จังหวัด เลย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 07 ก.ย. 2565

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน มะลิวรรณ ต. กุดป่อง อ. เมืองเลย จ. เลย 42000
โทรศัพท์ 42814732 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.48733 y : 101.72024

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

11424.61 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 14
มี อปท. จำนวน 101

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564)

เทศบาลนคร 0 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 27 แห่ง
อบต. 71 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

65 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 65 แห่ง กำจัดถูกต้อง 0 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 65 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทต.เขาแก้ว บ่อขยะทต.เขาแก้ว บ้านนาเบน หมู่ 3 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 เลย 105 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
2 ทต.เชียงคาน บ่อขยะ ทต.เชียงคาน บ้านน้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน อ.ชียงคาน จ.เลย 42110 เลย 35 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 6
3 ทต.ด่านซ้าย บ่อขยะทต.ด่านซ้าย บ้านนาหว้า หมู่4 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 เลย 30 ไร่ ไม่ถูกต้อง
4 อบต.นาดี บ่อขยะอบต.นาดี บ้านแก่งม่วง ม.7 ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 เลย 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3
5 อบต.กกสะทอน บ่อขยะอบต.กกสะทอน หมู่1 บ้านน้ำหมัน หมู่1 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 เลย 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump), การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2
6 อบต.กกสะทอน บ่อขยะอบต.กกสะทอน หมู่3 บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ 3 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 เลย 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
7 ทต.ท่าลี่ บ่อขยะทต.ท่าลี่ บ้านชลประทาน ม.7 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 เลย 12 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
8 อบต.โคกใหญ่ บ่อขยะอบต.โคกใหญ่ หมู่1 บ้านโคกใหญ่ ม.5 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 เลย 2 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
9 อบต.โคกใหญ่ บ่อขยะอบต.โคกใหญ่ หมู่4 บ้านห้วยไค้ หมู่ 4 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 เลย 1 งาน การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
10 อบต.อาฮี บ่อขยะอบต.อาฮี หมู่6 บ้านอาฮี หมู่ 6 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 เลย 3 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
11 บ่อขยะทต.นาด้วง บ้านแก้วเมธี หมู่ 5 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย 42210 เลย 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
12 ทต.นาดอกคำ บ่อขยะทต.นาดอกคำ หมู่2 บ้านนาดอกคำ หมู่ 2 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42210 เลย 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
13 อบต.ท่าสวรรค์ บ่อขยะอบต.ท่าสวรรค์ บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย 42210 เลย 13 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
14 อบต.ท่าสะอาด บ่อขยะอบต.ท่าสะอาด บ้านผาเจริญ หมู่ที่ 4 ถ.เลย-นาด้วง ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 42210 เลย 13 ไร่ 1 งาน 30 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
15 ทต.นาแห้ว บ่อขยะทต.นาแห้ว บ้านเหมืองแพร่ หมู่ 3 ถงเหมืองแพร่-แสงภา ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 เลย 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
16 ทต.ปากชม บ่อขยะ ทต.ปากชม บ้านศรีภูธร หมู่ 3 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 เลย 3 ไร่ การเทกองแบบควบคุม (Control Dump) ไม่ถูกต้อง 3
17 ทต.คอนสา บ่อขยะทต.คอนสา หมู่5 บ้านห้วยนา หมู่ 5 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 เลย 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
18 อบต.ปากชม บ่อขยะ อบต.นครหงส์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150 เลย 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
19 อบต.ห้วยพิชัย บ่อขยะ อบต.ห้วยพิชัย หมู่ 8 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 8 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150 เลย 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
20 อบต.หาดคัมภีร์ บ่อขยะ อบต.หาดคัมภีร์ บ้านหาดคัมภีร์ บ้านหาดคัมภีร์ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150 เลย 0.25 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
21 อบต.หาดคัมภีร์ บ่อขยะ อบต.หาดคัมภีร์ หมู่4 บ้านห้วยเหียม หมู่4 ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150 เลย 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
22 ทต.ท่าช้างคล้อง บ่อขยะทต.ท่าช้างคล้อง บ้านหนองตานาใต้ หมู่ 11 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 เลย 4 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4
