จังหวัด ศรีสะเกษ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทพา ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 45611139 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

8,839.97 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 22
มี อปท. จำนวน 217

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 179 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

5 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

31 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 36 แห่ง กำจัดถูกต้อง 5 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 31 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.เมืองขุขันธ์ บ่อขยะทต.เมืองขุขันธ์ หมู่ 11 บ้านสอางต. เมืองเหนือ อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.50
2 ทม.ศรีสะเกษ บ่อขยะทม.ศรีสะเกษ หมู่ 4 บ้านหนองสาดต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 255 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 36.00
3 อบจ.ศรีสะเกษ บ่อขยะอบจ.ศรีสะเกษ หมู่ 4 บ้านหนองสาดต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 10 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 80.00
4 ทต.ขุนหาญ บ่อขยะทต.ขุนหาญ หมู่ 3 ต. เมืองเหนือ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 11 การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ถูกต้อง 8.00
5 ทม.กันทรลักษ์ บ่อขยะหจก.สามธง (พท.ทม.กันทรลักษ์) หมู่ 7 ป่าไม้พัฒนาต. เมืองเหนือ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 20.00
6 ทต.น้ำคำ บ่อขยะทต.น้ำคำ หมู่ 10 ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
7 อบต.ตาโกน อบต.ตาโกน ต. เมืองเหนือ อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.60
8 อบต.ดู่ บ่อขยะอบต.ดู่ หมู่ 12 บ้านกระเดาต. เมืองเหนือ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
9 ทต.ยางชุมน้อย บ่อขยะทต.ยางชุมน้อย หมู่ 8 ต. เมืองเหนือ อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 17.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
10 ทต.โพธิ์กระสังข์ บ่อขยะทต.โพธิ์กระสังข์ หมู่ 11 ที่สาธารณะหนองตาโคกต. เมืองเหนือ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.64
11 อบต.โพนเขวา บ่อขยะอบต.โพนเขวา หมู่ 2 บ้านโพนเขวาต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
12 ทต.ห้วยทับทัน บ่อขยะอบต.ห้วยทับทัน หมู่ 3 บ้านยกพอกต. เมืองเหนือ อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 6.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.91
13 ทต.สำโรงพลัน บ่อขยะทต.สำโรงพลัน หมู่ 9 บ้านสังกันต. เมืองเหนือ อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
14 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่ 9 ป่าชุมชนโนนชาดต. เมืองเหนือ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
15 อบต.อีปาด อบต.อีปาด ต. เมืองเหนือ อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
16 ทต.บึงบูรพ์ บ่อขยะทต.บึงบูรพ์ หมู่ 11 บ้านค้อต. เมืองเหนือ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.60
17 อบต.ทาม อบต.ทาม 2 ต. เมืองเหนือ อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.99
18 อบต.หนองแวง อบต.หนองแวง ต. เมืองเหนือ อ. โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 70 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
19 อบต.กุดเสลา บ่อขยะอบต.กุดเสลา หมู่ 6 ที่สาธารณะโคกทำเลต. เมืองเหนือ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
20 ทต.โดด บ่อขยะทต.โดด หมู่ 10 บ้านหนองกกยูงต. เมืองเหนือ อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
21 อบต.เหล่ากวาง อบต.เหล่ากวาง 2 ต. เมืองเหนือ อ. โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
22 อบต.ดู่ บ่อขยะอบต.ดู่ ต. เมืองเหนือ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
23 อบต.ตะดอบ บ่อขยะอบต.ตะดอบ หมู่ 1 บ้านตะดอบต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
24 อบต.ห้วยตึ้กชู บ่อขยะอบต.ห้วยตึ๊กชู หมู่ 15 บ้านคลองสานต. เมืองเหนือ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
25 ทต.กำแพง บ่อขยะทต.กำแพง บ้านสมอต. เมืองเหนือ อ. อุทุมพรพิสัย จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 40 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
26 อบต.หนองบัวดง บ่อขยะอบต.หนองบัวดง หมู่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ต. เมืองเหนือ อ. ศิลาลาด จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
27 อบต.หนองอึ่ง บ่อขยะอบต.หนองอึ่ง หมู่ 16 บ้านหนองบัวหลวงต. เมืองเหนือ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
28 ทต.ไพรบึง บ่อขยะทต.ไพรบึง หมู่ 20 บ้านโพธิ์ไทร ถนน พยุห์ - ขุนหาญต. เมืองเหนือ อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 100 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
29 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่ 1 ป่าช้าสาธารณะต. เมืองเหนือ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
30 อบต.ด่าน บ่อขยะอบต.ด่าน หมู่ 10 ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านด่านต. เมืองเหนือ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
31 ทต.บัวหุ่ง บ่อขยะทต.บัวหุ่ง หมู่ 17 ที่สาธารณะประโยชน์ต. เมืองเหนือ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.49
32 อบต.ทาม อบต.ทาม 1 ต. เมืองเหนือ อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
33 อบต.ยาง อบต.ยาง ต. เมืองเหนือ อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 94 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
34 อบต.เมืองน้อย บ่อขยะอบต.เมืองน้อย หมู่ 7 ต. เมืองเหนือ อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.30
35 อบต.เหล่ากวาง อบต.เหล่ากวาง 1 ต. เมืองเหนือ อ. โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.50
36 อบต.เสียว บ่อขยะอบต.เสียว หมู่ 9 ต. เมืองเหนือ อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเกษ - ศรีสะเกษ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50