จังหวัด ศรีสะเกษ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทพา ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 45611139 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

8,839.97 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 22
มี อปท. จำนวน 217

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 179 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
2023 ทม.ศรีสะเกษ / ศรีสะเกษ 14,450.00 13.15 1 13.15 3.00 10.15 - 3.00 - - - - - - - - - - - 10.15
2023 ทม.ศรีสะเกษ / ศรีสะเกษ 40,216.00 46.25 1 46.25 40.00 6.25 - - 40.00 4.00 36.00 36.00 - - - - - - - 10.25
2024 อบต.คูซอด / ศรีสะเกษ 4,880.00 4.44 - - - - - - - - - - - - - 1 4.44 1.11 3.33 1.11
2025 อบต.ซำ / ศรีสะเกษ 6,886.00 6.27 - - - - - - - - - - - - - 1 6.27 1.57 4.70 1.57
2026 อบต.จาน / ศรีสะเกษ 6,927.00 6.30 - - - - - - - - - - - - - 1 6.30 1.58 4.73 1.58
2027 อบต.ตะดอบ / ศรีสะเกษ 7,010.00 6.38 1 6.38 1.14 5.24 - 1.14 - 0.00 - - - - - - - - - 5.24
2028 อบต.หนองครก / ศรีสะเกษ 6,027.00 5.48 1 5.48 1.77 3.71 - - 1.77 - 1.77 1.77 - - - - - - - 3.71
2029 อบต.โพนข่า / ศรีสะเกษ 6,341.00 5.77 1 5.77 3.61 2.16 - - 3.61 - 3.61 3.61 - - - - - - - 2.16
2030 อบต.โพนค้อ / ศรีสะเกษ 2,906.00 2.64 - - - - - - - - - - - - - 1 2.64 0.66 1.98 0.66
2032 อบต.หญ้าปล้อง / ศรีสะเกษ 6,967.00 6.34 1 6.34 4.30 2.04 - - 4.30 - 4.30 4.30 - - - - - - - 2.04
2032 อบต.หญ้าปล้อง / ศรีสะเกษ 5,828.00 5.30 - - - - - - - - - - - - - 1 5.30 1.33 3.98 1.33
2034 อบต.หนองไฮ / ศรีสะเกษ 3,784.00 3.44 1 3.44 2.76 0.68 - - 2.76 - 2.76 2.76 - - - - - - - 0.68
2034 อบต.หนองไฮ / ศรีสะเกษ 4,986.00 4.54 - - - - - - - - - - - - - 1 4.54 1.13 3.40 1.13
2035 อบต.หนองแก้ว / ศรีสะเกษ 4,388.00 3.99 - - - - - - - - - - - - - 1 3.99 1.00 2.99 1.00
2036 ทต.น้ำคำ / ศรีสะเกษ 10,229.00 10.43 1 10.43 10.43 0.00 - 10.23 - 0.20 - - - - - - - - - 0.20
2038 อบต.หมากเขียบ / ศรีสะเกษ 4,849.00 4.41 1 4.41 3.57 0.84 - - 3.57 - 3.57 3.57 - - - - - - - 0.84
2039 อบต.หนองไผ่ / ศรีสะเกษ 6,024.00 5.48 1 5.48 3.50 1.98 - - 3.50 - 3.50 3.50 - - - - - - - 1.98
2040 ทต.พยุห์ / ศรีสะเกษ 4,051.00 4.13 1 4.13 3.35 0.78 - - 3.35 - 3.35 3.35 - - - - - - - 0.78
2040 ทต.พยุห์ / ศรีสะเกษ 5,425.00 4.94 1 4.94 1.00 3.94 - 0.99 - 0.01 - - - - - - - - - 3.95
2041 ทต.ยางชุมน้อย / ศรีสะเกษ 6,312.00 6.44 1 6.44 5.00 1.44 - 4.90 - 0.10 - - - - - - - - - 1.54
2042 อบต.ลิ้นฟ้า / ศรีสะเกษ 6,162.00 5.61 - - - - - - - - - - - - - 1 5.61 1.40 4.21 1.40
2043 อบต.คอนกาม / ศรีสะเกษ 5,921.00 5.39 - - - - - - - - - - - - - 1 5.39 1.35 4.04 1.35
2044 อบต.โนนคูณ / ศรีสะเกษ 6,366.00 5.79 1 5.79 3.63 2.16 - - 3.63 - 3.63 3.63 - - - - - - - 2.16
