จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ศูนย์ราชการ ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-331-515 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 16.442948 y : 102.836925

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

10,885.99 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 25
มี อปท. จำนวน 225

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 6 แห่ง
เทศบาลตำบล 77 แห่ง
อบต. 140 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
2842 ทน.ขอนแก่น / ขอนแก่น 110,078.00 208.05 1 208.05 165.00 43.05 - - 165.00 - 165.00 - - 165.00 - - - - - 43.05
2843 ทต.สำราญ / ขอนแก่น 9,551.00 9.74 1 9.74 8.00 1.74 - 8.00 - - - - - - - - - - - 1.74
2844 อบต.โคกสี / ขอนแก่น 8,921.00 8.12 1 8.12 5.50 2.62 - - 5.50 - 5.50 - - 5.50 - - - - - 2.62
2845 ทต.ท่าพระ / ขอนแก่น 9,144.00 9.33 1 9.33 7.70 1.63 - - 7.70 - 7.70 - - 7.70 - - - - - 1.63
2845 ทต.ท่าพระ / ขอนแก่น 10,174.00 12.00 1 12.00 12.00 - - - 12.00 - 12.00 - - 12.00 - - - - - -
2847 ทม.บ้านทุ่ม / ขอนแก่น 17,257.00 19.85 1 19.85 10.92 8.93 - - 10.92 - 10.92 - - 10.92 - - - - - 8.93
2848 ทต.เมืองเก่า / ขอนแก่น 27,163.00 27.71 1 27.71 23.37 4.34 - - 23.37 - 23.37 - - 23.37 - - - - - 4.34
2849 ทต.พระลับ / ขอนแก่น 21,447.00 21.88 1 21.88 19.00 2.88 - - 19.00 - 19.00 - - 19.00 - - - - - 2.88
2850 ทต.สาวะถี / ขอนแก่น 17,981.00 18.34 1 18.34 5.00 13.34 - 5.00 - - - - - - - - - - - 13.34
2851 อบต.บ้านหว้า / ขอนแก่น 10,611.00 9.66 1 9.66 7.00 2.66 - 7.00 - - - - - - - - - - - 2.66
2852 ทต.บ้านค้อ / ขอนแก่น 15,650.00 15.96 1 15.96 5.00 10.96 - 5.00 - - - - - - - - - - - 10.96
2853 อบต.แดงใหญ่ / ขอนแก่น 7,412.00 6.74 1 6.74 4.00 2.74 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.74
2854 อบต.ดอนช้าง / ขอนแก่น 4,868.00 4.43 1 4.43 3.00 1.43 - - 3.00 - 3.00 - - 3.00 - - - - - 1.43
2855 อบต.ดอนหัน / ขอนแก่น 9,874.00 8.99 1 8.99 5.50 3.49 - - 5.50 - 5.50 - - 5.50 - - - - - 3.49
2856 ทม.ศิลา / ขอนแก่น 48,413.00 60.00 1 60.00 60.00 - - - 60.00 - 60.00 - - 60.00 - - - - - -
2857 ทต.บ้านเป็ด / ขอนแก่น 36,625.00 37.36 1 37.36 35.00 2.36 - - 35.00 - 35.00 - - 35.00 - - - - - 2.36
2858 ทต.หนองตูม / ขอนแก่น 7,514.00 7.66 1 7.66 2.00 5.66 - - 2.00 - 2.00 - - 2.00 - - - - - 5.66
2859 ทต.บึงเนียม / ขอนแก่น 7,379.00 7.53 1 7.53 7.00 0.53 - - 7.00 - 7.00 - - 7.00 - - - - - 0.53
2860 ทต.โนนท่อน / ขอนแก่น 9,647.00 9.84 1 9.84 5.00 4.84 - - 5.00 - 5.00 - - 5.00 - - - - - 4.84
2861 ทต.หนองบัว / ขอนแก่น 7,204.00 7.35 1 7.35 2.60 4.75 - 2.60 - - - - - - - - - - - 4.75
2862 อบต.ป่าหวายนั่ง / ขอนแก่น 7,837.00 7.13 1 7.13 2.00 5.13 - 2.00 - - - - - - - - - - - 5.13
2863 ทต.โนนฆ้อง / ขอนแก่น 6,176.00 6.30 1 6.30 1.50 4.80 - 1.50 - - - - - - - - - - - 4.80
2864 อบต.บ้านเหล่า / ขอนแก่น 10,264.00 9.34 1 9.34 7.00 2.34 - 7.00 - - - - - - - - - - - 2.34
