จังหวัด มหาสารคาม

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต. แวงน่าง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

5,291.68 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 13
มี อปท. จำนวน 143

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 18 แห่ง
อบต. 123 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
3475 ทม.มหาสารคาม / มหาสารคาม 40,261.00 48.70 1 48.70 48.70 - - - 48.70 - 48.70 48.70 - - - - - - - -
3476 อบต.เขวา / มหาสารคาม 14,703.00 13.38 - - - - - - - - - - - - - 1 13.38 13.15 0.23 13.15
3477 อบต.ท่าตูม / มหาสารคาม 5,233.00 4.76 - - - - - - - - - - - - - 1 4.76 4.76 - 4.76
3478 ทต.แวงน่าง / มหาสารคาม 5,442.00 7.83 1 7.83 3.00 4.83 - 3.00 - - - - - - - - - - - 4.83
3479 อบต.แวงน่าง / มหาสารคาม 8,599.00 7.83 1 7.83 6.00 1.83 - 6.00 - - - - - - - - - - - 1.83
3480 อบต.โคกก่อ / มหาสารคาม 8,142.00 7.41 - - - - - - - - - - - - - 1 7.41 4.43 2.98 4.43
3481 อบต.ดอนหว่าน / มหาสารคาม 4,989.00 4.54 - - - - - - - - - - - - - 1 4.54 2.74 1.80 2.74
3483 อบต.เกิ้ง / มหาสารคาม 9,034.00 8.22 1 8.22 4.15 4.07 - 4.15 - - - - - - - - - - - 4.07
3484 อบต.แก่งเลิงจาน / มหาสารคาม 8,033.00 7.31 - - - - - - - - - - - - - 1 7.31 6.83 0.48 6.83
3485 อบต.ท่าสองคอน / มหาสารคาม 13,296.00 12.10 1 12.10 1.00 11.10 - 1.00 - - - - - - - - - - - 11.10
3486 อบต.ลาดพัฒนา / มหาสารคาม 7,500.00 6.83 - - - - - - - - - - - - - 1 6.83 4.08 2.75 4.08
3487 อบต.หนองปลิง / มหาสารคาม 5,128.00 4.67 - - - - - - - - - - - - - 1 4.67 2.78 1.89 2.78
3488 อบต.ห้วยแอ่ง / มหาสารคาม 3,616.00 3.29 - - - - - - - - - - - - - 1 3.29 2.80 0.49 2.80
3489 อบต.หนองโน / มหาสารคาม 5,892.00 5.36 1 5.36 1.00 4.36 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.36
3490 อบต.บัวค้อ / มหาสารคาม 5,579.00 5.08 - - - - - - - - - - - - - 1 5.08 4.87 0.21 4.87
3491 ทต.แกดำ / มหาสารคาม 5,446.00 5.55 1 5.55 3.30 2.25 - 3.30 - - - - - - - - - - - 2.25
3492 อบต.แกดำ / มหาสารคาม 3,381.00 3.08 1 3.08 3.00 0.08 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.08
3493 อบต.วังแสง / มหาสารคาม 5,931.00 5.40 - - - - - - - - - - - - - 1 5.40 3.25 2.15 3.25
3494 ทต.มิตรภาพ / มหาสารคาม 6,787.00 6.92 - - - - - - - - - - - - - 1 6.92 4.17 2.75 4.17
3495 อบต.หนองกุง / มหาสารคาม 4,140.00 4.22 - - - - - - - - - - - - - 1 4.22 2.54 1.68 2.54