2045 อบต.กุดเมืองฮาม / ศรีสะเกษ 3,257.00 2.96 - - - - - - - - - - - - - 1 2.96 0.74 2.22 0.74
2046 อบต.บึงบอน / ศรีสะเกษ 5,508.00 5.01 - - - - - - - - - - - - - 1 5.01 1.25 3.76 1.25
2047 อบต.ยางชุมใหญ่ / ศรีสะเกษ 3,050.00 2.78 - - - - - - - - - - - - - 1 2.78 0.69 2.08 0.69
2048 ทต.กันทรารมย์ / ศรีสะเกษ 7,107.00 6.47 - - - - - - - - - - - - - 1 6.47 1.62 4.85 1.62
2049 อบต.ดูน / ศรีสะเกษ 3,391.00 3.09 - - - - - - - - - - - - - 1 3.09 0.77 2.31 0.77
2050 อบต.โนนสัง / ศรีสะเกษ 7,100.00 6.46 - - - - - - - - - - - - - 1 6.46 1.62 4.85 1.62
2051 อบต.หนองหัวช้าง / ศรีสะเกษ 7,867.00 7.16 - - - - - - - - - - - - - 1 7.16 1.79 5.37 1.79
2051 อบต.หนองหัวช้าง / ศรีสะเกษ 4,467.00 4.06 - - - - - - - - - - - - - 1 4.06 1.02 3.05 1.02
2052 อบต.ยาง / ศรีสะเกษ 7,183.00 6.54 - - - - - - - - - - - - - 1 6.54 1.63 4.90 1.63
2053 อบต.หนองแวง / ศรีสะเกษ 6,029.00 5.49 1 5.49 1.00 4.49 - 0.97 - 0.03 - - - - - - - - - 4.52
2054 อบต.หนองแก้ว / ศรีสะเกษ 6,665.00 6.07 1 6.07 4.74 1.33 - - 4.74 - 4.74 4.74 - - - - - - - 1.33
2055 อบต.ทาม / ศรีสะเกษ 7,767.00 7.07 1 7.07 2.00 5.07 - 1.99 - 0.01 - - - - - - - - - 5.08
2056 อบต.ละทาย / ศรีสะเกษ 6,201.00 5.64 - - - - - - - - - - - - - 1 5.64 1.41 4.23 1.41
2057 อบต.เมืองน้อย / ศรีสะเกษ 4,473.00 4.07 1 4.07 0.30 3.77 - 0.28 - 0.02 - - - - - - - - - 3.79
2058 อบต.อีปาด / ศรีสะเกษ 3,382.00 3.08 1 3.08 1.00 2.08 - 0.99 - 0.01 - - - - - - - - - 2.09
2059 อบต.บัวน้อย / ศรีสะเกษ 5,399.00 4.91 - - - - - - - - - - - - - 1 4.91 1.23 3.68 1.23
2060 อบต.หนองบัว / ศรีสะเกษ 3,952.00 3.60 - - - - - - - - - - - - - 1 3.60 0.90 2.70 0.90
2061 อบต.ดู่ / ศรีสะเกษ 4,795.00 4.36 1 4.36 1.00 3.36 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.36
2061 อบต.ดู่ / ศรีสะเกษ 4,052.00 3.69 1 3.69 1.00 2.69 - 1.00 - - - - - - - - - - - 2.69
2062 อบต.ผักแพว / ศรีสะเกษ 8,326.00 7.58 - - - - - - - - - - - - - 1 7.58 1.89 5.68 1.89
2064 อบต.คำเนียม / ศรีสะเกษ 5,487.00 4.99 - - - - - - - - - - - - - 1 4.99 1.25 3.74 1.25
2065 อบต.บึงมะลู / ศรีสะเกษ 14,442.00 13.14 - - - - - - - - - - - - - 1 13.14 3.29 9.86 3.29
2066 อบต.กุดเสลา / ศรีสะเกษ 9,498.00 8.64 1 8.64 0.50 8.14 - 0.50 - - - - - - - - - - - 8.14
2067 อบต.เมือง / ศรีสะเกษ 6,630.00 6.03 - - - - - - - - - - - - - 1 6.03 1.51 4.52 1.51
2068 อบต.สังเม็ก / ศรีสะเกษ 13,215.00 12.03 - - - - - - - - - - - - - 1 12.03 3.01 9.02 3.01
2069 ทม.กันทรลักษ์ / ศรีสะเกษ 19,730.00 22.69 1 22.69 12.00 10.69 - 11.90 - 0.10 - - - - - - - - - 10.79
2070 อบต.น้ำอ้อม / ศรีสะเกษ 5,847.00 5.32 - - - - - - - - - - - - - 1 5.32 1.33 3.99 1.33
