จังหวัด ยโสธร

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน แจ้งสนิท ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 1571.8450929026 y : 100.07930373345

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

4,161.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 88

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 23 แห่ง
อบต. 63 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

40 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 41 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 40 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ยโสธร บ่อขยะทม.ยโสธร หมู่ 6 บ้านหนองแสงต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร - ยโสธร 118 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 50.94
2 ทต.บุ่งค้า บ่อขยะทต.บุ่งค้า (หมู่4) หมู่ 4 - ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.52
3 ทต.บุ่งค้า บ่อขยะทต.บุ่งค้า (หมู่9) หมู่ 9 - ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.52
4 อบต.กุดน้ำใส บ่อขยะอบต.กุดน้ำใส หมู่ - - ต. กุดน้ำใส อ. ค้อวัง จ. ยโสธร - ยโสธร N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.20
5 ทต.บุ่งค้า บ่อขยะทต.บุ่งค้า (หมู่3) หมู่ 3 - ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.52
6 ทต.บุ่งค้า บ่อขยะทต.บุ่งค้า (หมู่5) หมู่ 5 - ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.52
7 ทต.บุ่งค้า บ่อขยะทต.บุ่งค้า (หมู่15) หมู่ 15 - ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.52
8 อบต.โนนเปือย บ่อขยะอบต.โนนเปือย ต. บุ่งค้า อ. กุดชุม จ. ยโสธร - ยโสธร 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.77
9 ทต.กุดเชียงหมี บ่อขยะทต.กุดเชียงหมี หมู่ 1 ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.10
10 อบต.ส้มผ่อ บ่อขยะอบต.ส้มผ่อ หมู่ 8 บ้านทุ่งเศรษฐี ต. บุ่งค้า อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร - ยโสธร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.45
11 อบต.ค้อวัง บ่อขยะอบต.ค้อวัง หมู่ 8 บ้านเหล่าน้อย ต. บุ่งค้า อ. ค้อวัง จ. ยโสธร - ยโสธร 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.32
12 อบต.ไทยเจริญ บ่อขยะอบต.ไทยเจริญ หมู่ 3 บ้านตาตาว ต. บุ่งค้า อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร - ยโสธร 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.10
13 อบต.ฟ้าห่วน บ่อขยะอบต.ฟ้าห่วน บ้านฟ้าห่วน หมู่ 2 บ้านฟ้าห่วน ต. บุ่งค้า อ. ค้อวัง จ. ยโสธร - ยโสธร 0-9-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.63
14 อบต.หัวเมือง บ่อขยะอบต.หัวเมือง หมู่ 13 บ้านหนองหว้า ต. บุ่งค้า อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร - ยโสธร 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.99
15 อบต.เหล่าไฮ บ่อขยะอบต.เหล่าไฮ บ้านเหล่าไฮ หมู่ 2 บ้านเหล่าไฮ ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.63
16 ทต.ทุ่งแต้ บ่อขยะทต.ทุ่งแต้ หมู่ 5 ต. บุ่งค้า อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร - ยโสธร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
17 อบต.เหล่าไฮ บ่อขยะอบต.เหล่าไฮ บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ 4 บ้านเหล่าทุ่ง ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.63
18 อบต.เขื่องคำ บ่อขยะอบต.เขื่องคำ หมู่ 1 บ้านกว้าง ต. บุ่งค้า อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร - ยโสธร 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
19 อบต.ดงเจริญ บ่อขยะอบต.ดงเจริญ บ้านแหล่งหนู หมู่ 7 บ้านแหล่งหนู ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.50
20 อบต.โพนทัน บ่อขยะอบต.โพนทัน หมู่ 1 บ้านโพนทัน ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.40
21 ทต.เลิงนกทา บ่อขยะทต.เลิงนกทา หมู่ 4 ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
22 อบต.แคนน้อย บ่อขยะอบต.แคนน้อย หมู่ 1 บ้านแคนน้อย ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.45
23 อบต.กำแมด บ่อขยะอบต.กำแมด หมู่ 14 บ้านหัวงัว ต. บุ่งค้า อ. กุดชุม จ. ยโสธร - ยโสธร 14 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.95
24 ทต.คำเตย บ่อขยะทต.คำเตย หมู่ 1 ต. บุ่งค้า อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร - ยโสธร 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
25 ทต.ค้อวัง บ่อขยะทต.ค้อวัง หมู่ 3 ต. บุ่งค้า อ. ค้อวัง จ. ยโสธร - ยโสธร 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
26 อบต.คำไผ่ บ่อขยะอบต.คำไผ่ หมู่ 2 บ้านโคกขึม ต. บุ่งค้า อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร - ยโสธร 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.70
27 อบต.น้ำอ้อม บ่อขยะอบต.น้ำอ้อม บ้านน้ำอ้อม หมู่ 9 บ้านน้ำอ้อม ต. บุ่งค้า อ. ค้อวัง จ. ยโสธร - ยโสธร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.39
28 อบต.คูเมือง บ่อขยะอบต.คูเมือง บ้านพลไว หมู่ 8 บ้านพลไว ต. บุ่งค้า อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร - ยโสธร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.60
29 ทต.ดงแคนใหญ่ บ่อขยะทต.ดงแคนใหญ่ หมู่ 1 ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
30 ทต.ดงแคนใหญ่ บ่อขยะอบต.ฟ้าหยาด หมู่ 5 บ้านเหมือด - ป่าตอง ต. บุ่งค้า อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร - ยโสธร 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.99
31 อบต.เหล่าไฮ บ่อขยะอบต.เหล่าไฮ บ้านชาตะยานนท์ หมู่ 3 บ้านชาตะยานนท์ ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 0-1-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.63
32 อบต.ขุมเงิน บ่อขยะอบต.ขุมเงิน หมู่ 3 บ้านเหลื่อม ต. บุ่งค้า อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร - ยโสธร 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.85
33 อบต.เหล่าไฮ บ่อขยะอบต.เหล่าไฮ บ้านกุดเป่ง หมู่ 6 บ้านกุดเป่ง ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 0-2-0 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.63
34 อบต.นาสะไมย์ บ่อขยะอบต.นาสะไมย์ หมู่ 2 บ้านนาสะไมย์ ต. บุ่งค้า อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร - ยโสธร 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.90
35 อบต.กู่จาน บ่อขยะอบต.กู่จาน หมู่ 5 บ้านงิ้ว ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.47
36 ทต.กุดแห่ บ่อขยะอบต.กุดแห่ หมู่ 9 บ้านกุดแห่ ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.20
37 อบต.สงเปือย บ่อขยะอบต.สงเปือย หมู่ 5 บ้านโคกสะอาด ต. บุ่งค้า อ. คำเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร - ยโสธร 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.45
38 ทต.ทรายมูล บ่อขยะทต.ทรายมูล หมู่ 2 ต. บุ่งค้า อ. ทรายมูล จ. ยโสธร - ยโสธร 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.70
39 ทต.ห้องแซง บ่อขยะทต.ห้องแซง หมู่ 2 ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร 1 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.40
40 ทต.กุดชุมพัฒนา บ่อขยะทต.กุดชุมพัฒนา หมู่ 1 ต. บุ่งค้า อ. กุดชุม จ. ยโสธร - ยโสธร 10 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 3.00
41 ทต.ศรีแก้ว บ่อขยะทต.ศรีแก้ว หมู่ 3 ต. บุ่งค้า อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร - ยโสธร 1 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.50