3495 อบต.หนองกุง / มหาสารคาม 4,308.00 3.92 - - - - - - - - - - - - - 1 3.92 2.35 1.57 2.35
3496 อบต.โนนภิบาล / มหาสารคาม 3,876.00 3.53 - - - - - - - - - - - - - 1 3.53 2.14 1.39 2.14
3498 อบต.หัวขวาง / มหาสารคาม 9,565.00 9.76 - - - - - - - - - - - - - 1 9.76 4.52 5.24 4.52
3498 อบต.หัวขวาง / มหาสารคาม 8,523.00 7.76 1 7.76 2.50 5.26 - 2.50 - - - - - - - - - - - 5.26
3499 อบต.ยางน้อย / มหาสารคาม 6,430.00 5.85 1 5.85 0.75 5.10 - - 0.75 - 0.75 0.75 - - - - - - - 5.10
3500 อบต.วังยาว / มหาสารคาม 6,154.00 5.60 1 5.60 1.20 4.40 - 1.20 - - - - - - - - - - - 4.40
3501 อบต.เขวาไร่ / มหาสารคาม 10,977.00 9.99 - - - - - - - - - - - - - 1 9.99 6.00 3.99 6.00
3502 อบต.แพง / มหาสารคาม 9,217.00 8.39 1 8.39 3.00 5.39 - 3.00 - - - - - - - - - - - 5.39
3503 อบต.แก้งแก / มหาสารคาม 4,272.00 3.89 - - - - - - - - - - - - - 1 3.89 - 3.89 -
3504 อบต.หนองเหล็ก / มหาสารคาม 9,670.00 8.80 - - - - - - - - - - - - - 1 8.80 5.34 3.46 5.34
3505 อบต.หนองบัว / มหาสารคาม 6,270.00 5.71 - - - - - - - - - - - - - 1 5.71 3.87 1.84 3.87
3506 อบต.เหล่า / มหาสารคาม 4,434.00 4.03 - - - - - - - - - - - - - 1 4.03 2.44 1.59 2.44
3507 อบต.เขื่อน / มหาสารคาม 5,642.00 5.13 1 5.13 2.50 2.63 - 2.50 - - - - - - - - - - - 2.63
3508 อบต.หนองบอน / มหาสารคาม 5,941.00 5.41 1 5.41 1.00 4.41 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.41
3509 อบต.โพนงาม / มหาสารคาม 6,788.00 6.18 1 6.18 3.00 3.18 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.18
3510 อบต.ยางท่าแจ้ง / มหาสารคาม 4,854.00 4.42 - - - - - - - - - - - - - 1 4.42 3.08 1.34 3.08
3511 อบต.แห่ใต้ / มหาสารคาม 6,441.00 5.86 - - - - - - - - - - - - - 1 5.86 4.29 1.57 4.29
3512 อบต.หนองกุงสวรรค์ / มหาสารคาม 5,384.00 4.90 - - - - - - - - - - - - - 1 4.90 2.97 1.93 2.97
3513 อบต.เลิงใต้ / มหาสารคาม 4,013.00 3.65 - - - - - - - - - - - - - 1 3.65 2.18 1.47 2.18
3514 อบต.ดอนกลาง / มหาสารคาม 5,983.00 5.44 - - - - - - - - - - - - - 1 5.44 3.34 2.10 3.34
3515 ทต.โคกพระ / มหาสารคาม 3,670.00 5.00 1 5.00 5.00 - - 5.00 - - - - - - - - - - - -
3515 ทต.โคกพระ / มหาสารคาม 6,323.00 3.74 - - - - - - - - - - - - - 1 3.74 3.42 0.32 3.42
3517 อบต.คันธารราษฎร์ / มหาสารคาม 4,467.00 4.06 - - - - - - - - - - - - - 1 4.06 2.40 1.66 2.40
3518 อบต.มะค่า / มหาสารคาม 5,154.00 4.69 1 4.69 1.00 3.69 - 1.00 - - - - - - - - - - - 3.69
3519 ทต.ท่าขอนยาง / มหาสารคาม 8,298.00 9.20 1 9.20 9.20 - - - 9.20 - 9.20 9.20 - - - - - - - -