2071 อบต.ละลาย / ศรีสะเกษ 7,421.00 6.75 - - - - - - - - - - - - - 1 6.75 1.69 5.06 1.69
2072 อบต.รุง / ศรีสะเกษ 7,600.00 6.92 - - - - - - - - - - - - - 1 6.92 1.73 5.19 1.73
2073 อบต.ตระกาจ / ศรีสะเกษ 7,744.00 7.05 - - - - - - - - - - - - - 1 7.05 1.76 5.29 1.76
2074 อบต.จานใหญ่ / ศรีสะเกษ 8,339.00 7.59 - - - - - - - - - - - - - 1 7.59 1.90 5.69 1.90
2074 อบต.จานใหญ่ / ศรีสะเกษ 10,007.00 9.11 - - - - - - - - - - - - - 1 9.11 2.28 6.83 2.28
2075 อบต.ภูเงิน / ศรีสะเกษ 12,066.00 10.98 - - - - - - - - - - - - - 1 10.98 2.75 8.24 2.75
2076 อบต.ชำ / ศรีสะเกษ 5,327.00 4.85 - - - - - - - - - - - - - 1 4.85 1.21 3.64 1.21
2077 อบต.กระแชง / ศรีสะเกษ 16,611.00 15.12 - - - - - - - - - - - - - 1 15.12 3.78 11.34 3.78
2078 อบต.โนนสำราญ / ศรีสะเกษ 6,401.00 5.82 - - - - - - - - - - - - - 1 5.82 1.46 4.37 1.46
2079 ทต.หนองหญ้าลาด / ศรีสะเกษ 6,905.00 7.04 - - - - - - - - - - - - - 1 7.04 1.76 5.28 1.76
2080 อบต.เสาธงชัย / ศรีสะเกษ 9,756.00 8.88 - - - - - - - - - - - - - 1 8.88 2.22 6.66 2.22
2081 อบต.ขนุน / ศรีสะเกษ 7,264.00 7.41 - - - - - - - - - - - - - 1 7.41 1.85 5.56 1.85
2081 อบต.ขนุน / ศรีสะเกษ 9,810.00 8.93 - - - - - - - - - - - - - 1 8.93 2.23 6.70 2.23
2083 อบต.เวียงเหนือ / ศรีสะเกษ 5,595.00 5.09 - - - - - - - - - - - - - 1 5.09 1.27 3.82 1.27
2084 อบต.ทุ่งใหญ่ / ศรีสะเกษ 11,634.00 10.59 - - - - - - - - - - - - - 1 10.59 2.65 7.94 2.65
2085 อบต.ภูผาหมอก / ศรีสะเกษ 4,783.00 4.35 - - - - - - - - - - - - - 1 4.35 1.09 3.26 1.09
2086 อบต.กันทรารมย์ / ศรีสะเกษ 6,484.00 6.61 1 6.61 4.22 2.39 - - 4.22 - 4.22 4.22 - - - - - - - 2.39
2087 อบต.จะกง / ศรีสะเกษ 6,307.00 5.74 - - - - - - - - - - - - - 1 5.74 1.43 4.30 1.43
2088 อบต.ใจดี / ศรีสะเกษ 6,331.00 5.76 - - - - - - - - - - - - - 1 5.76 1.44 4.32 1.44
2089 อบต.ดองกำเม็ด / ศรีสะเกษ 7,063.00 6.43 - - - - - - - - - - - - - 1 6.43 1.61 4.82 1.61
2090 อบต.โสน / ศรีสะเกษ 14,049.00 12.78 - - - - - - - - - - - - - 1 12.78 3.20 9.59 3.20
2091 อบต.ปรือใหญ่ / ศรีสะเกษ 11,628.00 10.58 - - - - - - - - - - - - - 1 10.58 2.65 7.94 2.65
2092 อบต.สะเดาใหญ่ / ศรีสะเกษ 6,869.00 6.25 - - - - - - - - - - - - - 1 6.25 1.56 4.69 1.56
2093 อบต.ตาอุด / ศรีสะเกษ 5,143.00 4.68 - - - - - - - - - - - - - 1 4.68 1.17 3.51 1.17
2094 ทต.เมืองขุขันธ์ / ศรีสะเกษ 5,037.00 5.14 1 5.14 4.00 1.14 - 3.00 - 1.00 - - - - - - - - - 2.14
2095 อบต.ห้วยเหนือ / ศรีสะเกษ 7,564.00 6.88 1 6.88 4.00 2.88 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.88
2096 อบต.ห้วยใต้ / ศรีสะเกษ 6,688.00 6.09 - - - - - - - - - - - - - 1 6.09 1.52 4.56 1.52
2097 อบต.หัวเสือ / ศรีสะเกษ 6,809.00 6.20 - - - - - - - - - - - - - 1 6.20 1.55 4.65 1.55
