จังหวัด บุรีรัมย์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน - ต. อิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 44611342 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,291.68 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 209

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 3 แห่ง
เทศบาลตำบล 59 แห่ง
อบต. 146 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1641 ทม.บุรีรัมย์ / บุรีรัมย์ 27,150.00 41.00 1 41.00 40.00 1.00 - - 40.00 - 40.00 40.00 - - - - - - - 1.00
1642 ทต.อิสาณ / บุรีรัมย์ 19,367.00 30.00 1 30.00 22.00 8.00 - - 22.00 - 22.00 22.00 - - - - - - - 8.00
1643 อบต.เสม็ด / บุรีรัมย์ 17,868.00 19.13 - - - - - - - - - - - - - 1 19.13 7.30 11.83 7.30
1644 ทต.บ้านบัว / บุรีรัมย์ 10,008.00 10.21 1 10.21 2.18 8.03 - - 2.18 - 2.18 2.18 - - - - - - - 8.03
1645 อบต.สะแกโพรง / บุรีรัมย์ 13,254.00 12.06 - - - - - - - - - - - - - 1 12.06 11.00 1.06 11.00
1646 อบต.สวายจีก / บุรีรัมย์ 11,798.00 10.74 - - - - - - - - - - - - - 1 10.74 3.22 7.52 3.22
1647 อบต.บ้านยาง / บุรีรัมย์ 13,501.00 12.29 1 12.29 3.82 8.47 - - 3.82 - 3.82 3.82 - - - - - - - 8.47
1647 อบต.บ้านยาง / บุรีรัมย์ 8,336.00 7.59 1 7.59 1.08 6.51 - 1.08 - - - - - - - - - - - 6.51
1647 อบต.บ้านยาง / บุรีรัมย์ 8,263.00 7.52 - - - - - - - - - - - - - 1 7.52 1.50 6.02 1.50
1648 อบต.พระครู / บุรีรัมย์ 6,958.00 6.33 - - - - - - - - - - - - - 1 6.33 0.95 5.38 0.95
1649 อบต.ถลุงเหล็ก / บุรีรัมย์ 5,675.00 5.16 - - - - - - - - - - - - - 1 5.16 - 5.16 -
1650 ทต.หนองตาด / บุรีรัมย์ 11,148.00 11.37 - - - - - - - - - - - - - 1 11.37 1.71 9.67 1.71
1651 อบต.ลุมปุ๊ก / บุรีรัมย์ 8,660.00 7.88 - - - - - - - - - - - - - 1 7.88 3.94 3.94 3.94
1652 อบต.สองห้อง / บุรีรัมย์ 7,405.00 6.74 - - - - - - - - - - - - - 1 6.74 2.02 4.72 2.02
1653 อบต.บัวทอง / บุรีรัมย์ 6,695.00 6.09 - - - - - - - - - - - - - 1 6.09 3.83 2.26 3.83
1654 ทม.ชุมเห็ด / บุรีรัมย์ 21,299.00 24.49 1 24.49 11.00 13.49 - - 11.00 - 11.00 11.00 - - - - - - - 13.49
1655 ทต.หลักเขต / บุรีรัมย์ 6,803.00 6.94 - - - - - - - - - - - - - 1 6.94 1.39 5.55 1.39
1656 อบต.สะแกซำ / บุรีรัมย์ 10,161.00 8.93 - - - - - - - - - - - - - 1 8.93 4.78 4.15 4.78
1657 อบต.กลันทา / บุรีรัมย์ 6,968.00 6.34 - - - - - - - - - - - - - 1 6.34 5.71 0.63 5.71
1658 อบต.กระสัง / บุรีรัมย์ 7,562.00 6.88 1 6.88 3.21 3.67 - - 3.21 - 3.21 3.21 - - - - - - - 3.67
1658 อบต.กระสัง / บุรีรัมย์ 4,745.00 4.32 - - - - - - - - - - - - - 1 4.32 - 4.32 -
1659 อบต.เมืองฝาง / บุรีรัมย์ 7,814.00 7.11 - - - - - - - - - - - - - 1 7.11 4.00 3.11 4.00
1660 ทต.คูเมือง / บุรีรัมย์ 3,598.00 9.00 1 9.00 5.13 3.87 - 5.13 - - - - - - - - - - - 3.87