3520 อบต.นาสีนวน / มหาสารคาม 10,096.00 9.19 - - - - - - - - - - - - - 1 9.19 6.70 2.49 6.70
3521 ทต.ขามเรียง / มหาสารคาม 12,097.00 12.34 1 12.34 4.78 7.56 - - 4.78 - 4.78 4.78 - - - - - - - 7.56
3522 อบต.เขวาใหญ่ / มหาสารคาม 7,683.00 6.99 1 6.99 2.00 4.99 - 2.00 - - - - - - - - - - - 4.99
3523 อบต.ศรีสุข / มหาสารคาม 10,076.00 9.17 - - - - - - - - - - - - - 1 9.17 5.51 3.66 5.51
3524 อบต.กุดใส้จ่อ / มหาสารคาม 4,511.00 4.11 - - - - - - - - - - - - - 1 4.11 2.46 1.65 2.46
3525 อบต.ขามเฒ่าพัฒนา / มหาสารคาม 8,200.00 7.46 1 7.46 1.25 6.21 - 1.25 - - - - - - - - - - - 6.21
3526 ทต.เชียงยืน / มหาสารคาม 5,389.00 6.00 1 6.00 6.00 - - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - -
3527 อบต.เชียงยืน / มหาสารคาม 8,518.00 7.75 1 7.75 2.50 5.25 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 5.25
3528 อบต.หนองซอน / มหาสารคาม 6,882.00 6.26 1 6.26 2.50 3.76 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 3.76
3529 อบต.เหล่าดอกไม้ / มหาสารคาม 6,324.00 5.75 1 5.75 1.50 4.25 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 4.25
3530 อบต.ดอนเงิน / มหาสารคาม 7,138.00 6.50 - - - - - - - - - - - - - 1 6.50 5.16 1.34 5.16
3531 อบต.กู่ทอง / มหาสารคาม 10,178.00 9.26 1 9.26 2.50 6.76 - - 2.50 - 2.50 2.50 - - - - - - - 6.76
3532 อบต.นาทอง / มหาสารคาม 5,649.00 5.14 1 5.14 1.50 3.64 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 3.64
3533 อบต.เสือเฒ่า / มหาสารคาม 8,371.00 7.62 1 7.62 1.50 6.12 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 6.12
3535 ทต.โพนทอง / มหาสารคาม 6,020.00 6.14 - - - - - - - - - - - - - 1 6.14 3.76 2.38 3.76
3536 อบต.เหล่าบัวบาน / มหาสารคาม 3,716.00 3.38 - - - - - - - - - - - - - 1 3.38 2.24 1.14 2.24
3537 ทต.บรบือ / มหาสารคาม 5,942.00 14.00 1 14.00 14.00 - - 14.00 - - - - - - - - - - - -
3538 อบต.บรบือ / มหาสารคาม 9,547.00 8.69 1 8.69 4.00 4.69 - 4.00 - - - - - - - - - - - 4.69
3539 อบต.บ่อใหญ่ / มหาสารคาม 12,765.00 11.62 1 11.62 5.00 6.62 - 5.00 - - - - - - - - - - - 6.62
3540 อบต.วังไชย / มหาสารคาม 5,079.00 4.62 - - - - - - - - - - - - - 1 4.62 2.82 1.80 2.82
3541 อบต.หนองม่วง / มหาสารคาม 6,519.00 5.93 - - - - - - - - - - - - - 1 5.93 3.58 2.35 3.58
3542 อบต.กำพี้ / มหาสารคาม 6,908.00 6.29 - - - - - - - - - - - - - 1 6.29 3.76 2.53 3.76
3543 อบต.โนนราษี / มหาสารคาม 7,209.00 6.56 - - - - - - - - - - - - - 1 6.56 3.98 2.58 3.98
