จังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ทักษิณ ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 15.807774 y : 102.03365

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

12,778.28 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 16
มี อปท. จำนวน 143

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 35 แห่ง
อบต. 106 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
2566 อบจ.ชัยภูมิ / ชัยภูมิ 36,588.00 42.08 1 42.08 27.86 14.22 0.00 - 27.86 0.00 27.86 27.86 0.00 0.00 0.00 - - - - 14.22
2568 อบต.รอบเมือง / ชัยภูมิ 3,862.00 3.51 1 3.51 2.11 1.41 0.00 - 2.11 0.00 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 1.41
2569 อบต.โพนทอง / ชัยภูมิ 9,037.00 8.22 1 8.22 7.22 1.00 0.00 1.00 - 6.22 - - - - - - - - 0.00 7.22
2570 อบต.นาฝาย / ชัยภูมิ 11,785.00 10.72 1 10.72 3.04 7.68 0.00 - 3.04 0.00 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 7.68
2571 ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว / ชัยภูมิ 5,151.00 5.25 1 5.25 1.80 3.45 0.00 1.30 - 0.50 - - - - - - - - - 3.95
2572 อบต.บ้านค่าย / ชัยภูมิ 7,568.00 6.89 1 6.89 5.85 1.04 0.00 - 5.85 0.00 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 1.04
2573 อบต.กุดตุ้ม / ชัยภูมิ 10,608.00 9.65 1 9.65 1.78 7.87 0.00 1.48 - 0.30 - - - - - - - - 0.00 8.17
2574 ทต.ชีลอง / ชัยภูมิ 10,734.00 10.95 1 10.95 1.66 6.56 2.73 - 1.66 0.00 1.66 1.66 0.00 0.00 0.00 - - - - 6.56
2575 อบต.บ้านเล่า / ชัยภูมิ 8,691.00 7.91 1 7.91 5.17 2.74 0.00 - 5.17 0.00 5.17 5.17 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 2.74
2576 อบต.นาเสียว / ชัยภูมิ 7,357.00 6.69 1 6.69 4.00 2.69 0.00 - 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 2.69
2577 อบต.หนองนาแซง / ชัยภูมิ 8,235.00 7.49 1 7.49 5.00 2.49 0.00 2.00 - 3.00 - - - - - - - - 0.00 5.49
2578 ทต.ลาดใหญ่ / ชัยภูมิ 4,706.00 4.80 1 4.80 3.43 1.37 0.00 - 3.43 0.00 3.43 3.43 0.00 0.00 0.00 - - - - 1.37
2579 อบต.ลาดใหญ่ / ชัยภูมิ 2,972.00 2.70 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.70 1.61 1.09 1.61
2580 อบต.หนองไผ่ / ชัยภูมิ 6,546.00 5.96 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.96 3.58 2.38 3.58
2581 อบต.ท่าหินโงม / ชัยภูมิ 6,063.00 5.52 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.52 4.00 1.52 4.00
2582 อบต.ห้วยต้อน / ชัยภูมิ 10,767.00 9.80 1 9.80 3.10 5.87 0.83 - 3.10 0.00 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 5.87
2583 อบต.ห้วยบง / ชัยภูมิ 8,012.00 7.29 1 7.29 2.92 4.37 0.00 1.42 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 5.87
2584 อบต.โนนสำราญ / ชัยภูมิ 6,911.00 6.29 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.29 5.00 1.29 5.00
2585 ทต.โคกสูง / ชัยภูมิ 4,715.00 4.81 1 4.81 1.30 2.89 0.62 - 1.30 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 - - - - 2.89
2586 อบต.บุ่งคล้า / ชัยภูมิ 7,646.00 6.96 1 6.96 6.00 0.96 0.00 0.96 - 5.04 - - - - - - - - 0.00 6.00
