จังหวัด เลย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน มะลิวรรณ ต. กุดป่อง อ. เมืองเลย จ. เลย 42000
โทรศัพท์ 42814732 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 17.487001 y : 101.720981

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

11,424.61 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 14
มี อปท. จำนวน 101

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 27 แห่ง
อบต. 71 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
3247 ทม.เลย / เลย 10,570.00 10.78 1 10.78 3.08 7.70 - 3.08 - - - - - - - - - - - 7.70
3248 อบต.เมือง / เลย 8,400.00 7.64 1 7.64 5.00 2.64 - 5.00 - - - - - - - - - - - 2.64
3249 ทต.นาอ้อ / เลย 3,565.00 3.64 1 3.64 2.17 1.47 - 2.17 - - - - - - - - - - - 1.47
3251 อบต.กกดู่ / เลย 2,670.00 2.43 1 2.43 0.77 1.66 - 0.77 - - - - - - - - - - - 1.66
3252 อบต.น้ำหมาน / เลย 12,181.00 13.48 1 13.48 13.48 0.00 - 13.48 - - - - - - - - - - - 0.00
3253 อบต.เสี้ยว / เลย 12,306.00 14.15 1 14.15 9.95 4.20 - 9.95 - - - - - - - - - - - 4.20
3254 ทต.นาอาน / เลย 6,998.00 6.37 1 6.37 2.27 4.10 - 2.27 - - - - - - - - - - - 4.10
3255 ทต.นาโป่ง / เลย 6,117.00 6.24 1 6.24 3.00 3.24 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.24
3256 ทต.นาดินดำ / เลย 9,867.00 10.06 1 10.06 4.19 5.87 - 4.19 - - - - - - - - - - - 5.87
3257 ทต.น้ำสวย / เลย 11,809.00 12.50 1 12.50 12.20 0.30 - 12.20 - - - - - - - - - - - 0.30
3258 อบต.น้ำสวย / เลย 3,862.00 3.51 1 3.51 1.06 2.45 - 1.06 - - - - - - - - - - - 2.45
3259 อบต.ชัยพฤกษ์ / เลย 6,762.00 6.15 1 6.15 1.74 4.41 - 1.74 - - - - - - - - - - - 4.41
3260 อบต.นาแขม / เลย 6,367.00 5.79 1 5.79 1.50 4.29 - 1.50 - - - - - - - - - - - 4.29
3261 อบต.ศรีสองรักษ์ / เลย 3,606.00 3.28 1 3.28 1.23 2.05 - 1.23 - - - - - - - - - - - 2.05
3262 อบต.กกทอง / เลย 6,613.00 6.02 1 6.02 3.20 2.82 - 3.20 - - - - - - - - - - - 2.82
3263 ทต.นาด้วง / เลย 6,837.00 6.97 1 6.97 4.00 2.97 - 4.00 - - - - - - - - - - - 2.97
3264 อบต.นาด้วง / เลย 2,637.00 2.40 1 2.40 2.00 0.40 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.40
3265 ทต.นาดอกคำ / เลย 9,887.00 10.10 1 10.10 2.47 7.63 - 2.47 - - - - - - - - - - - 7.63
3266 อบต.ท่าสะอาด / เลย 3,710.00 3.38 1 3.38 3.00 0.38 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.38
3267 อบต.ท่าสวรรค์ / เลย 2,951.00 2.69 1 2.69 2.00 0.69 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.69
3268 ทต.เชียงคาน / เลย 5,681.00 10.00 1 10.00 9.00 1.00 - - 9.00 - 9.00 8.93 0.07 - - - - - - 1.00
3269 อบต.เชียงคาน / เลย 4,507.00 4.10 1 4.10 4.00 0.10 - - 4.00 - 4.00 4.00 - - - - - - - 0.10
3270 ทต.ธาตุ / เลย 9,772.00 9.97 1 9.97 3.35 6.62 - 3.35 - - - - - - - - - - - 6.62
3271 อบต.นาซ่าว / เลย 11,484.00 10.45 1 10.45 3.00 7.45 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 7.45
3272 ทต.เขาแก้ว / เลย 7,760.00 7.92 1 7.92 6.00 1.92 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.92
3273 อบต.ปากตม / เลย 5,512.00 5.02 1 5.02 2.00 3.02 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 3.02
3274 อบต.บุฮม / เลย 7,828.00 7.12 1 7.12 3.00 4.12 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 4.12
3275 อบต.จอมศรี / เลย 4,304.00 5.19 1 5.19 1.00 4.19 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 4.19
3276 อบต.หาดทรายขาว / เลย 2,535.00 2.31 1 2.31 1.00 1.31 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 1.31