2865 ทต.ป่ามะนาว / ขอนแก่น 6,254.00 6.38 1 6.38 3.00 3.38 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.38
2866 ทต.บ้านฝาง / ขอนแก่น 4,717.00 4.81 1 4.81 2.10 2.71 - 2.10 - - - - - - - - - - - 2.71
2867 ทต.แก่นฝาง / ขอนแก่น 5,994.00 6.11 1 6.11 1.00 5.11 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 5.11
2868 ทต.โคกงาม / ขอนแก่น 5,682.00 5.91 - - - - - - - - - - - - - 1 5.91 5.91 - 5.91
2869 ทต.พระยืน / ขอนแก่น 3,242.00 3.31 1 3.31 2.50 0.81 - 2.50 - - - - - - - - - - - 0.81
2870 ทต.พระยืนมิ่งมงคล / ขอนแก่น 9,552.00 9.74 1 9.74 2.00 7.74 - 2.00 - - - - - - - - - - - 7.74
2871 ทต.พระบุ / ขอนแก่น 4,298.00 4.38 1 4.38 3.00 1.38 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.38
2872 ทต.บ้านโต้น / ขอนแก่น 6,594.00 6.73 1 6.73 6.00 0.73 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.73
2873 อบต.หนองแวง / ขอนแก่น 4,926.00 4.48 1 4.48 4.00 0.48 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.48
2874 อบต.ขามป้อม / ขอนแก่น 5,749.00 5.23 1 5.23 2.50 2.73 - 2.50 - - - - - - - - - - - 2.73
2875 ทต.หนองเรือ / ขอนแก่น 4,379.00 14.00 1 14.00 14.00 - - 14.00 - - - - - - - - - - - -
2876 อบต.หนองเรือ / ขอนแก่น 6,716.00 6.11 1 6.11 3.00 3.11 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.11
2877 อบต.บ้านเม็ง / ขอนแก่น 11,746.00 10.69 1 10.69 3.00 7.69 - 3.00 - - - - - - - - - - - 7.69
2878 ทต.ดอนโมง / ขอนแก่น 3,592.00 3.66 1 3.66 3.00 0.66 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.66
2879 อบต.บ้านกง / ขอนแก่น 8,758.00 7.97 1 7.97 4.92 3.05 - 4.92 - - - - - - - - - - - 3.05
2880 ทต.ยางคำ / ขอนแก่น 9,374.00 9.56 1 9.56 4.53 5.03 - 4.53 - - - - - - - - - - - 5.03
2881 อบต.จระเข้ / ขอนแก่น 6,555.00 5.99 1 5.99 5.99 - - 5.99 - - - - - - - - - - - -
2882 ทต.โนนทอง / ขอนแก่น 11,836.00 12.07 1 12.07 1.63 10.44 - 1.63 - - - - - - - - - - - 10.44
2883 ทต.กุดกว้าง / ขอนแก่น 9,507.00 9.70 1 9.70 3.60 6.10 - 3.60 - - - - - - - - - - - 6.10
2884 อบต.โนนทัน / ขอนแก่น 8,906.00 8.10 - - - - - - - - - - - - - 1 8.10 1.12 6.98 1.12
2885 ทต.หนองแก / ขอนแก่น 1,639.00 1.67 1 1.67 1.50 0.17 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 0.17
2886 ทต.โนนสะอาด / ขอนแก่น 7,933.00 8.09 - - - - - - - - - - - - - 1 8.09 8.00 0.09 8.00
2887 ทต.บ้านผือ / ขอนแก่น 5,801.00 5.92 1 5.92 - 5.92 - - - - - - - - - - - - - 5.92
2888 ทม.ชุมแพ / ขอนแก่น 31,556.00 36.29 1 36.29 29.24 7.05 - - 29.24 - 29.24 29.24 - - - - - - - 7.05
2889 อบต.ชุมแพ / ขอนแก่น 6,256.00 5.69 1 5.69 2.00 3.69 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.69
2890 อบต.โนนหัน / ขอนแก่น 3,653.00 3.32 1 3.32 3.00 0.32 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.32
2891 อบต.นาหนองทุ่ม / ขอนแก่น 9,108.00 9.03 - - - - - - - - - - - - - 1 9.03 9.03 - 9.03
2892 ทต.โคกสูงสัมพันธ์ / ขอนแก่น 4,430.00 6.00 1 6.00 6.00 - - 6.00 - - - - - - - - - - - -
