จังหวัด หนองบัวลำภู

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน หนองบัวลำภู-เลย ต. หนองภัยศูนย์ อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ 48312916 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.222738 y : 102.312916

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,859.09 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 6
มี อปท. จำนวน 68

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 23 แห่ง
อบต. 43 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
2773 ทม.หนองบัวลำภู / หนองบัวลำภู 21,430.00 24.64 1 24.64 19.00 5.64 - - 19.00 - 19.00 19.00 - - - - - - - 5.64
2774 อบต.หนองบัว / หนองบัวลำภู 5,754.00 5.24 1 5.24 2.50 2.74 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 2.74
2775 อบต.หนองภัยศูนย์ / หนองบัวลำภู 8,820.00 8.03 1 8.03 4.50 3.53 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - - 3.53
2776 อบต.หนองสวรรค์ / หนองบัวลำภู 6,931.00 6.31 1 6.31 1.50 4.81 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 4.81
2777 ทต.หัวนา / หนองบัวลำภู 3,741.00 3.82 1 3.82 0.52 3.30 - 0.52 - - - - - - - - - - - 3.30
2778 อบต.หัวนา / หนองบัวลำภู 6,303.00 5.74 1 5.74 1.50 4.24 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 4.24
2779 อบต.บ้านขาม / หนองบัวลำภู 9,718.00 8.84 1 8.84 2.50 6.34 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 6.34
2780 ทต.นามะเฟือง / หนองบัวลำภู 4,080.00 4.16 1 4.16 3.00 1.16 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.16
2781 อบต.นามะเฟือง / หนองบัวลำภู 5,467.00 5.47 - - - - - - - - - - - - - 1 5.47 5.47 0.00 5.47
2782 อบต.บ้านพร้าว / หนองบัวลำภู 10,447.00 9.51 1 9.51 2.50 7.01 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 7.01
2783 อบต.โนนขมิ้น / หนองบัวลำภู 7,888.00 7.18 1 7.18 4.50 2.68 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - - 2.68
2785 อบต.กุดจิก / หนองบัวลำภู 11,922.00 10.85 1 10.85 2.50 8.35 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 8.35
2786 อบต.โนนทัน / หนองบัวลำภู 7,276.00 6.62 1 6.62 2.50 4.12 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 4.12
2787 ทต.นาคำไฮ / หนองบัวลำภู 5,042.00 5.14 1 5.14 3.50 1.64 - 3.50 - - - - - - - - - - - 1.64
2788 อบต.นาคำไฮ / หนองบัวลำภู 5,805.00 5.28 1 5.28 1.50 3.78 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 3.78
2789 อบต.ป่าไม้งาม / หนองบัวลำภู 8,427.00 8.17 - - - - - - - - - - - - - 1 8.17 8.17 0.00 8.17
2790 อบต.หนองหว้า / หนองบัวลำภู 4,737.00 4.31 1 4.31 1.50 2.81 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 2.81
2791 ทต.นากลาง / หนองบัวลำภู 20,377.00 20.78 1 20.78 10.00 10.78 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 10.78
2792 อบต.ด่านช้าง / หนองบัวลำภู 3,341.00 3.54 - - - - - - - - - - - - - 1 3.54 3.54 0.00 3.54
2793 ทต.กุดดินจี่ / หนองบัวลำภู 5,842.00 6.46 1 6.46 6.00 0.46 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.46
2794 ทต.นาหนองทุ่ม / หนองบัวลำภู 10,570.00 10.78 1 10.78 9.00 1.78 - 9.00 - - - - - - - - - - - 1.78
2795 ทต.ฝั่งแดง / หนองบัวลำภู 11,907.00 12.15 1 12.15 3.00 9.15 - 3.00 - - - - - - - - - - - 9.15
2796 ทต.เก่ากลอย / หนองบัวลำภู 8,833.00 9.01 1 9.01 5.00 4.01 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 4.01
2797 อบต.โนนเมือง / หนองบัวลำภู 10,844.00 4.93 1 4.93 2.50 2.43 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 2.43
2798 อบต.อุทัยสวรรค์ / หนองบัวลำภู 6,381.00 6.31 - - - - - - - - - - - - - 1 6.31 6.31 0.00 6.31
2799 อบต.ดงสวรรค์ / หนองบัวลำภู 6,858.00 6.24 1 6.24 1.50 4.74 - 1.50 - - - - - - - - - - - 4.74
2800 อบต.กุดแห่ / หนองบัวลำภู 6,319.00 6.25 - - - - - - - - - - - - - 1 6.25 6.25 0.00 6.25
2801 ทต.โนนสัง / หนองบัวลำภู 8,570.00 8.74 1 8.74 6.00 2.74 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 2.74
2802 อบต.บ้านถิ่น / หนองบัวลำภู 6,328.00 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1 7.00 6.26 0.74 6.26
2803 ทต.หนองเรือ / หนองบัวลำภู 9,566.00 9.76 1 9.76 2.00 7.76 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 7.76