2587 ทต.บ้านเขว้า / ชัยภูมิ 8,213.00 8.38 1 8.38 5.00 3.38 0.00 - 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 3.38
2588 ทต.ทุ่งทอง / ชัยภูมิ 6,507.00 6.64 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.64 5.00 1.64 5.00
2589 ทต.ตลาดแร้ง / ชัยภูมิ 11,271.00 11.50 1 11.50 6.00 5.50 0.00 3.00 - 3.00 - - - - - - - - 0.00 8.50
2590 ทต.ลุ่มลำชี / ชัยภูมิ 9,656.00 9.85 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 9.85 7.00 2.85 7.00
2591 อบต.ชีบน / ชัยภูมิ 6,013.00 5.47 1 5.47 5.44 0.03 0.00 2.24 - 3.20 - - - - - - - - 0.00 3.23
2592 อบต.ภูแลนคา / ชัยภูมิ 4,588.00 4.18 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.18 3.00 1.18 3.00
2593 อบต.โนนแดง / ชัยภูมิ 4,613.00 4.20 1 4.20 3.00 1.00 0.20 - 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 1.00
2594 ทต.คอนสวรรค์ / ชัยภูมิ 4,430.00 4.52 1 4.52 4.52 0.00 0.00 - 4.52 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00
2595 อบต.คอนสวรรค์ / ชัยภูมิ 6,245.00 5.68 1 5.68 1.50 4.18 0.00 1.00 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 4.68
2596 อบต.ยางหวาย / ชัยภูมิ 3,719.00 3.38 1 3.38 1.00 2.38 0.00 0.80 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 2.58
2597 อบต.ช่องสามหมอ / ชัยภูมิ 3,865.00 3.52 1 3.52 2.57 0.95 0.00 0.70 - 1.87 - - - - - - - - 0.00 2.82
2598 อบต.โนนสะอาด / ชัยภูมิ 5,370.00 4.89 1 4.89 3.57 1.32 0.00 1.96 - 1.61 - - - - - - - - 0.00 2.93
2599 อบต.ห้วยไร่ / ชัยภูมิ 5,595.00 5.09 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.09 3.00 2.09 3.00
2600 อบต.บ้านโสก / ชัยภูมิ 7,104.00 6.46 1 6.46 4.60 1.86 0.00 - 4.60 2.01 2.59 2.59 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 3.88
2601 อบต.โคกมั่งงอย / ชัยภูมิ 6,771.00 6.16 1 6.16 4.10 2.06 0.00 2.10 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 4.06
2602 อบต.หนองขาม / ชัยภูมิ 5,244.00 4.77 1 4.77 4.71 0.06 0.00 1.95 - 2.76 - - - - - - - - 0.00 2.83
2603 อบต.ศรีสำราญ / ชัยภูมิ 5,432.00 4.94 1 4.94 4.94 0.00 0.00 - 4.94 2.98 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 2.98
2604 ทต.เกษตรสมบูรณ์ / ชัยภูมิ 3,073.00 3.13 1 3.13 1.26 1.88 0.00 0.76 - 0.50 - - - - - - - - - 2.38
2605 อบต.บ้านยาง / ชัยภูมิ 8,806.00 8.01 1 8.01 3.20 4.81 0.00 1.70 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 6.31
2606 อบต.บ้านหัน / ชัยภูมิ 13,636.00 12.41 1 12.41 8.00 4.41 0.00 4.00 - 4.00 - - - - - - - - 0.00 8.41
2607 ทต.บ้านเดื่อ / ชัยภูมิ 15,463.00 15.77 1 15.77 3.50 9.46 2.81 2.00 - 1.50 - - - - - - - - - 10.96
2608 ทต.บ้านเป้า / ชัยภูมิ 7,851.00 8.01 1 8.01 7.00 1.01 0.00 5.00 - 2.00 - - - - - - - - - 3.01
2609 อบต.บ้านเป้า / ชัยภูมิ 3,035.00 2.76 1 2.76 1.93 0.83 0.00 1.53 - 0.40 - - - - - - - - 0.00 1.23
2610 อบต.กุดเลาะ / ชัยภูมิ 7,345.00 6.68 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.68 4.00 2.68 4.00
2611 อบต.โนนกอก / ชัยภูมิ 10,438.00 9.50 1 9.50 5.00 4.50 0.00 2.00 - 3.00 - - - - - - - - 0.00 7.50