1661 อบต.คูเมือง / บุรีรัมย์ 6,429.00 5.85 - - - - - - - - - - - - - 1 5.85 - 5.85 -
1662 อบต.ปะเคียบ / บุรีรัมย์ 10,874.00 9.90 - - - - - - - - - - - - - 1 9.90 2.46 7.44 2.46
1663 อบต.บ้านแพ / บุรีรัมย์ 7,211.00 6.56 1 6.56 0.77 1.31 4.48 - 0.77 - 0.77 0.77 - - - - - - - 1.31
1664 อบต.พรสำราญ / บุรีรัมย์ 9,733.00 8.86 - - - - - - - - - - - - - 1 8.86 5.61 3.25 5.61
1665 ทต.หินเหล็กไฟ / บุรีรัมย์ 5,216.00 5.32 1 5.32 3.00 2.32 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 2.32
1666 อบต.หินเหล็กไฟ / บุรีรัมย์ 6,492.00 5.91 - - - - - - - - - - - - - 1 5.91 0.55 5.36 0.55
1667 อบต.ตูมใหญ่ / บุรีรัมย์ 12,251.00 11.15 1 11.15 6.44 3.71 1.00 6.44 - - - - - - - - - - - 3.71
1668 อบต.หนองขมาร / บุรีรัมย์ 6,186.00 5.63 1 5.63 0.31 5.32 - - 0.31 0.01 0.30 0.18 0.12 - - - - - - 5.33
1669 ทต.กระสัง / บุรีรัมย์ 15,134.00 15.44 1 15.44 6.20 9.24 - 6.20 - - - - - - - - - - - 9.24
1670 ทต.อุดมธรรม / บุรีรัมย์ - 11.83 - - - - - - - - - - - - - 1 11.83 - 11.83 -
1671 อบต.ลำดวน / บุรีรัมย์ 11,512.00 10.48 - - - - - - - - - - - - - 1 10.48 4.48 6.00 4.48
1672 ทต.สองชั้น / บุรีรัมย์ 12,297.00 12.54 1 12.54 1.50 11.04 - 1.50 - - - - - - - - - - - 11.04
1673 อบต.สูงเนิน / บุรีรัมย์ 11,018.00 10.03 - - - - - - - - - - - - - 1 10.03 1.30 8.73 1.30
1674 ทต.หนองเต็ง / บุรีรัมย์ 12,412.00 12.66 - - - - - - - - - - - - - 1 12.66 10.66 2.00 10.66
1675 อบต.เมืองไผ่ / บุรีรัมย์ 7,205.00 6.56 - - - - - - - - - - - - - 1 6.56 0.05 6.51 0.05
1675 อบต.เมืองไผ่ / บุรีรัมย์ 9,723.00 8.85 - - - - - - - - - - - - - 1 8.85 0.34 8.51 0.34
1676 อบต.ชุมแสง / บุรีรัมย์ 6,771.00 6.16 - - - - - - - - - - - - - 1 6.16 2.50 3.66 2.50
1676 อบต.ชุมแสง / บุรีรัมย์ 5,614.00 5.11 - - - - - - - - - - - - - 1 5.11 3.61 1.50 3.61
1676 อบต.ชุมแสง / บุรีรัมย์ 10,399.00 9.46 1 9.46 1.32 8.14 - - 1.32 - 1.32 0.79 0.53 - - - - - - 8.14
1677 อบต.บ้านปรือ / บุรีรัมย์ 9,003.00 8.19 - - - - - - - - - - - - - 1 8.19 - 8.19 -
1678 อบต.ห้วยสำราญ / บุรีรัมย์ 7,201.00 6.55 - - - - - - - - - - - - - 1 6.55 1.97 4.59 1.97
1679 อบต.กันทรารมณ์ / บุรีรัมย์ 8,734.00 7.95 - - - - - - - - - - - - - 1 7.95 7.39 0.56 7.39
1680 อบต.ศรีภูมิ / บุรีรัมย์ 4,497.00 4.09 - - - - - - - - - - - - - 1 4.09 0.35 3.74 0.35
1681 ทม.นางรอง / บุรีรัมย์ 21,336.00 24.54 1 24.54 17.05 7.49 - - 17.05 0.51 16.54 9.92 6.62 - - - - - - 8.00
1682 อบต.นางรอง / บุรีรัมย์ 7,771.00 7.07 - - - - - - - - - - - - - 1 7.07 4.94 2.14 4.94
1683 อบต.สะเดา / บุรีรัมย์ 10,096.00 9.19 - - - - - - - - - - - - - 1 9.19 - 9.19 -