2098 อบต.ตะเคียน / ศรีสะเกษ 5,732.00 5.22 - - - - - - - - - - - - - 1 5.22 1.30 3.91 1.30
2099 อบต.นิคมพัฒนา / ศรีสะเกษ 4,329.00 3.94 - - - - - - - - - - - - - 1 3.94 0.98 2.95 0.98
2100 อบต.โคกเพชร / ศรีสะเกษ 5,297.00 4.82 - - - - - - - - - - - - - 1 4.82 1.21 3.62 1.21
2101 อบต.ปราสาท / ศรีสะเกษ 6,049.00 5.50 - - - - - - - - - - - - - 1 5.50 1.38 4.13 1.38
2102 อบต.สำโรงตาเจ็น / ศรีสะเกษ 6,321.00 5.75 - - - - - - - - - - - - - 1 5.75 1.44 4.31 1.44
2103 อบต.ห้วยสำราญ / ศรีสะเกษ 5,406.00 4.92 - - - - - - - - - - - - - 1 4.92 1.23 3.69 1.23
2104 อบต.กฤษณา / ศรีสะเกษ 6,094.00 5.55 - - - - - - - - - - - - - 1 5.55 1.39 4.16 1.39
2105 อบต.ลมศักดิ์ / ศรีสะเกษ 5,654.00 5.15 - - - - - - - - - - - - - 1 5.15 1.29 3.86 1.29
2106 อบต.หนองฉลอง / ศรีสะเกษ 4,165.00 3.79 - - - - - - - - - - - - - 1 3.79 0.95 2.84 0.95
2107 อบต.ศรีตระกูล / ศรีสะเกษ 3,478.00 3.16 - - - - - - - - - - - - - 1 3.16 0.79 2.37 0.79
2108 ทต.ศรีสะอาด / ศรีสะเกษ 4,160.00 4.24 - - - - - - - - - - - - - 1 4.24 1.06 3.18 1.06
2109 ทต.ไพรบึง / ศรีสะเกษ 10,853.00 11.07 1 11.07 4.00 7.07 - 3.90 - 0.10 - - - - - - - - - 7.17
2109 ทต.ไพรบึง / ศรีสะเกษ 9,674.00 8.80 - - - - - - - - - - - - - 1 8.80 2.20 6.60 2.20
2111 อบต.ดินแดง / ศรีสะเกษ 5,026.00 4.57 - - - - - - - - - - - - - 1 4.57 1.14 3.43 1.14
2112 อบต.ปราสาทเยอ / ศรีสะเกษ 4,657.00 4.24 - - - - - - - - - - - - - 1 4.24 1.06 3.18 1.06
2113 ทต.สำโรงพลัน / ศรีสะเกษ 8,099.00 8.26 1 8.26 2.00 6.26 - 1.95 - 0.05 - - - - - - - - - 6.31
2114 อบต.สุขสวัสดิ์ / ศรีสะเกษ 5,407.00 4.92 - - - - - - - - - - - - - 1 4.92 1.23 3.69 1.23
2115 อบต.โนนปูน / ศรีสะเกษ 4,260.00 3.88 - - - - - - - - - - - - - 1 3.88 0.97 2.91 0.97
2116 ทต.ปรางค์กู่ / ศรีสะเกษ 2,902.00 2.96 1 2.96 1.50 1.46 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 1.46
2117 อบต.พิมาย / ศรีสะเกษ 4,835.00 4.40 - - - - - - - - - - - - - 1 4.40 1.10 3.30 1.10
2118 อบต.กู่ / ศรีสะเกษ 12,122.00 11.03 - - - - - - - - - - - - - 1 11.03 2.76 8.27 2.76
2119 อบต.หนองเชียงทูน / ศรีสะเกษ 9,469.00 8.62 - - - - - - - - - - - - - 1 8.62 2.15 6.46 2.15
2120 อบต.ตูม / ศรีสะเกษ 9,066.00 8.25 - - - - - - - - - - - - - 1 8.25 2.06 6.19 2.06
2120 อบต.ตูม / ศรีสะเกษ 6,157.00 5.60 - - - - - - - - - - - - - 1 5.60 1.40 4.20 1.40
2121 อบต.สมอ / ศรีสะเกษ 7,449.00 6.78 - - - - - - - - - - - - - 1 6.78 1.69 5.08 1.69
2122 อบต.โพธิ์ศรี / ศรีสะเกษ 5,456.00 4.96 - - - - - - - - - - - - - 1 4.96 1.24 3.72 1.24
2123 อบต.สำโรงปราสาท / ศรีสะเกษ 6,702.00 6.10 - - - - - - - - - - - - - 1 6.10 1.52 4.57 1.52
2125 อบต.สวาย / ศรีสะเกษ 4,126.00 3.75 - - - - - - - - - - - - - 1 3.75 0.94 2.82 0.94