2612 อบต.สระโพนทอง / ชัยภูมิ 8,500.00 7.74 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.74 5.00 2.74 5.00
2613 อบต.หนองข่า / ชัยภูมิ 8,626.00 7.85 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.85 5.00 2.85 5.00
2614 อบต.หนองโพนงาม / ชัยภูมิ 13,239.00 12.05 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 12.05 8.00 4.05 8.00
2615 อบต.บ้านบัว / ชัยภูมิ 4,887.00 4.45 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.45 2.00 2.45 2.00
2616 อบต.ซับสีทอง / ชัยภูมิ 6,022.00 5.48 1 5.48 1.00 4.48 0.00 0.80 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 4.68
2617 อบต.โนนทอง / ชัยภูมิ 7,427.00 6.76 1 6.76 2.76 4.00 0.00 1.26 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 5.50
2618 ทต.หนองบัวแดง / ชัยภูมิ 9,022.00 9.20 1 9.20 4.20 5.00 0.00 2.70 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 6.50
2619 ทต.หลวงศิริ / ชัยภูมิ 8,282.00 8.45 1 8.45 1.83 2.53 4.09 1.33 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 3.03
2620 อบต.กุดชุมแสง / ชัยภูมิ 14,128.00 12.86 1 12.86 5.00 7.86 0.00 2.00 - 3.00 - - - - - - - - 0.00 10.86
2621 อบต.ถ้ำวัวแดง / ชัยภูมิ 10,335.00 9.40 1 9.40 1.50 3.73 4.17 1.00 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 4.23
2622 อบต.นางแดด / ชัยภูมิ 14,401.00 13.10 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 13.10 8.00 5.10 8.00
2623 อบต.หนองแวง / ชัยภูมิ 15,426.00 14.04 1 14.04 8.57 5.47 0.00 5.07 - 3.50 - - - - - - - - 0.00 8.97
2624 อบต.คูเมือง / ชัยภูมิ 12,279.00 11.17 1 11.17 6.30 4.87 0.00 3.67 - 2.63 - - - - - - - - 0.00 7.50
2625 อบต.ท่าใหญ่ / ชัยภูมิ 9,139.00 8.32 1 8.32 3.00 0.40 4.92 1.00 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 2.40
2626 อบต.วังชมภู / ชัยภูมิ 8,218.00 7.48 1 7.48 5.34 2.14 0.00 3.34 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 4.14
2627 ทต.จัตุรัส / ชัยภูมิ 4,289.00 4.37 1 4.37 4.24 0.13 0.00 1.24 - 3.00 - - - - - - - - 0.00 3.13
2628 อบต.บ้านกอก / ชัยภูมิ 6,890.00 6.27 1 6.27 1.27 5.00 0.00 0.77 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 5.50
2629 อบต.หนองบัวบาน / ชัยภูมิ 8,073.00 7.35 1 7.35 4.80 2.55 0.00 2.94 - 1.86 - - - - - - - - 0.00 4.41
2630 อบต.บ้านขาม / ชัยภูมิ 8,173.00 7.44 1 7.44 2.12 4.36 0.96 - 2.12 0.00 2.12 2.12 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 4.36
2631 อบต.กุดน้ำใส / ชัยภูมิ 7,831.00 7.13 1 7.13 3.60 3.53 0.00 2.10 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 5.03
2632 อบต.หนองโดน / ชัยภูมิ 5,624.00 5.12 1 5.12 0.50 4.62 0.00 - 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 4.62
2633 อบต.ละหาน / ชัยภูมิ 12,727.00 11.58 1 11.58 5.83 5.75 0.00 2.83 - 3.00 - - - - - - - - 0.00 8.75
2634 ทต.หนองบัวใหญ่ / ชัยภูมิ 7,385.00 7.53 1 7.53 5.00 2.53 0.00 1.90 - 3.10 - - - - - - - - 0.00 5.63
2635 ทต.หนองบัวโคก / ชัยภูมิ 1,971.00 2.01 1 2.01 1.50 0.51 0.00 - 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.51
2636 อบต.หนองบัวโคก / ชัยภูมิ 5,166.00 4.70 1 4.70 3.70 1.00 0.00 1.88 - 1.82 - - - - - - - - 0.00 2.82