1683 อบต.สะเดา / บุรีรัมย์ 3,383.00 3.08 1 3.08 0.21 0.30 2.57 - 0.21 - 0.21 0.21 - - - - - - - 0.30
1685 อบต.หนองโบสถ์ / บุรีรัมย์ 7,734.00 7.04 - - - - - - - - - - - - - 1 7.04 - 7.04 -
1686 อบต.หนองกง / บุรีรัมย์ 6,255.00 5.69 - - - - - - - - - - - - - 1 5.69 3.06 2.63 3.06
1687 อบต.ถนนหัก / บุรีรัมย์ 5,353.00 4.87 - - - - - - - - - - - - - 1 4.87 1.18 3.69 1.18
1688 อบต.หนองไทร / บุรีรัมย์ 6,787.00 6.18 - - - - - - - - - - - - - 1 6.18 - 6.18 -
1689 อบต.ก้านเหลือง / บุรีรัมย์ 4,886.00 4.45 - - - - - - - - - - - - - 1 4.45 1.33 3.11 1.33
1690 อบต.บ้านสิงห์ / บุรีรัมย์ 5,904.00 5.37 - - - - - - - - - - - - - 1 5.37 - 5.37 -
1691 อบต.ลำไทรโยง / บุรีรัมย์ 5,880.00 5.35 - - - - - - - - - - - - - 1 5.35 - 5.35 -
1692 อบต.ทรัพย์พระยา / บุรีรัมย์ 7,164.00 6.52 - - - - - - - - - - - - - 1 6.52 3.26 3.26 3.26
1693 อบต.หนองยายพิมพ์ / บุรีรัมย์ 4,841.00 4.41 - - - - - - - - - - - - - 1 4.41 2.50 1.91 2.50
1694 อบต.หัวถนน / บุรีรัมย์ 5,064.00 4.61 - - - - - - - - - - - - - 1 4.61 1.38 3.23 1.38
1695 ทต.ทุ่งแสงทอง / บุรีรัมย์ 3,395.00 3.46 - - - - - - - - - - - - - 1 3.46 - 3.46 -
1696 อบต.หนองโสน / บุรีรัมย์ 5,617.00 5.11 - - - - - - - - - - - - - 1 5.11 4.36 0.75 4.36
1697 ทต.หนองกี่ / บุรีรัมย์ 10,304.00 10.51 1 10.51 8.00 2.51 - 8.00 - - - - - - - - - - - 2.51
1698 ทต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี / บุรีรัมย์ 3,375.00 3.44 1 3.44 2.73 0.71 - 2.73 - - - - - - - - - - - 0.71
1699 อบต.เย้ยปราสาท / บุรีรัมย์ 6,212.00 5.65 - - - - - - - - - - - - - 1 5.65 1.70 3.96 1.70
1701 ทต.ดอนอะราง / บุรีรัมย์ 10,653.00 10.87 1 10.87 0.98 9.89 - 0.98 - - - - - - - - - - - 9.89
1702 อบต.โคกสว่าง / บุรีรัมย์ 5,716.00 5.20 - - - - - - - - - - - - - 1 5.20 0.02 5.18 0.02
1703 อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา / บุรีรัมย์ 2,802.00 2.55 1 2.55 1.00 1.55 - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.55
1704 อบต.ทุ่งกระเต็น / บุรีรัมย์ 4,261.00 3.88 - - - - - - - - - - - - - 1 3.88 0.10 3.78 0.10
1705 อบต.ท่าโพธิ์ชัย / บุรีรัมย์ 4,579.00 4.17 - - - - - - - - - - - - - 1 4.17 - 4.17 -
1706 อบต.โคกสูง / บุรีรัมย์ 6,648.00 6.05 - - - - - - - - - - - - - 1 6.05 0.91 5.14 0.91
1707 อบต.บุกระสัง / บุรีรัมย์ 6,405.00 5.83 - - - - - - - - - - - - - 1 5.83 1.75 4.08 1.75
1708 ทต.ละหานทราย / บุรีรัมย์ 8,545.00 8.72 1 8.72 5.00 3.72 - 5.00 - - - - - - - - - - - 3.72
1709 อบต.ละหานทราย / บุรีรัมย์ 4,188.00 3.81 1 3.81 1.50 2.31 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.31
1710 ทต.ตาจง / บุรีรัมย์ 16,476.00 16.81 1 16.81 6.19 5.04 5.57 6.19 - - - - - - - - - - - 5.04
