จังหวัด หนองคาย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน มิตรภาพ ต. หนองกอมเกาะ อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย 43000
โทรศัพท์ 42412153 โทรสาร 42412060

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

3,026.53 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 68

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง
เทศบาลตำบล 17 แห่ง
อบต. 48 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
3348 ทม.หนองคาย / หนองคาย 44,598.00 51.29 1 51.29 50.00 1.29 - - 50.00 - 50.00 50.00 - - - - - - - 1.29
3349 ทต.โพธิ์ชัย / หนองคาย 6,336.00 6.46 1 6.46 3.90 2.56 - - 3.90 - 3.90 3.90 - - - - - - - 2.56
3351 ทต.กวนวัน / หนองคาย 4,078.00 4.16 1 4.16 1.64 2.52 - - 1.64 - 1.64 1.64 - - - - - - - 2.52
3352 ทต.เวียงคุก / หนองคาย 6,117.00 7.10 1 7.10 7.00 0.10 - - 7.00 - 7.00 7.00 - - - - - - - 0.10
3353 ทต.วัดธาตุ / หนองคาย 9,586.00 9.78 - - - - - - - - - - - - - 1 9.78 - 9.78 0.00
3354 ทต.หาดคำ / หนองคาย 8,398.00 8.57 1 8.57 4.00 4.57 - 4.00 - - - - - - - - - - - 4.57
3355 อบต.หินโงม / หนองคาย 4,135.00 3.76 1 3.76 2.07 1.69 - 2.07 - - - - - - - - - - - 1.69
3356 ทต.บ้านเดื่อ / หนองคาย 7,183.00 11.00 1 11.00 11.00 0.00 - 11.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3357 ทต.หนองสองห้อง / หนองคาย 5,335.00 5.44 1 5.44 2.82 2.62 - - 2.82 - 2.82 2.82 - - - - - - - 2.62
3358 อบต.ค่ายบกหวาน / หนองคาย 8,731.00 7.95 1 7.95 2.27 5.68 - - 2.27 - 2.27 2.27 - - - - - - - 5.68
3359 อบต.โพนสว่าง / หนองคาย 6,142.00 5.59 1 5.59 1.13 4.46 - - 1.13 - 1.13 1.13 - - - - - - - 4.46
3360 อบต.พระธาตุบังพวน / หนองคาย 10,891.00 9.91 1 9.91 2.04 7.87 - - 2.04 - 2.04 2.04 - - - - - - - 7.87
3361 อบต.หนองกอมเกาะ / หนองคาย 6,614.00 6.02 1 6.02 4.66 1.36 - - 4.66 - 4.66 4.66 - - - - - - - 1.36
3362 ทต.ปะโค / หนองคาย 11,333.00 11.56 1 11.56 2.02 9.54 - - 2.02 - 2.02 2.02 - - - - - - - 9.54
3363 อบต.เมืองหมี / หนองคาย 4,176.00 3.80 1 3.80 1.35 2.45 - - 1.35 - 1.35 1.35 - - - - - - - 2.45
3364 อบต.สีกาย / หนองคาย 3,525.00 5.00 1 5.00 5.00 0.00 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3365 ทม.ท่าบ่อ / หนองคาย 18,456.00 21.22 1 21.22 10.22 11.00 - - 10.22 - 10.22 10.22 - - - - - - - 11.00
3366 อบต.ท่าบ่อ / หนองคาย 3,507.00 3.19 1 3.19 0.89 2.30 - - 0.89 - 0.89 0.89 - - - - - - - 2.30
3367 อบต.น้ำโมง / หนองคาย 6,949.00 6.32 1 6.32 2.08 4.24 - - 2.08 - 2.08 2.08 - - - - - - - 4.24
