จังหวัด สุรินทร์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน หลักเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 44511387 โทรสาร 42611330

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

8,124.05 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 17
มี อปท. จำนวน 173

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 27 แห่ง
อบต. 144 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
1850 ทม.สุรินทร์ / สุรินทร์ 39,168.00 40.00 1 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 - 40.00 40.00 - - - - - - - 0.00
1851 อบต.ตั้งใจ / สุรินทร์ 5,546.00 5.05 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.05 3.02 2.03 3.02
1852 อบต.เพี้ยราม / สุรินทร์ 7,638.00 6.95 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.95 2.07 4.88 2.07
1853 อบต.นาดี / สุรินทร์ 13,766.00 12.53 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 12.53 7.90 4.63 7.90
1854 อบต.ท่าสว่าง / สุรินทร์ 17,351.00 15.79 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 15.79 0.00 15.79 0.00
1855 อบต.สลักได / สุรินทร์ 12,015.00 10.93 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.93 4.73 6.20 4.73
1856 อบต.ตาอ็อง / สุรินทร์ 10,701.00 9.74 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.74 6.55 3.19 6.55
1857 อบต.สำโรง / สุรินทร์ 9,531.00 8.67 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.67 4.48 4.19 4.48
1858 อบต.แกใหญ่ / สุรินทร์ 9,652.00 8.78 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.78 3.25 5.53 3.25
1859 อบต.นอกเมือง / สุรินทร์ 32,421.00 29.50 1 29.50 21.00 8.50 - - 21.00 - 21.00 21.00 - - - - - - 0.00 8.50
1860 อบต.คอโค / สุรินทร์ 10,499.00 9.55 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.55 6.55 3.00 6.55
1861 อบต.สวาย / สุรินทร์ 12,775.00 11.63 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.63 3.56 8.07 3.56
1862 อบต.เฉนียง / สุรินทร์ 12,061.00 10.98 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.98 6.51 4.47 6.51
1863 อบต.เทนมีย์ / สุรินทร์ 10,838.00 9.86 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.86 5.88 3.98 5.88
1864 อบต.นาบัว / สุรินทร์ 12,404.00 11.29 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.29 6.10 5.19 6.10
1865 ทต.เมืองที / สุรินทร์ 8,823.00 3.20 1 3.20 3.00 0.20 - 3.00 - - 0.00 - - - - - - - - 0.20
1866 อบต.เมืองที / สุรินทร์ 1,942.00 1.77 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 1.77 0.00 1.77 0.00
1867 อบต.ราม / สุรินทร์ 9,226.00 8.40 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.40 5.12 3.28 5.12
1868 อบต.บุฤาษี / สุรินทร์ 7,257.00 6.60 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.60 4.02 2.58 4.02
1869 อบต.ตระแสง / สุรินทร์ 7,416.00 6.75 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.75 0.00 6.75 0.00
1870 อบต.แสลงพันธ์ / สุรินทร์ 6,615.00 6.02 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.02 3.89 2.13 3.89
1871 อบต.กาเกาะ / สุรินทร์ 5,306.00 4.83 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.83 0.00 4.83 0.00
1872 ทต.ชุมพลบุรี / สุรินทร์ 11,126.00 7.90 1 7.90 7.90 0.00 - 7.90 - - - - - - - - - - 0.00 0.00
1873 ทต.ทุ่งศรีชุมพล / สุรินทร์ 2,420.00 8.00 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.00 0.00 8.00 0.00
1874 ทต.นาหนองไผ่ / สุรินทร์ 9,092.00 7.50 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.50 4.94 2.56 4.94
1875 อบต.ไพรขลา / สุรินทร์ 6,932.00 6.31 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.31 0.00 6.31 0.00
1876 อบต.ศรีณรงค์ / สุรินทร์ 7,705.00 7.01 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.01 4.38 2.63 4.38
1876 อบต.ศรีณรงค์ / สุรินทร์ 7,705.00 7.01 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.01 4.38 2.63 4.38
1877 ทต.ยะวึก / สุรินทร์ 7,714.00 5.00 1 5.00 3.00 2.00 - 3.00 - - 0.00 - - - - - - - 0.00 2.00
1878 อบต.เมืองบัว / สุรินทร์ 9,439.00 8.59 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.59 4.86 3.73 4.86
1879 ทต.สระขุด / สุรินทร์ 6,363.00 6.47 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.47 0.00 6.47 0.00
1880 อบต.กระเบื้อง / สุรินทร์ 6,112.00 5.56 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.56 3.05 2.51 3.05
