จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน แจ้งสนิท ต. แจระแม อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 45319700 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

15,774.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 25
มี อปท. จำนวน 239

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 54 แห่ง
อบต. 179 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
2239 อบจ.อุบลราชธานี / อุบลราชธานี 82,718.00 156.34 1 156.34 155.00 1.34 0.00 - 155.00 16.50 138.50 138.50 - - - - - - - 17.84
2241 อบต.หัวเรือ / อุบลราชธานี 9,084.00 8.27 1 8.27 7.50 0.77 0.00 - 7.50 0.00 7.50 7.50 - - - - - - - 0.77
2242 อบต.หนองขอน / อุบลราชธานี 9,216.00 8.39 1 8.39 7.50 0.89 0.00 - 7.50 0.00 7.50 7.50 - - - - - - - 0.89
2243 ทต.ปทุม / อุบลราชธานี 10,455.00 10.66 1 10.66 10.00 0.66 0.00 - 10.00 0.00 10.00 10.00 - - - - - - - 0.66
2244 ทต.อุบล / อุบลราชธานี 6,280.00 6.41 1 6.41 6.00 0.41 0.00 - 6.00 0.00 6.00 6.00 - - - - - - - 0.41
2245 ทต.ขามใหญ่ / อุบลราชธานี 32,683.00 33.34 1 33.34 33.00 0.34 0.00 - 33.00 0.00 33.00 33.00 - - - - - - - 0.34
2246 ทม.แจระแม / อุบลราชธานี 10,314.00 11.86 1 11.86 11.00 0.86 0.00 - 11.00 0.00 11.00 11.00 - - - - - - - 0.86
2247 อบต.หนองบ่อ / อุบลราชธานี 7,608.00 6.92 1 6.92 6.00 0.92 0.00 - 6.00 0.00 6.00 6.00 - - - - - - - 0.92
2248 อบต.ไร่น้อย / อุบลราชธานี 22,478.00 20.45 1 20.45 19.40 1.05 0.00 - 19.40 0.00 19.40 19.40 - - - - - - - 1.05
2249 อบต.กระโสบ / อุบลราชธานี 5,994.00 5.45 - - - - - - - - - - - - - 1 5.45 4.91 0.55 4.91
2250 อบต.กุดลาด / อุบลราชธานี 10,948.00 9.96 1 9.96 9.00 0.96 0.00 - 9.00 0.00 9.00 9.00 - - - - - - - 0.96
2251 อบต.ขี้เหล็ก / อุบลราชธานี 6,352.00 5.78 - - - - - - - - - - - - - 1 5.78 5.20 0.58 5.20
2252 อบต.ปะอาว / อุบลราชธานี 5,311.00 4.83 1 4.83 2.15 2.68 0.00 2.05 - 0.10 - - - - - - - - - 2.78
2253 ทต.ศรีเมืองใหม่ / อุบลราชธานี 4,263.00 4.35 1 4.35 2.89 1.46 0.00 2.79 - 0.10 - - - - - - - - - 1.56
2254 อบต.นาคำ / อุบลราชธานี 8,843.00 8.05 - - - - - - - - - - - - - 1 8.05 7.24 0.80 7.24
2255 อบต.แก้งกอก / อุบลราชธานี 4,569.00 4.16 - - - - - - - - - - - - - 1 4.16 3.74 0.42 3.74
2256 อบต.เอือดใหญ่ / อุบลราชธานี 3,790.00 3.45 - - - - - - - - - - - - - 1 3.45 3.10 0.34 3.10
2257 อบต.วาริน / อุบลราชธานี 5,613.00 5.11 - - - - - - - - - - - - - 1 5.11 4.60 0.51 4.60
2258 อบต.ลาดควาย / อุบลราชธานี 5,613.00 5.11 - - - - - - - - - - - - - 1 5.11 4.60 0.51 4.60
2259 อบต.สงยาง / อุบลราชธานี 6,414.00 5.84 - - - - - - - - - - - - - 1 5.84 5.25 0.58 5.25
2260 อบต.ตะบ่าย / อุบลราชธานี 4,380.00 3.99 - - - - - - - - - - - - - 1 3.99 3.59 0.40 3.59
2261 อบต.คำไหล / อุบลราชธานี 9,920.00 9.03 - - - - - - - - - - - - - 1 9.03 8.12 0.90 8.12
2262 อบต.หนามแท่ง / อุบลราชธานี 7,908.00 7.20 - - - - - - - - - - - - - 1 7.20 6.48 0.72 6.48
2263 อบต.นาเลิน / อุบลราชธานี 3,802.00 3.46 - - - - - - - - - - - - - 1 3.46 3.11 0.35 3.11
2264 อบต.ดอนใหญ่ / อุบลราชธานี 4,371.00 3.98 - - - - - - - - - - - - - 1 3.98 3.58 0.40 3.58
2265 ทต.บ้านด่านโขงเจียม / อุบลราชธานี 2,615.00 2.67 1 2.67 1.00 1.67 0.00 0.90 - 0.10 - - - - - - - - - 1.77