1711 ทต.สำโรงใหม่ / บุรีรัมย์ 12,578.00 12.83 1 12.83 3.00 9.83 - 3.00 - - - - - - - - - - - 9.83
1712 ทต.หนองแวง / บุรีรัมย์ 16,582.00 16.91 1 16.91 6.30 10.61 - 6.30 - - - - - - - - - - - 10.61
1713 ทต.หนองตะครอง / บุรีรัมย์ 8,268.00 8.43 - - - - - - - - - - - - - 1 8.43 4.20 4.23 4.20
1714 อบต.โคกว่าน / บุรีรัมย์ 7,256.00 6.60 - - - - - - - - - - - - - 1 6.60 4.62 1.98 4.62
1715 ทต.ประโคนชัย / บุรีรัมย์ 10,155.00 15.00 1 15.00 13.00 2.00 - - 13.00 - 13.00 13.00 - - - - - - - 2.00
1716 อบต.ประโคนชัย / บุรีรัมย์ 10,376.00 9.44 1 9.44 5.00 4.44 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 4.44
1717 ทต.แสลงโทน / บุรีรัมย์ 6,151.00 5.40 1 5.40 4.50 0.90 - 4.50 - - - - - - - - - - - 0.90
1718 อบต.บ้านไทร / บุรีรัมย์ 9,548.00 8.69 - - - - - - - - - - - - - 1 8.69 6.74 1.95 6.74
1719 อบต.ละเวี้ย / บุรีรัมย์ 9,937.00 9.04 - - - - - - - - - - - - - 1 9.04 6.04 3.00 6.04
1720 อบต.จรเข้มาก / บุรีรัมย์ 11,079.00 10.08 - - - - - - - - - - - - - 1 10.08 - 10.08 -
1721 อบต.ปังกู / บุรีรัมย์ 10,144.00 9.23 - - - - - - - - - - - - - 1 9.23 0.20 9.03 0.20
1722 อบต.โคกย่าง / บุรีรัมย์ 4,310.00 3.92 - - - - - - - - - - - - - 1 3.92 1.00 2.92 1.00
1723 ทต.โคกม้า / บุรีรัมย์ 7,546.00 7.69 1 7.69 3.00 4.69 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 4.69
1724 อบต.ไพศาล / บุรีรัมย์ 11,872.00 10.80 - - - - - - - - - - - - - 1 10.80 - 10.80 -
1725 อบต.ตะโกตาพิ / บุรีรัมย์ 7,651.00 6.96 1 6.96 2.00 4.96 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 4.96
1726 ทต.เขาคอก / บุรีรัมย์ 10,275.00 10.48 1 10.48 1.20 9.28 - - 1.20 - 1.20 1.20 - - - - - - - 9.28
1727 อบต.หนองบอน / บุรีรัมย์ 8,005.00 7.28 1 7.28 3.00 4.28 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 4.28
1728 อบต.โคกมะขาม / บุรีรัมย์ 4,421.00 4.02 - - - - - - - - - - - - - 1 4.02 0.50 3.52 0.50
1729 อบต.โคกตูม / บุรีรัมย์ 5,826.00 5.30 - - - - - - - - - - - - - 1 5.30 0.22 5.08 0.22
1730 อบต.ประทัดบุ / บุรีรัมย์ 4,043.00 3.68 - - - - - - - - - - - - - 1 3.68 2.68 1.00 2.68
1731 อบต.สี่เหลี่ยม / บุรีรัมย์ 5,703.00 5.19 - - - - - - - - - - - - - 1 5.19 - 5.19 -
1732 ทต.บ้านกรวด / บุรีรัมย์ 4,320.00 5.00 1 5.00 4.50 0.50 - 4.50 - - - - - - - - - - - 0.50
1733 ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์ / บุรีรัมย์ 9,155.00 9.34 1 9.34 1.31 8.03 - 1.31 - - - - - - - - - - - 8.03
1734 ทต.โนนเจริญ / บุรีรัมย์ 8,507.00 8.68 1 8.68 8.65 0.03 - 8.65 - - - - - - - - - - - 0.03
1735 ทต.หนองไม้งาม / บุรีรัมย์ 10,100.00 10.30 1 10.30 1.20 9.10 - 1.20 - - - - - - - - - - - 9.10
1736 ทต.ตลาดนิคมปราสาท / บุรีรัมย์ 4,870.00 4.97 1 4.97 2.30 2.67 - 2.30 - - - - - - - - - - - 2.67
