จังหวัด ยโสธร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน แจ้งสนิท ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 1571.8450929026 y : 100.07930373345

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,161.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 88

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 23 แห่ง
อบต. 63 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
2479 ทม.ยโสธร / ยโสธร 20,871.00 24.00 1 24.00 22.93 1.07 0.00 - 22.93 8.00 14.93 12.46 2.47 - - - - - 0.00 9.07
2480 ทต.น้ำคำใหญ่ / ยโสธร 9,216.00 9.40 1 9.40 5.23 4.17 0.00 - 5.23 0.80 4.43 3.43 1.00 - - - - - 0.00 4.97
2481 ทต.ตาดทอง / ยโสธร 9,551.00 9.74 1 9.74 6.90 2.84 0.00 - 6.90 1.00 5.90 4.90 1.00 - - - - - 0.00 3.84
2482 ทต.สำราญ / ยโสธร 7,648.00 7.80 1 7.80 5.07 2.73 0.00 - 5.07 0.50 4.57 3.57 1.00 - - - - - 0.00 3.23
2483 อบต.ค้อเหนือ / ยโสธร 7,794.00 7.09 1 7.09 5.00 2.09 0.00 - 5.00 1.00 4.00 4.00 0.00 - - - - - 0.00 3.09
2484 อบต.ดู่ทุ่ง / ยโสธร 5,630.00 5.12 - - - - - - - - - - - - - 1 5.12 4.81 0.31 4.81
2485 ทต.เดิด / ยโสธร 11,607.00 11.84 1 11.84 8.15 3.69 0.00 - 8.15 1.00 7.15 6.15 1.00 - - - - - 0.00 4.69
2486 อบต.ขั้นไดใหญ่ / ยโสธร 4,803.00 4.37 - - - - - - - - - - - - - 1 4.37 3.98 0.39 3.98
2487 ทต.ทุ่งแต้ / ยโสธร 5,311.00 5.42 1 5.42 1.40 4.02 0.00 1.40 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 4.02
2488 อบต.สิงห์ / ยโสธร 6,098.00 5.55 1 5.55 1.80 3.75 0.00 - 1.80 0.50 1.30 1.30 0.00 - - - - - 0.00 4.25
2489 อบต.นาสะไมย์ / ยโสธร 5,511.00 5.02 1 5.02 3.00 2.02 0.00 2.10 - 0.90 - - - - - - - - 0.00 2.92
2490 อบต.เขื่องคำ / ยโสธร 8,463.00 7.70 1 7.70 4.00 3.70 0.00 3.00 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 4.70
2491 อบต.หนองหิน / ยโสธร 4,570.00 4.16 1 4.16 1.50 2.66 0.00 - 1.50 0.50 1.00 1.00 0.00 - - - - - 0.00 3.16
2492 อบต.หนองคู / ยโสธร 5,722.00 5.21 1 5.21 1.40 3.81 0.00 - 1.40 0.10 1.30 1.30 0.00 - - - - - 0.00 3.91
2493 อบต.ขุมเงิน / ยโสธร 5,331.00 4.85 1 4.85 3.00 1.85 0.00 2.15 - 0.85 - - - - - - - - 0.00 2.70
2494 อบต.ทุ่งนางโอก / ยโสธร 4,846.00 4.41 1 4.41 2.30 2.11 0.00 - 2.30 0.80 1.50 1.50 0.00 - - - - - 0.00 2.91
2495 อบต.หนองเรือ / ยโสธร 3,674.00 3.34 1 3.34 1.50 1.84 0.00 - 1.50 0.50 1.00 1.00 0.00 - - - - - 0.00 2.34
2496 อบต.หนองเป็ด / ยโสธร 4,354.00 3.96 1 3.96 1.50 2.46 0.00 - 1.50 0.10 1.40 1.40 0.00 - - - - - 0.00 2.56