2266 อบต.โขงเจียม / อุบลราชธานี 5,905.00 5.37 - - - - - - - - - - - - - 1 5.37 4.84 0.54 4.84
2267 อบต.ห้วยยาง / อุบลราชธานี 8,060.00 7.33 - - - - - - - - - - - - - 1 7.33 6.60 0.73 6.60
2268 อบต.นาโพธิ์กลาง / อุบลราชธานี 7,786.00 7.09 1 7.09 0.71 6.38 0.00 0.71 - 0.00 - - - - - - - - - 6.38
2269 อบต.หนองแสงใหญ่ / อุบลราชธานี 5,383.00 4.90 - - - - - - - - - - - - - 1 4.90 4.41 0.49 4.41
2270 อบต.ห้วยไผ่ / อุบลราชธานี 5,650.00 5.14 - - - - - - - - - - - - - 1 5.14 4.63 0.51 4.63
2271 ทต.เขื่องใน / อุบลราชธานี 4,757.00 4.85 1 4.85 4.00 0.85 0.00 3.10 - 0.90 - - - - - - - - - 1.75
2272 ทต.ห้วยเรือ / อุบลราชธานี 5,286.00 5.39 1 5.39 4.00 1.39 0.00 3.70 - 0.30 - - - - - - - - - 1.69
2273 อบต.สร้างถ่อ / อุบลราชธานี 9,550.00 8.69 1 8.69 4.71 3.98 0.00 4.11 - 0.60 - - - - - - - - - 4.58
2274 อบต.ค้อทอง / อุบลราชธานี 6,319.00 5.72 1 5.72 0.57 5.15 0.00 0.57 - 0.00 - - - - - - - - - 5.15
2275 อบต.ก่อเอ้ / อุบลราชธานี 7,380.00 6.72 - - - - - - - - - - - - - 1 6.72 6.04 0.67 6.04
2276 อบต.หัวดอน / อุบลราชธานี 6,471.00 5.89 1 5.89 3.59 2.30 0.00 3.39 - 0.20 - - - - - - - - - 2.50
2277 อบต.ชีทวน / อุบลราชธานี 6,525.00 5.94 - - - - - - - - - - - - - 1 5.94 5.34 0.59 5.34
2278 อบต.ท่าไห / อุบลราชธานี 9,000.00 8.19 1 8.19 3.20 4.99 0.00 3.00 - 0.20 - - - - - - - - - 5.19
2279 อบต.นาคำใหญ่ / อุบลราชธานี 3,881.00 3.53 1 3.53 0.35 3.18 0.00 0.35 - 0.00 - - - - - - - - - 3.18
2280 อบต.แดงหม้อ / อุบลราชธานี 3,257.00 2.96 1 2.96 0.30 2.66 0.00 0.30 - 0.00 - - - - - - - - - 2.66
2281 อบต.ธาตุน้อย / อุบลราชธานี 6,352.00 5.78 1 5.78 3.15 2.63 0.00 2.95 - 0.20 - - - - - - - - - 2.83
2282 อบต.บ้านไทย / อุบลราชธานี 6,500.00 5.92 1 5.92 0.59 5.33 0.00 0.59 - 0.00 - - - - - - - - - 5.33
2283 ทต.บ้านกอก / อุบลราชธานี 3,922.00 4.00 1 4.00 2.00 2.00 0.00 1.50 - 0.50 - - - - - - - - - 2.50
2284 อบต.กลางใหญ่ / อุบลราชธานี 5,390.00 4.90 1 4.90 0.49 4.41 0.00 0.49 - 0.00 - - - - - - - - - 4.41
2285 อบต.โนนรัง / อุบลราชธานี 4,397.00 4.00 1 4.00 2.14 1.86 0.00 2.04 - 0.10 - - - - - - - - - 1.96
2286 อบต.ยางขี้นก / อุบลราชธานี 4,865.00 4.43 1 4.43 1.49 2.94 0.00 1.39 - 0.10 - - - - - - - - - 3.04
2287 อบต.ศรีสุข / อุบลราชธานี 5,351.00 4.87 1 4.87 0.49 4.38 0.00 0.49 - 0.00 - - - - - - - - - 4.38
2288 อบต.สหธาตุ / อุบลราชธานี 3,069.00 2.79 - - - - - - - - - - - - - 1 2.79 2.51 0.28 2.51
2289 อบต.หนองเหล่า / อุบลราชธานี 5,867.00 5.34 - - - - - - - - - - - - - 1 5.34 4.81 0.53 4.81
2290 ทต.เขมราฐ / อุบลราชธานี 6,328.00 6.45 1 6.45 5.10 1.35 0.00 4.10 - 1.00 - - - - - - - - - 2.35
2291 ทต.เทพวงศา / อุบลราชธานี 10,648.00 10.86 1 10.86 5.45 5.41 0.00 4.95 - 0.50 - - - - - - - - - 5.91
2292 ทต.ขามป้อม / อุบลราชธานี 9,084.00 9.27 1 9.27 3.50 5.77 0.00 3.30 - 0.20 - - - - - - - - - 5.97
2293 อบต.เจียด / อุบลราชธานี 4,873.00 4.43 1 4.43 2.14 2.29 0.00 2.04 - 0.10 - - - - - - - - - 2.39
2294 ทต.หนองผือ / อุบลราชธานี 9,543.00 9.73 1 9.73 4.35 5.38 0.00 3.55 - 0.80 - - - - - - - - - 6.18
2295 อบต.นาแวง / อุบลราชธานี 7,206.00 6.56 1 6.56 3.21 3.35 0.00 2.31 - 0.90 - - - - - - - - - 4.25