1737 ทต.ปราสาท / บุรีรัมย์ 3,876.00 3.95 1 3.95 3.95 - - 3.95 - - - - - - - - - - - -
1738 อบต.สายตะกู / บุรีรัมย์ 8,803.00 8.01 - - - - - - - - - - - - - 1 8.01 - 8.01 -
1739 อบต.หินลาด / บุรีรัมย์ 6,270.00 5.71 1 5.71 1.00 4.71 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.71
1740 ทต.บึงเจริญ / บุรีรัมย์ 7,013.00 7.15 - - - - - - - - - - - - - 1 7.15 0.72 6.44 0.72
1741 ทต.จันทบเพชร / บุรีรัมย์ 7,817.00 7.97 - - - - - - - - - - - - - 1 7.97 - 7.97 -
1742 อบต.เขาดินเหนือ / บุรีรัมย์ 6,314.00 5.75 - - - - - - - - - - - - - 1 5.75 0.50 5.25 0.50
1743 ทต.พุทไธสง / บุรีรัมย์ 4,399.00 6.00 1 6.00 5.00 1.00 - 5.00 - - - - - - - - - - - 1.00
1744 อบต.พุทธไธสง / บุรีรัมย์ 5,797.00 5.28 1 5.28 2.00 3.28 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.28
1745 อบต.มะเฟือง / บุรีรัมย์ 4,659.00 4.24 1 4.24 2.00 2.24 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.24
1746 อบต.บ้านจาน / บุรีรัมย์ 7,312.00 6.65 1 6.65 3.50 3.15 - 3.50 - - - - - - - - - - - 3.15
1747 อบต.บ้านเป้า / บุรีรัมย์ 5,550.00 5.05 - - - - - - - - - - - - - 1 5.05 3.63 1.42 3.63
1748 อบต.บ้านแวง / บุรีรัมย์ 5,212.00 4.74 1 4.74 1.50 3.24 - 1.50 - - - - - - - - - - - 3.24
1750 อบต.หายโศก / บุรีรัมย์ 5,311.00 4.83 1 4.83 3.00 1.83 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.83
1751 ทต.ลำปลายมาศ / บุรีรัมย์ 14,995.00 15.29 1 15.29 8.70 6.59 - - 8.70 - 8.70 8.70 - - - - - - - 6.59
1752 อบต.หนองคู / บุรีรัมย์ 5,202.00 4.73 - - - - - - - - - - - - - 1 4.73 - 4.73 -
1753 อบต.แสลงพัน / บุรีรัมย์ 9,369.00 8.53 - - - - - - - - - - - - - 1 8.53 -1.50 10.03 -1.50
1754 ทต.ทะเมนชัย / บุรีรัมย์ 4,446.00 3.87 1 3.87 1.50 2.37 - 1.00 - 0.50 - - - - - - - - - 2.87
1755 อบต.ทะเมนชัย / บุรีรัมย์ 5,401.00 4.91 - - - - - - - - - - - - - 1 4.91 0.01 4.90 0.01
1756 อบต.ตลาดโพธิ์ / บุรีรัมย์ 5,537.00 5.04 - - - - - - - - - - - - - 1 5.04 0.35 4.69 0.35
1757 อบต.หนองกระทิง / บุรีรัมย์ 7,227.00 6.58 - - - - - - - - - - - - - 1 6.58 3.15 3.43 3.15
1758 อบต.โคกกลาง / บุรีรัมย์ 9,253.00 8.42 - - - - - - - - - - - - - 1 8.42 2.53 5.89 2.53
1759 อบต.โคกสะอาด / บุรีรัมย์ 10,021.00 9.12 - - - - - - - - - - - - - 1 9.12 0.60 8.52 0.60
1760 อบต.เมืองแฝก / บุรีรัมย์ 10,553.00 9.60 - - - - - - - - - - - - - 1 9.60 2.88 6.72 2.88
1762 อบต.ผไทรินทร์ / บุรีรัมย์ 10,411.00 9.47 - - - - - - - - - - - - - 1 9.47 - 9.47 -
1763 อบต.โคกล่าม / บุรีรัมย์ 7,774.00 7.07 - - - - - - - - - - - - - 1 7.07 - 7.07 -
1764 อบต.หินโคน / บุรีรัมย์ 9,058.00 8.24 - - - - - - - - - - - - - 1 8.24 0.22 8.02 0.22
1765 อบต.หนองบัวโคก / บุรีรัมย์ 7,381.00 6.72 - - - - - - - - - - - - - 1 6.72 - 6.72 -