2497 ทต.ทรายมูล / ยโสธร 6,154.00 6.28 1 6.28 4.00 2.28 0.00 3.00 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 3.28
2497 ทต.ทรายมูล / ยโสธร 4,903.00 4.46 1 4.46 1.00 3.46 0.00 0.90 - 0.10 - - - - - - - - 0.00 3.56
2499 อบต.ดู่ลาด / ยโสธร 4,301.00 3.91 - - - - - - - - - - - - - 1 3.91 3.20 0.71 3.20
2500 อบต.ดงมะไฟ / ยโสธร 5,690.00 5.18 1 5.18 2.00 3.18 0.00 1.80 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 3.38
2501 ทต.นาเวียง / ยโสธร 4,038.00 4.12 - - - - - - - - - - - - - 1 4.12 3.85 0.27 3.85
2502 อบต.ไผ่ / ยโสธร 5,944.00 5.41 - - - - - - - - - - - - - 1 5.41 4.95 0.46 4.95
2503 ทต.กุดชุมพัฒนา / ยโสธร 5,018.00 5.12 1 5.12 4.00 1.12 0.00 2.00 - 2.00 - - - 0.00 - - - - 0.00 3.12
2504 อบต.กุดชุม / ยโสธร 8,429.00 7.67 - - - - - - - - - - - - - 1 7.67 6.39 1.28 6.39
2505 อบต.โนนเปือย / ยโสธร 6,791.00 6.18 1 6.18 1.73 4.45 0.00 1.63 - 0.10 - - - - - - - - 0.00 4.55
2506 อบต.กำแมด / ยโสธร 9,871.00 8.98 1 8.98 2.40 6.58 0.00 2.20 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 6.78
2507 อบต.นาโส่ / ยโสธร 4,182.00 3.81 - - - - - - - - - - - - - 1 3.81 3.00 0.81 3.00
2508 อบต.ห้วยแก้ง / ยโสธร 6,028.00 5.49 - - - - - - - - - - - - - 1 5.49 4.50 0.99 4.50
2509 อบต.หนองหมี / ยโสธร 4,598.00 4.18 - - - - - - - - - - - - - 1 4.18 3.95 0.23 3.95
2510 อบต.โพนงาม / ยโสธร 9,252.00 8.42 - - - - - - - - - - - - - 1 8.42 8.00 0.42 8.00
2511 อบต.คำน้ำสร้าง / ยโสธร 4,599.00 4.19 - - - - - - - - - - - - - 1 4.19 3.89 0.30 3.89
2512 อบต.หนองแหน / ยโสธร 7,364.00 6.70 - - - - - - - - - - - - - 1 6.70 6.20 0.50 6.20
2513 ทต.คำเขื่อนแก้ว / ยโสธร 4,252.00 4.34 1 4.34 4.34 0.00 0.00 - 4.34 0.40 3.94 3.94 0.00 - - - - - 0.00 0.40
2514 อบต.ลุมพุก / ยโสธร 8,599.00 7.83 1 7.83 2.20 5.63 0.00 - 2.20 0.20 2.00 2.00 0.00 - - - - - 0.00 5.83
2515 อบต.ย่อ / ยโสธร 6,632.00 6.04 1 6.04 1.28 4.76 0.00 - 1.28 0.10 1.18 1.18 0.00 - - - - - 0.00 4.86
2516 อบต.สงเปือย / ยโสธร 4,348.00 3.96 1 3.96 1.00 2.96 0.00 1.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 2.96
2517 อบต.โพนทัน / ยโสธร 3,367.00 3.06 1 3.06 2.00 1.06 0.00 2.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 1.06
2518 อบต.ทุ่งมน / ยโสธร 6,032.00 5.49 1 5.49 2.00 3.49 0.00 - 2.00 0.20 1.80 1.80 0.00 - - - - - 0.00 3.69
2519 อบต.นาคำ / ยโสธร 2,695.00 2.45 - - - - - - - - - - - - - 1 2.45 1.72 0.73 1.72
2520 ทต.ดงแคนใหญ่ / ยโสธร 7,761.00 7.92 1 7.92 6.53 1.39 0.00 5.03 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 2.89