1881 อบต.หนองเรือ / สุรินทร์ 4,884.00 4.44 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.44 0.00 4.44 0.00
1882 ทต.ท่าตูม / สุรินทร์ 15,447.00 10.51 1 10.51 6.55 3.96 - 6.55 - - - - - - - - - - 0.00 3.96
1883 อบต.ท่าตูม / สุรินทร์ 4,308.00 3.92 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.92 0.00 3.92 0.00
1884 อบต.กระโพ / สุรินทร์ 15,697.00 14.00 1 14.00 1.00 13.00 - 1.00 - - - - - - - - - - 0.00 13.00
1885 อบต.พรมเทพ / สุรินทร์ 8,151.00 7.42 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.42 4.40 3.02 4.40
1886 อบต.โพนครก / สุรินทร์ 9,265.00 8.43 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.43 0.00 8.43 0.00
1887 ทต.เมืองแก / สุรินทร์ 9,999.00 10.17 - - - - - - - - - - - - - 1 10.17 8.95 1.22 8.95
1888 อบต.บะ / สุรินทร์ 6,491.00 5.91 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.91 3.93 1.98 3.93
1889 อบต.หนองบัว / สุรินทร์ 7,244.00 6.59 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.59 3.89 2.70 3.89
1890 อบต.บัวโคก / สุรินทร์ 9,088.00 8.27 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.27 0.00 8.27 0.00
1891 อบต.หนองเมธี / สุรินทร์ 5,935.00 5.40 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.40 2.00 3.40 2.00
1892 อบต.ทุ่งกุลา / สุรินทร์ 5,275.00 4.80 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.80 0.00 4.80 0.00
1893 ทต.จอมพระ / สุรินทร์ 7,103.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00
1894 อบต.จอมพระ / สุรินทร์ 4,252.00 3.87 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.87 3.49 0.38 3.49
1895 อบต.เมืองลีง / สุรินทร์ 10,278.00 9.35 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.35 5.57 3.78 5.57
1896 ทต.กระหาด / สุรินทร์ 3,920.00 3.20 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.20 2.17 1.03 2.17
1897 ทต.บุแกรง / สุรินทร์ 7,689.00 7.86 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.86 6.92 0.94 6.92
1898 อบต.หนองสนิท / สุรินทร์ 6,941.00 6.32 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.32 4.43 1.89 4.43
1899 อบต.บ้านผือ / สุรินทร์ 5,323.00 4.84 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.84 0.00 4.84 0.00
1900 อบต.ลุ่มระวี / สุรินทร์ 4,768.00 4.34 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.34 2.71 1.63 2.71
1901 อบต.ชุมแสง / สุรินทร์ 4,870.00 4.43 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.43 0.00 4.43 0.00
1902 อบต.เป็นสุข / สุรินทร์ 5,193.00 4.73 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.73 0.00 4.73 0.00
1903 ทต.กังแอน / สุรินทร์ 6,093.00 8.40 1 8.40 8.40 0.00 - - 8.40 - 8.40 8.40 - - - - - - 0.00 0.00
1904 อบต.กังแอน / สุรินทร์ 12,665.00 11.53 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.53 0.00 11.53 0.00
1905 อบต.ทมอ / สุรินทร์ 6,642.00 6.04 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.04 3.25 2.79 3.25
1906 อบต.ไพล / สุรินทร์ 5,824.00 5.30 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.30 0.00 5.30 0.00
1907 ทต.นิคมปราสาท / สุรินทร์ 2,672.00 2.70 1 2.70 1.00 1.70 - 1.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.70
1908 อบต.ปรือ / สุรินทร์ 8,947.00 8.14 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.14 4.95 3.19 4.95
1909 อบต.ทุ่งมน / สุรินทร์ 7,200.00 6.55 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.55 0.00 6.55 0.00
1910 อบต.ตาเบา / สุรินทร์ 9,045.00 8.23 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.23 2.97 5.26 2.97
1911 อบต.หนองใหญ่ / สุรินทร์ 11,917.00 10.84 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.84 1.53 9.31 1.53
1912 อบต.โคกยาง / สุรินทร์ 14,115.00 12.84 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 12.84 5.78 7.06 5.78
1912 อบต.โคกยาง / สุรินทร์ 11,438.00 10.41 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.41 7.12 3.29 7.12
1914 อบต.บ้านไทร / สุรินทร์ 6,525.00 5.94 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.94 3.10 2.84 3.10
1915 อบต.โชคนาสาม / สุรินทร์ 11,495.00 10.46 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.46 5.69 4.77 5.69
1916 อบต.เชื้อเพลิง / สุรินทร์ 7,811.00 7.11 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.11 4.23 2.88 4.23