2296 อบต.แก้งเหนือ / อุบลราชธานี 6,304.00 5.74 1 5.74 0.90 4.84 0.00 0.85 - 0.05 - - - - - - - - - 4.89
2297 ทต.หนองนกทา / อุบลราชธานี 6,360.00 6.49 - - - - - - - - - - - - - 1 6.49 5.84 0.65 5.84
2298 อบต.หนองสิม / อุบลราชธานี 5,203.00 4.73 - - - - - - - - - - - - - 1 4.73 4.26 0.47 4.26
2299 ทต.หัวนา / อุบลราชธานี 12,895.00 13.15 1 13.15 4.10 9.05 0.00 3.70 - 0.40 - - - - - - - - - 9.45
2300 ทม.เดชอุดม / อุบลราชธานี 14,342.00 16.49 1 16.49 16.00 0.49 0.00 - 16.00 0.00 16.00 16.00 - - - - - - - 0.49
2301 อบต.เมืองเดช / อุบลราชธานี 19,311.00 17.57 1 17.57 17.00 0.57 0.00 - 17.00 0.00 17.00 17.00 - - - - - - - 0.57
2302 ทต.นาส่วง / อุบลราชธานี 3,200.00 3.26 1 3.26 3.20 0.06 0.00 - 3.20 0.00 3.20 3.20 - - - - - - - 0.06
2303 อบต.นาส่วง / อุบลราชธานี 5,768.00 5.25 1 5.25 4.50 0.75 0.00 - 4.50 0.00 4.50 4.50 - - - - - - - 0.75
2304 อบต.นาเจริญ / อุบลราชธานี 7,189.00 6.54 - - - - - - - - - - - - - 1 6.54 5.89 0.65 5.89
2305 อบต.ทุ่งเทิง / อุบลราชธานี 8,235.00 7.49 - - - - - - - - - - - - - 1 7.49 6.74 0.75 6.74
2306 อบต.สมสะอาด / อุบลราชธานี 10,694.00 9.73 - - - - - - - - - - - - - 1 9.73 8.76 0.97 8.76
2307 ทต.กุดประทาย / อุบลราชธานี 13,199.00 13.46 - - - - - - - - - - - - - 1 13.46 12.12 1.35 12.12
2308 อบต.ตบหู / อุบลราชธานี 12,020.00 10.94 - - - - - - - - - - - - - 1 10.94 9.84 1.09 9.84
2309 อบต.กลาง / อุบลราชธานี 14,327.00 13.04 - - - - - - - - - - - - - 1 13.04 11.73 1.30 11.73
2310 อบต.แก้ง / อุบลราชธานี 8,119.00 7.39 - - - - - - - - - - - - - 1 7.39 6.65 0.74 6.65
2311 อบต.ท่าโพธิ์ศรี / อุบลราชธานี 6,827.00 6.21 - - - - - - - - - - - - - 1 6.21 5.59 0.62 5.59
2312 ทต.บัวงาม / อุบลราชธานี 7,092.00 7.23 1 7.23 4.80 2.43 0.00 4.30 - 0.50 - - - - - - - - - 2.93
2312 ทต.บัวงาม / อุบลราชธานี 5,246.00 4.77 1 4.77 2.58 2.19 0.00 2.48 - 0.10 - - - - - - - - - 2.29
2314 อบต.คำครั่ง / อุบลราชธานี 6,350.00 5.78 - - - - - - - - - - - - - 1 5.78 5.20 0.58 5.20
2315 อบต.นากระแซง / อุบลราชธานี 13,315.00 12.12 - - - - - - - - - - - - - 1 12.12 10.90 1.21 10.90
2316 ทต.โพนงาม / อุบลราชธานี 8,823.00 9.00 1 9.00 5.70 3.30 0.00 4.70 - 1.00 - - - - - - - - - 4.30
2316 ทต.โพนงาม / อุบลราชธานี 9,818.00 8.93 1 8.93 3.00 5.93 0.00 2.70 - 0.30 - - - - - - - - - 6.23
2317 อบต.ป่าโมง / อุบลราชธานี 4,676.00 4.26 - - - - - - - - - - - - - 1 4.26 3.83 0.43 3.83
2318 อบต.โนนสมบูรณ์ / อุบลราชธานี 5,754.00 5.24 - - - - - - - - - - - - - 1 5.24 4.71 0.52 4.71
2318 อบต.โนนสมบูรณ์ / อุบลราชธานี 6,847.00 6.23 - - - - - - - - - - - - - 1 6.23 5.61 0.62 5.61
2319 ทต.นาจะหลวย / อุบลราชธานี 7,495.00 7.64 1 7.64 3.45 4.19 0.00 3.25 - 0.20 - - - - - - - - - 4.39
2320 ทต.ภูจองนายอย / อุบลราชธานี 10,910.00 11.13 - - - - - - - - - - - - - 1 11.13 10.02 1.11 10.02
2322 อบต.พรสวรรค์ / อุบลราชธานี 5,480.00 4.99 - - - - - - - - - - - - - 1 4.99 4.49 0.50 4.49
2323 อบต.บ้านตูม / อุบลราชธานี 12,585.00 11.45 - - - - - - - - - - - - - 1 11.45 10.31 1.15 10.31
2324 อบต.โสกแสง / อุบลราชธานี 7,592.00 6.91 - - - - - - - - - - - - - 1 6.91 6.22 0.69 6.22
2325 อบต.โนนสวรรค์ / อุบลราชธานี 5,480.00 4.99 - - - - - - - - - - - - - 1 4.99 4.49 0.50 4.49