2126 อบต.พิมายเหนือ / ศรีสะเกษ 4,012.00 3.65 - - - - - - - - - - - - - 1 3.65 0.91 2.74 0.91
2127 ทต.สิ / ศรีสะเกษ 2,689.00 2.74 - - - - - - - - - - - - - 1 2.74 0.69 2.06 0.69
2128 อบต.บักดอง / ศรีสะเกษ 15,135.00 13.77 - - - - - - - - - - - - - 1 13.77 3.44 10.33 3.44
2129 อบต.พราน / ศรีสะเกษ 15,874.00 14.45 - - - - - - - - - - - - - 1 14.45 3.61 10.83 3.61
2130 อบต.โพธิ์วงศ์ / ศรีสะเกษ 6,237.00 5.68 - - - - - - - - - - - - - 1 5.68 1.42 4.26 1.42
2131 อบต.ไพร / ศรีสะเกษ 6,496.00 5.91 - - - - - - - - - - - - - 1 5.91 1.48 4.43 1.48
2132 ทต.กระหวัน / ศรีสะเกษ 8,770.00 8.95 - - - - - - - - - - - - - 1 8.95 2.24 6.71 2.24
2133 ทต.ขุนหาญ / ศรีสะเกษ 10,992.00 11.21 1 11.21 8.00 3.21 - - 8.00 2.00 6.00 - - 6.00 - - - - - 5.21
2134 อบต.ขุนหาญ / ศรีสะเกษ 5,919.00 5.39 - - - - - - - - - - - - - 1 5.39 1.35 4.04 1.35
2135 ทต.โนนสูง / ศรีสะเกษ 4,561.00 4.65 - - - - - - - - - - - - - 1 4.65 1.16 3.49 1.16
2136 ทต.กันทรอม / ศรีสะเกษ 8,750.00 8.93 - - - - - - - - - - - - - 1 8.93 2.23 6.69 2.23
2137 อบต.ภูฝ้าย / ศรีสะเกษ 5,340.00 4.86 - - - - - - - - - - - - - 1 4.86 1.21 3.64 1.21
2138 ทต.โพธิ์กระสังข์ / ศรีสะเกษ 9,087.00 9.27 1 9.27 0.64 8.63 - 0.60 - 0.04 - - - - - - - - - 8.67
2139 อบต.ห้วยจันทร์ / ศรีสะเกษ 5,077.00 4.62 - - - - - - - - - - - - - 1 4.62 1.16 3.47 1.16
2140 ทต.เมืองคง / ศรีสะเกษ 4,341.00 4.43 1 4.43 4.00 0.43 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.43
2141 อบต.เมืองคง / ศรีสะเกษ 3,187.00 2.90 - - - - - - - - - - - - - 1 2.90 0.73 2.18 0.73
2142 อบต.เมืองแคน / ศรีสะเกษ 6,531.00 5.94 - - - - - - - - - - - - - 1 5.94 1.49 4.46 1.49
2143 อบต.หนองแค / ศรีสะเกษ 8,349.00 7.60 - - - - - - - - - - - - - 1 7.60 1.90 5.70 1.90
2144 อบต.จิกสังข์ทอง / ศรีสะเกษ 4,010.00 3.65 - - - - - - - - - - - - - 1 3.65 0.91 2.74 0.91
2145 อบต.ด่าน / ศรีสะเกษ 5,013.00 4.56 1 4.56 1.00 3.56 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.56
2146 อบต.ดู่ / ศรีสะเกษ 7,302.00 6.64 - - - - - - - - - - - - - 1 6.64 1.66 4.98 1.66
2147 อบต.หนองอึ่ง / ศรีสะเกษ 8,355.00 7.60 1 7.60 1.00 6.60 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.60
2148 ทต.บัวหุ่ง / ศรีสะเกษ 6,800.00 6.94 1 6.94 2.00 4.94 - 1.98 - 0.02 - - - - - - - - - 4.96
2149 อบต.ไผ่ / ศรีสะเกษ 5,139.00 4.68 - - - - - - - - - - - - - 1 4.68 1.17 3.51 1.17
2150 ทต.ส้มป่อย / ศรีสะเกษ 7,003.00 7.14 - - - - - - - - - - - - - 1 7.14 1.79 5.36 1.79
2151 อบต.หนองหมี / ศรีสะเกษ 5,879.00 5.35 - - - - - - - - - - - - - 1 5.35 1.34 4.01 1.34
2152 อบต.หว้านคำ / ศรีสะเกษ 5,076.00 4.62 - - - - - - - - - - - - - 1 4.62 1.15 3.46 1.15
2153 อบต.สร้างปี่ / ศรีสะเกษ 4,778.00 4.35 - - - - - - - - - - - - - 1 4.35 1.09 3.26 1.09
