จังหวัด

ศาลากลางจังหวัด


โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : y :

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. )

ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 0
มี อปท. จำนวน 0

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. )

เทศบาลนคร แห่ง
เทศบาลเมือง แห่ง
เทศบาลตำบล แห่ง
อบต. แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

20 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

58 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 78 แห่ง กำจัดถูกต้อง 20 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 58 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.96
2 อบต.ผักปัง บ่อขยะอบต.ผักปัง หมู่ 17 บ้านโนนธาตุงาม อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 53 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 6.07
3 ทต.ห้วยแย้ บ่อขยะทต.ห้วยแย้ หมู่ 7 บ้านซับหวาย อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 8 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.50
4 ทต.บำเหน็จณรงค์ บ่อขยะทต.บำเหน็จณรงค์ หมู่ 3 บ้านปะโค อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 80 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 9.96
5 อบต.บ้านขาม บ่อขยะอบต.บ้านขาม หมู่ 11 บ้านโนนคร้อเหนือ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.00
6 อบต.ศรีสำราญ บ่อขยะอบต.ศรีสำราญ หมู่ 7 บ้านหนองบัวบานเย็น อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 18 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 3.43
7 อบต.หนองโดน บ่อขยะอบต.หนองโดน หมู่ 4 บ้านร้านหญ้า อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.23
8 อบต.กุดชุมแสง บ่อขยะอบต.กุดชุมแสง (บ่อ 1) หมู่ 7 บ้านโชคอำนวย อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 29 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.46
9 ทต.หนองบัวโคก บ่อขยะทต.หนองบัวโคก หมู่ 9 บ้านหนองสะแก อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 19-40-0 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.47
10 ทต.แก้งคร้อ บ่อขยะทต.แก้งคร้อ หมู่ 4 บ้านโนนทองหลาง อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 40 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.88
11 ทต.คอนสวรรค์ บ่อขยะทต.คอนสวรรค์ หมู่ 1 บ้านหนองแดงน้อย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 28 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.33
12 อบต.กวางโจน บ่อขยะอบต.กวางโจน หมู่ 10 บ้านนาล้อม อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 14 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 10.00
13 อบต.โนนแดง บ่อขยะอบต.โนนแดง หมู่ 3 บ้านโนนเสาเล้า อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 20 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.74
14 ทต.หนองบัวระเหว บ่อขยะทต.หนองบัวระเหว หมู่ 3 บ้านหนองโจด อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 9-2-45 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 6.00
15 อบต.หนองขาม บ่อขยะอบต.หนองขาม หมู่ 10 บ้านภูดิน อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 3 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.12
16 ทต.บ้านเพชร บ่อขยะทต.บ้านเพชร หมู่ 11 บ้านดอนชะแง้ อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 51 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 4.74
17 อบต.บ้านโสก บ่อขยะอบต.บ้านโสก หมู่ 12 บ้านโสก อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 5.00
18 อบต.หนองไผ่ บ่อขยะอบต.หนองไผ่ (2) หมู่ 4 บ้านหนองแก อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.25 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 0.17
19 อบต.ตาเนิน บ่อขยะอบต.ตาเนิน หมู่ 14 บ้านเนินเพ็ชร อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 1.00
20 อบต.หนองไผ่ บ่อขยะบ้านหนองไผ่ หมู่ 4 บ้านหนองแก อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.25 การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน ถูกต้อง 2.36
