จังหวัด ร้อยเอ็ด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทวาภิบาล ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 43519165 โทรสาร 43511353

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

8,299.45 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 20
มี อปท. จำนวน 203

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 72 แห่ง
อบต. 129 แห่ง

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

ตารางข้อมูลการสำรวจขยะมูลฝอยจากกรมควบคุมมลพิษ

ลำดับ อปท./จังหวัด ประชากร
(คน)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการ
(แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่เก็บขนไปกำจัด
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ไม่มีการให้บริการ
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
(ตัน/วัน)
การนำไปใช้ประโยชน์ site (ตัน/วัน) การนำไป กำจัด (ตัน/วัน) Landfill
(ตัน/วัน)
Compost
(ตัน/วัน)
Incinerator
(ตัน/วัน)
อื่นๆ
(ตัน/วัน)
จำนวน อปท.
ที่ไม่มีการให้บริการ (แห่ง)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน
อปท. พื้นที่ไม่ให้บริการ
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
(ตัน/วัน)
ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
(ตัน/วัน)
3619 ทม.ร้อยเอ็ด / ร้อยเอ็ด 34,650.00 64.85 1 64.85 57.00 7.85 - 57.00 - - - - - - - - - - - 7.85
3620 อบต.รอบเมือง / ร้อยเอ็ด 8,563.00 7.79 - - - - - - - - - - - - - 1 7.79 4.35 3.44 4.35
3621 อบต.เหนือเมือง / ร้อยเอ็ด 19,679.00 20.20 1 20.20 10.98 9.22 - 10.98 - - - - - - - - - - - 9.22
3621 อบต.เหนือเมือง / ร้อยเอ็ด 7,284.00 7.61 1 7.61 3.27 4.34 - 3.27 - - - - - - - - - - - 4.34
3622 อบต.ขอนแก่น / ร้อยเอ็ด 8,577.00 7.70 1 7.70 2.97 4.73 - 2.97 - - - - - - - - - - - 4.73
3623 อบต.นาโพธิ์ / ร้อยเอ็ด 5,061.00 4.61 - - - - - - - - - - - - - 1 4.61 3.19 1.42 3.19
3624 อบต.สะอาดสมบูรณ์ / ร้อยเอ็ด 6,840.00 6.22 - - - - - - - - - - - - - 1 6.22 4.21 2.01 4.21
3625 ทต.สีแก้ว / ร้อยเอ็ด 12,839.00 13.10 - - - - - - - - - - - - - 1 13.10 6.13 6.97 6.13
3626 ทต.ปอภาร / ร้อยเอ็ด 7,401.00 8.05 1 8.05 3.00 5.05 - 3.00 - - - - - - - - - - - 5.05
3627 อบต.โนนรัง / ร้อยเอ็ด 17,153.00 11.87 1 11.87 3.13 8.74 - 3.13 - - - - - - - - - - - 8.74
3628 อบต.หนองแก้ว / ร้อยเอ็ด 8,119.00 7.39 - - - - - - - - - - - - - 1 7.39 5.14 2.25 5.14