3544 อบต.โนนแดง / มหาสารคาม 11,660.00 10.61 - - - - - - - - - - - - - 1 10.61 6.38 4.23 6.38
3545 อบต.หนองจิก / มหาสารคาม 9,182.00 8.36 - - - - - - - - - - - - - 1 8.36 5.01 3.35 5.01
3546 อบต.บัวมาศ / มหาสารคาม 3,436.00 3.13 - - - - - - - - - - - - - 1 3.13 1.85 1.28 1.85
3547 อบต.หนองคูขาด / มหาสารคาม 6,344.00 5.77 - - - - - - - - - - - - - 1 5.77 3.43 2.34 3.43
3548 อบต.วังใหม่ / มหาสารคาม 4,884.00 4.44 1 4.44 0.50 3.94 - 0.50 - - - - - - - - - - - 3.94
3549 อบต.ยาง / มหาสารคาม 4,003.00 3.64 - - - - - - - - - - - - - 1 3.64 2.16 1.48 2.16
3550 อบต.หนองสิม / มหาสารคาม 5,511.00 5.02 - - - - - - - - - - - - - 1 5.02 3.03 1.99 3.03
3551 อบต.หนองโก / มหาสารคาม 5,443.00 4.95 1 4.95 2.00 2.95 - 2.00 - - - - - - - - - - - 2.95
3552 อบต.ดอนงัว / มหาสารคาม 4,139.00 3.77 - - - - - - - - - - - - - 1 3.77 2.24 1.53 2.24
3553 ทต.นาเชือก / มหาสารคาม 3,893.00 3.97 1 3.97 3.00 0.97 - 3.00 - - - - - - - - - - - 0.97
3554 อบต.นาเชือก / มหาสารคาม 5,406.00 4.92 - - - - - - - - - - - - - 1 4.92 2.94 1.98 2.94
3555 อบต.สำโรง / มหาสารคาม 6,808.00 6.20 - - - - - - - - - - - - - 1 6.20 3.68 2.52 3.68
3556 อบต.หนองแดง / มหาสารคาม 4,062.00 3.70 - - - - - - - - - - - - - 1 3.70 2.21 1.49 2.21
3557 อบต.เขวาไร่ / มหาสารคาม 7,435.00 6.77 - - - - - - - - - - - - - 1 6.77 4.04 2.73 4.04
3558 อบต.หนองโพธิ์ / มหาสารคาม 5,288.00 4.81 1 4.81 0.50 4.31 - 0.50 - - - - - - - - - - - 4.31
3559 อบต.ปอพาน / มหาสารคาม 8,096.00 7.37 - - - - - - - - - - - - - 1 7.37 4.39 2.98 4.39
3560 อบต.หนองเม็ก / มหาสารคาม 6,683.00 6.08 - - - - - - - - - - - - - 1 6.08 5.24 0.84 5.24
3561 อบต.หนองเรือ / มหาสารคาม 5,160.00 4.70 - - - - - - - - - - - - - 1 4.70 2.81 1.89 2.81
3562 อบต.หนองกุง / มหาสารคาม 6,031.00 5.49 - - - - - - - - - - - - - 1 5.49 2.21 3.28 2.21
3563 อบต.สันป่าตอง / มหาสารคาม 4,494.00 4.09 - - - - - - - - - - - - - 1 4.09 2.43 1.66 2.43
3564 ทต.พยัคฆภูมิพิสัย / มหาสารคาม 8,375.00 8.54 1 8.54 7.00 1.54 - 7.00 - - - - - - - - - - - 1.54
3565 อบต.ปะหลาน / มหาสารคาม 4,481.00 4.08 - - - - - - - - - - - - - 1 4.08 2.54 1.54 2.54
3566 อบต.ก้ามปู / มหาสารคาม 6,844.00 6.23 - - - - - - - - - - - - - 1 6.23 3.76 2.47 3.76
3567 อบต.เวียงสะอาด / มหาสารคาม 6,002.00 5.46 - - - - - - - - - - - - - 1 5.46 3.31 2.15 3.31
3568 อบต.เม็กดำ / มหาสารคาม 9,708.00 8.83 - - - - - - - - - - - - - 1 8.83 5.30 3.53 5.30