2893 อบต.โนนอุดม / ขอนแก่น 4,130.00 3.76 1 3.76 1.40 2.36 - 1.40 - - - - - - - - - - - 2.36
2894 อบต.ขัวเรียง / ขอนแก่น 7,211.00 6.56 1 6.56 2.50 4.06 - 2.50 - - - - - - - - - - - 4.06
2895 ทต.หนองไผ่ / ขอนแก่น 9,954.00 10.15 1 10.15 2.55 7.60 - - 2.55 - 2.55 2.55 - - - - - - - 7.60
2896 อบต.ไชยสอ / ขอนแก่น 4,515.00 4.11 1 4.11 1.27 2.84 - 1.27 - - - - - - - - - - - 2.84
2897 อบต.วังหินลาด / ขอนแก่น 8,642.00 7.86 1 7.86 2.04 5.82 - 2.04 - - - - - - - - - - - 5.82
2898 ทต.นาเพียง / ขอนแก่น 8,633.00 8.81 1 8.81 3.00 5.81 - 3.00 - - - - - - - - - - - 5.81
2899 อบต.หนองเขียด / ขอนแก่น 6,714.00 6.11 1 6.11 1.00 5.11 - 1.00 - - - - - - - - - - - 5.11
2900 ทต.หนองเสาเล้า / ขอนแก่น 6,627.00 6.76 1 6.76 1.80 4.96 - 1.80 - - - - - - - - - - - 4.96
2901 ทต.โนนหัน / ขอนแก่น 4,834.00 4.93 1 4.93 4.00 0.93 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.93
2902 ทต.โนนสะอาด / ขอนแก่น 6,597.00 7.00 1 7.00 7.00 - - 7.00 - - - - - - - - - - - -
2903 ทต.สีชมพู / ขอนแก่น 3,932.00 5.00 1 5.00 5.00 - - 5.00 - - - - - - - - - - - -
2904 อบต.สีชมพู / ขอนแก่น 8,961.00 8.15 1 8.15 0.20 7.95 - 0.20 - - - - - - - - - - - 7.95
2905 อบต.ศรีสุข / ขอนแก่น 10,936.00 9.95 1 9.95 4.00 5.95 - 4.00 - - - - - - - - - - - 5.95
2906 ทต.นาจาน / ขอนแก่น 10,001.00 10.20 1 10.20 5.00 5.20 - 5.00 - - - - - - - - - - - 5.20
2907 ทต.วังเพิ่ม / ขอนแก่น 7,673.00 7.83 1 7.83 2.00 5.83 - 2.00 - - - - - - - - - - - 5.83
2908 อบต.ซำยาง / ขอนแก่น 3,908.00 3.56 1 3.56 0.30 3.26 - 0.30 - - - - - - - - - - - 3.26
2909 อบต.หนองแดง / ขอนแก่น 7,364.00 6.70 - - - - - - - - - - - - - 1 6.70 6.66 0.04 6.66
2910 อบต.ดงลาน / ขอนแก่น 7,611.00 7.00 - - - - - - - - - - - - - 1 7.00 6.99 0.01 6.99
2911 อบต.บริบูรณ์ / ขอนแก่น 7,225.00 6.65 - - - - - - - - - - - - - 1 6.65 6.65 - 6.65
2912 อบต.บ้านใหม่ / ขอนแก่น 5,673.00 5.16 - - - - - - - - - - - - - 1 5.16 4.91 0.25 4.91
2913 อบต.ภูห่าน / ขอนแก่น 4,961.00 4.51 - - - - - - - - - - - - - 1 4.51 3.55 0.96 3.55
2914 ทต.น้ำพอง / ขอนแก่น 5,512.00 5.62 1 5.62 4.20 1.42 - - 4.20 - 4.20 4.20 - - - - - - - 1.42
2915 ทต.ลำน้ำพอง / ขอนแก่น 8,387.00 2.00 1 2.00 2.00 - - - 2.00 - 2.00 - - 2.00 - - - - - -
2916 ทต.วังชัย / ขอนแก่น 6,672.00 7.00 1 7.00 7.00 - - 7.00 - - - - - - - - - - - -
2917 อบต.วังชัย / ขอนแก่น 8,274.00 7.53 - - - - - - - - - - - - - 1 7.53 6.91 0.62 6.91
2918 อบต.หนองกุง / ขอนแก่น 5,834.00 5.31 1 5.31 1.00 4.31 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.31
2919 อบต.บัวใหญ่ / ขอนแก่น 7,773.00 7.07 - - - - - - - - - - - - - 1 7.07 5.59 1.48 5.59
2920 ทต.สะอาด / ขอนแก่น 9,669.00 9.86 1 9.86 3.50 6.36 - - 3.50 - 3.50 - - 3.50 - - - - - 6.36
2921 ทต.ม่วงหวาน / ขอนแก่น 9,728.00 9.92 1 9.92 2.60 7.32 - 2.60 - - - - - - - - - - - 7.32
2922 อบต.บ้านขาม / ขอนแก่น 9,393.00 8.55 - - - - - - - - - - - - - 1 8.55 5.63 2.92 5.63