1917 อบต.ปราสาทหนง / สุรินทร์ 5,305.00 4.83 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.83 2.43 2.40 2.43
1918 อบต.ตานี / สุรินทร์ 7,293.00 6.64 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.64 0.00 6.64 0.00
1919 อบต.บ้านพลวง / สุรินทร์ 7,963.00 7.25 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.25 0.00 7.25 0.00
1920 ทต.กันตวจระมวล / สุรินทร์ 5,712.00 4.11 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.11 2.77 1.34 2.77
1921 อบต.สมุด / สุรินทร์ 4,120.00 3.75 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.75 2.26 1.49 2.26
1922 อบต.ประทัดบุ / สุรินทร์ 4,647.00 4.23 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.23 0.00 4.23 0.00
1923 ทต.กาบเชิง / สุรินทร์ 15,194.00 13.84 1 13.84 3.00 10.84 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 10.84
1924 อบต.คูตัน / สุรินทร์ 5,604.00 4.03 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.03 0.00 4.03 0.00
1925 อบต.ด่าน / สุรินทร์ 12,613.00 9.08 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.08 0.00 9.08 0.00
1926 อบต.แนงมุด / สุรินทร์ 11,107.00 10.11 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.11 4.53 5.58 4.53
1927 ทต.โคกตะเคียน / สุรินทร์ 11,719.00 11.95 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.95 6.92 5.03 6.92
1928 อบต.ตะเคียน / สุรินทร์ 5,107.00 4.65 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.65 2.41 2.24 2.41
1929 ทต.รัตนบุรี / สุรินทร์ 10,414.00 7.00 1 7.00 6.00 1.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - 0.00 1.00
1930 อบต.รัตนบุรี / สุรินทร์ 5,684.00 6.32 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.32 6.32 0.00 6.32
1931 อบต.ธาตุ / สุรินทร์ 7,223.00 6.57 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.57 4.00 2.57 4.00
1932 อบต.แก / สุรินทร์ 6,086.00 5.54 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.54 0.00 5.54 0.00
1933 อบต.คอนแรด / สุรินทร์ 9,880.00 8.99 1 8.99 3.00 5.99 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 5.99
1934 อบต.หนองบัวทอง / สุรินทร์ 4,586.00 4.17 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.17 2.04 2.13 2.04
1935 อบต.หนองบัวบาน / สุรินทร์ 10,928.00 9.94 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.94 0.00 9.94 0.00
1936 อบต.ไผ่ / สุรินทร์ 9,554.00 8.69 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.69 3.19 5.50 3.19
1937 อบต.เบิด / สุรินทร์ 7,507.00 6.83 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.83 0.00 6.83 0.00
1938 อบต.น้ำเขียว / สุรินทร์ 5,583.00 5.08 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.08 3.01 2.07 3.01
1939 อบต.กุดขาคีม / สุรินทร์ 5,947.00 5.41 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.41 2.90 2.51 2.90
1940 อบต.ยางสว่าง / สุรินทร์ 4,535.00 4.13 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.13 2.11 2.02 2.11
1941 อบต.ทับใหญ่ / สุรินทร์ 6,176.00 5.62 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.62 0.00 5.62 0.00
1942 ทต.สนม / สุรินทร์ 4,005.00 5.20 1 5.20 4.50 0.70 - 4.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.70
1943 อบต.สนม / สุรินทร์ 5,101.00 4.64 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.64 2.23 2.41 2.23
1944 อบต.โพนโก / สุรินทร์ 7,103.00 6.46 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.46 0.00 6.46 0.00
1945 อบต.หนองระฆัง / สุรินทร์ 4,419.00 4.02 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.02 2.23 1.79 2.23
1946 อบต.นานวน / สุรินทร์ 5,933.00 5.40 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.40 0.00 5.40 0.00
1947 ทต.แคน / สุรินทร์ 8,878.00 9.00 1 9.00 0.10 8.90 - 0.10 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 8.90
1948 อบต.หัวงัว / สุรินทร์ 4,194.00 3.82 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.82 0.00 3.82 0.00
1949 อบต.หนองอียอ / สุรินทร์ 4,808.00 4.38 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.38 0.00 4.38 0.00
1950 ทต.ศีขรภูมิ / สุรินทร์ 4,819.00 7.00 1 7.00 7.00 0.00 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - 0.00 0.00