3368 ทต.กองนาง / หนองคาย 9,171.00 9.35 1 9.35 3.06 6.29 - - 3.06 - 3.06 3.06 - - - - - - - 6.29
3369 อบต.โคกคอน / หนองคาย 5,841.00 5.32 1 5.32 1.34 3.98 - - 1.34 - 1.34 1.34 - - - - - - - 3.98
3370 อบต.บ้านเดื่อ / หนองคาย 7,744.00 7.05 1 7.05 2.47 4.58 - - 2.47 - 2.47 2.47 - - - - - - - 4.58
3371 ทต.บ้านถ่อน / หนองคาย 6,371.00 6.50 1 6.50 1.55 4.95 - - 1.55 - 1.55 1.55 - - - - - - - 4.95
3372 อบต.บ้านว่าน / หนองคาย 7,329.00 6.67 1 6.67 1.32 5.35 - - 1.32 - 1.32 1.32 - - - - - - - 5.35
3373 อบต.นาข่า / หนองคาย 4,438.00 4.04 1 4.04 0.99 3.05 - - 0.99 - 0.99 0.99 - - - - - - - 3.05
3374 ทต.โพนสา / หนองคาย 3,846.00 3.92 1 3.92 1.76 2.16 - - 1.76 - 1.76 1.76 - - - - - - - 2.16
3375 อบต.โพนสา / หนองคาย 3,001.00 2.73 1 2.73 1.55 1.18 - - 1.55 - 1.55 1.55 - - - - - - - 1.18
3376 อบต.หนองนาง / หนองคาย 5,918.00 5.39 1 5.39 0.95 4.44 - - 0.95 - 0.95 0.95 - - - - - - - 4.44
3397 ทต.โพนพิสัย / หนองคาย 2,962.00 4.00 1 4.00 4.00 0.00 - 4.00 - - - - - - - - - - - 0.00
3398 อบต.จุมพล / หนองคาย 16,885.00 15.37 1 15.37 7.00 8.37 - 7.00 - - - - - - - - - - - 8.37
3399 อบต.วัดหลวง / หนองคาย 12,790.00 11.64 1 11.64 4.00 7.64 - 4.00 - - - - - - - - - - - 7.64
3400 อบต.กุดบง / หนองคาย 8,675.00 7.89 1 7.89 5.00 2.89 - 5.00 - - - - - - - - - - - 2.89
3401 อบต.ชุมช้าง / หนองคาย 9,644.00 8.78 1 8.78 5.00 3.78 - 5.00 - - - - - - - - - - - 3.78
3402 อบต.ทุ่งหลวง / หนองคาย 5,274.00 4.80 1 4.80 2.50 2.30 - 2.50 - - - - - - - - - - - 2.30
3403 อบต.เหล่าต่างคำ / หนองคาย 7,157.00 6.51 1 6.51 1.00 5.51 - 1.00 - - - - - - - - - - - 5.51
3404 อบต.นาหนัง / หนองคาย 11,248.00 10.24 1 10.24 5.00 5.24 - 5.00 - - - - - - - - - - - 5.24
3405 อบต.เซิม / หนองคาย 7,585.00 6.90 1 6.90 5.00 1.90 - 5.00 - - - - - - - - - - - 1.90
3406 อบต.บ้านโพธิ์ / หนองคาย 10,260.00 9.34 1 9.34 3.00 6.34 - 3.00 - - - - - - - - - - - 6.34
3407 อบต.บ้านผือ / หนองคาย 5,539.00 5.04 1 5.04 2.50 2.54 - 2.50 - - - - - - - - - - - 2.54
3408 ทต.สร้างนางขาว / หนองคาย 3,654.00 3.73 1 3.73 1.50 2.23 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.23
3417 ทต.ศรีเชียงใหม่ / หนองคาย 7,258.00 7.40 1 7.40 4.60 2.80 - - 4.60 - 4.60 4.60 - - - - - - - 2.80
3418 อบต.พานพร้าว / หนองคาย 6,314.00 5.75 1 5.75 1.95 3.80 - - 1.95 - 1.95 1.95 - - - - - - - 3.80
3419 อบต.บ้านหม้อ / หนองคาย 4,339.00 3.95 1 3.95 1.61 2.34 - - 1.61 - 1.61 1.61 - - - - - - - 2.34