2923 อบต.บัวเงิน / ขอนแก่น 12,221.00 11.12 - - - - - - - - - - - - - 1 11.12 10.67 0.45 10.67
2924 อบต.ทรายมูล / ขอนแก่น 7,380.00 6.72 - - - - - - - - - - - - - 1 6.72 6.58 0.14 6.58
2925 อบต.ท่ากระเสริม / ขอนแก่น 7,544.00 6.87 - - - - - - - - - - - - - 1 6.87 6.51 0.36 6.51
2926 อบต.พังทุย / ขอนแก่น 7,173.00 6.53 1 6.53 3.00 3.53 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.53
2927 ทต.กุดน้ำใส / ขอนแก่น 7,937.00 8.10 1 8.10 5.00 3.10 - - 5.00 - 5.00 - - 5.00 - - - - - 3.10
2928 ทต.โคกสูง / ขอนแก่น 8,689.00 8.86 1 8.86 5.00 3.86 - - 5.00 - 5.00 - - 5.00 - - - - - 3.86
2929 อบต.บ้านดง / ขอนแก่น 10,356.00 9.42 1 9.42 1.50 7.92 - - 1.50 - 1.50 - - 1.50 - - - - - 7.92
2930 ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ / ขอนแก่น 4,154.00 6.00 1 6.00 6.00 - - 6.00 - - - - - - - - - - - -
2931 อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ / ขอนแก่น 3,745.00 3.41 1 3.41 2.00 1.41 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.41
2932 ทต.นาคำ / ขอนแก่น 6,625.00 6.81 - - - - - - - - - - - - - 1 6.81 6.81 - 6.81
2933 อบต.ศรีสุขสำราญ / ขอนแก่น 5,430.00 4.94 - - - - - - - - - - - - - 1 4.94 4.11 0.83 4.11
2934 อบต.ทุ่งโป่ง / ขอนแก่น 5,186.00 4.72 - - - - - - - - - - - - - 1 4.72 4.03 0.69 4.03
2935 ทม.กระนวน / ขอนแก่น 10,938.00 12.58 1 12.58 7.50 5.08 - - 7.50 - 7.50 7.50 - - - - - - - 5.08
2936 อบต.หนองโก / ขอนแก่น 10,208.00 9.29 1 9.29 3.00 6.29 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 6.29
2937 อบต.หนองกุงใหญ่ / ขอนแก่น 10,548.00 9.60 1 9.60 2.00 7.60 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 7.60
2938 อบต.ห้วยโจด / ขอนแก่น 6,364.00 5.79 1 5.79 0.75 5.04 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - - 5.04
2939 ทต.ห้วยยาง / ขอนแก่น 5,984.00 6.10 1 6.10 1.00 5.10 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 5.10
2940 อบต.บ้านฝาง / ขอนแก่น 7,780.00 7.08 1 7.08 1.20 5.88 - 1.20 - - - - - - - - - - - 5.88
2941 อบต.ดูนสาด / ขอนแก่น 8,086.00 7.36 1 7.36 1.70 5.66 - - 1.70 - 1.70 1.70 - - - - - - - 5.66
2942 ทต.หนองโน / ขอนแก่น 6,276.00 6.40 1 6.40 4.50 1.90 - - 4.50 - 4.50 4.50 - - - - - - - 1.90
2943 ทต.น้ำอ้อม / ขอนแก่น 4,814.00 4.91 1 4.91 0.84 4.07 - - 0.84 - 0.84 0.84 - - - - - - - 4.07
2944 อบต.หัวนาคำ / ขอนแก่น 6,999.00 6.37 - - - - - - - - - - - - - 1 6.37 5.75 0.62 5.75
2945 อบต.บ้านไผ่ / ขอนแก่น 6,875.00 6.26 1 6.26 3.14 3.12 - - 3.14 - 3.14 3.14 - - - - - - - 3.12
2946 ทม.บ้านไผ่ / ขอนแก่น 29,302.00 33.70 1 33.70 23.00 10.70 - - 23.00 - 23.00 23.00 - - - - - - - 10.70
2947 ทต.ในเมือง / ขอนแก่น 8,849.00 9.03 1 9.03 3.14 5.89 - - 3.14 - 3.14 3.14 - - - - - - - 5.89
2948 อบต.เมืองเพีย / ขอนแก่น 9,638.00 8.77 1 8.77 2.61 6.16 - - 2.61 - 2.61 2.61 - - - - - - - 6.16
2949 อบต.บ้านลาน / ขอนแก่น 8,926.00 8.12 1 8.12 1.88 6.24 - - 1.88 - 1.88 1.88 - - - - - - - 6.24