2326 ทต.โซง / อุบลราชธานี 7,215.00 7.36 - - - - - - - - - - - - - 1 7.36 6.62 0.74 6.62
2327 อบต.ยาง / อุบลราชธานี 7,296.00 6.64 - - - - - - - - - - - - - 1 6.64 5.98 0.66 5.98
2328 อบต.โดมประดิษฐ์ / อุบลราชธานี 16,080.00 14.63 - - - - - - - - - - - - - 1 14.63 13.17 1.46 13.17
2329 อบต.บุเปือย / อุบลราชธานี 9,161.00 8.34 - - - - - - - - - - - - - 1 8.34 7.50 0.83 7.50
2330 ทต.น้ำยืน / อุบลราชธานี 9,569.00 9.76 1 9.76 5.93 3.83 0.00 5.13 - 0.80 - - - - - - - - - 4.63
2331 ทต.สีวิเชียร / อุบลราชธานี 6,344.00 6.47 - - - - - - - - - - - - - 1 6.47 5.82 0.65 5.82
2332 อบต.ยางใหญ่ / อุบลราชธานี 6,205.00 5.65 - - - - - - - - - - - - - 1 5.65 5.08 0.56 5.08
2333 อบต.เก่าขาม / อุบลราชธานี 7,202.00 6.55 - - - - - - - - - - - - - 1 6.55 5.90 0.66 5.90
2334 ทต.บุณฑริก / อุบลราชธานี 4,616.00 4.71 1 4.71 3.58 1.13 0.00 3.48 - 0.10 - - - - - - - - - 1.23
2336 อบต.ห้วยข่า / อุบลราชธานี 16,473.00 14.99 - - - - - - - - - - - - - 1 14.99 13.49 1.50 13.49
2337 ทต.คอแลน / อุบลราชธานี 12,486.00 12.74 1 12.74 5.60 7.14 0.00 5.00 - 0.60 - - - - - - - - - 7.74
2338 ทต.นาโพธิ์ / อุบลราชธานี 8,597.00 8.77 1 8.77 5.80 2.97 0.00 5.10 - 0.70 - - - - - - - - - 3.67
2339 อบต.หนองสะโน / อุบลราชธานี 16,494.00 15.01 - - - - - - - - - - - - - 1 15.01 13.51 1.50 13.51
2340 อบต.โนนค้อ / อุบลราชธานี 6,690.00 6.09 - - - - - - - - - - - - - 1 6.09 5.48 0.61 5.48
2341 อบต.บัวงาม / อุบลราชธานี 7,566.00 6.89 - - - - - - - - - - - - - 1 6.89 6.20 0.69 6.20
2342 อบต.บ้านแมด / อุบลราชธานี 7,913.00 7.20 - - - - - - - - - - - - - 1 7.20 6.48 0.72 6.48
2343 อบต.กระเดียน / อุบลราชธานี 4,653.00 4.23 - - - - - - - - - - - - - 1 4.23 3.81 0.42 3.81
2344 อบต.เกษม / อุบลราชธานี 7,602.00 6.92 - - - - - - - - - - - - - 1 6.92 6.23 0.69 6.23
2345 อบต.กุศกร / อุบลราชธานี 3,615.00 3.29 - - - - - - - - - - - - - 1 3.29 2.96 0.33 2.96
2346 อบต.ขามเปี้ย / อุบลราชธานี 7,255.00 6.60 - - - - - - - - - - - - - 1 6.60 5.94 0.66 5.94
2347 อบต.คอนสาย / อุบลราชธานี 6,130.00 5.58 - - - - - - - - - - - - - 1 5.58 5.02 0.56 5.02
2348 อบต.โคกจาน / อุบลราชธานี 5,443.00 4.95 - - - - - - - - - - - - - 1 4.95 4.46 0.50 4.46
2349 อบต.นาพิน / อุบลราชธานี 5,531.00 5.03 - - - - - - - - - - - - - 1 5.03 4.53 0.50 4.53
2350 อบต.นาสะไม / อุบลราชธานี 6,073.00 5.53 - - - - - - - - - - - - - 1 5.53 4.97 0.55 4.97
2351 อบต.โนนกุง / อุบลราชธานี 5,962.00 5.43 - - - - - - - - - - - - - 1 5.43 4.88 0.54 4.88
2352 ทต.ตระการพืชผล / อุบลราชธานี 8,661.00 8.83 1 8.83 6.00 2.83 0.00 5.00 - 1.00 - - - - - - - - - 3.83
2353 อบต.ตระการ / อุบลราชธานี 6,399.00 5.82 - - - - - - - - - - - - - 1 5.82 5.24 0.58 5.24
2354 อบต.ตากแดด / อุบลราชธานี 3,107.00 2.83 - - - - - - - - - - - - - 1 2.83 2.54 0.28 2.54
2355 อบต.ไหล่ทุ่ง / อุบลราชธานี 9,393.00 8.55 1 8.55 0.85 7.70 0.00 0.85 - 0.00 - - - - - - - - - 7.70
2356 อบต.เป้า / อุบลราชธานี 5,823.00 5.30 - - - - - - - - - - - - - 1 5.30 4.77 0.53 4.77
2357 อบต.เซเป็ด / อุบลราชธานี 3,479.00 3.17 - - - - - - - - - - - - - 1 3.17 2.85 0.32 2.85