1766 อบต.บุโพธิ์ / บุรีรัมย์ 4,453.00 4.05 - - - - - - - - - - - - - 1 4.05 1.50 2.55 1.50
1767 อบต.หนองโดน / บุรีรัมย์ 4,879.00 4.44 1 4.44 0.80 3.64 - 0.80 - - - - - - - - - - - 3.64
1768 ทต.สตึก / บุรีรัมย์ 21,520.00 21.95 1 21.95 11.72 10.23 - - 11.72 - 11.72 7.03 4.69 - - - - - - 10.23
1769 ทต.ศรีสตึก / บุรีรัมย์ 7,693.00 7.85 1 7.85 1.86 5.99 - - 1.86 - 1.86 1.12 0.74 - - - - - - 5.99
1770 อบต.นิคม / บุรีรัมย์ 9,538.00 8.68 1 8.68 1.14 7.54 - - 1.14 - 1.14 0.68 0.46 - - - - - - 7.54
1771 อบต.ทุ่งวัง / บุรีรัมย์ 8,292.00 7.55 - - - - - - - - - - - - - 1 7.55 - 7.55 -
1772 อบต.เมืองแก / บุรีรัมย์ 11,151.00 10.15 1 10.15 1.90 8.25 - - 1.90 - 1.90 1.14 0.76 - - - - - - 8.25
1773 อบต.หนองใหญ่ / บุรีรัมย์ 9,469.00 8.62 - - - - - - - - - - - - - 1 8.62 - 8.62 -
1774 อบต.ร่อนทอง / บุรีรัมย์ 11,887.00 10.82 - - - - - - - - - - - - - 1 10.82 7.57 3.25 7.57
1775 ทต.ดอนมนต์ / บุรีรัมย์ 5,627.00 5.74 - - - - - - - - - - - - - 1 5.74 - 5.74 -
1777 อบต.ท่าม่วง / บุรีรัมย์ 6,106.00 5.56 - - - - - - - - - - - - - 1 5.56 5.00 0.56 5.00
1778 ทต.สะแก / บุรีรัมย์ 7,361.00 7.51 1 7.51 1.28 6.23 - - 1.28 - 1.28 0.77 0.51 - - - - - - 6.23
1779 อบต.สนามชัย / บุรีรัมย์ 6,413.00 5.84 - - - - - - - - - - - - - 1 5.84 2.92 2.92 2.92
1781 ทต.ปะคำ / บุรีรัมย์ 7,212.00 7.36 1 7.36 3.00 4.36 - 3.00 - - - - - - - - - - - 4.36
1782 อบต.ไทยเจริญ / บุรีรัมย์ 7,125.00 6.48 - - - - - - - - - - - - - 1 6.48 1.20 5.28 1.20
1783 อบต.หนองบัว / บุรีรัมย์ 6,350.00 5.78 - - - - - - - - - - - - - 1 5.78 1.29 4.49 1.29
1784 อบต.โคกมะม่วง / บุรีรัมย์ 13,928.00 12.67 1 12.67 3.00 9.67 - 3.00 - - - - - - - - - - - 9.67
1785 อบต.หูทำนบ / บุรีรัมย์ 11,126.00 10.12 1 10.12 2.00 8.12 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 8.12
1786 ทต.นาโพธิ์ / บุรีรัมย์ 3,800.00 8.00 1 8.00 6.00 2.00 - 6.00 - - - - - - - - - - - 2.00
1787 อบต.นาโพธิ์ / บุรีรัมย์ 3,844.00 3.50 - - - - - - - - - - - - - 1 3.50 2.00 1.50 2.00
1788 อบต.บ้านคู / บุรีรัมย์ 6,757.00 6.15 - - - - - - - - - - - - - 1 6.15 0.61 5.53 0.61
1789 อบต.บ้านดู่ / บุรีรัมย์ 5,402.00 4.92 - - - - - - - - - - - - - 1 4.92 0.10 4.82 0.10
1790 อบต.ดอนกอก / บุรีรัมย์ 8,046.00 7.32 - - - - - - - - - - - - - 1 7.32 2.93 4.39 2.93
1791 อบต.ศรีสว่าง / บุรีรัมย์ 5,120.00 4.66 - - - - - - - - - - - - - 1 4.66 1.66 3.00 1.66
1792 ทต.หนองหงส์ / บุรีรัมย์ 4,735.00 4.83 1 4.83 2.00 2.83 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.83
1793 อบต.สระแก้ว / บุรีรัมย์ 2,337.00 2.13 - - - - - - - - - - - - - 1 2.13 1.63 0.50 1.63