2950 อบต.แคนเหนือ / ขอนแก่น 5,969.00 5.43 1 5.43 1.67 3.76 - - 1.67 - 1.67 1.67 - - - - - - - 3.76
2951 อบต.ภูเหล็ก / ขอนแก่น 6,108.00 5.56 1 5.56 0.92 4.64 - - 0.92 - 0.92 0.92 - - - - - - - 4.64
2952 อบต.ป่าปอ / ขอนแก่น 7,538.00 6.86 1 6.86 1.66 5.20 - - 1.66 - 1.66 1.66 - - - - - - - 5.20
2953 อบต.หินตั้ง / ขอนแก่น 7,968.00 7.25 1 7.25 2.38 4.87 - - 2.38 - 2.38 2.38 - - - - - - - 4.87
2954 อบต.หนองน้ำใส / ขอนแก่น 6,442.00 5.86 1 5.86 1.58 4.28 - - 1.58 - 1.58 1.58 - - - - - - - 4.28
2955 อบต.หัวหนอง / ขอนแก่น 3,636.00 3.31 1 3.31 2.11 1.20 - - 2.11 - 2.11 2.11 - - - - - - - 1.20
2956 ทต.เปือยน้อย / ขอนแก่น 5,960.00 6.08 1 6.08 5.00 1.08 - 5.00 - - - - - - - - - - - 1.08
2957 อบต.วังม่วง / ขอนแก่น 6,362.00 5.79 - - - - - - - - - - - - - 1 5.79 1.82 3.97 1.82
2958 อบต.ขามป้อม / ขอนแก่น 5,481.00 4.99 - - - - - - - - - - - - - 1 4.99 3.83 1.16 3.83
2959 ทต.สระแก้ว / ขอนแก่น 2,086.00 2.13 1 2.13 0.50 1.63 - 0.50 - - - - - - - - - - - 1.63
2960 ทม.เมืองพล / ขอนแก่น 11,989.00 13.79 1 13.79 12.00 1.79 - - 12.00 - 12.00 12.00 - - - - - - - 1.79
2960 ทม.เมืองพล / ขอนแก่น 6,428.00 5.85 1 5.85 1.84 4.01 - - 1.84 - 1.84 1.84 - - - - - - - 4.01
2962 อบต.โจดหนองแก / ขอนแก่น 8,445.00 7.68 1 7.68 1.96 5.72 - - 1.96 - 1.96 1.96 - - - - - - - 5.72
2963 อบต.เก่างิ้ว / ขอนแก่น 5,505.00 5.01 1 5.01 1.37 3.64 - - 1.37 - 1.37 1.37 - - - - - - - 3.64
2964 อบต.หนองมะเขือ / ขอนแก่น 4,052.00 3.69 1 3.69 0.13 3.56 - 0.13 - - - - - - - - - - - 3.56
2965 อบต.หนองแวงโสกพระ / ขอนแก่น 7,343.00 6.68 1 6.68 1.13 5.55 - - 1.13 - 1.13 1.13 - - - - - - - 5.55
2966 อบต.เพ็กใหญ่ / ขอนแก่น 7,038.00 6.40 1 6.40 3.00 3.40 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.40
2967 อบต.โคกสง่า / ขอนแก่น 6,308.00 5.74 1 5.74 0.75 4.99 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - - 4.99
2968 อบต.หนองแวงนางเบ้า / ขอนแก่น 7,075.00 6.44 1 6.44 1.01 5.43 - - 1.01 - 1.01 1.01 - - - - - - - 5.43
2969 อบต.ลอมคอม / ขอนแก่น 7,046.00 6.41 1 6.41 2.02 4.39 - - 2.02 - 2.02 2.02 - - - - - - - 4.39
2970 อบต.โนนข่า / ขอนแก่น 6,275.00 5.71 1 5.71 1.52 4.19 - - 1.52 - 1.52 1.52 - - - - - - - 4.19
2971 อบต.โสกนกเต็น / ขอนแก่น 6,540.00 5.95 1 5.95 1.26 4.69 - - 1.26 - 1.26 1.26 - - - - - - - 4.69
2972 อบต.หัวทุ่ง / ขอนแก่น 3,311.00 3.01 1 3.01 0.61 2.40 - - 0.61 - 0.61 0.61 - - - - - - - 2.40
2973 อบต.ดอนฉิม / ขอนแก่น 4,718.00 4.29 1 4.29 0.26 4.03 - 0.26 - - - - - - - - - - - 4.03
2974 อบต.ใหม่นาเพียง / ขอนแก่น 7,928.00 7.21 1 7.21 7.00 0.21 - 7.00 - - - - - - - - - - - 0.21
2975 อบต.โนนทอง / ขอนแก่น 5,490.00 5.00 1 5.00 1.00 4.00 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.00
2976 ทต.แวงใหญ่ / ขอนแก่น 5,163.00 5.27 1 5.27 1.20 4.07 - - 1.20 - 1.20 1.20 - - - - - - - 4.07
2977 อบต.โนนสะอาด / ขอนแก่น 5,956.00 5.55 1 5.55 5.55 - - 5.55 - - - - - - - - - - - -