3629 อบต.หนองแวง / ร้อยเอ็ด 4,692.00 4.27 - - - - - - - - - - - - - 1 4.27 3.37 0.90 3.37
3630 อบต.ดงลาน / ร้อยเอ็ด 5,786.00 5.27 - - - - - - - - - - - - - 1 5.27 3.03 2.24 3.03
3631 อบต.แคนใหญ่ / ร้อยเอ็ด 7,934.00 7.22 - - - - - - - - - - - - - 1 7.22 4.48 2.74 4.48
3632 ทต.โนนตาล / ร้อยเอ็ด 5,130.00 5.23 - - - - - - - - - - - - - 1 5.23 2.32 2.91 2.32
3633 อบต.เมืองทอง / ร้อยเอ็ด 8,295.00 7.55 - - - - - - - - - - - - - 1 7.55 5.08 2.47 5.08
3634 ทต.เกษตรวิสัย / ร้อยเอ็ด 11,632.00 13.86 1 13.86 10.00 3.86 - - 10.00 - 10.00 10.00 - - - - - - - 3.86
3635 อบต.เกษตรวิสัย / ร้อยเอ็ด 4,725.00 4.97 1 4.97 2.23 2.74 - 2.23 - - - - - - - - - - - 2.74
3636 ทต.เมืองบัว / ร้อยเอ็ด 8,444.00 8.61 - - - - - - - - - - - - - 1 8.61 5.36 3.25 5.36
3637 อบต.เหล่าหลวง / ร้อยเอ็ด 4,992.00 4.54 - - - - - - - - - - - - - 1 4.54 2.70 1.84 2.70
3638 อบต.สิงห์โคก / ร้อยเอ็ด 7,982.00 7.26 - - - - - - - - - - - - - 1 7.26 4.41 2.85 4.41
3639 อบต.ดงครั่งใหญ่ / ร้อยเอ็ด 7,213.00 6.56 - - - - - - - - - - - - - 1 6.56 4.47 2.09 4.47
3640 อบต.บ้านฝาง / ร้อยเอ็ด 5,294.00 4.82 - - - - - - - - - - - - - 1 4.82 3.11 1.71 3.11
3641 อบต.หนองแวง / ร้อยเอ็ด 7,237.00 6.59 - - - - - - - - - - - - - 1 6.59 3.96 2.63 3.96
3642 อบต.กำแพง / ร้อยเอ็ด 6,165.00 5.61 - - - - - - - - - - - - - 1 5.61 3.65 1.96 3.65
3643 ทต.กู่กาสิงห์ / ร้อยเอ็ด 4,749.00 4.48 1 4.48 2.14 2.34 - - 2.14 - 2.14 2.14 - - - - - - - 2.34
3644 อบต.กู่กาสิงห์ / ร้อยเอ็ด 6,134.00 5.58 - - - - - - - - - - - - - 1 5.58 4.26 1.32 4.26
3645 อบต.น้ำอ้อม / ร้อยเอ็ด 7,298.00 6.64 - - - - - - - - - - - - - 1 6.64 4.54 2.10 4.54
3646 อบต.โนนสว่าง / ร้อยเอ็ด 7,849.00 7.14 - - - - - - - - - - - - - 1 7.14 4.35 2.79 4.35
3647 อบต.ทุ่งทอง / ร้อยเอ็ด 4,389.00 3.99 - - - - - - - - - - - - - 1 3.99 3.89 0.10 3.89
3648 อบต.ดงครั่งน้อย / ร้อยเอ็ด 5,481.00 4.99 - - - - - - - - - - - - - 1 4.99 4.89 0.10 4.89
3649 ทต.ปทุมรัตต์ / ร้อยเอ็ด 6,957.00 7.31 1 7.31 4.05 3.26 - - 4.05 - 4.05 4.05 - - - - - - - 3.26
3650 อบต.บัวแดง / ร้อยเอ็ด 4,337.00 3.95 - - - - - - - - - - - - - 1 3.95 2.56 1.39 2.56
3651 อบต.ดอกล้ำ / ร้อยเอ็ด 7,898.00 7.19 - - - - - - - - - - - - - 1 7.19 3.97 3.22 3.97
3652 อบต.หนองแคน / ร้อยเอ็ด 3,530.00 3.21 - - - - - - - - - - - - - 1 3.21 2.20 1.01 2.20