3420 อบต.พระพุทธบาท / หนองคาย 4,910.00 4.47 1 4.47 1.30 3.17 - - 1.30 - 1.30 1.30 - - - - - - - 3.17
3421 ทต.หนองปลาปาก / หนองคาย 7,730.00 7.88 1 7.88 2.15 5.73 - - 2.15 - 2.15 2.15 - - - - - - - 5.73
3422 อบต.แก้งไก่ / หนองคาย 2,708.00 2.46 1 2.46 2.00 0.46 - 2.00 - - - - - - - - - - - 0.46
3423 อบต.ผาตั้ง / หนองคาย 6,192.00 5.63 1 5.63 2.19 3.44 - - 2.19 - 2.19 2.19 - - - - - - - 3.44
3424 อบต.บ้านม่วง / หนองคาย 3,133.00 2.85 1 2.85 0.65 2.20 - - 0.65 - 0.65 0.65 - - - - - - - 2.20
3425 อบต.นางิ้ว / หนองคาย 6,448.00 5.87 1 5.87 0.90 4.97 - 0.90 - - - - - - - - - - - 4.97
3426 ทต.สังคม / หนองคาย 3,449.00 3.52 1 3.52 2.48 1.04 - - 2.48 - 2.48 2.48 - - - - - - - 1.04
3427 อบต.สังคม / หนองคาย 2,377.00 2.16 - - - - - - - - - - - - - 1 2.16 - 2.16 0.00
3459 อบต.สระใคร / หนองคาย 10,012.00 9.11 1 9.11 3.00 6.11 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 6.11
3460 อบต.คอกช้าง / หนองคาย 6,389.00 5.81 1 5.81 2.00 3.81 - 2.00 - - - - - - - - - - - 3.81
3461 อบต.บ้านฝาง / หนองคาย 9,207.00 8.38 1 8.38 1.72 6.66 - - 1.72 - 1.72 1.72 - - - - - - - 6.66
3462 ทต.เฝ้าไร่ / หนองคาย 10,742.00 10.96 1 10.96 6.00 4.96 - 6.00 - - - - - - - - - - - 4.96
3463 อบต.นาดี / หนองคาย 4,095.00 3.73 1 3.73 2.00 1.73 - 2.00 - - - - - - - - - - - 1.73
3464 อบต.หนองหลวง / หนองคาย 14,834.00 13.50 1 13.50 3.00 10.50 - 3.00 - - - - - - - - - - - 10.50
3465 อบต.วังหลวง / หนองคาย 9,258.00 8.42 1 8.42 4.00 4.42 - 4.00 - - - - - - - - - - - 4.42
3466 อบต.อุดมพร / หนองคาย 7,587.00 6.90 1 6.90 3.00 3.90 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.90
3467 อบต.รัตนวาปี / หนองคาย 8,626.00 7.85 - - - - - - - - - - - - - 1 7.85 - 7.85 0.00
3468 อบต.นาทับไฮ / หนองคาย 8,340.00 7.59 - - - - - - - - - - - - - 1 7.59 - 7.59 0.00
3469 อบต.บ้านต้อน / หนองคาย 3,869.00 3.52 - - - - - - - - - - - - - 1 3.52 - 3.52 0.00
3470 อบต.พระบาทนาสิงห์ / หนองคาย 11,389.00 10.36 - - - - - - - - - - - - - 1 10.36 - 10.36 0.00
3471 อบต.โพนแพง / หนองคาย 5,866.00 5.34 - - - - - - - - - - - - - 1 5.34 - 5.34 0.00
3472 อบต.โพธิ์ตาก / หนองคาย 4,130.00 3.76 1 3.76 1.29 2.47 - - 1.29 - 1.29 1.29 - - - - - - - 2.47
3473 อบต.โพนทอง / หนองคาย 6,393.00 5.82 1 5.82 1.51 4.31 - - 1.51 - 1.51 1.51 - - - - - - - 4.31
3474 อบต.ด่านศรีสุข / หนองคาย 4,673.00 4.25 1 4.25 0.92 3.33 - - 0.92 - 0.92 0.92 - - - - - - - 3.33