2978 ทต.แวงน้อย / ขอนแก่น 3,108.00 3.17 1 3.17 0.90 2.27 - 0.90 - - - - - - - - - - - 2.27
2979 อบต.แวงน้อย / ขอนแก่น 6,722.00 6.12 1 6.12 3.00 3.12 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.12
2980 ทต.ก้านเหลือง / ขอนแก่น 9,227.00 9.41 1 9.41 1.00 8.41 - 1.00 - - - - - - - - - - - 8.41
2981 อบต.ท่านางแนว / ขอนแก่น 4,799.00 4.37 1 4.37 0.50 3.87 - 0.50 - - - - - - - - - - - 3.87
2982 อบต.ละหานนา / ขอนแก่น 7,581.00 6.90 1 6.90 2.00 4.90 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.90
2983 อบต.ท่าวัด / ขอนแก่น 5,571.00 5.07 1 5.07 1.00 4.07 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.07
2984 อบต.ทางขวาง / ขอนแก่น 5,056.00 4.60 1 4.60 1.00 3.60 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.60
2985 ทต.หนองสองห้อง / ขอนแก่น 6,297.00 6.39 1 6.39 4.70 1.69 - 4.70 - - - - - - - - - - - 1.69
2986 อบต.หนองสองห้อง / ขอนแก่น 6,498.00 5.91 - - - - - - - - - - - - - 1 5.91 5.54 0.37 5.54
2987 อบต.คึมชาด / ขอนแก่น 6,610.00 6.02 1 6.02 0.30 5.72 - 0.30 - - - - - - - - - - - 5.72
2988 อบต.โนนธาตุ / ขอนแก่น 5,570.00 5.07 1 5.07 0.30 4.77 - 0.30 - - - - - - - - - - - 4.77
2989 อบต.ตะกั่วป่า / ขอนแก่น 5,936.00 5.40 - - - - - - - - - - - - - 1 5.40 4.35 1.05 4.35
2990 อบต.สำโรง / ขอนแก่น 5,781.00 5.26 1 5.26 1.50 3.76 - 1.50 - - - - - - - - - - - 3.76
2991 อบต.หนองเม็ก / ขอนแก่น 7,910.00 7.20 1 7.20 1.70 5.50 - - 1.70 - 1.70 1.70 - - - - - - - 5.50
2992 อบต.ดอนดู่ / ขอนแก่น 8,188.00 7.45 - - - - - - - - - - - - - 1 7.45 3.81 3.64 3.81
2993 อบต.ดงเค็ง / ขอนแก่น 6,519.00 5.93 1 5.93 1.00 4.93 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.93
2994 อบต.หันโจด / ขอนแก่น 4,032.00 3.73 - - - - - - - - - - - - - 1 3.73 3.73 - 3.73
2995 อบต.ดอนดั่ง / ขอนแก่น 4,565.00 4.15 1 4.15 0.50 3.65 - 0.50 - - - - - - - - - - - 3.65
2996 อบต.วังหิน / ขอนแก่น 4,569.00 4.16 1 4.16 0.60 3.56 - 0.60 - - - - - - - - - - - 3.56
2997 อบต.หนองไผ่ล้อม / ขอนแก่น 4,495.00 4.09 - - - - - - - - - - - - - 1 4.09 3.43 0.66 3.43
2998 อบต.บ้านเรือ / ขอนแก่น 3,831.00 3.49 1 3.49 2.00 1.49 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.49
3000 อบต.หว้าทอง / ขอนแก่น 5,282.00 4.81 1 4.81 1.00 3.81 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.81
3001 อบต.กุดขอนแก่น / ขอนแก่น 9,206.00 8.38 1 8.38 3.00 5.38 - - 3.00 - 3.00 - - 3.00 - - - - - 5.38
3002 อบต.นาชุมแสง / ขอนแก่น 6,679.00 6.08 - - - - - - - - - - - - - 1 6.08 4.33 1.75 4.33
3003 อบต.นาหว้า / ขอนแก่น 8,260.00 7.52 1 7.52 1.00 6.52 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.52
3005 อบต.หนองกุงธนสาร / ขอนแก่น 9,275.00 8.44 1 8.44 3.65 4.79 - 3.65 - - - - - - - - - - - 4.79
3006 อบต.หนองกุงเซิน / ขอนแก่น 6,040.00 5.50 1 5.50 2.00 3.50 - - 2.00 - 2.00 - - 2.00 - - - - - 3.50
3007 อบต.สงเปือย / ขอนแก่น 6,528.00 5.94 1 5.94 2.00 3.94 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.94