21 อบต.บ้านแก้ง บ่อขยะอบต.บ้านแก้ง ม.7 หมู่ 7 บ้านสะเดาหวาน ต. บ้านแก้ง อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
22 ทต.จัตุรัส บ่อขยะทต.จัตุรัส หมู่ 12 บ้านมะเกลือ ต. บ้านแก้ง อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.10
23 อบต.บ้านแก้ง บ่อขยะทต.บ้านแก้ง (บ่อ 4) หมู่ 20 บ้านโนนหินแร่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จ. ชัยภูมิ 0 ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.78
24 อบต.ซับสีทอง บ่อขยะอบต.ซับสีทอง หมู่ 2 บ้านห้วยแคนน้อย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.83
25 อบต.หลุบคา บ่อขยะอบต.หลุบคา หมู่ 9 บ้านเหล่ากาดย่า อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 56.3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.55
26 อบต.เจาทอง บ่อขยะอบต.เจาทอง (เปิด 61) หมู่ 1 บ้านลาดชุมพล อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.38
27 ทต.หนองบัวใหญ่ บ่อขยะทต.หนองบัวใหญ่ หมู่ 1 บ้านหนองบัวใหญ่ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.28
28 ทต.เทพสถิต บ่อขยะทต.เทพสถิต หมู่ 4 บ้านห้วยฝรั่ง อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.04
29 ทต.นาหนองทุ่ม บ่อขยะทต.นาหนองทุ่ม หมู่ 14 บ้านนาหนองทุ่ม อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.45
30 อบต.คอนสวรรค์ บ่อขยะอบต.คอนสวรรค์ หมู่ 9 บ้านคอนสวรรค์ อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.30
31 อบต.ละหาน บ่อขยะอบต.ละหาน หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.20
32 ทต.ตลาดแร้ง บ่อขยะทต.ตลาดแร้ง หมู่ 17 บ้านหลุบโพธิ์ อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.92
33 อบต.ชีบน บ่อขยะอบต.ชีบน (1) หมู่ 3 บ้านหนองกระทุ่ม อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.41
34 อบต.ยางหวาย บ่อขยะอบต.ยางหวาย หมู่ 2 บ้านยางหวาย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.56
35 อบต.หนองบัวบาน บ่อขยะอบต.หนองบัวบาน หมู่ 2 บ้านหนองบัวบาน อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 8 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.95
36 ทต.ธาตุทอง บ่อขยะทต.ธาตุทอง หมู่ 4 บ้านฝ่ายพญานาค อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.13
37 ทต.บ้านเต่า บ่อขยะทต.บ้านเต่า หมู่ 2 บ้านหินลาด อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 30 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.83
38 ทต.ทุ่งลุยลาย บ่อขยะทต.ทุ่งลุยลาย หมู่ 1 บ้านทุ่งลุยลาย จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.75
39 อบต.บ้านหัน บ่อขยะอบต.บ้านหัน หมู่ 11 บ้านนกเชียงใหม่ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.78
40 อบต.คอนสาร บ่อขยะอบต.คอนสาร หมู่ 8 บ้านหินรอยเมย จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.90
41 อบต.บ้านแก้ง บ่อขยะอบต.บ้านแก้ง (2) หมู่ 1 บ้านโนนสะอาด จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
42 อบต.บ้านตาล บ่อขยะอบต.บ้านตาล หมู่ 1 บ้านหัวบึง อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.79
43 อบต.หนองตูม บ่อขยะอบต.หนองตูม หมู่ 8 บ้านประชาสามัคคี อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 31-0-3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.21
44 อบต.นาเสียว บ่อขยะอบต.นาเสียว (1) หมู่ 1 บ้านนาเสียว อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
45 ทต.ห้วยแย้ บ่อขยะอบต.บ้านแก้ง โคกสูง หมู่ 5 บ้านโคกสูง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
46 อบต.วังทอง บ่อขยะอบต.วังทอง หมู่ 8 บ้านห้วยหินฝน อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
47 อบต.บ้านแก้ง บ่อขยะอบต.บ้านแก้ง (6) หมู่ 6 บ้านลาดชุมพล อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.78
48 อบต.นาเสียว บ่อขยะอบต.นาเสียว (3) หมู่ 2 บ้านนาวัง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
49 อบต.หนองขาม บ่อขยะอบต.หนองขาม หมู่ 1 บ้านโนนงิ้ว อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 19 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.40