1794 ทต.ห้วยหิน / บุรีรัมย์ 9,794.00 9.99 1 9.99 4.00 5.99 - 4.00 - - - - - - - - - - - 5.99
1795 อบต.ไทยสามัคคี / บุรีรัมย์ 9,166.00 8.34 - - - - - - - - - - - - - 1 8.34 - 8.34 -
1796 อบต.หนองชัยศรี / บุรีรัมย์ 6,344.00 5.77 - - - - - - - - - - - - - 1 5.77 0.01 5.77 0.01
1797 อบต.เสาเดียว / บุรีรัมย์ 6,729.00 6.12 - - - - - - - - - - - - - 1 6.12 5.12 1.00 5.12
1798 อบต.เมืองฝ้าย / บุรีรัมย์ 7,427.00 6.76 - - - - - - - - - - - - - 1 6.76 - 6.76 -
1799 อบต.สระทอง / บุรีรัมย์ 3,741.00 3.40 - - - - - - - - - - - - - 1 3.40 - 3.40 -
1800 ทต.จันดุม / บุรีรัมย์ 10,531.00 10.74 - - - - - - - - - - - - - 1 10.74 1.07 9.67 1.07
1801 อบต.โคกขมิ้น / บุรีรัมย์ 9,725.00 8.60 - - - - - - - - - - - - - 1 8.60 - 8.60 -
1802 อบต.ป่าชัน / บุรีรัมย์ 6,211.00 5.65 - - - - - - - - - - - - - 1 5.65 0.30 5.35 0.30
1803 ทต.พลับพลาชัย / บุรีรัมย์ 6,628.00 6.76 1 6.76 5.00 1.76 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 1.76
1805 อบต.สำโรง / บุรีรัมย์ 8,434.00 7.67 1 7.67 1.50 6.17 - 1.50 - - - - - - - - - - - 6.17
1806 ทต.ห้วยราช / บุรีรัมย์ 5,207.00 6.93 1 6.93 1.90 5.03 - - 1.90 - 1.90 1.90 - - - - - - - 5.03
1807 อบต.ห้วยราช / บุรีรัมย์ 3,538.00 3.22 1 3.22 2.00 1.22 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 1.22
1808 ทต.สามแวง / บุรีรัมย์ 4,377.00 4.46 - - - - - - - - - - - - - 1 4.46 3.44 1.02 3.44
1809 อบต.ตาเสา / บุรีรัมย์ 5,153.00 4.69 - - - - - - - - - - - - - 1 4.69 3.69 1.00 3.69
1810 อบต.บ้านตะโก / บุรีรัมย์ 3,380.00 3.08 - - - - - - - - - - - - - 1 3.08 0.92 2.15 0.92
1811 อบต.สนวน / บุรีรัมย์ 5,582.00 5.08 - - - - - - - - - - - - - 1 5.08 0.20 4.88 0.20
1812 ทต.โคกเหล็ก / บุรีรัมย์ 6,473.00 6.60 1 6.60 1.21 5.39 - - 1.21 - 1.21 1.21 - - - - - - - 5.39
1813 อบต.เมืองโพธิ์ / บุรีรัมย์ 3,884.00 3.53 - - - - - - - - - - - - - 1 3.53 - 3.53 -
1814 ทต.โนนสุวรรณ / บุรีรัมย์ 3,348.00 3.41 1 3.41 1.95 1.46 - - 1.95 - 1.95 1.95 - - - - - - - 1.46
1815 อบต.โนนสุวรรณ / บุรีรัมย์ 5,661.00 5.15 - - - - - - - - - - - - - 1 5.15 - 5.15 -
1816 อบต.ทุ่งจังหัน / บุรีรัมย์ 5,908.00 5.38 - - - - - - - - - - - - - 1 5.38 0.30 5.08 0.30
1817 ทต.โกรกแก้ว / บุรีรัมย์ 4,212.00 4.30 - - - - - - - - - - - - - 1 4.30 - 4.30 -
1818 อบต.ดงอีจาน / บุรีรัมย์ 6,074.00 5.53 - - - - - - - - - - - - - 1 5.53 0.30 5.23 0.30
1819 ทต.ชำนิ / บุรีรัมย์ 4,832.00 4.93 1 4.93 1.60 3.33 - 1.60 - - - - - - - - - - - 3.33
1820 ทต.หนองปล่อง / บุรีรัมย์ 5,712.00 5.83 - - - - - - - - - - - - - 1 5.83 5.24 0.59 5.24
1821 อบต.เมืองยาง / บุรีรัมย์ 7,581.00 6.90 - - - - - - - - - - - - - 1 6.90 1.50 5.40 1.50
1822 อบต.ช่อผกา / บุรีรัมย์ 7,313.00 6.51 - - - - - - - - - - - - - 1 6.51 2.70 3.81 2.70
