จังหวัด อุบลราชธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- ถนน แจ้งสนิท ต. แจระแม อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 45319700 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

15,774.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 25
มี อปท. จำนวน 239

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 54 แห่ง
อบต. 179 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

2 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

69 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 71 แห่ง กำจัดถูกต้อง 2 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 69 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.พิบูลมังสาหาร บ่อขยะทม.พิบูลมังสาหาร บ้านหนองแปน ต.โพธิ์ไทร ต. แจระแม อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.80
2 ทม.วารินชำราบ บ่อขยะทม.วารินชำราบ บ้านดอนผอุง ต.คูเมืองต. แจระแม อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 281 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.00
3 อบต.ศรีสุข บ่อขยะอบต.ศรีสุข หมู่ 1 บ้านศรีสุขต. แจระแม อ. บางปะกง จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.29
4 ทต.บ้านกอก บ่อขยะทต.บ้านกอก หมู่ 6 บ้านกอกต. แจระแม อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
5 อบต.นาโพธิ์กลาง อบต.นาโพธิ์กลาง (หมู่ 6) หมู่ 6 บ้านทุ่งนาเมือง ต. แจระแม อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
6 ทต.ม่วงสามสิบ บ่อขยะทต.ม่วงสามสิบ หมู่ 10 บ้านม่วงต. แจระแม อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.95
7 อบต.สร้างถ่อ บ่อขยะอบต.สร้างถ่อ บ้านดอนเชียงโท หมู่ 7 บ้านดอนเชียงโทต. แจระแม อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.11
8 อบต.นาโพธิ์กลาง อบต.นาโพธิ์กลาง (หมู่ 9) หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต. แจระแม อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.21
9 อบต.ยางขี้นก บ่อขยะอบต.ยางขี้นก หมู่ 1 บ้านยางขี้นกต. แจระแม อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.49
10 อบต.หนองไฮ บ่อขยะอบต.หนองไฮ หมู่ 5 ต. แจระแม อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.97
11 อบต.โคกชำแระ บ่อขยะอบต.โคกชำแระ หมู่ 1 บ้านหนองคกต. แจระแม อ. ทุ่งศรีอุดม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
12 อบต.กลางใหญ่ บ่อขยะอบต.กลางใหญ่ บ้านสวน หมู่ 5 บ้านสวนต. แจระแม อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.12
13 ทต.บัวงาม บ่อขยะทต.บัวงาม หมู่ 14 บ้านบัวงามต. แจระแม อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.80
14 ทต.น้ำยืน ทต.น้ำยืน หมู่ 2 บ้านโนนสว่าง ถนน ศรีวิเชียร ต. แจระแม อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.93
15 อบต.โนนกลาง บ่อขยะอบต.โนนกลาง N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.79
16 อบต.โพนงาม บ่อขยะอบต.โพนงาม หมู่ 8 บ้านโพนงาม ต.โพนงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.70
17 อบต.กลางใหญ่ บ่อขยะอบต.กลางใหญ่ บ้านไผ่ หมู่ 4 บ้านไผ่ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.12
18 ทต.ขามป้อม บ่อขยะทต.เขมราฐ หมู่ 14 บ้านหนองหลวง อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.10
19 อบต.จิกเทิง บ่อขยะอบต.จิกเทิง N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
20 อบต.ปะอาว บ่อขยะอบต.ปะอาว หมู่ 6 บ้านปะอาว อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.15
21 อบต.นาคำใหญ่ บ่อขยะอบต.นาคำใหญ่ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ 2 บ้านนาคำใหญ่ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.11
22 อบต.นาแวง บ่อขยะอบต.นาแวง หมู่ 12 บ้านนาแวงใหม่ อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.21
23 ทต.ห้วยเรือ บ่อขยะทต.ห้วยเรือ (เขื่องใน) N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
24 อบต.โนนก่อ บ่อขยะอบต.โนนก่อ N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
25 อบต.พะลาน บ่อขยะอบต.พะลาน บ้านพะลาน หมู่ 1 บ้านพะลาน อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
26 อบต.นาคำใหญ่ บ่อขยะอบต.นาคำใหญ่ บ้านป่าข่า หมู่ 4 บ้านป่าข่า อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.12
27 อบต.ไร่ใต้ บ่อขยะอบต.ไร่ใต้ หมู่ 5 บ้านไร่กลาง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.72
28 ทต.โพธิ์ไทร บ่อขยะทต.โพธิ์ไทร N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.70
29 อบต.ฝางคำ บ่อขยะอบต.ฝางคำ N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
30 อบต.คำไฮใหญ่ บ่อขยะอบต.คำไฮใหญ่ หมู่ 4 บ้านคำไฮ อ. ดอนมดแดง จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.44
31 อบต.ค้อทอง บ่อขยะอบต.ค้อทอง บ้านส้มป่อย หมู่ 9 บ้านส้มป่อย อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.28
32 ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย หมู่ 11 บ้านโนนหินกอง อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.12