2154 ทต.กำแพง / ศรีสะเกษ 3,215.00 3.28 1 3.28 2.38 0.90 - 2.33 - 0.05 - - - - - - - - - 0.95
2155 ทต.อุทุมพรพิสัย / ศรีสะเกษ 5,968.00 6.09 1 6.09 4.50 1.59 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - - 1.59
2156 อบต.อีหล่ำ / ศรีสะเกษ 4,113.00 3.74 - - - - - - - - - - - - - 1 3.74 0.94 2.81 0.94
2157 อบต.ก้านเหลือง / ศรีสะเกษ 8,913.00 8.11 - - - - - - - - - - - - - 1 8.11 2.03 6.08 2.03
2158 อบต.ทุ่งไชย / ศรีสะเกษ 4,545.00 4.14 - - - - - - - - - - - - - 1 4.14 1.03 3.10 1.03
2159 อบต.สำโรง / ศรีสะเกษ 7,687.00 7.00 1 7.00 3.58 3.42 - - 3.58 - 3.58 3.58 - - - - - - - 3.42
2160 อบต.แขม / ศรีสะเกษ 4,274.00 3.89 - - - - - - - - - - - - - 1 3.89 0.97 2.92 0.97
2162 อบต.ขะยูง / ศรีสะเกษ 5,273.00 4.80 1 4.80 3.88 0.92 - - 3.88 - 3.88 3.88 - - - - - - - 0.92
2163 อบต.ตาเกษ / ศรีสะเกษ 3,901.00 3.55 - - - - - - - - - - - - - 1 3.55 0.89 2.66 0.89
2165 อบต.รังแร้ง / ศรีสะเกษ 5,261.00 4.79 - - - - - - - - - - - - - 1 4.79 1.20 3.59 1.20
2166 ทต.แต้ / ศรีสะเกษ 2,865.00 2.92 - - - - - - - - - - - - - 1 2.92 0.73 2.19 0.73
2167 อบต.แข้ / ศรีสะเกษ 4,625.00 4.21 - - - - - - - - - - - - - 1 4.21 1.05 3.16 1.05
2168 อบต.โพธิ์ชัย / ศรีสะเกษ 4,784.00 4.35 - - - - - - - - - - - - - 1 4.35 1.09 3.27 1.09
2169 อบต.ปะอาว / ศรีสะเกษ 5,032.00 4.58 - - - - - - - - - - - - - 1 4.58 1.14 3.43 1.14
2171 ทต.สระกำแพงใหญ่ / ศรีสะเกษ 8,499.00 8.67 1 8.67 5.40 3.27 - - 5.40 - 5.40 5.40 - - - - - - - 3.27
2172 อบต.โคกหล่าม / ศรีสะเกษ 3,699.00 3.37 - - - - - - - - - - - - - 1 3.37 0.84 2.52 0.84
2173 ทต.โคกจาน / ศรีสะเกษ 5,359.00 5.47 - - - - - - - - - - - - - 1 5.47 1.37 4.10 1.37
2174 อบต.เป๊าะ / ศรีสะเกษ 4,500.00 4.10 - - - - - - - - - - - - - 1 4.10 2.02 2.08 2.02
2175 ทต.บึงบูรพ์ / ศรีสะเกษ 6,229.00 6.35 1 6.35 5.60 0.75 - 5.48 - 0.12 - - - - - - - - - 0.87
2176 ทต.ห้วยทับทัน / ศรีสะเกษ 3,220.00 3.28 - - - - - - - - - - - - - 1 3.28 2.30 0.98 2.30
2177 อบต.ห้วยทับทัน / ศรีสะเกษ 2,628.00 2.39 1 2.39 1.91 0.48 - 1.91 - - - - - - - - - - - 0.48
2178 อบต.เมืองหลวง / ศรีสะเกษ 8,634.00 7.86 - - - - - - - - - - - - - 1 7.86 2.96 4.90 2.96
2179 อบต.กล้วยกว้าง / ศรีสะเกษ 5,893.00 5.36 - - - - - - - - - - - - - 1 5.36 2.30 3.06 2.30
2180 อบต.ผักไหม / ศรีสะเกษ 6,967.00 6.34 - - - - - - - - - - - - - 1 6.34 2.58 3.76 2.58
2181 ทต.จานแสนไชย / ศรีสะเกษ 7,578.00 7.73 - - - - - - - - - - - - - 1 7.73 1.78 5.95 1.78
2182 อบต.ปราสาท / ศรีสะเกษ 7,255.00 6.60 - - - - - - - - - - - - - 1 6.60 2.65 3.95 2.65
2183 อบต.โนนค้อ / ศรีสะเกษ 8,351.00 7.60 - - - - - - - - - - - - - 1 7.60 1.90 5.70 1.90