3569 อบต.นาสีนวล / มหาสารคาม 5,880.00 5.35 - - - - - - - - - - - - - 1 5.35 3.21 2.14 3.21
3570 อบต.ราษฎร์เจริญ / มหาสารคาม 4,989.00 4.54 - - - - - - - - - - - - - 1 4.54 2.71 1.83 2.71
3571 อบต.หนองบัวแก้ว / มหาสารคาม 6,113.00 5.56 - - - - - - - - - - - - - 1 5.56 3.34 2.22 3.34
3572 อบต.เมืองเตา / มหาสารคาม 7,927.00 7.21 1 7.21 1.00 6.21 - 1.00 - - - - - - - - - - - 6.21
3573 อบต.ลานสะแก / มหาสารคาม 5,280.00 4.80 1 4.80 0.50 4.30 - 0.50 - - - - - - - - - - - 4.30
3574 อบต.เวียงชัย / มหาสารคาม 4,170.00 3.79 - - - - - - - - - - - - - 1 3.79 2.15 1.64 2.15
3576 อบต.ราษฎร์พัฒนา / มหาสารคาม 3,711.00 3.38 - - - - - - - - - - - - - 1 3.38 2.01 1.37 2.01
3577 อบต.เมืองเสือ / มหาสารคาม 4,421.00 4.02 - - - - - - - - - - - - - 1 4.02 2.43 1.59 2.43
3578 อบต.ภารแอ่น / มหาสารคาม 4,123.00 3.75 - - - - - - - - - - - - - 1 3.75 2.25 1.50 2.25
3580 อบต.ขามป้อม / มหาสารคาม 6,638.00 6.04 1 6.04 1.50 4.54 - 1.50 - - - - - - - - - - - 4.54
3581 อบต.เสือโก้ก / มหาสารคาม 10,303.00 9.38 - - - - - - - - - - - - - 1 9.38 5.62 3.76 5.62
3582 อบต.ดงใหญ่ / มหาสารคาม 5,047.00 4.59 - - - - - - - - - - - - - 1 4.59 2.75 1.84 2.75
3583 อบต.โพธิ์ชัย / มหาสารคาม 4,576.00 4.16 - - - - - - - - - - - - - 1 4.16 2.49 1.67 2.49
3584 อบต.หัวเรือ / มหาสารคาม 10,530.00 9.58 - - - - - - - - - - - - - 1 9.58 5.73 3.85 5.73
3585 อบต.แคน / มหาสารคาม 6,687.00 6.09 - - - - - - - - - - - - - 1 6.09 3.61 2.48 3.61
3586 อบต.งัวบา / มหาสารคาม 8,309.00 7.56 1 7.56 1.50 6.06 - 1.50 - - - - - - - - - - - 6.06
3587 อบต.นาข่า / มหาสารคาม 8,848.00 8.05 - - - - - - - - - - - - - 1 8.05 4.79 3.26 4.79
3588 อบต.บ้านหวาย / มหาสารคาม 7,403.00 6.74 - - - - - - - - - - - - - 1 6.74 4.06 2.68 4.06
3589 อบต.หนองไฮ / มหาสารคาม 7,891.00 7.18 - - - - - - - - - - - - - 1 7.18 4.30 2.88 4.30
3590 อบต.ประชาพัฒนา / มหาสารคาม 4,501.00 4.10 - - - - - - - - - - - - - 1 4.10 2.45 1.65 2.45
3591 อบต.หนองทุ่ม / มหาสารคาม 4,020.00 3.66 - - - - - - - - - - - - - 1 3.66 2.20 1.46 2.20
3592 อบต.หนองแสง / มหาสารคาม 5,297.00 5.40 1 5.40 5.00 0.40 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.40
3592 อบต.หนองแสง / มหาสารคาม 14,238.00 12.96 1 12.96 1.50 11.46 - 1.50 - - - - - - - - - - - 11.46
3593 อบต.หนองแสน / มหาสารคาม 4,336.00 3.95 - - - - - - - - - - - - - 1 3.95 2.33 1.62 2.33