1951 อบต.ระแงง / สุรินทร์ 6,610.00 6.02 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.02 0.00 6.02 0.00
1952 อบต.ตรึม / สุรินทร์ 10,407.00 9.47 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.47 0.00 9.47 0.00
1953 อบต.จารพัต / สุรินทร์ 10,713.00 9.75 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.75 6.14 3.61 6.14
1954 อบต.ยาง / สุรินทร์ 9,649.00 8.78 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.78 0.00 8.78 0.00
1955 อบต.แตล / สุรินทร์ 12,323.00 11.21 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.21 6.05 5.16 6.05
1956 อบต.หนองบัว / สุรินทร์ 8,092.00 7.36 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.36 3.32 4.04 3.32
1957 อบต.คาละแมะ / สุรินทร์ 6,204.00 5.65 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.65 4.01 1.64 4.01
1958 อบต.หนองเหล็ก / สุรินทร์ 12,545.00 11.42 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.42 8.29 3.13 8.29
1959 อบต.หนองขวาว / สุรินทร์ 9,145.00 8.32 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.32 3.65 4.67 3.65
1960 อบต.ช่างปี่ / สุรินทร์ 10,207.00 9.29 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.29 3.88 5.41 3.88
1961 อบต.กุดหวาย / สุรินทร์ 8,111.00 7.38 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.38 4.40 2.98 4.40
1962 อบต.ขวาวใหญ่ / สุรินทร์ 5,279.00 4.80 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.80 0.00 4.80 0.00
1963 อบต.นารุ่ง / สุรินทร์ 5,773.00 5.25 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.25 3.13 2.12 3.13
1964 อบต.ตรมไพร / สุรินทร์ 8,108.00 7.38 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.38 2.73 4.65 2.73
1965 ทต.ผักไหม / สุรินทร์ 7,924.00 5.71 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.71 4.23 1.48 4.23
1966 ทต.สังขะ / สุรินทร์ 11,331.00 6.45 1 6.45 4.50 1.95 - 4.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 1.95
1967 อบต.สังขะ / สุรินทร์ 3,937.00 3.58 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.58 0.00 3.58 0.00
1968 อบต.ขอนแตก / สุรินทร์ 10,064.00 9.16 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.16 0.00 9.16 0.00
1969 อบต.คม / สุรินทร์ 8,155.00 7.42 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.42 5.22 2.20 5.22
1970 อบต.พระแก้ว / สุรินทร์ 13,027.00 11.85 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.85 6.14 5.71 6.14
1971 อบต.บ้านจารย์ / สุรินทร์ 8,187.00 7.45 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.45 4.98 2.47 4.98
1972 อบต.กระเทียม / สุรินทร์ 13,236.00 12.04 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 12.04 0.00 12.04 0.00
1973 อบต.สะกาด / สุรินทร์ 9,856.00 8.97 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.97 5.56 3.41 5.56
1974 อบต.ตาตุม / สุรินทร์ 14,318.00 13.03 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 13.03 5.84 7.19 5.84
1975 อบต.ทับทัน / สุรินทร์ 11,833.00 10.77 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.77 5.75 5.02 5.75
1976 อบต.ตาคง / สุรินทร์ 8,956.00 8.15 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.15 5.65 2.50 5.65
1977 อบต.บ้านชบ / สุรินทร์ 9,060.00 8.24 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.24 0.00 8.24 0.00
1978 อบต.เทพรักษา / สุรินทร์ 9,163.00 8.34 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.34 0.00 8.34 0.00
1979 ทต.ลำดวนสุรพินท์ / สุรินทร์ 4,441.00 3.50 1 3.50 3.50 0.00 - 3.50 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 0.00
1980 อบต.ลำดวน / สุรินทร์ 3,725.00 3.39 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.39 1.90 1.49 1.90
1981 อบต.โชกเหนือ / สุรินทร์ 4,860.00 4.42 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.42 2.51 1.91 2.51
1982 อบต.อู่โลก / สุรินทร์ 5,691.00 5.18 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.18 2.67 2.51 2.67
1983 อบต.ตรำดม / สุรินทร์ 5,929.00 5.40 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.40 0.00 5.40 0.00
1984 อบต.ตระเปียงเตีย / สุรินทร์ 6,624.00 6.03 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.03 3.93 2.10 3.93
1985 ทต.สำโรงทาบ / สุรินทร์ 6,484.00 5.00 1 5.00 2.00 3.00 - 2.00 - - - - - - - - - - 0.00 3.00
1986 อบต.สำโรงทาบ / สุรินทร์ 2,470.00 2.25 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 2.25 0.79 1.46 0.79