3653 ทต.โพนสูง / ร้อยเอ็ด 4,984.00 5.08 - - - - - - - - - - - - - 1 5.08 1.89 3.19 1.89
3654 ทต.โนนสวรรค์ / ร้อยเอ็ด 6,891.00 7.03 - - - - - - - - - - - - - 1 7.03 2.93 4.10 2.93
3655 อบต.สระบัว / ร้อยเอ็ด 7,746.00 7.05 - - - - - - - - - - - - - 1 7.05 4.03 3.02 4.03
3656 อบต.โนนสง่า / ร้อยเอ็ด 4,763.00 4.33 - - - - - - - - - - - - - 1 4.33 2.86 1.47 2.86
3657 อบต.ขี้เหล็ก / ร้อยเอ็ด 2,839.00 2.58 - - - - - - - - - - - - - 1 2.58 1.57 1.01 1.57
3658 ทต.จตุรพักตรพิมาน / ร้อยเอ็ด 4,185.00 7.67 1 7.67 6.00 1.67 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 1.67
3659 ทต.หัวช้าง / ร้อยเอ็ด 8,233.00 9.29 1 9.29 6.32 2.97 - - 6.32 - 6.32 6.32 - - - - - - - 2.97
3660 ทต.หนองผือ / ร้อยเอ็ด 7,548.00 7.92 1 7.92 4.08 3.84 - - 4.08 - 4.08 4.08 - - - - - - - 3.84
3661 ทต.เมืองหงส์ / ร้อยเอ็ด 7,328.00 7.47 - - - - - - - - - - - - - 1 7.47 3.82 3.65 3.82
3662 ทต.โคกล่าม / ร้อยเอ็ด 7,382.00 7.53 - - - - - - - - - - - - - 1 7.53 4.34 3.19 4.34
3663 อบต.น้ำใส / ร้อยเอ็ด 5,881.00 6.62 1 6.62 3.50 3.12 - 3.50 - - - - - - - - - - - 3.12
3664 ทต.ดงแดง / ร้อยเอ็ด 8,814.00 9.92 1 9.92 6.44 3.48 - - 6.44 - 6.44 6.44 - - - - - - - 3.48
3666 อบต.ป่าสังข์ / ร้อยเอ็ด 5,851.00 5.32 - - - - - - - - - - - - - 1 5.32 3.30 2.02 3.30
3667 อบต.อีง่อง / ร้อยเอ็ด 4,850.00 4.41 - - - - - - - - - - - - - 1 4.41 2.50 1.91 2.50
3668 ทต.ลิ้นฟ้า / ร้อยเอ็ด 4,539.00 4.63 - - - - - - - - - - - - - 1 4.63 1.77 2.86 1.77
3669 อบต.ดู่น้อย / ร้อยเอ็ด 6,617.00 6.02 - - - - - - - - - - - - - 1 6.02 3.39 2.63 3.39
3670 อบต.ศรีโคตร / ร้อยเอ็ด 4,314.00 3.93 - - - - - - - - - - - - - 1 3.93 2.33 1.60 2.33
3671 ทต.บ้านนิเวศน์ / ร้อยเอ็ด 2,711.00 3.57 1 3.57 2.40 1.17 - 2.40 - - - - - - - - - - - 1.17
3672 ทต.นิเวศน์ / ร้อยเอ็ด 6,584.00 6.22 1 6.22 2.50 3.72 - 2.50 - - - - - - - - - - - 3.72
3673 ทต.ธงธานี / ร้อยเอ็ด 8,015.00 8.08 1 8.08 3.02 5.06 - - 3.02 - 3.02 3.02 - - - - - - - 5.06
3674 อบต.หนองไผ่ / ร้อยเอ็ด 7,559.00 6.88 - - - - - - - - - - - - - 1 6.88 4.23 2.65 4.23
3675 อบต.ธวัชบุรี / ร้อยเอ็ด 4,732.00 4.31 - - - - - - - - - - - - - 1 4.31 2.82 1.49 2.82
3676 ทต.อุ่มเม้า / ร้อยเอ็ด 7,503.00 6.85 1 6.85 3.00 3.85 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.85