2358 อบต.สะพือ / อุบลราชธานี 4,944.00 4.50 - - - - - - - - - - - - - 1 4.50 4.05 0.45 4.05
2359 อบต.หนองเต่า / อุบลราชธานี 3,655.00 3.33 - - - - - - - - - - - - - 1 3.33 2.99 0.33 2.99
2360 อบต.ถ้ำแข้ / อุบลราชธานี 4,404.00 4.01 - - - - - - - - - - - - - 1 4.01 3.61 0.40 3.61
2361 อบต.ท่าหลวง / อุบลราชธานี 3,573.00 3.25 - - - - - - - - - - - - - 1 3.25 2.93 0.33 2.93
2362 อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา / อุบลราชธานี 5,516.00 5.02 - - - - - - - - - - - - - 1 5.02 4.52 0.50 4.52
2363 อบต.กุดยาลวน / อุบลราชธานี 3,448.00 3.14 - - - - - - - - - - - - - 1 3.14 2.82 0.31 2.82
2364 อบต.บ้านแดง / อุบลราชธานี 2,852.00 2.60 - - - - - - - - - - - - - 1 2.60 2.34 0.26 2.34
2365 อบต.คำเจริญ / อุบลราชธานี 4,388.00 3.99 - - - - - - - - - - - - - 1 3.99 3.59 0.40 3.59
2366 ทต.กุดข้าวปุ้น / อุบลราชธานี 4,080.00 4.16 1 4.16 1.50 2.66 0.00 1.40 - 0.10 - - - - - - - - - 2.76
2366 ทต.กุดข้าวปุ้น / อุบลราชธานี 5,223.00 4.75 - - - - - - - - - - - - - 1 4.75 4.28 0.48 4.28
2368 อบต.โนนสวาง / อุบลราชธานี 10,528.00 9.58 - - - - - - - - - - - - - 1 9.58 8.62 0.96 8.62
2369 อบต.แก่งเค็ง / อุบลราชธานี 7,623.00 6.94 - - - - - - - - - - - - - 1 6.94 6.24 0.69 6.24
2370 อบต.กาบิน / อุบลราชธานี 5,347.00 4.87 - - - - - - - - - - - - - 1 4.87 4.38 0.49 4.38
2371 อบต.หนองทันน้ำ / อุบลราชธานี 7,483.00 6.81 - - - - - - - - - - - - - 1 6.81 6.13 0.68 6.13
2372 ทต.ม่วงสามสิบ / อุบลราชธานี 6,500.00 5.92 1 5.92 4.95 0.97 0.00 - 4.95 0.00 4.95 4.95 - - - - - - - 0.97
2372 ทต.ม่วงสามสิบ / อุบลราชธานี 3,406.00 3.47 1 3.47 2.97 0.50 0.00 2.87 - 0.10 - - - - - - - - - 0.60
2374 อบต.เหล่าบก / อุบลราชธานี 5,634.00 5.13 - - - - - - - - - - - - - 1 5.13 4.61 0.51 4.61
2375 อบต.ดุมใหญ่ / อุบลราชธานี 5,886.00 5.36 - - - - - - - - - - - - - 1 5.36 4.82 0.54 4.82
2376 อบต.หนองช้างใหญ่ / อุบลราชธานี 4,764.00 4.34 - - - - - - - - - - - - - 1 4.34 3.90 0.43 3.90
2377 อบต.หนองเมือง / อุบลราชธานี 7,743.00 7.05 - - - - - - - - - - - - - 1 7.05 6.34 0.70 6.34
2378 อบต.เตย / อุบลราชธานี 7,836.00 7.13 - - - - - - - - - - - - - 1 7.13 6.42 0.71 6.42
2379 อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม / อุบลราชธานี 6,627.00 6.03 - - - - - - - - - - - - - 1 6.03 5.43 0.60 5.43
2380 อบต.หนองไข่นก / อุบลราชธานี 3,594.00 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1 3.27 2.94 0.33 2.94
2381 อบต.หนองเหล่า / อุบลราชธานี 7,162.00 6.52 - - - - - - - - - - - - - 1 6.52 5.87 0.65 5.87
2382 อบต.หนองฮาง / อุบลราชธานี 4,438.00 4.04 - - - - - - - - - - - - - 1 4.04 3.63 0.40 3.63
2383 อบต.ยางโยภาพ / อุบลราชธานี 7,948.00 7.23 - - - - - - - - - - - - - 1 7.23 6.51 0.72 6.51
2384 อบต.ไผ่ใหญ่ / อุบลราชธานี 4,813.00 4.38 - - - - - - - - - - - - - 1 4.38 3.94 0.44 3.94
2385 อบต.นาเลิง / อุบลราชธานี 4,114.00 3.74 - - - - - - - - - - - - - 1 3.74 3.37 0.37 3.37
2386 อบต.โพนแพง / อุบลราชธานี 3,689.00 3.36 - - - - - - - - - - - - - 1 3.36 3.02 0.34 3.02
2387 ทม.วารินชำราบ / อุบลราชธานี 28,748.00 33.06 1 33.06 33.00 0.06 0.00 - 33.00 0.00 33.00 33.00 - - - - - - - 0.06
2388 ทต.ธาตุ / อุบลราชธานี 5,775.00 5.89 1 5.89 5.00 0.89 0.00 - 5.00 0.00 5.00 5.00 - - - - - - - 0.89