33 อบต.หัวดอน บ่อขยะอบต.หัวดอน N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.59
34 อบต.นาโพธิ์กลาง อบต.นาโพธิ์กลาง (หมู่ 4) หมู่ 4 บ้านหนองผือ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
35 อบต.แดงหม้อ บ่อขยะอบต.แดงหม้อ บ้านแดงหม้อ หมู่ 1 บ้านแดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
36 ทต.นาจะหลวย ทต.นาจะหลวย หมู่ 8 บ้านหลักเมือง อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.45
37 อบต.บัวงาม บ่อขยะอบต.บัวงาม N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.80
38 อบต.นาโพธิ์กลาง อบต.นาโพธิ์กลาง (หมู่ 2) หมู่ 2 บ้านนาโพธิ์ใต้ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
39 อบต.ท่าไห บ่อขยะอบต.ท่าไห หมู่ 6 บ้านหนองแสง อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.20
40 อบต.ศรีสุข บ่อขยะอบต.ศรีสุข หมู่ 2 บ้านศรีสุข อ. บางปะกง จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
41 อบต.นาโพธิ์กลาง อบต.นาโพธิ์กลาง (หมู่ 3) หมู่ 3 บ้านคันท่าเกวียน อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
42 อบต.ธาตุน้อย บ่อขยะอบต.ธาตุน้อย หมู่ 3 บ้านดินดำ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.15
43 ทต.กุดข้าวปุ้น บ่อขยะทต.กุดข้าวปุ้น หมู่ 1 บ้านข้าวปุ้น อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
44 อบต.สร้างถ่อ บ่อขยะอบต.สร้างถ่อ บ้านสร้างถ่อ หมู่ 15 บ้านสร้างถ่อ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
45 ทต.โพนงาม ทต.โพนงาม หมู่ 8 บ้านโพนงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.70
46 อบต.บ้านไทย บ่อขยะอบต.บ้านไทย หมู่ 3 บ้านโพนทราย อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.59
47 อบต.สระสมิง บ่อขยะอบต.สระสมิง N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.47
48 ทต.คอแลน บ่อขยะทต.คอแลน หมู่ 18 บ้านคอแลน อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.60
49 อบต.กลางใหญ่ บ่อขยะอบต.กลางใหญ่ บ้านกลางใหญ่ หมู่ 9 บ้านกลางใหญ่ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.12
50 อบต.เจียด บ่อขยะอบต.เจียด หมู่ 1 บ้านเจียด อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.14
51 อบต.บ้านแขม บ่อขยะอบต.บ้านแขม N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.19
52 ทต.ศรีเมืองใหม่ บ่อขยะทต.ศรีเมืองใหม่ หมู่ 3 บ้านดอนโป่ง จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.89
53 อบต.กลางใหญ่ บ่อขยะอบต.กลางใหญ่ บ้านกลางใหญ่ หมู่ 3 บ้านกลางใหญ่ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.13
54 อบต.แก้งเหนือ บ่อขยะอบต.แก้งเหนือ หมู่ 2 บ้านเรืองอุดม อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
55 ทต.ตระการพืชผล บ่อขยะทต.ตระการพืชผล บ้านดอนใหญ่ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
56 อบต.คันไร่ บ่อขยะอบต.คันไร่ N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.50
57 อบต.พะลาน บ่อขยะอบต.พะลาน (หมู่ 4) หมู่ 4 บ้านบก อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.06
58 อบต.นาคำใหญ่ บ่อขยะอบต.นาคำใหญ่ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ 1 บ้านนาคำใหญ่ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.12
59 ทต.ขามป้อม บ่อขยะทต.ขามป้อม หมู่ 3 บ้านเตย อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
60 ทต.บุณฑริก บ่อขยะทต.บุณฑริก N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.58
61 อบต.คำเขื่อนแก้ว บ่อขยะอบต.คำเขื่อนแก้ว N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.25
62 อบต.นาตาล บ่อขยะอบต.นาตาล หมู่ 15 บ้านโนนบก อ. นาตาล จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 7.25
63 อบต.ค้อทอง บ่อขยะอบต.ค้อทอง บ้านหนองขุ่น หมู่ 9 บ้านหนองขุ่น อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.29
64 อบต.ช่องเม็ก บ่อขยะอบต.ช่องเม็ก หมู่ 4 บ้านทุ่งหนองบัว อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.89
65 อบต.โนนรัง บ่อขยะอบต.โนนรัง N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.14
66 ทต.บ้านด่านโขงเจียม บ่อขยะทต.บ้านด่านโขงเจียม หมู่ 4 บ้านหัวเห่ว อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
67 อบต.แดงหม้อ บ่อขยะอบต.แดงหม้อ บ้านแดงหม้อ หมู่ 1 บ้านแดงหม้อ อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.15
68 อบต.ไหล่ทุ่ง อบต.ไหล่ทุ่ง หมู่ 2 บ้านไหล่สูง อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.85
69 อบต.โพธิ์ไทร บ่อขยะอบต.โพธิ์ไทร N/A จ. อุบลราชธานี 0 - อุบลราชธานี N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.29
70 อบต.นาโพธิ์กลาง อบต.นาโพธิ์กลาง (หมู่ 8) หมู่ 8 บ้านนาโพธิ์ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.10
71 ทต.เขื่องใน บ่อขยะอบต.เขื่องใน หมู่ 12 บ้านกุดกะเสียน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี - อุบลราชธานี 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00