2184 อบต.บก / ศรีสะเกษ 9,695.00 8.82 - - - - - - - - - - - - - 1 8.82 2.21 6.62 2.21
2185 อบต.โพธิ์ / ศรีสะเกษ 3,091.00 2.81 1 2.81 2.00 0.81 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 0.81
2185 อบต.โพธิ์ / ศรีสะเกษ 5,722.00 5.21 - - - - - - - - - - - - - 1 5.21 1.30 3.91 1.30
2186 อบต.หนองกุง / ศรีสะเกษ 9,959.00 9.06 - - - - - - - - - - - - - 1 9.06 2.27 6.80 2.27
2187 อบต.เหล่ากวาง / ศรีสะเกษ 5,174.00 4.71 1 4.71 1.00 3.71 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.71
2188 ทต.ศรีรัตนะ / ศรีสะเกษ 4,757.00 4.85 1 4.85 1.00 3.85 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 3.85
2189 อบต.ศรีแก้ว / ศรีสะเกษ 5,753.00 5.24 - - - - - - - - - - - - - 1 5.24 1.31 3.93 1.31
2190 อบต.พิงพวย / ศรีสะเกษ 9,033.00 8.22 - - - - - - - - - - - - - 1 8.22 2.06 6.17 2.06
2191 อบต.สระเยาว์ / ศรีสะเกษ 7,461.00 6.79 - - - - - - - - - - - - - 1 6.79 1.70 5.09 1.70
2193 อบต.เสื่องข้าว / ศรีสะเกษ 6,400.00 5.82 - - - - - - - - - - - - - 1 5.82 1.46 4.37 1.46
2194 อบต.ศรีโนนงาม / ศรีสะเกษ 4,506.00 4.10 - - - - - - - - - - - - - 1 4.10 1.03 3.08 1.03
2195 อบต.สะพุง / ศรีสะเกษ 5,699.00 5.19 - - - - - - - - - - - - - 1 5.19 1.30 3.89 1.30
2196 อบต.น้ำเกลี้ยง / ศรีสะเกษ 5,851.00 5.32 - - - - - - - - - - - - - 1 5.32 1.33 3.99 1.33
2197 อบต.ละเอาะ / ศรีสะเกษ 7,472.00 6.80 - - - - - - - - - - - - - 1 6.80 1.70 5.10 1.70
2198 อบต.ตองปิด / ศรีสะเกษ 7,164.00 6.52 - - - - - - - - - - - - - 1 6.52 1.63 4.89 1.63
2199 อบต.เขิน / ศรีสะเกษ 8,038.00 7.31 - - - - - - - - - - - - - 1 7.31 1.83 5.49 1.83
2200 อบต.รุ่งระวี / ศรีสะเกษ 7,993.00 7.27 - - - - - - - - - - - - - 1 7.27 1.82 5.46 1.82
2201 อบต.คูบ / ศรีสะเกษ 6,865.00 6.25 - - - - - - - - - - - - - 1 6.25 1.56 4.69 1.56
2202 ทต.บุสูง / ศรีสะเกษ 9,913.00 10.11 1 10.11 5.42 4.69 - - 5.42 - 5.42 5.42 - - - - - - - 4.69
2203 อบต.ธาตุ / ศรีสะเกษ 6,995.00 6.37 1 6.37 4.22 2.15 - - 4.22 - 4.22 4.22 - - - - - - - 2.15
2204 อบต.ดวนใหญ่ / ศรีสะเกษ 7,171.00 6.53 1 6.53 4.24 2.29 - - 4.24 - 4.24 4.24 - - - - - - - 2.29
2205 อบต.บ่อแก้ว / ศรีสะเกษ 5,748.00 5.23 - - - - - - - - - - - - - 1 5.23 1.31 3.92 1.31
2206 อบต.ศรีสำราญ / ศรีสะเกษ 4,341.00 3.95 - - - - - - - - - - - - - 1 3.95 0.99 2.96 0.99
2207 อบต.ทุ่งสว่าง / ศรีสะเกษ 4,628.00 4.21 - - - - - - - - - - - - - 1 4.21 1.05 3.16 1.05
2208 ทต.วังหิน / ศรีสะเกษ 4,543.00 4.63 - - - - - - - - - - - - - 1 4.63 1.16 3.48 1.16
2209 อบต.โพนยาง / ศรีสะเกษ 5,349.00 4.87 - - - - - - - - - - - - - 1 4.87 1.22 3.65 1.22
2210 อบต.โคกตาล / ศรีสะเกษ 7,507.00 6.83 - - - - - - - - - - - - - 1 6.83 1.71 5.12 1.71
2211 อบต.ห้วยตามอญ / ศรีสะเกษ 6,190.00 5.63 - - - - - - - - - - - - - 1 5.63 1.41 4.22 1.41