2637 อบต.ส้มป่อย / ชัยภูมิ 7,225.00 6.57 1 6.57 2.60 3.97 0.00 1.10 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 5.47
2638 ทต.บำเหน็จณรงค์ / ชัยภูมิ 7,217.00 7.36 1 7.36 4.99 2.37 0.00 - 4.99 0.00 4.99 4.99 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 2.37
2639 อบต.บ้านชวน / ชัยภูมิ 5,937.00 5.40 1 5.40 1.75 3.65 0.00 1.25 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 4.15
2640 ทต.บ้านเพชร / ชัยภูมิ 5,287.00 5.39 1 5.39 4.85 0.54 0.00 - 4.85 0.00 4.85 4.85 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.54
2641 อบต.บ้านเพชร / ชัยภูมิ 9,790.00 8.91 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 8.91 5.34 3.57 5.34
2642 อบต.บ้านตาล / ชัยภูมิ 4,702.00 4.28 1 4.28 1.00 3.28 0.00 0.80 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 3.48
2643 อบต.หัวทะเล / ชัยภูมิ 6,915.00 6.29 1 6.29 2.53 3.76 0.00 1.23 - 1.30 - - - - - - - - 0.00 5.06
2644 อบต.โคกเริงรมย์ / ชัยภูมิ 5,180.00 4.71 1 4.71 2.56 2.15 0.00 1.06 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 3.65
2645 อบต.เกาะมะนาว / ชัยภูมิ 3,191.00 2.90 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.90 1.63 1.28 1.63
2646 อบต.โคกเพชรพัฒนา / ชัยภูมิ 5,793.00 5.27 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.27 3.16 2.11 3.16
2647 ทต.หนองบัวระเหว / ชัยภูมิ 5,910.00 6.03 1 6.03 3.00 3.03 0.00 - 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 3.03
2648 อบต.วังตะเฆ่ / ชัยภูมิ 14,460.00 13.16 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 13.16 7.00 6.16 7.00
2649 ทต.ห้วยแย้ / ชัยภูมิ 7,481.00 7.63 1 7.63 1.50 6.13 0.00 - 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 6.13
2650 ทต.โคกสะอาด / ชัยภูมิ 6,244.00 6.37 1 6.37 4.00 2.37 0.00 2.00 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 4.37
2651 อบต.โสกปลาดุก / ชัยภูมิ 4,317.00 3.93 1 3.93 3.50 0.43 0.00 2.00 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 1.93
2652 ทต.เทพสถิต / ชัยภูมิ 3,983.00 4.06 1 4.06 3.10 0.96 0.00 1.99 - 1.11 - - - - - - - - - 2.07
2653 อบต.วะตะแบก / ชัยภูมิ 13,462.00 12.25 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 12.25 8.50 3.75 8.50
2654 อบต.ห้วยยายจิ๋ว / ชัยภูมิ 13,895.00 12.64 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 12.64 8.00 4.64 8.00
2655 อบต.นายางกลัก / ชัยภูมิ 13,882.00 12.63 1 12.63 4.00 8.63 0.00 1.70 - 2.30 - - - - - - - - 0.00 10.93
2656 อบต.บ้านไร่ / ชัยภูมิ 12,826.00 11.67 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 11.67 9.00 2.67 9.00
2657 อบต.โป่งนก / ชัยภูมิ 12,032.00 10.95 1 10.95 0.38 10.57 0.00 0.38 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 10.57
2658 ทต.ภูเขียว / ชัยภูมิ 6,734.00 6.87 1 6.87 4.81 2.06 0.00 - 4.81 0.00 4.81 4.81 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 2.06
2659 อบต.ผักปัง / ชัยภูมิ 16,978.00 15.45 1 15.45 7.50 7.45 0.50 - 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 7.45