3677 ทต.มะอึ / ร้อยเอ็ด 5,547.00 5.16 1 5.16 3.00 2.16 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.16
3678 อบต.เขวาทุ่ง / ร้อยเอ็ด 4,475.00 4.07 - - - - - - - - - - - - - 1 4.07 2.17 1.90 2.17
3679 อบต.ไพศาล / ร้อยเอ็ด 3,963.00 3.61 - - - - - - - - - - - - - 1 3.61 2.29 1.32 2.29
3680 อบต.เมืองน้อย / ร้อยเอ็ด 5,131.00 4.67 - - - - - - - - - - - - - 1 4.67 2.96 1.71 2.96
3681 อบต.บึงนคร / ร้อยเอ็ด 4,313.00 3.92 - - - - - - - - - - - - - 1 3.92 2.53 1.39 2.53
3682 อบต.ราชธานี / ร้อยเอ็ด 3,613.00 3.29 - - - - - - - - - - - - - 1 3.29 1.70 1.59 1.70
3683 อบต.หนองพอก / ร้อยเอ็ด 4,135.00 3.76 - - - - - - - - - - - - - 1 3.76 2.66 1.10 2.66
3684 ทต.พนมไพร / ร้อยเอ็ด 4,561.00 6.20 1 6.20 4.57 1.63 - 4.57 - - - - - - - - - - - 1.63
3685 อบต.พนมไพร / ร้อยเอ็ด 6,533.00 8.46 1 8.46 4.25 4.21 - 4.25 - - - - - - - - - - - 4.21
3686 อบต.แสนสุข / ร้อยเอ็ด 8,356.00 7.47 1 7.47 2.89 4.58 - - 2.89 - 2.89 2.89 - - - - - - - 4.58
3687 อบต.กุดน้ำใส / ร้อยเอ็ด 3,881.00 3.83 1 3.83 1.00 2.83 - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - - - 2.83
3688 อบต.หนองทัพไทย / ร้อยเอ็ด 7,043.00 7.57 1 7.57 3.88 3.69 - - 3.88 - 3.88 3.88 - - - - - - - 3.69
3689 อบต.โพธิ์ใหญ่ / ร้อยเอ็ด 7,147.00 6.50 - - - - - - - - - - - - - 1 6.50 4.52 1.98 4.52
3690 อบต.วารีสวัสดิ์ / ร้อยเอ็ด 4,441.00 4.04 - - - - - - - - - - - - - 1 4.04 2.69 1.35 2.69
3691 อบต.โคกสว่าง / ร้อยเอ็ด 4,803.00 4.37 - - - - - - - - - - - - - 1 4.37 2.79 1.58 2.79
3692 ทต.โพธิ์ชัย / ร้อยเอ็ด 6,860.00 8.16 1 8.16 5.00 3.16 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 3.16
3693 อบต.นานวล / ร้อยเอ็ด 4,623.00 4.21 - - - - - - - - - - - - - 1 4.21 2.62 1.59 2.62
3694 อบต.คำไฮ / ร้อยเอ็ด 5,322.00 6.00 1 6.00 2.00 4.00 - - 2.00 - 2.00 2.00 - - - - - - - 4.00
3695 อบต.สระแก้ว / ร้อยเอ็ด 3,728.00 3.31 1 3.31 1.50 1.81 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 1.81
3696 อบต.ค้อใหญ่ / ร้อยเอ็ด 2,174.00 3.19 1 3.19 1.50 1.69 - - 1.50 - 1.50 1.50 - - - - - - - 1.69
3697 อบต.ชานุวรรณ / ร้อยเอ็ด 3,900.00 3.55 - - - - - - - - - - - - - 1 3.55 1.11 2.44 1.11
3698 ทต.โพนทอง / ร้อยเอ็ด 11,765.00 12.58 1 12.58 5.25 7.33 - - 5.25 - 5.25 5.25 - - - - - - - 7.33