1987 อบต.หนองไผ่ล้อม / สุรินทร์ 7,709.00 7.02 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.02 0.00 7.02 0.00
1988 อบต.กระออม / สุรินทร์ 4,825.00 4.39 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.39 2.45 1.94 2.45
1989 อบต.หนองฮะ / สุรินทร์ 4,803.00 4.37 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.37 2.69 1.68 2.69
1990 อบต.ศรีสุข / สุรินทร์ 4,830.00 4.40 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.40 2.20 2.20 2.20
1991 อบต.เกาะแก้ว / สุรินทร์ 5,423.00 4.93 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.93 2.12 2.81 2.12
1992 ทต.หมื่นศรี / สุรินทร์ 5,804.00 5.28 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.28 0.00 5.28 0.00
1993 อบต.เสม็จ / สุรินทร์ 3,523.00 3.21 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.21 0.00 3.21 0.00
1994 อบต.สะโน / สุรินทร์ 3,337.00 3.04 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.04 2.23 0.81 2.23
1995 อบต.ประดู่ / สุรินทร์ 3,878.00 3.53 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 3.53 2.19 1.34 2.19
1996 ทต.บัวเชด / สุรินทร์ 3,111.00 6.64 1 6.64 3.00 3.64 - 3.00 - - 0.00 0.00 - - - - - - 0.00 3.64
1997 อบต.บัวเชด / สุรินทร์ 6,535.00 5.95 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.95 1.20 4.75 1.20
1998 อบต.สะเดา / สุรินทร์ 6,158.00 5.60 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.60 0.00 5.60 0.00
1999 อบต.จรัส / สุรินทร์ 7,318.00 6.66 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.66 3.53 3.13 3.53
2000 อบต.ตาวัง / สุรินทร์ 6,171.00 5.62 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.62 0.00 5.62 0.00
2001 อบต.อาโพน / สุรินทร์ 7,098.00 6.46 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.46 2.90 3.56 2.90
2002 อบต.สำเภาลูน / สุรินทร์ 4,766.00 4.34 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.34 2.37 1.97 2.37
2003 อบต.บักได / สุรินทร์ 12,537.00 11.41 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.41 8.60 2.81 8.60
2004 อบต.โคกกลาง / สุรินทร์ 6,860.00 6.24 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.24 3.26 2.98 3.26
2005 อบต.จีกแดก / สุรินทร์ 7,905.00 7.19 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.19 0.00 7.19 0.00
2006 อบต.ตาเมียง / สุรินทร์ 10,711.00 9.75 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 9.75 6.92 2.83 6.92
2007 อบต.ณรงค์ / สุรินทร์ 9,813.00 8.93 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.93 4.60 4.33 4.60
2008 อบต.แจนแวน / สุรินทร์ 8,947.00 8.14 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.14 0.00 8.14 0.00
2009 อบต.ตรวจ / สุรินทร์ 12,731.00 11.59 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 11.59 6.87 4.72 6.87
2010 อบต.หนองแวง / สุรินทร์ 5,936.00 5.40 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.40 0.00 5.40 0.00
2011 อบต.ศรีสุข / สุรินทร์ 9,464.00 8.61 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 8.61 5.08 3.53 5.08
2012 ทต.เขวาสินรินทร์ / สุรินทร์ 10,418.00 10.63 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 10.63 6.98 3.65 6.98
2013 อบต.บึง / สุรินทร์ 4,557.00 4.15 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 4.15 2.91 1.24 2.91
2014 อบต.ตากูก / สุรินทร์ 7,064.00 6.43 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.43 0.00 6.43 0.00
2015 อบต.ปราสาททอง / สุรินทร์ 6,626.00 6.03 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 6.03 0.00 6.03 0.00
2016 อบต.บ้านแร่ / สุรินทร์ 6,355.00 5.78 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.78 4.02 1.76 4.02
2018 อบต.คำผง / สุรินทร์ 6,175.00 5.62 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.62 0.00 5.62 0.00
2019 อบต.โนน / สุรินทร์ 5,982.00 5.44 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.44 0.00 5.44 0.00
2020 อบต.ระเวียง / สุรินทร์ 8,768.00 7.98 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.98 0.00 7.98 0.00
2021 อบต.หนองเทพ / สุรินทร์ 8,704.00 7.92 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 7.92 4.86 3.06 4.86
2021 อบต.หนองเทพ / สุรินทร์ 5,790.00 5.27 - - - - - - - - 0.00 - - - - 1 5.27 2.34 2.93 2.34