3277 ทต.ปากชม / เลย 3,288.00 3.35 1 3.35 3.00 0.35 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.35
3278 อบต.ปากชม / เลย 5,566.00 5.07 1 5.07 2.00 3.07 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.07
3279 ทต.เชียงกลม / เลย 5,013.00 5.11 1 5.11 1.77 3.34 - 1.77 - - - - - - - - - - - 3.34
3280 ทต.คอนสา / เลย 5,369.00 6.00 1 6.00 6.00 0.00 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3281 อบต.หาดคัมภีร์ / เลย 3,851.00 3.50 1 3.50 1.50 2.00 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.00
3282 อบต.ห้วยบ่อซืน / เลย 5,544.00 5.05 1 5.05 0.59 4.46 - 0.59 - - - - - - - - - - - 4.46
3283 อบต.ห้วยพิชัย / เลย 7,011.00 6.38 1 6.38 3.00 3.38 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.38
3284 อบต.ชมเจริญ / เลย 4,501.00 4.10 1 4.10 0.60 3.50 - 0.60 - - - - - - - - - - - 3.50
3285 ทต.ด่านซ้าย / เลย 3,699.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3286 ทต.ศรีสองรัก / เลย 4,613.00 4.71 - - - - - - - - - - - - - 1 4.71 - 4.71 0.00
3287 อบต.ปากหมัน / เลย 3,003.00 2.73 - - - - - - - - - - - - - 1 2.73 - 2.73 0.00
3288 อบต.นาดี / เลย 3,756.00 3.42 1 3.42 1.50 1.92 - 1.50 - - - - - - - - - - - 1.92
3289 อบต.โคกงาม / เลย 4,748.00 4.32 - - - - - - - - - - - - - 1 4.32 - 4.32 0.00
3290 อบต.โพนสูง / เลย 5,047.00 4.59 - - - - - - - - - - - - - 1 4.59 - 4.59 0.00
3291 อบต.อิปุ่ม / เลย 4,830.00 4.40 - - - - - - - - - - - - - 1 4.40 - 4.40 0.00
3292 อบต.กกสะทอน / เลย 7,637.00 6.95 1 6.95 0.30 6.65 - 0.30 - - - - - - - - - - - 6.65
3293 อบต.โป่ง / เลย 6,053.00 5.51 - - - - - - - - - - - - - 1 5.51 - 5.51 0.00
3294 อบต.วังยาว / เลย 3,616.00 3.29 - - - - - - - - - - - - - 1 3.29 1.00 2.29 1.00
3295 อบต.นาหอ / เลย 3,054.00 2.78 - - - - - - - - - - - - - 1 2.78 2.00 0.78 2.00
3296 ทต.นาแห้ว / เลย 2,013.00 2.05 1 2.05 1.50 0.55 - 1.50 - - - - - - - - - - - 0.55
3297 อบต.แสงภา / เลย 1,827.00 1.66 1 1.66 0.50 1.16 - 0.50 - - - - - - - - - - - 1.16
3298 อบต.นาพึง / เลย 2,093.00 1.90 - - - - - - - - - - - - - 1 1.90 - 1.90 0.00
3299 อบต.นามาลา / เลย 3,069.00 2.79 - - - - - - - - - - - - - 1 2.79 - 2.79 0.00
3300 อบต.เหล่ากอหก / เลย 2,299.00 2.09 - - - - - - - - - - - - - 1 2.09 - 2.09 0.00
3301 ทต.ภูเรือ / เลย 4,911.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 - 5.00 0.00
3302 อบต.หนองบัว / เลย 2,117.00 1.93 - - - - - - - - - - - - - 1 1.93 1.00 0.93 1.00
3303 อบต.ท่าศาลา / เลย 3,335.00 3.03 1 3.03 0.85 2.18 - 0.85 - - - - - - - - - - - 2.18
3304 ทต.ร่องจิก / เลย 2,768.00 2.52 - - - - - - - - - - - - - 1 2.52 1.00 1.52 1.00
3305 อบต.ปลาบ่า / เลย 2,821.00 2.57 - - - - - - - - - - - - - 1 2.57 1.00 1.57 1.00
3306 อบต.ลาดค่าง / เลย 4,276.00 4.10 1 4.10 1.00 3.10 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.10
3307 อบต.สานตม / เลย 2,651.00 2.41 1 2.41 1.50 0.91 - 1.50 - - - - - - - - - - - 0.91
3308 ทต.ท่าลี่ / เลย 2,073.00 2.20 1 2.20 2.20 0.00 - 2.20 - - - - - - - - - - - 0.00
3309 อบต.ท่าลี่ / เลย 3,918.00 3.57 1 3.57 0.80 2.77 - 0.80 - - - - - - - - - - - 2.77
3310 อบต.หนองผือ / เลย 6,992.00 6.36 1 6.36 6.00 0.36 - 6.00 - - - - - - - - - - - 0.36
3311 อบต.อาฮี / เลย 6,269.00 5.70 1 5.70 2.50 3.20 - 2.50 - - - - - - - - - - - 3.20
3312 อบต.น้ำแคม / เลย 5,250.00 4.78 1 4.78 2.00 2.78 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.78
