 ทต.หนองบัวลาย / นครราชสีมา 2,497.00 2.38 1 2.38 0.85 1.53 - 0.85 - - - - - - - - - - - 1.53
1626 อบต.บัวลาย / นครราชสีมา 5,483.00 3.24 - - - - - - - - - - - - - 1 3.24 2.37 0.87 2.37
1627 อบต.หนองหว้า / นครราชสีมา 5,351.00 3.19 1 3.19 0.96 2.23 - 0.96 - - - - - - - - - - - 2.23
1628 ทต.สีดา / นครราชสีมา 3,783.00 3.84 1 3.84 2.45 1.39 - 2.45 - - - - - - - - - - - 1.39
1629 อบต.สีดา / นครราชสีมา 3,582.00 3.25 - - - - - - - - - - - - - 1 3.25 0.43 2.82 0.43
1630 อบต.โพนทอง / นครราชสีมา 3,305.00 1.50 1 1.50 0.28 1.22 - 0.28 - - - - - - - - - - - 1.22
1631 อบต.โนนประดู่ / นครราชสีมา 3,861.00 3.51 1 3.51 0.40 3.11 - 0.40 - - - - - - - - - - - 3.11
1632 อบต.สามเมือง / นครราชสีมา 4,243.00 3.86 - - - - - - - - - - - - - 1 3.86 1.02 2.84 1.02
1633 อบต.หนองตาดใหญ่ / นครราชสีมา 5,473.00 4.94 1 4.94 3.09 1.85 - 3.09 - - - - - - - - - - - 1.85
1634 อบต.ช้างทอง / นครราชสีมา 4,733.00 4.30 - - - - - - - - - - - - - 1 4.30 1.16 3.14 1.16
1635 ทต.ท่าช้าง / นครราชสีมา 5,023.00 5.12 1 5.12 1.43 3.69 - 1.43 - - - - - - - - - - - 3.69
1636 อบต.ท่าช้าง / นครราชสีมา 3,231.00 2.95 - - - - - - - - - - - - - 1 2.95 2.15 0.80 2.15
1637 อบต.พระพุทธ / นครราชสีมา 6,007.00 5.46 1 5.46 2.96 2.50 - - 2.96 0.00 2.96 2.40 0.56 - - - - - - 2.50
1638 อบต.หนองงูเหลือม / นครราชสีมา 9,961.00 4.22 1 4.22 2.33 1.89 - - 2.33 0.00 2.33 1.89 0.44 - - - - - - 1.89
1639 อบต.หนองยาง / นครราชสีมา 6,926.00 6.26 - - - - - - - - - - - - - 1 6.26 2.68 3.58 2.68