3008 อบต.ทุ่งชมพู / ขอนแก่น 4,579.00 4.17 1 4.17 0.50 3.67 - 0.50 - - - - - - - - - - - 3.67
3010 อบต.ดินดำ / ขอนแก่น 4,715.00 4.29 1 4.29 2.00 2.29 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.29
3011 ทต.ภูเวียง / ขอนแก่น 3,326.00 3.40 1 3.40 3.40 - - 3.40 - - - - - - - - - - - -
3012 อบต.ภูเวียง / ขอนแก่น 3,454.00 3.14 1 3.14 3.00 0.14 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.14
3013 ทต.มัญจาคีรี / ขอนแก่น 4,206.00 8.00 1 8.00 8.00 - - 8.00 - - - - - - - - - - - -
3014 อบต.กุดเค้า / ขอนแก่น 8,878.00 8.08 1 8.08 7.00 1.08 - 7.00 - - - - - - - - - - - 1.08
3015 อบต.สวนหม่อน / ขอนแก่น 7,665.00 6.98 1 6.98 1.76 5.22 - 1.76 - - - - - - - - - - - 5.22
3016 อบต.หนองแปน / ขอนแก่น 8,837.00 8.04 1 8.04 5.00 3.04 - 5.00 - - - - - - - - - - - 3.04
3017 อบต.โพนเพ็ก / ขอนแก่น 7,986.00 7.27 1 7.27 3.00 4.27 - 3.00 - - - - - - - - - - - 4.27
3018 อบต.คำแคน / ขอนแก่น 9,066.00 8.25 - - - - - - - - - - - - - 1 8.25 8.09 0.16 8.09
3019 ทต.นาข่า / ขอนแก่น 9,665.00 9.86 1 9.86 2.00 7.86 - 2.00 - - - - - - - - - - - 7.86
3020 อบต.นางาม / ขอนแก่น 7,871.00 7.16 1 7.16 1.00 6.16 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.16
3021 อบต.ท่าศาลา / ขอนแก่น 7,549.00 6.87 1 6.87 6.00 0.87 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.87
3022 ทต.ชนบท / ขอนแก่น 8,451.00 8.62 1 8.62 8.00 0.62 - 8.00 - - - - - - - - - - - 0.62
3023 ทต.ชลบถวิบูลย์ / ขอนแก่น 4,140.00 4.22 1 4.22 2.50 1.72 - 2.50 - - - - - - - - - - - 1.72
3024 อบต.กุดเพียขอม / ขอนแก่น 3,703.00 3.37 1 3.37 3.00 0.37 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.37
3025 อบต.วังแสง / ขอนแก่น 7,397.00 6.73 1 6.73 1.50 5.23 - 1.50 - - - - - - - - - - - 5.23
3026 อบต.ห้วยแก / ขอนแก่น 5,945.00 5.41 1 5.41 2.00 3.41 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.41
3027 อบต.บ้านแท่น / ขอนแก่น 8,264.00 7.52 1 7.52 1.00 6.52 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.52
3028 อบต.ศรีบุญเรือง / ขอนแก่น 3,694.00 3.39 1 3.39 3.39 - - 3.39 - - - - - - - - - - - -
3029 อบต.โนนพะยอม / ขอนแก่น 6,312.00 5.74 1 5.74 2.50 3.24 - 2.50 - - - - - - - - - - - 3.24
3030 อบต.ปอแดง / ขอนแก่น 4,976.00 4.53 - - - - - - - - - - - - - 1 4.53 3.59 0.94 3.59
3031 ทต.เขาสวนกวาง / ขอนแก่น 10,675.00 10.89 1 10.89 7.60 3.29 - - 7.60 - 7.60 7.60 - - - - - - - 3.29
3032 อบต.เขาสวนกวาง / ขอนแก่น 3,700.00 3.37 - - - - - - - - - - - - - 1 3.37 3.31 0.06 3.31
3033 อบต.ดงเมืองแอม / ขอนแก่น 8,928.00 8.12 1 8.12 2.00 6.12 - 2.00 - - - - - - - - - - - 6.12
3034 อบต.นางิ้ว / ขอนแก่น 5,400.00 4.94 - - - - - - - - - - - - - 1 4.94 4.94 - 4.94
3035 ทต.โนนสมบูรณ์ / ขอนแก่น 5,806.00 5.92 1 5.92 1.00 4.92 - - 1.00 - 1.00 - - 1.00 - - - - - 4.92
3036 อบต.คำม่วง / ขอนแก่น 3,308.00 3.01 1 3.01 1.10 1.91 - - 1.10 - 1.10 1.10 - - - - - - - 1.91