2804 ทต.กุดดู่ / หนองบัวลำภู 2,875.00 2.93 1 2.93 1.00 1.93 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 1.93
2805 อบต.กุดดู่ / หนองบัวลำภู 6,941.00 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1 7.00 6.82 0.18 6.82
2806 ทต.บ้านค้อ / หนองบัวลำภู 5,096.00 5.20 1 5.20 2.00 3.20 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.20
2807 อบต.โนนเมือง / หนองบัวลำภู 5,419.00 7.87 - - - - - - - - - - - - - 1 7.87 5.43 2.44 5.43
2808 อบต.โคกใหญ่ / หนองบัวลำภู 3,712.00 3.90 - - - - - - - - - - - - - 1 3.90 3.88 0.02 3.88
2809 อบต.โคกม่วง / หนองบัวลำภู 6,511.00 5.93 1 5.93 1.90 4.03 - - 1.90 - 1.90 1.90 - - - - - - - 4.03
2810 อบต.นิคมพัฒนา / หนองบัวลำภู 4,295.00 4.45 - - - - - - - - - - - - - 1 4.45 4.41 0.04 4.41
2811 อบต.ปางกู่ / หนองบัวลำภู 5,293.00 5.50 - - - - - - - - - - - - - 1 5.50 5.32 0.18 5.32
2812 ทต.โนนสูงเปลือย / หนองบัวลำภู 5,106.00 10.00 1 10.00 10.00 - - 10.00 - - - - - - - - - - - -
2813 อบต.เมืองใหม่ / หนองบัวลำภู 5,659.00 5.65 - - - - - - - - - - - - - 1 5.65 5.65 0.00 5.65
2814 ทต.จอมทอง / หนองบัวลำภู 5,010.00 8.00 1 8.00 8.00 - - 8.00 - - - - - - - - - - - -
2815 อบต.ศรีบุญเรือง / หนองบัวลำภู 5,691.00 5.68 - - - - - - - - - - - - - 1 5.68 5.68 0.00 5.68
2816 อบต.หนองบัวใต้ / หนองบัวลำภู 7,165.00 6.52 1 6.52 1.00 5.52 - 1.00 - - - - - - - - - - - 5.52
2817 อบต.กุดสะเทียน / หนองบัวลำภู 5,353.00 5.37 - - - - - - - - - - - - - 1 5.37 5.37 0.00 5.37
2818 อบต.นากอก / หนองบัวลำภู 15,406.00 14.02 1 14.02 12.00 2.02 - 12.00 - - - - - - - - - - - 2.02
2819 ทต.โนนสะอาด / หนองบัวลำภู 12,223.00 12.47 1 12.47 10.00 2.47 - 10.00 - - - - - - - - - - - 2.47
2820 ทต.ยางหล่อ / หนองบัวลำภู 9,140.00 10.00 1 10.00 10.00 - - 10.00 - - - - - - - - - - - -
2821 อบต.โนนม่วง / หนองบัวลำภู 8,382.00 8.13 - - - - - - - - - - - - - 1 8.13 8.13 0.00 8.13
2822 อบต.หนองกุงแก้ว / หนองบัวลำภู 7,151.00 6.51 1 6.51 2.50 4.01 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 4.01
2823 ทต.หนองแก / หนองบัวลำภู 8,116.00 8.28 1 8.28 1.50 6.78 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 6.78
2824 อบต.ทรายทอง / หนองบัวลำภู 8,430.00 7.67 1 7.67 1.50 6.17 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 6.17
2825 อบต.หันนางาม / หนองบัวลำภู 4,714.00 4.29 1 4.29 2.50 1.79 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 1.79
2826 อบต.นาสี / หนองบัวลำภู 5,582.00 5.08 1 5.08 3.00 2.08 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.08
2827 ทต.บ้านโคก / หนองบัวลำภู 8,002.00 8.16 1 8.16 1.00 7.16 - 1.00 - - - - - - - - - - - 7.16
2828 อบต.บ้านโคก / หนองบัวลำภู 5,750.00 5.23 1 5.23 2.00 3.23 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.23
2829 ทต.นาดี / หนองบัวลำภู 10,662.00 10.88 1 10.88 5.00 5.88 - 5.00 - - - - - - - - - - - 5.88
2830 ทต.นาด่าน / หนองบัวลำภู 8,895.00 7.12 1 7.12 1.20 5.92 - 1.20 - - - - - - - - - - - 5.92
2831 อบต.ดงมะไฟ / หนองบัวลำภู 5,392.00 4.91 1 4.91 2.00 2.91 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.91
2832 ทต.สุวรรณคูหา / หนองบัวลำภู 8,739.00 8.91 1 8.91 8.00 0.91 - 8.00 - - - - - - - - - - - 0.91
2833 ทต.บุญทัน / หนองบัวลำภู 5,989.00 6.11 1 6.11 4.00 2.11 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.11
2834 อบต.กุดผึ้ง / หนองบัวลำภู 8,249.00 8.10 - - - - - - - - - - - - - 1 8.10 8.01 0.09 8.01
2835 ทต.นาเหล่า / หนองบัวลำภู 6,982.00 7.12 1 7.12 4.00 3.12 - 4.00 - - - - - - - - - - - 3.12
2836 อบต.นาเหล่า / หนองบัวลำภู 3,975.00 3.62 1 3.62 1.50 2.12 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 2.12
2837 อบต.นาแก / หนองบัวลำภู 8,822.00 8.03 1 8.03 1.00 7.03 - 1.00 - - - - - - - - - - - 7.03
2838 อบต.วังทอง / หนองบัวลำภู 8,722.00 7.94 1 7.94 2.50 5.44 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 5.44
2839 อบต.วังปลาป้อม / หนองบัวลำภู 6,864.00 6.25 1 6.25 4.00 2.25 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.25
2840 อบต.เทพคีรี / หนองบัวลำภู 2,785.00 2.53 1 2.53 1.30 1.23 - 1.30 - - - - - - - - - - - 1.23