จังหวัด อำนาจเจริญ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ชยางกูร ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 45511440 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,161.25 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 64

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 23 แห่ง
อบต. 39 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
2709 ทม.อำนาจเจริญ / อำนาจเจริญ 26,285.00 30.23 1 30.23 15.26 14.97 0.00 - 15.26 5.00 10.26 10.26 - - - - - - - 19.97
2710 อบต.บุ่ง / อำนาจเจริญ 2,754.00 2.51 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 2.51 0.51 2.00 0.51
2711 ทต.ไก่คำ / อำนาจเจริญ 8,325.00 8.49 1 8.49 3.00 5.49 0.00 - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 5.49
2712 อบต.นาจิก / อำนาจเจริญ 4,222.00 3.84 1 3.84 1.00 2.84 0.00 - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - - - 2.84
2713 อบต.ปลาค้าว / อำนาจเจริญ 5,698.00 5.19 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 5.19 1.91 3.28 1.91
2714 อบต.เหล่าพรวน / อำนาจเจริญ 3,920.00 3.57 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 3.57 3.57 0.00 3.57
2715 อบต.สร้างนกทา / อำนาจเจริญ 6,707.00 6.10 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 6.10 2.56 3.54 2.56
2716 อบต.คึมใหญ่ / อำนาจเจริญ 5,923.00 5.39 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 5.39 0.39 5.00 0.39
2717 อบต.นาผือ / อำนาจเจริญ 7,760.00 7.06 1 7.06 2.00 5.06 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 5.06
2718 ทต.น้ำปลีก / อำนาจเจริญ 4,124.00 4.21 1 4.21 2.00 2.21 - 1.90 - 0.10 - - - - - - - - - 2.31
2719 อบต.น้ำปลีก / อำนาจเจริญ 3,598.00 3.27 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 3.27 0.27 3.00 0.27
2720 ทต.นาวัง / อำนาจเจริญ 4,627.00 4.72 1 4.72 1.50 3.22 0.00 - 1.50 0.00 1.50 1.50 - - - - - - - 3.22
2721 ทต.นาหมอม้า / อำนาจเจริญ 4,058.00 4.14 1 4.14 1.09 3.05 - 1.04 - 0.05 - - - - - - - - - 3.10
2722 อบต.โนนโพธิ์ / อำนาจเจริญ 6,527.00 5.94 1 5.94 2.50 3.44 0.00 - 2.50 0.00 2.50 2.50 - - - - - - - 3.44
2723 อบต.โนนหนามแท่ง / อำนาจเจริญ 8,186.00 7.45 1 7.45 1.93 5.52 0.00 - 1.93 0.00 1.93 1.93 - - - - - - - 5.52
2724 อบต.ห้วยไร่ / อำนาจเจริญ 5,514.00 5.02 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 5.02 2.23 2.79 2.23
2725 อบต.หนองมะแซว / อำนาจเจริญ 4,273.00 3.89 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 3.89 0.78 3.11 0.78
2727 อบต.กุดปลาดุก / อำนาจเจริญ 5,906.00 5.37 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 5.37 1.37 4.00 1.37
2728 อบต.ดอนเมย / อำนาจเจริญ 2,858.00 2.60 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 2.60 0.60 2.00 0.60
2729 ทต.นายม / อำนาจเจริญ 5,192.00 5.30 1 5.30 2.00 3.30 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 3.30
2730 อบต.นาแต้ / อำนาจเจริญ 5,581.00 5.08 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 5.08 2.35 2.73 2.35
2731 ทต.อำนาจ / อำนาจเจริญ 2,169.00 2.21 1 2.21 1.07 1.14 0.00 - 1.07 0.00 1.07 1.07 - - - - - - - 1.14
2732 ทต.ชานุมาน / อำนาจเจริญ 6,787.00 6.18 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 6.18 1.88 4.30 1.88
2733 อบต.ชานุมาน / อำนาจเจริญ 3,179.00 3.24 1 3.24 1.26 1.98 - 1.21 - 0.05 - - - - - - - - - 2.03
2734 อบต.โคกสาร / อำนาจเจริญ 5,818.00 5.29 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 5.29 1.56 3.73 1.56
2735 อบต.คำเขื่อนแก้ว / อำนาจเจริญ 9,005.00 8.19 1 8.19 1.50 6.69 - 1.45 - 0.05 - - - - - - - - - 6.74
2736 ทต.โคกก่ง / อำนาจเจริญ 5,912.00 6.03 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 6.03 2.30 3.73 2.30
2737 อบต.ป่าก่อ / อำนาจเจริญ 8,148.00 7.41 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 7.41 1.39 6.02 1.39
2738 ทต.หนองข่า / อำนาจเจริญ 6,526.00 6.66 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 6.66 1.66 5.00 1.66