3037 ทต.โนนคอม / ขอนแก่น 2,364.00 2.41 1 2.41 0.76 1.65 - 0.76 - - - - - - - - - - - 1.65
3038 อบต.นาฝาย / ขอนแก่น 4,589.00 4.18 - - - - - - - - - - - - - 1 4.18 2.35 1.83 2.35
3039 ทต.ภูผาม่าน / ขอนแก่น 3,501.00 3.57 1 3.57 2.70 0.87 - 2.70 - - - - - - - - - - - 0.87
3040 อบต.ภูผาม่าน / ขอนแก่น 3,030.00 4.22 - - - - - - - - - - - - - 1 4.22 4.22 - 4.22
3041 อบต.วังสวาป / ขอนแก่น 4,098.00 3.83 - - - - - - - - - - - - - 1 3.83 3.83 - 3.83
3042 อบต.ห้วยม่วง / ขอนแก่น 6,109.00 5.56 1 5.56 5.00 0.56 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.56
3043 ทต.ซำสูง / ขอนแก่น 5,288.00 5.39 1 5.39 3.00 2.39 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.39
3044 อบต.คำแมด / ขอนแก่น 3,431.00 3.12 - - - - - - - - - - - - - 1 3.12 2.12 1.00 2.12
3045 อบต.บ้านโนน / ขอนแก่น 5,866.00 5.34 1 5.34 2.00 3.34 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.34
3046 อบต.คูคำ / ขอนแก่น 4,680.00 4.26 1 4.26 2.30 1.96 - 2.30 - - - - - - - - - - - 1.96
3047 อบต.ห้วยเตย / ขอนแก่น 4,454.00 4.05 1 4.05 0.85 3.20 - - 0.85 - 0.85 0.85 - - - - - - - 3.20
3048 ทต.บ้านโคก / ขอนแก่น 4,168.00 4.25 1 4.25 2.00 2.25 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.25
3049 ทต.ภูผาแดง / ขอนแก่น 3,020.00 3.08 - - - - - - - - - - - - - 1 3.08 1.54 1.54 1.54
3050 ทต.โพธิ์ไชย / ขอนแก่น 7,140.00 7.28 1 7.28 2.00 5.28 - 2.00 - - - - - - - - - - - 5.28
3051 อบต.ซับสมบูรณ์ / ขอนแก่น 6,609.00 6.06 - - - - - - - - - - - - - 1 6.06 6.06 - 6.06
3052 ทต.นาแพง / ขอนแก่น 4,573.00 4.66 1 4.66 2.00 2.66 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.66
3053 อบต.กุดธาตุ / ขอนแก่น 11,818.00 10.75 1 10.75 2.00 8.75 - 2.00 - - - - - - - - - - - 8.75
3054 ทต.หนองนาคำ / ขอนแก่น 5,006.00 5.11 1 5.11 0.83 4.28 - 0.83 - - - - - - - - - - - 4.28
3055 ทต.ขนวน / ขอนแก่น 6,863.00 7.00 1 7.00 1.45 5.55 - 1.45 - - - - - - - - - - - 5.55
3056 ทต.บ้านแฮด / ขอนแก่น 6,795.00 6.93 1 6.93 1.50 5.43 - 1.50 - - - - - - - - - - - 5.43
3057 ทต.วังสวรรค์ / ขอนแก่น 2,341.00 3.00 1 3.00 3.00 - - 3.00 - - - - - - - - - - - -
3058 ทต.โคกสำราญ / ขอนแก่น 9,051.00 9.23 1 9.23 5.00 4.23 - - 5.00 - 5.00 - - 5.00 - - - - - 4.23
3059 อบต.โนนสมบูรณ์ / ขอนแก่น 9,255.00 8.42 1 8.42 2.40 6.02 - - 2.40 - 2.40 - - 2.40 - - - - - 6.02
3060 อบต.หนองแซง / ขอนแก่น 5,060.00 4.60 1 4.60 2.00 2.60 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.60
3061 ทต.โนนศิลา / ขอนแก่น 5,480.00 5.59 1 5.59 2.60 2.99 - 2.60 - - - - - - - - - - - 2.99
3062 อบต.หนองปลาหมอ / ขอนแก่น 5,889.00 5.36 1 5.36 2.75 2.61 - 2.75 - - - - - - - - - - - 2.61
3063 อบต.บ้านหัน / ขอนแก่น 8,066.00 7.34 - - - - - - - - - - - - - 1 7.34 7.19 0.15 7.19
3064 อบต.เปือยใหญ่ / ขอนแก่น 3,420.00 3.14 - - - - - - - - - - - - - 1 3.14 3.14 - 3.14
3065 อบต.โนนแดง / ขอนแก่น 3,561.00 3.36 - - - - - - - - - - - - - 1 3.36 3.36 - 3.36