50 อบต.แหลมทอง บ่อขยะอบต.แหลมทอง (2) หมู่ 6 บ้านวังตะกู อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
51 อบต.หนองฉิม บ่อขยะอบต.หนองฉิม หมู่ 8 บ้านโนนสะอาด อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 10-0-3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.81
52 อบต.หนองไผ่ บ่อขยะทต.บ้านแก้ง บ้านธาตุสามหมื่น หมู่ 15 บ้านธาตุสามหมื่น อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.78
53 อบต.ห้วยบง บ่อขยะอบต.ห้วยบง หมู่ 9 บ้านยางบง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.17
54 อบต.หนองไผ่ บ่อขยะอบต.หนองไผ่ (2) หมู่ 4 บ้านหนองแก อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
55 ทต.บ้านเพชรภูเขียว บ่อขยะทต.บ้านเพชรภูเขียว หมู่ 2 บ้านเมืองคง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.80
56 อบต.กุดน้ำใส บ่อขยะอบต.กุดน้ำใส (1) หมู่ 5 บ้านเดื่อ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.71
57 อบต.โอโล บ่อขยะอบต.โอโล หมู่ 4 บ้านนกเขาทอง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.36
58 อบต.นายางกลัก บ่อขยะอบต.นายางกลัก หมู่ 1 บ้านนายางกลัก อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.95
59 อบต.โสกปลาดุก บ่อขยะอบต.โสกปลาดุก หมู่ 3 บ้านหนองตานา อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.32
60 อบต.โนนสะอาด บ่อขยะอบต.โนนสะอาด หมู่ 3 บ้านโนนสงเปลือย อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 59 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.71
61 อบต.ส้มป่อย บ่อขยะอบต.ส้มป่อย หมู่ 4 บ้านหนองม่วง อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 2.28 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.26
62 อบต.สามสวน บ่อขยะอบต.สามสวน หมู่ 9 บ้านสามสวนใต้ อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.05
63 อบต.หนองบัวโคก บ่อขยะอบต.หนองบัวโคก หมู่ 11 บ้านห้วยดอนยาว อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 12 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.30
64 ทต.บ้านเป้า บ่อขยะทต.บ้านเป้า หมู่ 10 บ้านโนนโก อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.26
65 อบต.ซับใหญ่ บ่อขยะอบต.ซับใหญ่ หมู่ 10 บ้านซับใหญ่พัฒนา อ. ซับใหญ่ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
66 ทต.ห้วยยาง บ่อขยะทต.ห้วยยาง หมู่ 7 บ้านดอนอุดม จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.35
67 อบต.โคกเริงรมย์ บ่อขยะอบต.โคกเริงรมย์ หมู่ 10 บ้านสามหลังพัฒนา อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.57
68 ทต.ห้วยแย้ บ่อขยะอบต.บ้านแก้ง กุดเก่าน้อย หมู่ 2 บ้านกุดเก่าน้อย อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.17
69 อบต.โนนคูณ บ่อขยะอบต.โนนคูณ หมู่ 3 บ้านโสกมะตูม จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
70 อบต.โพนทอง บ่อขยะอบต.โพนทอง หมู่ 6 บ้านซับพระไวย์ อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
71 อบต.หัวทะเล บ่อขยะอบต.หัวทะเล หมู่ 2 บ้านหัวสระ อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.47
72 อบต.โคกสะอาด บ่อขยะอบต.โคกสะอาด หมู่ 11 บ้านหัวครูสระ อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 8.00
73 อบต.นาเสียว บ่อขยะอบต.นาเสียว (2) หมู่ 5 บ้านนาสีนวล อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
74 อบต.แหลมทอง บ่อขยะอบต.แหลมทอง (1) หมู่ 5 บ้านสามแยกดงสวรรค์ อ. ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.80
75 อบต.หนองไผ่ บ่อขยะทต.บ้านแก้ง บ้านนาหัวแรด หมู่ 11 บ้านนาหัวแรด อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.78
76 อบต.นาเสียว บ่อขยะอบต.นาเสียว (4) หมู่ 4 บ้านซับรวงไทร อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.75
77 ทต.หนองบัวแดง บ่อขยะทต.หนองบัวแดง หมู่ 7 บ้านโสกรัง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 9 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.26
78 อบต.กุดยม บ่อขยะอบต.กุดยม หมู่ 2 บ้านเรือ อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 2 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 0.69