1823 อบต.ละลวด / บุรีรัมย์ 6,190.00 5.63 - - - - - - - - - - - - - 1 5.63 1.69 3.94 1.69
1824 อบต.โคกสนวน / บุรีรัมย์ 3,764.00 3.43 - - - - - - - - - - - - - 1 3.43 - 3.43 -
1825 ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์ / บุรีรัมย์ 4,401.00 4.49 1 4.49 2.50 1.99 - 2.50 - - - - - - - - - - - 1.99
1826 อบต.หนองแวง / บุรีรัมย์ 4,100.00 3.73 - - - - - - - - - - - - - 1 3.73 - 3.73 -
1827 อบต.ทองหลาง / บุรีรัมย์ 5,147.00 4.68 1 4.68 3.10 1.58 - 3.10 - - - - - - - - - - - 1.58
1828 อบต.แดงใหญ่ / บุรีรัมย์ 4,661.00 4.24 - - - - - - - - - - - - - 1 4.24 0.50 3.74 0.50
1829 อบต.กู่สวนแตง / บุรีรัมย์ 3,995.00 3.64 1 3.64 2.00 1.64 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.64
1830 อบต.หนองเยือง / บุรีรัมย์ 4,724.00 4.30 1 4.30 1.50 2.80 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.80
1831 ทต.โนนดินแดง / บุรีรัมย์ 9,688.00 9.88 1 9.88 7.00 2.88 - 7.00 - - - - - - - - - - - 2.88
1832 อบต.โนนดินแดง / บุรีรัมย์ 4,410.00 4.01 - - - - - - - - - - - - - 1 4.01 - 4.01 -
1833 อบต.ส้มป่อย / บุรีรัมย์ 3,124.00 2.84 - - - - - - - - - - - - - 1 2.84 0.20 2.64 0.20
1834 อบต.ลำนางรอง / บุรีรัมย์ 11,024.00 10.03 - - - - - - - - - - - - - 1 10.03 6.40 3.63 6.40
1835 ทต.บ้านด่าน / บุรีรัมย์ 12,549.00 12.80 1 12.80 2.80 6.16 3.84 - 2.80 - 2.80 2.80 - - - - - - - 6.16
1836 ทต.ปราสาท / บุรีรัมย์ 8,889.00 9.07 - - - - - - - - - - - - - 1 9.07 - 9.07 -
1837 อบต.วังเหนือ / บุรีรัมย์ 4,266.00 3.88 1 3.88 0.10 0.05 3.73 0.10 - - - - - - - - - - - 0.05
1838 อบต.โนนขวาง / บุรีรัมย์ 5,582.00 5.08 - - - - - - - - - - - - - 1 5.08 - 5.08 -
1839 ทต.แคนดง / บุรีรัมย์ 5,693.00 5.81 1 5.81 3.00 2.81 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.81
1840 อบต.แคนดง / บุรีรัมย์ 7,036.00 6.40 1 6.40 1.00 5.40 - 1.00 - - - - - - - - - - - 5.40
1841 อบต.ดงพลอง / บุรีรัมย์ 6,758.00 6.15 1 6.15 0.62 5.53 - - 0.62 - 0.62 0.37 0.25 - - - - - - 5.53
1842 อบต.สระบัว / บุรีรัมย์ 6,109.00 5.56 - - - - - - - - - - - - - 1 5.56 - 5.56 -
1843 อบต.หัวฝาย / บุรีรัมย์ 7,465.00 6.79 - - - - - - - - - - - - - 1 6.79 0.98 5.81 0.98
1844 อบต.เจริญสุข / บุรีรัมย์ 6,874.00 6.26 - - - - - - - - - - - - - 1 6.26 - 6.26 -
1845 ทต.พนมรุ้ง / บุรีรัมย์ 11,914.00 7.70 1 7.70 0.50 7.20 - - 0.50 - 0.50 0.50 - - - - - - - 7.20
1846 อบต.อิสานเขต / บุรีรัมย์ 5,467.00 4.97 1 4.97 0.38 4.59 - - 0.38 - 0.38 0.38 - - - - - - - 4.59
1847 ทต.ถาวร / บุรีรัมย์ 7,588.00 7.74 1 7.74 0.77 6.97 - 0.77 - - - - - - - - - - - 6.97
1848 ทต.ยายแย้มวัฒนา / บุรีรัมย์ 8,614.00 8.79 - - - - - - - - - - - - - 1 8.79 0.02 8.77 0.02