2389 อบต.ท่าลาด / อุบลราชธานี 7,095.00 6.46 - - - - - - - - - - - - - 1 6.46 5.81 0.65 5.81
2390 อบต.โนนโหนน / อุบลราชธานี 6,532.00 5.94 1 5.94 4.50 1.44 0.00 - 4.50 0.00 4.50 4.50 - - - - - - - 1.44
2391 อบต.คูเมือง / อุบลราชธานี 7,483.00 6.81 1 6.81 5.00 1.81 0.00 - 5.00 0.00 5.00 5.00 - - - - - - - 1.81
2392 อบต.สระสมิง / อุบลราชธานี 7,580.00 6.90 1 6.90 5.47 1.43 0.00 4.80 - 0.67 - - - - - - - - - 2.10
2393 ทต.คำน้ำแซบ / อุบลราชธานี 8,520.00 8.69 1 8.69 8.20 0.49 0.00 - 8.20 0.00 8.20 8.20 - - - - - - - 0.49
2394 อบต.บุ่งหวาย / อุบลราชธานี 10,861.00 9.88 1 9.88 8.24 1.64 0.00 - 8.24 0.00 8.24 8.24 - - - - - - - 1.64
2395 ทต.คำขวาง / อุบลราชธานี 4,676.00 4.77 1 4.77 3.85 0.92 0.00 - 3.85 0.00 3.85 3.85 - - - - - - - 0.92
2396 อบต.โพธิ์ใหญ่ / อุบลราชธานี 7,651.00 6.96 1 6.96 6.50 0.46 0.00 - 6.50 0.00 6.50 6.50 - - - - - - - 0.46
2397 ทต.แสนสุข / อุบลราชธานี 22,697.00 23.15 1 23.15 23.00 0.15 0.00 - 23.00 0.00 23.00 23.00 - - - - - - - 0.15
2398 อบต.หนองกินเพล / อุบลราชธานี 7,213.00 6.56 1 6.56 5.62 0.94 0.00 - 5.62 0.00 5.62 5.62 - - - - - - - 0.94
2399 อบต.โนนผึ้ง / อุบลราชธานี 7,922.00 7.21 1 7.21 5.79 1.42 0.00 - 5.79 0.00 5.79 5.79 - - - - - - - 1.42
2400 ทต.เมืองศรีไค / อุบลราชธานี 8,474.00 8.64 1 8.64 8.00 0.64 0.00 - 8.00 0.00 8.00 8.00 - - - - - - - 0.64
2401 ทต.ห้วยขะยุง / อุบลราชธานี 3,627.00 3.70 1 3.70 3.50 0.20 0.00 - 3.50 0.00 3.50 3.50 - - - - - - - 0.20
2402 อบต.ห้วยขะยุง / อุบลราชธานี 3,130.00 2.85 1 2.85 2.00 0.85 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 0.85
2403 ทต.บุ่งไหม / อุบลราชธานี 8,408.00 8.58 1 8.58 8.00 0.58 0.00 - 8.00 0.00 8.00 8.00 - - - - - - - 0.58
2404 ทม.พิบูลมังสาหาร / อุบลราชธานี 10,993.00 12.64 1 12.64 8.00 4.64 0.00 - 8.00 2.20 5.80 5.80 - - - - - - - 6.84
2405 ทต.กุดชมภู / อุบลราชธานี 14,473.00 14.76 1 14.76 5.00 9.76 0.00 - 5.00 0.00 5.00 5.00 - - - - - - - 9.76
2406 อบต.ดอนจิก / อุบลราชธานี 14,256.00 12.97 1 12.97 3.00 9.97 0.00 - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 9.97
2407 อบต.ทรายมูล / อุบลราชธานี 5,932.00 5.40 1 5.40 3.00 2.40 0.00 - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 2.40
2408 อบต.นาโพธิ์ / อุบลราชธานี 8,199.00 7.46 1 7.46 2.50 4.96 0.00 - 2.50 0.00 2.50 2.50 - - - - - - - 4.96
2409 อบต.โนนกลาง / อุบลราชธานี 4,753.00 4.33 1 4.33 3.79 0.54 0.00 3.39 - 0.40 - - - - - - - - - 0.94
2410 ทต.โพธิ์ไทร / อุบลราชธานี 3,043.00 3.10 1 3.10 2.80 0.30 0.00 - 2.80 0.00 2.80 2.80 - - - - - - - 0.30
2410 ทต.โพธิ์ไทร / อุบลราชธานี 11,640.00 11.87 1 11.87 6.70 5.17 0.00 5.90 - 0.80 - - - - - - - - - 5.97
2410 ทต.โพธิ์ไทร / อุบลราชธานี 8,291.00 7.54 1 7.54 5.29 2.25 0.00 4.59 - 0.70 - - - - - - - - - 2.95
2412 อบต.ระเว / อุบลราชธานี 8,297.00 7.55 1 7.55 3.00 4.55 0.00 - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 4.55
2413 อบต.ไร่ใต้ / อุบลราชธานี 7,933.00 7.22 1 7.22 0.72 6.50 0.00 0.72 - 0.00 - - - - - - - - - 6.50
2414 อบต.หนองบัวฮี / อุบลราชธานี 10,606.00 9.65 - - - - - - - - - - - - - 1 9.65 8.69 0.97 8.69
