จังหวัด สุรินทร์

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน หลักเมือง ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 44511387 โทรสาร 42611330

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

8,124.05 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 17
มี อปท. จำนวน 173

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 27 แห่ง
อบต. 144 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

3 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

15 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 19 แห่ง กำจัดถูกต้อง 3 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 15 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 1 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.ศีขรภูมิ บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) หมู่ 1 บ้านปราสาท ถนน บ้านปราสาท - นารุ่งต. ในเมือง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 46-3-38 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.00
2 ทต.ศีขรภูมิ บ่อขยะทต.ศีขรภูมิ (ระแงง*) หมู่ 1 บ้านปราสาท ซอย บ้านปราสาท-นารุ่งต. ในเมือง อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 46-3-38 ระบบหมักทำปุ๋ย ถูกต้อง 3.00
3 ทต.จอมพระ บ่อขยะทต.จอมพระ หมู่ 4 ที่สาธารณะประโยชน์ ต.จอมพระ ถนน เทศบาล 15ต. ในเมือง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.80
4 ทม.สุรินทร์ ทม.เมืองสุรินทร์ ต.คอโค ถนน สุรินทร์-ช่องจอม ต. ในเมือง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 33 สถานีขนถ่าย สถานีขนถ่าย 40.00
5 ทต.ลำดวนสุรพินท์ บ่อขยะทต.ลำดวนสุรพินท์ หมู่ 3 ที่ดินกรรมสิทธิ์ ต.ลำดวนต. ในเมือง อ. ลำดวน จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 23 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
6 ทต.บัวเชด บ่อขยะทต.บัวเชด หมู่ 1 บ้านบัวเชดต. ในเมือง อ. บัวเชด จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.81
7 ทต.ยะวึก บ่อขยะทต.ยะวึก หมู่ 3 บ้านยางม่วง ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ 0 - สุรินทร์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.85
8 ทต.สังขะ บ่อขยะทต.สังขะ หมู่ 7 บ้านจาน ถนน สังขะ - สุรินทร์ อ. สังขะ จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 109 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.50
9 ทต.ท่าตูม บ่อขยะทต.ท่าตูม ที่สาธารณะประโยชน์ พท.อบต.ท่าตูม หลัง รพ.ท่าตูม ต.ท่าตูม อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 100 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.50
10 อบต.ไพรขลา บ่อขยะอบต.ไพรขลา หมู่ 4 บ้านไพรขลา อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
11 อบจ.สุรินทร์ บ่อขยะทต.กาบเชิง หมู่ 17 39 ต.กาบเชิง ถนน สุรินทร์ - ช่องจอม อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.00
12 อบต.คอนแรด บ่อขยะอบต.คอนแรด หมู่ 9 บ้านดอนแรด อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
13 ทต.แคน บ่อขยะทต.แคน หมู่ 12 บ้านหนองเหล็ก อ. สนม จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
14 ทต.นิคมปราสาท บ่อขยะทต.นิคมปราสาท(เตาเผา) หมู่ 5 ชุมชนร่มเย็น อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 15 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
15 ทต.สนม บ่อขยะทต.สนม หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด อ. สนม จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.50
16 อบต.กระโพ บ่อขยะอบต.กระโพ หมู่ 1 บ้านกระโพ อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
17 ทต.นิคมปราสาท บ่อขยะทต.นิคมปราสาท(เตาเผา) หมู่ 5 ชุมชนร่มเย็น อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 15 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 0.60
18 ทต.เมืองที บ่อขยะทต.เมืองที หมู่ 7 บ้านโคกลำดวน อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 3 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.09
19 ทต.สำโรงทาบ บ่อขยะทต.สำโรงทาบ(เตาเผา) หมู่ 2 บ้านหนองแล้ง ถนน มิตรโพธา อ. สำโรงทาบ จ. สุรินทร์ - สุรินทร์ 4.25 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.27