2521 อบต.กู่จาน / ยโสธร 5,766.00 5.25 1 5.25 2.00 3.25 0.00 1.70 - 0.30 - - - - - - - - 0.00 3.55
2522 อบต.นาแก / ยโสธร 3,607.00 3.28 - - - - - - - - - - - - - 1 3.28 2.37 0.91 2.37
2523 อบต.กุดกุง / ยโสธร 4,646.00 4.23 1 4.23 1.90 2.33 0.00 - 1.90 0.10 1.80 1.80 0.00 - - - - - 0.00 2.43
2524 อบต.เหล่าไฮ / ยโสธร 2,896.00 2.64 - - - - - - - - - - - - - 1 2.64 1.86 0.78 1.86
2525 อบต.แคนน้อย / ยโสธร 3,552.00 3.23 1 3.23 3.00 0.23 0.00 2.00 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 1.23
2526 อบต.ดงเจริญ / ยโสธร 3,705.00 3.37 1 3.37 0.94 2.43 0.00 0.94 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 2.43
2527 ทต.ป่าติ้ว / ยโสธร 3,076.00 3.14 1 3.14 2.00 1.14 0.00 - 2.00 0.20 1.80 1.80 0.00 - - - - - 0.00 1.34
2528 อบต.โพธิ์ไทร / ยโสธร 6,409.00 5.83 1 5.83 1.90 3.93 0.00 - 1.90 0.10 1.80 1.80 0.00 - - - - - 0.00 4.03
2529 อบต.กระจาย / ยโสธร 7,608.00 6.92 1 6.92 3.70 3.22 0.00 - 3.70 0.20 3.50 3.50 0.00 - - - - - 0.00 3.42
2530 อบต.โคกนาโก / ยโสธร 8,313.00 7.56 1 7.56 3.50 4.06 0.00 - 3.50 0.20 3.30 3.30 0.00 - - - - - 0.00 4.26
2531 อบต.เชียงเพ็ง / ยโสธร 3,548.00 3.23 1 3.23 2.00 1.23 0.00 - 2.00 0.20 1.80 1.80 0.00 - - - - - 0.00 1.43
2532 อบต.ศรีฐาน / ยโสธร 6,220.00 5.66 1 5.66 1.70 3.96 0.00 - 1.70 0.10 1.60 1.60 0.00 - - - - - 0.00 4.06
2533 ทต.ฟ้าหยาด / ยโสธร 5,035.00 5.14 1 5.14 2.55 2.59 0.00 - 2.55 0.20 2.35 2.35 0.00 - - - - - 0.00 2.79
2534 อบต.ฟ้าหยาด / ยโสธร 5,041.00 4.59 1 4.59 1.06 3.53 0.00 1.06 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 3.53
2535 อบต.หัวเมือง / ยโสธร 7,466.00 6.79 1 6.79 2.00 4.79 0.00 2.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 4.79
2536 อบต.คูเมือง / ยโสธร 6,697.00 6.09 1 6.09 3.00 3.09 0.00 2.20 - 0.80 - - - - - - - - 0.00 3.89
2537 อบต.ผือฮี / ยโสธร 4,304.00 3.92 - - - - - - - - - - - - - 1 3.92 3.00 0.92 3.00
2538 อบต.บากเรือ / ยโสธร 4,750.00 4.32 - - - - - - - - - - - - - 1 4.32 3.09 1.23 3.09
2539 อบต.ม่วง / ยโสธร 6,426.00 5.85 - - - - - - - - - - - - - 1 5.85 5.65 0.20 5.65
2540 อบต.โนนทราย / ยโสธร 3,108.00 2.83 - - - - - - - - - - - - - 1 2.83 2.00 0.83 2.00
2541 อบต.บึงแก / ยโสธร 5,593.00 5.09 - - - - - - - - - - - - - 1 5.09 4.50 0.59 4.50
2542 อบต.พระเสาร์ / ยโสธร 4,279.00 3.89 - - - - - - - - - - - - - 1 3.89 3.80 0.09 3.80
2543 อบต.สงยาง / ยโสธร 4,916.00 4.47 - - - - - - - - - - - - - 1 4.47 4.25 0.22 4.25
2544 อบต.ฟ้าห่วน / ยโสธร 5,731.00 5.22 1 5.22 0.50 4.72 0.00 0.50 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 4.72