3313 อบต.โคกใหญ่ / เลย 3,118.00 2.84 1 2.84 1.80 1.04 - 1.80 - - - - - - - - - - - 1.04
3314 ทม.วังสะพุง / เลย 7,908.00 8.07 1 8.07 4.00 4.07 - 4.00 - - - - - - - - - - - 4.07
3315 อบต.วังสะพุง / เลย 5,082.00 4.62 1 4.62 1.46 3.16 - 1.46 - - - - - - - - - - - 3.16
3316 อบต.ทรายขาว / เลย 13,132.00 11.95 1 11.95 4.11 7.84 - 4.11 - - - - - - - - - - - 7.84
3317 อบต.หนองหญ้าปล้อง / เลย 4,728.00 4.82 1 4.82 3.42 1.40 - 3.42 - - - - - - - - - - - 1.40
3318 อบต.หนองงิ้ว / เลย 16,364.00 14.89 - - - - - - - - - - - - - 1 14.89 - 14.89 0.00
3319 ทต.ปากปวน / เลย 9,920.00 9.03 1 9.03 2.47 6.56 - 2.47 - - - - - - - - - - - 6.56
3320 อบต.ผาน้อย / เลย 4,620.00 4.20 1 4.20 4.00 0.20 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.20
3321 อบต.ผาบิ้ง / เลย 4,774.00 4.34 1 4.34 1.83 2.51 - 1.83 - - - - - - - - - - - 2.51
3322 อบต.เขาหลวง / เลย 14,747.00 13.42 - - - - - - - - - - - - - 1 13.42 - 13.42 0.00
3323 อบต.โคกขมิ้น / เลย 13,928.00 12.67 1 12.67 3.63 9.04 - 3.63 - - - - - - - - - - - 9.04
3324 ทต.ศรีสงคราม / เลย 7,924.00 8.08 1 8.08 6.00 2.08 - 6.00 - - - - - - - - - - - 2.08
3325 อบต.ศรีฐาน / เลย 6,761.00 6.15 - - - - - - - - - - - - - 1 6.15 - 6.15 0.00
3326 อบต.ผานกเค้า / เลย 3,593.00 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1 3.27 - 3.27 0.00
3327 ทต.ภูกระดึง / เลย 7,607.00 7.76 1 7.76 5.00 2.76 - 5.00 - - - - - - - - - - - 2.76
3328 อบต.ภูกระดึง / เลย 10,013.00 9.11 1 9.11 6.00 3.11 - 6.00 - - - - - - - - - - - 3.11
3329 ทต.หนองหิน / เลย 5,953.00 5.42 - - - - - - - - - - - - - 1 5.42 - 5.42 0.00
3330 อบต.ห้วยส้ม / เลย 2,911.00 4.00 1 4.00 4.00 0.00 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3331 อบต.ภูหอ / เลย 4,508.00 4.10 - - - - - - - - - - - - - 1 4.10 0.50 3.60 0.50
3332 อบต.หนองคัน / เลย 4,132.00 3.76 - - - - - - - - - - - - - 1 3.76 - 3.76 0.00
3333 อบต.ห้วยสีเสียด / เลย 20,990.00 65.00 1 65.00 63.00 2.00 - 63.00 - - - - - - - - - - - 2.00
3334 อบต.เลยวังไสย์ / เลย 4,664.00 4.24 1 4.24 1.50 2.74 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.74
3335 อบต.แก่งศรีภูมิ / เลย 6,560.00 5.97 - - - - - - - - - - - - - 1 5.97 - 5.97 0.00
3336 อบต.ผาขาว / เลย 6,587.00 5.99 1 5.99 1.00 4.99 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.99
3337 ทต.ท่าช้างคล้อง / เลย 10,800.00 11.02 1 11.02 5.00 6.02 - 5.00 - - - - - - - - - - - 6.02
3338 ทต.โนนปอแดง / เลย 10,740.00 10.95 1 10.95 3.00 7.95 - 3.00 - - - - - - - - - - - 7.95
3339 อบต.โนนป่าซาง / เลย 7,587.00 6.90 1 6.90 1.00 5.90 - 1.00 - - - - - - - - - - - 5.90
3340 อบต.บ้านเพิ่ม / เลย 5,584.00 5.08 1 5.08 3.50 1.58 - 3.50 - - - - - - - - - - - 1.58
3341 ทต.เอราวัณ / เลย 10,024.00 10.22 1 10.22 5.60 4.62 - 5.60 - - - - - - - - - - - 4.62
3342 ทต.ผาอินทร์แปลง / เลย 12,486.00 12.74 1 12.74 10.00 2.74 - 10.00 - - - - - - - - - - - 2.74
3343 อบต.ผาสามยอด / เลย 7,499.00 6.82 1 6.82 3.00 3.82 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.82
3344 อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ / เลย 4,477.00 4.07 1 4.07 0.81 3.26 - 0.81 - - - - - - - - - - - 3.26
3345 อบต.หนองหิน / เลย 5,584.00 5.08 - - - - - - - - - - - - - 1 5.08 - 5.08 0.00
3346 อบต.ตาดข่า / เลย 4,128.00 3.76 1 3.76 3.00 0.76 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.76
3347 อบต.ปวนพุ / เลย 9,829.00 8.94 1 8.94 3.00 5.94 - 3.00 - - - - - - - - - - - 5.94