2415 ทต.อ่างศิลา / อุบลราชธานี 3,335.00 3.40 1 3.40 2.00 1.40 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 1.40
2416 อบต.อ่างศิลา / อุบลราชธานี 4,569.00 4.16 1 4.16 2.70 1.46 0.00 - 2.70 0.00 2.70 2.70 - - - - - - - 1.46
2417 อบต.โนนกาหลง / อุบลราชธานี 4,753.00 4.33 1 4.33 2.50 1.83 0.00 - 2.50 0.00 2.50 2.50 - - - - - - - 1.83
2418 อบต.บ้านแขม / อุบลราชธานี 5,159.00 4.69 1 4.69 3.19 1.50 0.00 2.63 - 0.56 - - - - - - - - - 2.06
2419 ทต.ตาลสุม / อุบลราชธานี 3,251.00 3.32 1 3.32 2.50 0.82 0.00 - 2.50 0.00 2.50 2.50 - - - - - - - 0.82
2420 อบต.ตาลสุม / อุบลราชธานี 5,531.00 5.03 - - - - - - - - - - - - - 1 5.03 4.53 0.50 4.53
2421 อบต.สำโรง / อุบลราชธานี 7,137.00 7.28 1 7.28 6.75 0.53 0.00 - 6.75 0.00 6.75 6.75 - - - - - - - 0.53
2421 อบต.สำโรง / อุบลราชธานี 3,971.00 3.61 1 3.61 2.00 1.61 0.00 1.92 - 0.08 - - - - - - - - - 1.69
2421 อบต.สำโรง / อุบลราชธานี 7,393.00 6.73 - - - - - - - - - - - - - 1 6.73 6.05 0.67 6.05
2422 อบต.จิกเทิง / อุบลราชธานี 5,299.00 4.82 1 4.82 2.50 2.32 0.00 2.40 - 0.10 - - - - - - - - - 2.42
2423 อบต.หนองกุง / อุบลราชธานี 4,108.00 3.74 - - - - - - - - - - - - - 1 3.74 3.36 0.37 3.36
2424 อบต.นาคาย / อุบลราชธานี 6,252.00 5.69 1 5.69 2.00 3.69 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 3.69
2425 อบต.คำหว้า / อุบลราชธานี 3,794.00 3.45 1 3.45 1.19 2.26 0.00 - 1.19 0.00 1.19 1.19 - - - - - - - 2.26
2428 อบต.ม่วงใหญ่ / อุบลราชธานี 6,030.00 5.49 - - - - - - - - - - - - - 1 5.49 4.94 0.55 4.94
2430 อบต.สองคอน / อุบลราชธานี 6,313.00 5.74 - - - - - - - - - - - - - 1 5.74 5.17 0.57 5.17
2431 อบต.สารภี / อุบลราชธานี 7,418.00 6.75 - - - - - - - - - - - - - 1 6.75 6.08 0.68 6.08
2432 อบต.เหล่างาม / อุบลราชธานี 5,707.00 5.19 - - - - - - - - - - - - - 1 5.19 4.67 0.52 4.67
2434 อบต.โคกก่อง / อุบลราชธานี 6,003.00 5.46 - - - - - - - - - - - - - 1 5.46 4.92 0.55 4.92
2435 อบต.หนองไฮ / อุบลราชธานี 6,296.00 5.73 1 5.73 3.97 1.76 0.00 3.77 - 0.20 - - - - - - - - - 1.96
2436 อบต.ค้อน้อย / อุบลราชธานี 7,657.00 6.97 - - - - - - - - - - - - - 1 6.97 6.27 0.70 6.27
2437 อบต.โนนกาเล็น / อุบลราชธานี 7,731.00 7.04 - - - - - - - - - - - - - 1 7.04 6.33 0.70 6.33
2438 อบต.โคกสว่าง / อุบลราชธานี 7,897.00 7.19 - - - - - - - - - - - - - 1 7.19 6.47 0.72 6.47
2439 อบต.โนนกลาง / อุบลราชธานี 4,441.00 4.04 - - - - - - - - - - - - - 1 4.04 3.64 0.40 3.64
2440 อบต.บอน / อุบลราชธานี 3,315.00 3.02 - - - - - - - - - - - - - 1 3.02 2.71 0.30 2.71
2441 อบต.ขามป้อม / อุบลราชธานี 2,700.00 2.46 - - - - - - - - - - - - - 1 2.46 2.21 0.25 2.21
2442 อบต.ดอนมดแดง / อุบลราชธานี 8,829.00 8.03 - - - - - - - - - - - - - 1 8.03 7.23 0.80 7.23
2443 อบต.เหล่าแดง / อุบลราชธานี 7,167.00 6.52 - - - - - - - - - - - - - 1 6.52 5.87 0.65 5.87
2444 อบต.ท่าเมือง / อุบลราชธานี 6,093.00 5.54 1 5.54 5.00 0.54 0.00 - 5.00 0.00 5.00 5.00 - - - - - - - 0.54
2445 อบต.คำไฮใหญ่ / อุบลราชธานี 4,803.00 4.37 1 4.37 0.44 3.93 0.00 0.44 - 0.00 - - - - - - - - - 3.93
2446 อบต.คันไร่ / อุบลราชธานี 11,303.00 10.29 1 10.29 6.50 3.79 0.00 5.60 - 0.90 - - - - - - - - - 4.69
2447 ทต.ช่องเม็ก / อุบลราชธานี 3,532.00 3.60 1 3.60 1.41 2.19 0.00 1.31 - 0.10 - - - - - - - - - 2.29