3594 อบต.โคกสีทองหลาง / มหาสารคาม 4,494.00 4.09 1 4.09 1.50 2.59 - 1.50 - - - - - - - - - - - 2.59
3595 ทต.นาดูน / มหาสารคาม 4,638.00 5.00 1 5.00 5.00 - - 5.00 - - - - - - - - - - - -
3596 ทต.หนองไผ่ / มหาสารคาม 3,845.00 3.92 - - - - - - - - - - - - - 1 3.92 2.38 1.54 2.38
3597 อบต.หนองคู / มหาสารคาม 5,692.00 5.18 - - - - - - - - - - - - - 1 5.18 3.13 2.05 3.13
3598 อบต.ดงบัง / มหาสารคาม 2,727.00 2.48 - - - - - - - - - - - - - 1 2.48 - 2.48 -
3599 อบต.ดงดวน / มหาสารคาม 4,048.00 3.68 - - - - - - - - - - - - - 1 3.68 2.20 1.48 2.20
3600 ทต.หัวดง / มหาสารคาม 5,160.00 5.26 1 5.26 1.00 4.26 - 1.00 - - - - - - - - - - - 4.26
3601 อบต.ดงยาง / มหาสารคาม 4,990.00 4.54 - - - - - - - - - - - - - 1 4.54 2.37 2.17 2.37
3602 อบต.กู่สันตรัตน์ / มหาสารคาม 3,758.00 3.42 - - - - - - - - - - - - - 1 3.42 2.08 1.34 2.08
3603 อบต.พระธาตุ / มหาสารคาม 2,942.00 2.68 - - - - - - - - - - - - - 1 2.68 1.60 1.08 1.60
3604 อบต.ยางสีสุราช / มหาสารคาม 6,187.00 5.63 1 5.63 0.83 4.80 - 0.83 - - - - - - - - - - - 4.80
3605 อบต.นาภู / มหาสารคาม 6,312.00 5.74 1 5.74 5.00 0.74 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.74
3606 อบต.แวงดง / มหาสารคาม 6,861.00 6.24 - - - - - - - - - - - - - 1 6.24 3.71 2.53 3.71
3607 อบต.บ้านกู่ / มหาสารคาม 4,156.00 3.78 - - - - - - - - - - - - - 1 3.78 2.24 1.54 2.24
3608 อบต.ดงเมือง / มหาสารคาม 2,866.00 2.61 - - - - - - - - - - - - - 1 2.61 0.64 1.97 0.64
3609 อบต.ขามเรียน / มหาสารคาม 3,936.00 12.34 - - - - - - - - - - - - - 1 12.34 2.15 10.19 2.15
3610 อบต.หนองบัวสันตุ / มหาสารคาม 4,973.00 4.53 - - - - - - - - - - - - - 1 4.53 2.73 1.80 2.73
3611 อบต.กุดรัง / มหาสารคาม 6,849.00 6.23 1 6.23 3.00 3.23 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.23
3612 อบต.นาโพธิ์ / มหาสารคาม 10,275.00 9.35 - - - - - - - - - - - - - 1 9.35 5.68 3.67 5.68
3613 อบต.เลิงแฝก / มหาสารคาม 8,270.00 7.53 1 7.53 2.50 5.03 - 2.50 - - - - - - - - - - - 5.03
3614 อบต.หนองแวง / มหาสารคาม 5,910.00 5.38 1 5.38 0.50 4.88 - 0.50 - - - - - - - - - - - 4.88
3615 อบต.ห้วยเตย / มหาสารคาม 5,607.00 5.10 - - - - - - - - - - - - - 1 5.10 3.90 1.20 3.90
3616 อบต.ชื่นชม / มหาสารคาม 5,884.00 5.35 1 5.35 1.50 3.85 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 3.85
3617 ทต.กุดปลาดุก / มหาสารคาม 8,266.00 8.43 1 8.43 1.50 6.93 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 6.93