23 ทต.โนนปอแดง บ่อขยะทต.โนนปอแดง บ้านศริวิไล หมู่ที่17 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 เลย 30 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4
24 อบต.โนนป่าซาง บ่อขยะอบต.โนนป่าซาง บ้านสันติภาพพัฒนา หมู่ 9 ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 เลย 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
25 อบต.บ้านเพิ่ม บ่อขยะอบต.บ้านเพิ่ม บ้านซำพร้าว หมู่ 2 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240 เลย 4 ไร่ 2 งาน การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3
26 อบต.ผาขาว บ่อขยะอบต.ผาขาว บ้านห้วยลาดเหนือ หมู่ 11 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240 เลย 10 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
27 ทต.ภูกระดึง บ่อขยะ ทต.ภูกระดึง บ้านนาแปนเหนือ หมู่ 14 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 เลย 5 ไร่ 3 งาน 20 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
28 อบต.ศรีฐาน บ่อขยะอบต.ศรีฐาน บ้านนาแปนเหนือ หมู่ 14 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 เลย 4 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 55
29 ทต.ภูเรือ บ่อขยะ ทต.ภูเรือ บ้านป่าจันตม หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 เลย 2 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
30 อบต.ปลาบ่า บ่อขยะอบต.ปลาบ่า หมู่1 บ้านปลาบ่า หมู่ที่ 1 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 เลย 0.25 ไร่ ไม่ถูกต้อง
31 อบต.ปลาบ่า บ่อขยะอบต.ปลาบ่า บ้านกลาง บ้านกลาง ม.3 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 เลย 0.25 ไร่ ไม่ถูกต้อง
32 อบต.หนองบัว บ่อขยะอบต.หนองบัว บ้านป่าจันตม ม.6 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 เลย 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 2
33 อบต.แก่งศรีภูมิ บ่อขยะอบต.แก่งศรีภูมิ หมู่ 1 บ้านฟากเลย หมู่ 1 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 เลย 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง
34 อบต.แก่งศรีภูมิ บ่อขยะอบต.แก่งศรีภูมิ หมู่ 4 บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่4 ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 เลย 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
35 อบต.หนองคัน บ่อขยะอบต.หนองคัน บ้านโนนสว่าง หมู่6 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 เลย 2 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2
36 ทม.เลย บ่อขยะทม.เลย บ้านโคกสว่าง ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย 42000 เลย 50 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 168
37 อบต.น้ำสวย บ่อขยะอบต.น้ำสวย หมู่ 10 บ้านศรีชมชื่น หมู่ 10 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย อ.เมืองเลย 42000 เลย 5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
38 อบต.น้ำสวย บ่อขยะอบต.น้ำสวย หมู่ 11 บ้านลายเหนือ หมู่ 11 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย อ.เมืองเลย 42000 เลย 0.5 ไร่ ไม่ถูกต้อง
39 อบต.เสี้ยว บ่อขยะอบต.เสี้ยว บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ถนนเลย-ด่านซ้าย ต.เสี้ยว อ.เมือง จ.เลย อ.เมืองเลย 42000 เลย 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
40 ทต.ปากปวน บ่อขยะทต.ปากปวน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 เลย 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 3
41 ทต.ศรีสงคราม บ่อขยะทต.ศรีสงคราม บ้านไทเจริญ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 เลย 9 ไร่ 1 งาน 21 วา การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 4
42 อบต.ผาบิ้ง บ่อขยะอบต.ผาบิ้ง บ้านแก่นสาคร หมู่ 6 ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 เลย 20 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.5
43 อบต.ตาดข่า บ่อขยะอบต.ตาดข่า บ้านตาดข่า ม.1 ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย 42190 เลย 5 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
44 อบต.ปวนพุ บ่อขยะอบต.ปวนพุ บ้านจอมทอง หมู่ 13 ต.ปวนผุ อ.หนองหิน จ.เลย ต.ปวนพุ 42190 เลย 5 ไร่ การเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.5
45 ทต.ผาอินทร์แปลง บ่อขยะ ทต.ผาอินทร์แปลง บ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 เลย 50 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 12
46 ทต.เอราวัณ บ่อขยะทต.เอราวัณ (ภูกระแต) บ้านหัวฝาย หมู่ 16 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 เลย 1 ไร่ ไม่ถูกต้อง
47 อบต.ผาสามยอด บ่อขยะอบต.ผาสามยอด บ้านห้วยสวรรค์ หมู่ 8 ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 เลย 11 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1.5
48 อบต.เชียงคาน บ่อขยะอบต.เชียงคาน บ้านน้อย หมู่ 4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 เลย 65 ไร่ ไม่ถูกต้อง
49 อบต.อาฮี บ่อขยะอบต.อาฮี หมู่8 บ้านวังเปง หมู่ 6 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย ต.น้ำทูน 42140 เลย 1 ไร่ การเทกอง (Open Dump) ไม่ถูกต้อง 1
50 ทต.นาดอกคำ บ่อขยะทต.นาดอกคำ บ้านใหม่สันติธรรม NEW บ้านใหม่สันติธรรม ม.8 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42210 เลย 2 ไร่ ไม่ถูกต้อง