2448 อบต.ช่องเม็ก / อุบลราชธานี 5,508.00 5.01 1 5.01 4.89 0.12 0.00 4.49 - 0.40 - - - - - - - - - 0.52
2449 อบต.โนนก่อ / อุบลราชธานี 10,182.00 9.27 1 9.27 5.00 4.27 0.00 4.50 - 0.50 - - - - - - - - - 4.77
2450 ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย / อุบลราชธานี 7,374.00 7.52 1 7.52 4.12 3.40 0.00 3.92 - 0.20 - - - - - - - - - 3.60
2451 อบต.ฝางคำ / อุบลราชธานี 3,564.00 3.24 1 3.24 1.00 2.24 0.00 0.91 - 0.09 - - - - - - - - - 2.33
2452 อบต.คำเขื่อนแก้ว / อุบลราชธานี 10,212.00 9.29 1 9.29 4.25 5.04 0.00 3.85 - 0.40 - - - - - - - - - 5.44
2453 อบต.หนองอ้ม / อุบลราชธานี 5,867.00 5.34 - - - - - - - - - - - - - 1 5.34 4.81 0.53 4.81
2454 อบต.นาเกษม / อุบลราชธานี 5,751.00 5.23 - - - - - - - - - - - - - 1 5.23 4.71 0.52 4.71
2455 อบต.กุดเรือ / อุบลราชธานี 6,153.00 5.60 - - - - - - - - - - - - - 1 5.60 5.04 0.56 5.04
2456 อบต.โคกชำแระ / อุบลราชธานี 5,897.00 5.37 1 5.37 2.50 2.87 0.00 2.40 - 0.10 - - - - - - - - - 2.97
2457 อบต.นาห่อม / อุบลราชธานี 4,493.00 4.09 - - - - - - - - - - - - - 1 4.09 3.68 0.41 3.68
2458 ทต.นาเยีย / อุบลราชธานี 6,683.00 6.82 1 6.82 6.00 0.82 0.00 - 6.00 0.00 6.00 6.00 - - - - - - - 0.82
2459 ทต.นาจาน / อุบลราชธานี 5,527.00 5.64 - - - - - - - - - - - - - 1 5.64 5.07 0.56 5.07
2460 อบต.นาดี / อุบลราชธานี 7,442.00 6.77 - - - - - - - - - - - - - 1 6.77 6.09 0.68 6.09
2461 ทต.นาเรือง / อุบลราชธานี 6,451.00 6.58 - - - - - - - - - - - - - 1 6.58 5.92 0.66 5.92
2462 อบต.นาตาล / อุบลราชธานี 11,166.00 10.16 1 10.16 7.25 2.91 0.00 6.35 - 0.90 - - - - - - - - - 3.81
2463 อบต.พะลาน / อุบลราชธานี 6,439.00 5.86 1 5.86 3.16 2.70 0.00 3.06 - 0.10 - - - - - - - - - 2.80
2464 อบต.กองโพน / อุบลราชธานี 7,531.00 6.85 - - - - - - - - - - - - - 1 6.85 6.17 0.69 6.17
2465 อบต.พังเคน / อุบลราชธานี 11,061.00 10.07 - - - - - - - - - - - - - 1 10.07 9.06 1.01 9.06
2466 ทต.เหล่าเสือโก้ก / อุบลราชธานี 7,771.00 7.93 1 7.93 7.00 0.93 0.00 - 7.00 0.00 7.00 7.00 - - - - - - - 0.93
2467 อบต.โพนเมือง / อุบลราชธานี 7,210.00 6.56 - - - - - - - - - - - - - 1 6.56 5.90 0.66 5.90
2468 อบต.แพงใหญ่ / อุบลราชธานี 4,734.00 4.31 - - - - - - - - - - - - - 1 4.31 3.88 0.43 3.88
2469 อบต.หนองบก / อุบลราชธานี 7,251.00 6.60 - - - - - - - - - - - - - 1 6.60 5.94 0.66 5.94
2470 อบต.แก่งโดม / อุบลราชธานี 5,569.00 5.07 - - - - - - - - - - - - - 1 5.07 4.56 0.51 4.56
2471 ทต.ท่าช้าง / อุบลราชธานี 10,088.00 10.29 1 10.29 9.50 0.79 0.00 - 9.50 0.00 9.50 9.50 - - - - - - - 0.79
2472 ทต.บุ่งมะแลง / อุบลราชธานี 7,051.00 7.19 - - - - - - - - - - - - - 1 7.19 6.47 0.72 6.47
2473 ทต.สว่าง / อุบลราชธานี 7,870.00 8.03 1 8.03 7.50 0.53 0.00 - 7.50 0.00 7.50 7.50 - - - - - - - 0.53
2474 ทต.ตาเกา / อุบลราชธานี 9,575.00 9.77 - - - - - - - - - - - - - 1 9.77 8.79 0.98 8.79
2475 อบต.ไพบูลย์ / อุบลราชธานี 7,464.00 6.79 - - - - - - - - - - - - - 1 6.79 6.11 0.68 6.11
2476 ทต.ขี้เหล็ก / อุบลราชธานี 8,353.00 8.52 - - - - - - - - - - - - - 1 8.52 7.67 0.85 7.67
2477 อบต.โคกสะอาด / อุบลราชธานี 6,578.00 5.99 - - - - - - - - - - - - - 1 5.99 5.39 0.60 5.39