2739 อบต.คำโพน / อำนาจเจริญ 7,539.00 6.86 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 6.86 2.81 4.05 2.81
2740 อบต.นาหว้า / อำนาจเจริญ 5,049.00 4.59 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 4.59 1.38 3.21 1.38
2741 อบต.ลือ / อำนาจเจริญ 8,258.00 7.51 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 7.51 6.95 0.56 6.95
2742 ทต.ห้วย / อำนาจเจริญ 6,930.00 7.07 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 7.07 1.07 6.00 1.07
2743 อบต.โนนงาม / อำนาจเจริญ 3,797.00 3.46 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 3.46 3.46 0.00 3.46
2744 ทต.ปทุมราชวงศา / อำนาจเจริญ 6,624.00 6.76 1 6.76 1.02 5.74 - 1.00 - 0.02 - - - - - - - - - 5.76
2745 ทต.นาป่าแซง / อำนาจเจริญ 5,761.00 5.88 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 5.88 1.88 4.00 1.88
2746 อบต.พนา / อำนาจเจริญ 2,956.00 2.69 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 2.69 0.87 1.82 0.87
2747 อบต.จานลาน / อำนาจเจริญ 8,568.00 7.80 1 7.80 1.23 6.57 - 1.18 - 0.05 - - - - - - - - - 6.62
2748 อบต.ไม้กลอน / อำนาจเจริญ 7,483.00 6.81 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 6.81 1.20 5.61 1.20
2749 ทต.พนา / อำนาจเจริญ 2,765.00 2.82 1 2.82 1.09 1.73 0.00 - 1.09 0.00 1.09 1.09 - - - - - - - 1.73
2750 ทต.พระเหลา / อำนาจเจริญ 6,131.00 6.25 1 6.25 1.17 5.08 0.00 - 1.17 0.00 1.17 1.17 - - - - - - - 5.08
2751 ทต.เสนางคนิคม / อำนาจเจริญ 5,947.00 6.07 1 6.07 3.00 3.07 0.00 - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 3.07
2752 ทต.สิริเสนางค์ / อำนาจเจริญ 6,706.00 6.84 1 6.84 3.00 3.84 0.00 - 3.00 0.00 3.00 3.00 - - - - - - - 3.84
2753 อบต.โพนทอง / อำนาจเจริญ 5,433.00 4.94 1 4.94 1.38 3.56 0.00 - 1.38 0.00 1.38 1.38 - - - - - - - 3.56
2754 อบต.ไร่สีสุก / อำนาจเจริญ 5,235.00 4.76 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 4.76 4.00 0.76 4.00
2755 อบต.นาเวียง / อำนาจเจริญ 6,607.00 6.01 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 6.01 5.88 0.13 5.88
2756 อบต.หนองไฮ / อำนาจเจริญ 6,473.00 5.89 1 5.89 1.19 4.70 - 1.18 - 0.01 - - - - - - - - - 4.71
2757 อบต.หนองสามสี / อำนาจเจริญ 4,242.00 3.86 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 3.86 3.86 0.00 3.86
2758 ทต.หัวตะพาน / อำนาจเจริญ 7,003.00 7.14 1 7.14 1.06 6.08 - 0.86 - 0.20 - - - - - - - - - 6.28
2759 ทต.รัตนวารีศรีเจริญ / อำนาจเจริญ 4,015.00 4.10 1 4.10 1.81 2.29 - 1.80 - 0.01 - - - - - - - - - 2.30
2760 อบต.คำพระ / อำนาจเจริญ 6,820.00 6.21 1 6.21 1.00 5.21 0.00 - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - - - 5.21
2761 ทต.เค็งใหญ่ / อำนาจเจริญ 6,161.00 6.28 1 6.28 1.79 4.49 - 1.78 - 0.01 - - - - - - - - - 4.50
2762 อบต.หนองแก้ว / อำนาจเจริญ 4,103.00 3.73 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 3.73 1.20 2.53 1.20
2763 อบต.โพนเมืองน้อย / อำนาจเจริญ 6,991.00 6.36 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 6.36 3.68 2.68 3.68
2764 อบต.สร้างถ่อน้อย / อำนาจเจริญ 7,812.00 7.11 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 7.11 1.29 5.82 1.29
2765 อบต.จิกดู่ / อำนาจเจริญ 6,762.00 6.15 1 6.15 2.10 4.05 - 2.07 - 0.03 - - - - - - - - - 4.08
2766 ทต.สามหนอง / อำนาจเจริญ 2,699.00 2.75 1 2.75 1.00 1.75 0.00 - 1.00 0.00 1.00 1.00 - - - - - - - 1.75
2767 ทต.ดงมะยาง / อำนาจเจริญ 4,067.00 4.15 1 4.15 1.20 2.95 0.00 - 1.20 0.00 1.20 1.20 - - - - - - - 2.95
2768 ทต.เปือย / อำนาจเจริญ 7,084.00 7.23 1 7.23 2.00 5.23 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 5.23
2769 อบต.ดงบัง / อำนาจเจริญ 6,382.00 5.81 1 5.81 1.23 4.58 0.00 - 1.23 0.00 1.23 1.23 - - - - - - - 4.58
2770 อบต.ไร่ขี / อำนาจเจริญ 4,482.00 4.08 0 0.00 - - - - - - - - - - - 1 4.08 3.98 0.10 3.98
2771 อบต.แมด / อำนาจเจริญ 4,558.00 4.15 1 4.15 1.80 2.35 0.00 - 1.80 0.00 1.80 1.80 - - - - - - - 2.35
2772 ทต.โคกกลาง / อำนาจเจริญ 5,082.00 5.18 1 5.18 2.00 3.18 0.00 - 2.00 0.00 2.00 2.00 - - - - - - - 3.18