2545 อบต.กุดน้ำใส / ยโสธร 7,579.00 6.90 1 6.90 0.20 6.70 0.00 0.20 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 6.70
2546 อบต.น้ำอ้อม / ยโสธร 5,299.00 4.82 1 4.82 1.70 3.12 0.00 1.50 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 3.32
2547 ทต.ค้อวัง / ยโสธร 4,494.00 4.58 1 4.58 3.00 1.58 0.00 2.00 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 2.58
2548 อบต.ค้อวัง / ยโสธร 2,660.00 2.42 1 2.42 0.67 1.75 0.00 0.67 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 1.75
2549 ทต.บุ่งค้า / ยโสธร 13,148.00 13.41 1 13.41 3.75 9.66 0.00 2.75 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 10.66
2550 ทต.เลิงนกทา / ยโสธร 3,198.00 3.26 1 3.26 1.50 1.76 0.00 1.50 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 1.76
2551 ทต.สวาท / ยโสธร 10,119.00 10.32 - - - - - - - - - - - - - 1 10.32 9.90 0.42 9.90
2552 ทต.ห้องแซง / ยโสธร 11,452.00 11.68 1 11.68 3.00 8.68 0.00 2.30 - 0.70 - - - - - - - - 0.00 9.38
2553 ทต.สามัคคี / ยโสธร 7,339.00 7.49 - - - - - - - - - - - - - 1 7.49 7.00 0.49 7.00
2554 ทต.กุดเชียงหมี / ยโสธร 7,630.00 7.78 1 7.78 2.00 5.78 0.00 1.60 - 0.40 - - - - - - - - 0.00 6.18
2555 ทต.สามแยก / ยโสธร 3,979.00 4.06 1 4.06 2.00 2.06 0.00 1.00 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 3.06
2556 อบต.สามแยก / ยโสธร 8,176.00 7.44 1 7.44 5.00 2.44 0.00 4.00 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 3.44
2557 ทต.กุดแห่ / ยโสธร 8,460.00 8.63 1 8.63 2.46 6.17 0.00 1.66 - 0.80 - - - - - - - - 0.00 6.97
2558 อบต.โคกสำราญ / ยโสธร 10,364.00 9.43 - - - - - - - - - - - - - 1 9.43 9.00 0.43 9.00
2559 อบต.สร้างมิ่ง / ยโสธร 5,947.00 5.41 - - - - - - - - - - - - - 1 5.41 4.51 0.90 4.51
2560 ทต.ศรีแก้ว / ยโสธร 5,422.00 5.53 1 5.53 2.00 3.53 0.00 1.50 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 4.03
2561 อบต.ไทยเจริญ / ยโสธร 4,359.00 3.97 1 3.97 2.00 1.97 0.00 1.50 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 2.47
2562 อบต.น้ำคำ / ยโสธร 4,629.00 4.21 - - - - - - - - - - - - - 1 4.21 3.93 0.28 3.93
2563 อบต.ส้มผ่อ / ยโสธร 5,889.00 5.36 1 5.36 1.00 4.36 0.00 1.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 4.36
2564 ทต.คำเตย / ยโสธร 8,769.00 8.94 1 8.94 4.00 4.94 0.00 3.00 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 5.94
2565 อบต.คำไผ่ / ยโสธร 4,629.00 4.21 1 4.21 1.00 3.21 0.00 1.00 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 3.21