2660 อบต.กวางโจน / ชัยภูมิ 11,648.00 10.60 1 10.60 10.00 0.60 0.00 - 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.60
2661 อบต.หนองคอนไทย / ชัยภูมิ 10,865.00 9.89 1 9.89 6.00 3.89 0.00 3.95 - 2.05 - - - - - - - - 0.00 5.94
2662 ทต.บ้านแก้ง / ชัยภูมิ 14,546.00 14.84 1 14.84 3.50 7.90 3.44 2.00 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 9.40
2663 อบต.กุดยม / ชัยภูมิ 5,252.00 4.78 1 4.78 2.13 2.65 0.00 1.13 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 3.65
2664 ทต.บ้านเพชรภูเขียว / ชัยภูมิ 5,734.00 5.85 1 5.85 4.00 1.85 0.00 - 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 1.85
2665 อบต.บ้านเพชร / ชัยภูมิ 3,198.00 2.91 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.91 2.82 0.09 2.82
2666 อบต.โคกสะอาด / ชัยภูมิ 8,893.00 8.09 1 8.09 4.00 4.09 0.00 - 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 4.09
2667 อบต.หนองตูม / ชัยภูมิ 11,540.00 10.50 1 10.50 4.20 6.30 0.00 2.20 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 8.30
2668 อบต.โอโล / ชัยภูมิ 9,373.00 8.53 1 8.53 3.36 5.17 0.00 2.36 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 6.17
2669 ทต.ธาตุทอง / ชัยภูมิ 13,597.00 13.87 1 13.87 5.55 8.32 0.00 3.05 - 2.50 - - - - - - - - 0.00 10.82
2670 อบต.บ้านดอน / ชัยภูมิ 6,225.00 5.66 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.66 4.52 1.14 4.52
2671 ทต.บ้านแท่น / ชัยภูมิ 4,146.00 4.23 1 4.23 3.57 0.66 0.00 1.57 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 2.66
2672 อบต.บ้านแท่น / ชัยภูมิ 8,663.00 7.88 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.88 6.14 1.74 6.14
2673 อบต.สามสวน / ชัยภูมิ 10,725.00 9.76 1 9.76 1.46 8.30 0.00 1.06 - 0.40 - - - - - - - - 0.00 8.70
2674 อบต.สระพัง / ชัยภูมิ 5,781.00 5.26 1 5.26 1.07 4.19 0.00 0.87 - 0.20 - - - - - - - - 0.00 4.39
2675 ทต.บ้านเต่า / ชัยภูมิ 9,409.00 9.60 1 9.60 4.00 5.60 0.00 2.00 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 7.60
2676 อบต.หนองคู / ชัยภูมิ 6,912.00 6.29 1 6.29 0.13 6.16 0.00 0.13 - 0.00 - - - - - - - - 0.00 6.16
2677 ทต.แก้งคร้อ / ชัยภูมิ 8,920.00 9.10 1 9.10 9.00 0.10 0.00 - 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.10
2678 อบต.ช่องสามหมอ / ชัยภูมิ 6,956.00 6.33 1 6.33 3.85 2.48 0.00 1.85 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 4.48
2679 อบต.หนองขาม / ชัยภูมิ 7,380.00 6.72 1 6.72 4.71 2.01 0.00 - 4.71 0.03 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 2.04
2680 ทต.นาหนองทุ่ม / ชัยภูมิ 11,079.00 11.30 1 11.30 6.00 5.30 0.00 4.00 - 2.00 - - - - - - - - - 7.30
2681 อบต.นาหนองทุ่ม / ชัยภูมิ 7,947.00 7.23 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 7.23 5.50 1.73 5.50
2682 อบต.บ้านแก้ง / ชัยภูมิ 8,028.00 7.31 1 7.31 1.28 4.37 1.66 - 1.28 0.00 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 4.37
2683 ทต.หนองสังข์ / ชัยภูมิ 10,159.00 10.36 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 10.36 8.00 2.36 8.00