2212 อบต.ห้วยตึ้กชู / ศรีสะเกษ 12,269.00 11.16 1 11.16 4.00 7.16 - 3.90 - 0.10 - - - - - - - - - 7.26
2213 อบต.ละลม / ศรีสะเกษ 7,692.00 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1 7.00 1.75 5.25 1.75
2214 อบต.ตะเคียนราม / ศรีสะเกษ 6,145.00 5.59 - - - - - - - - - - - - - 1 5.59 1.40 4.19 1.40
2215 อบต.ดงรัก / ศรีสะเกษ 5,997.00 5.46 - - - - - - - - - - - - - 1 5.46 1.36 4.09 1.36
2216 อบต.ไพรพัฒนา / ศรีสะเกษ 7,006.00 6.38 - - - - - - - - - - - - - 1 6.38 1.59 4.78 1.59
2217 ทต.เมืองจันทร์ / ศรีสะเกษ 7,839.00 8.00 - - - - - - - - - - - - - 1 8.00 2.00 6.00 2.00
2218 อบต.ตาโกน / ศรีสะเกษ 6,184.00 5.63 1 5.63 0.60 5.03 - 0.60 - - - - - - - - - - - 5.03
2219 ทต.หนองใหญ่ / ศรีสะเกษ 3,996.00 4.08 1 4.08 1.00 3.08 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 3.08
2220 อบต.เสียว / ศรีสะเกษ 7,319.00 6.66 1 6.66 1.50 5.16 - 1.30 - 0.20 - - - - - - - - - 5.36
2220 อบต.เสียว / ศรีสะเกษ 4,472.00 4.07 - - - - - - - - - - - - - 1 4.07 1.02 3.05 1.02
2221 อบต.หนองหว้า / ศรีสะเกษ 7,320.00 6.66 - - - - - - - - - - - - - 1 6.66 1.67 5.00 1.67
2222 อบต.หนองงูเหลือม / ศรีสะเกษ 6,684.00 6.08 - - - - - - - - - - - - - 1 6.08 1.52 4.56 1.52
2223 อบต.หนองฮาง / ศรีสะเกษ 6,672.00 6.07 - - - - - - - - - - - - - 1 6.07 1.52 4.55 1.52
2223 อบต.หนองฮาง / ศรีสะเกษ 8,433.00 7.67 - - - - - - - - - - - - - 1 7.67 1.92 5.76 1.92
2224 อบต.ท่าคล้อ / ศรีสะเกษ 7,175.00 6.53 - - - - - - - - - - - - - 1 6.53 1.63 4.90 1.63
2226 อบต.พรหมสวัสดิ์ / ศรีสะเกษ 9,127.00 8.31 - - - - - - - - - - - - - 1 8.31 2.08 6.23 2.08
2227 อบต.ตำแย / ศรีสะเกษ 7,671.00 6.98 1 6.98 1.00 5.98 - 0.90 - 0.10 - - - - - - - - - 6.08
2228 อบต.โนนเพ็ก / ศรีสะเกษ 6,002.00 5.46 - - - - - - - - - - - - - 1 5.46 1.37 4.10 1.37
2229 อบต.หนองค้า / ศรีสะเกษ 3,820.00 3.48 - - - - - - - - - - - - - 1 3.48 0.87 2.61 0.87
2230 ทต.โดด / ศรีสะเกษ 8,137.00 8.30 1 8.30 0.50 7.80 - 0.45 - 0.05 - - - - - - - - - 7.85
2232 อบต.หนองม้า / ศรีสะเกษ 3,544.00 3.23 - - - - - - - - - - - - - 1 3.23 0.81 2.42 0.81
2233 ทต.ผือใหญ่ / ศรีสะเกษ 4,694.00 4.79 - - - - - - - - - - - - - 1 4.79 1.20 3.59 1.20
2234 อบต.อีเซ / ศรีสะเกษ 3,020.00 2.75 - - - - - - - - - - - - - 1 2.75 0.69 2.06 0.69
2235 อบต.กุง / ศรีสะเกษ 8,039.00 7.32 - - - - - - - - - - - - - 1 7.32 1.83 5.49 1.83
2236 อบต.คลีกลิ้ง / ศรีสะเกษ 5,215.00 4.75 1 4.75 3.81 0.94 - - 3.81 - 3.81 3.81 - - - - - - - 0.94
2237 อบต.หนองบัวดง / ศรีสะเกษ 4,487.00 4.08 1 4.08 0.50 3.58 - 0.50 - - - - - - - - - - - 3.58
2238 อบต.โจดม่วง / ศรีสะเกษ 2,859.00 2.60 - - - - - - - - - - - - - 1 2.60 0.65 1.95 0.65