2684 อบต.หลุบคา / ชัยภูมิ 6,479.00 5.90 1 5.90 1.79 4.11 0.00 0.79 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 5.11
2685 อบต.โคกกุง / ชัยภูมิ 10,426.00 9.49 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 9.49 8.00 1.49 8.00
2686 อบต.เก่าย่าดี / ชัยภูมิ 3,236.00 2.94 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 2.94 1.77 1.18 1.77
2687 อบต.ท่ามะไฟหวาน / ชัยภูมิ 6,671.00 6.07 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.07 5.00 1.07 5.00
2688 อบต.หนองไผ่ / ชัยภูมิ 6,554.00 5.96 1 5.96 2.86 3.10 0.00 - 2.86 0.46 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 3.56
2689 ทต.คอนสาร / ชัยภูมิ 4,351.00 4.44 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.44 3.00 1.44 3.00
2690 อบต.คอนสาร / ชัยภูมิ 5,052.00 4.60 1 4.60 1.68 2.92 0.00 0.48 - 1.20 - - - - - - - - 0.00 4.12
2691 อบต.ทุ่งพระ / ชัยภูมิ 5,601.00 5.10 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.10 3.50 1.60 3.50
2692 อบต.โนนคูณ / ชัยภูมิ 7,902.00 7.19 1 7.19 4.80 2.39 0.00 1.80 - 3.00 - - - - - - - - 0.00 5.39
2693 ทต.ห้วยยาง / ชัยภูมิ 15,496.00 15.81 1 15.81 4.78 7.74 3.29 3.28 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 9.24
2694 ทต.ทุ่งลุยลาย / ชัยภูมิ 6,185.00 6.31 1 6.31 1.50 4.81 0.00 1.00 - 0.50 - - - - - - - - 0.00 5.31
2695 อบต.ดงบัง / ชัยภูมิ 4,543.00 4.13 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.13 3.20 0.93 3.20
2696 อบต.ทุ่งนาเลา / ชัยภูมิ 6,570.00 5.98 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.98 4.00 1.98 4.00
2697 อบต.ดงกลาง / ชัยภูมิ 6,428.00 5.85 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.85 3.00 2.85 3.00
2698 อบต.บ้านเจียง / ชัยภูมิ 6,877.00 6.26 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 6.26 4.00 2.26 4.00
2699 อบต.เจาทอง / ชัยภูมิ 9,062.00 8.25 1 8.25 3.33 4.92 0.00 1.33 - 2.00 - - - - - - - - 0.00 6.92
2700 อบต.วังทอง / ชัยภูมิ 8,874.00 8.08 1 8.08 3.23 4.85 0.00 1.73 - 1.50 - - - - - - - - 0.00 6.35
2701 อบต.แหลมทอง / ชัยภูมิ 6,311.00 5.74 1 5.74 2.30 3.44 0.00 1.30 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 4.44
2702 อบต.หนองฉิม / ชัยภูมิ 8,795.00 8.00 1 8.00 2.57 0.05 5.38 1.57 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 1.05
2703 อบต.ตาเนิน / ชัยภูมิ 6,782.00 6.17 1 6.17 1.28 3.00 1.89 - 1.28 0.00 1.28 1.28 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 3.00
2704 อบต.กะฮาด / ชัยภูมิ 5,858.00 5.33 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 5.33 3.00 2.33 3.00
2705 อบต.รังงาม / ชัยภูมิ 4,598.00 4.18 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.18 2.49 1.70 2.49
2706 อบต.ซับใหญ่ / ชัยภูมิ 6,967.00 6.34 1 6.34 2.00 4.34 0.00 1.00 - 1.00 - - - - - - - - 0.00 5.34
2707 อบต.ท่ากูบ / ชัยภูมิ 4,797.00 4.37 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 4.37 2.61 1.76 2.61
2708 อบต.ตะโกทอง / ชัยภูมิ 3,586.00 3.26 - - - 0.00 - - - - - - - - - 1 3.26 2.00 1.26 2.00