3699 ทต.แวง / ร้อยเอ็ด 2,677.00 2.73 - - - - - - - - - - - - - 1 2.73 1.14 1.59 1.14
3700 ทต.โคกกกม่วง / ร้อยเอ็ด 5,785.00 5.90 - - - - - - - - - - - - - 1 5.90 2.52 3.38 2.52
3701 อบต.นาอุดม / ร้อยเอ็ด 6,743.00 6.14 - - - - - - - - - - - - - 1 6.14 4.14 2.00 4.14
3702 อบต.สว่าง / ร้อยเอ็ด 7,469.00 7.70 1 7.70 3.00 4.70 - - 3.00 - 3.00 3.00 - - - - - - - 4.70
3703 อบต.หนองใหญ่ / ร้อยเอ็ด 11,463.00 12.69 1 12.69 5.00 7.69 - - 5.00 - 5.00 5.00 - - - - - - - 7.69
3704 ทต.โพธิ์ทอง / ร้อยเอ็ด 9,934.00 10.13 - - - - - - - - - - - - - 1 10.13 5.07 5.06 5.07
3705 ทต.โนนชัยศรี / ร้อยเอ็ด 9,306.00 9.49 - - - - - - - - - - - - - 1 9.49 4.74 4.75 4.74
3706 อบต.โพธิ์ศรีสว่าง / ร้อยเอ็ด 5,233.00 4.76 - - - - - - - - - - - - - 1 4.76 2.78 1.98 2.78
3707 อบต.อุ่มเม่า / ร้อยเอ็ด 5,332.00 6.60 1 6.60 3.50 3.10 - - 3.50 - 3.50 3.50 - - - - - - - 3.10
3708 อบต.คำนาดี / ร้อยเอ็ด 8,955.00 8.15 - - - - - - - - - - - - - 1 8.15 6.05 2.10 6.05
3709 อบต.พรมสวรรค์ / ร้อยเอ็ด 5,362.00 4.88 - - - - - - - - - - - - - 1 4.88 2.94 1.94 2.94
3710 อบต.สระนกแก้ว / ร้อยเอ็ด 4,692.00 4.27 - - - - - - - - - - - - - 1 4.27 2.47 1.80 2.47
3711 อบต.วังสามัคคี / ร้อยเอ็ด 7,441.00 6.77 - - - - - - - - - - - - - 1 6.77 3.77 3.00 3.77
3712 ทต.โคกสูง / ร้อยเอ็ด 5,668.00 5.78 1 5.78 3.14 2.64 - - 3.14 - 3.14 3.14 - - - - - - - 2.64
3713 ทต.ชัยวารี / ร้อยเอ็ด 5,400.00 5.14 1 5.14 2.09 3.05 - - 2.09 - 2.09 2.09 - - - - - - - 3.05
3714 อบต.ขามเปี้ย / ร้อยเอ็ด 5,435.00 4.95 - - - - - - - - - - - - - 1 4.95 2.84 2.11 2.84
3715 ทต.เชียงใหม่ / ร้อยเอ็ด 8,172.00 8.85 1 8.85 5.04 3.81 - - 5.04 - 5.04 5.04 - - - - - - - 3.81
3716 อบต.บัวคำ / ร้อยเอ็ด 5,275.00 4.80 - - - - - - - - - - - - - 1 4.80 2.87 1.93 2.87
3717 ทต.อัคคะคำ / ร้อยเอ็ด 8,048.00 8.73 1 8.73 5.08 3.65 - - 5.08 - 5.08 5.08 - - - - - - - 3.65
3718 อบต.สะอาด / ร้อยเอ็ด 4,684.00 4.26 - - - - - - - - - - - - - 1 4.26 2.17 2.09 2.17
3719 ทต.คำพอุง / ร้อยเอ็ด 9,160.00 9.88 1 9.88 5.13 4.75 - - 5.13 - 5.13 5.13 - - - - - - - 4.75
3720 อบต.หนองตาไก้ / ร้อยเอ็ด 3,594.00 3.27 - - - - - - - - - - - - - 1 3.27 1.78 1.49 1.78
3721 อบต.ดอนโอง / ร้อยเอ็ด 4,337.00 3.95 - - - - - - - - - - - - - 1 3.95 2.78 1.17 2.78
3722 อบต.โพธิ์ศรี / ร้อยเอ็ด 3,767.00 3.43 - - - - - - - - - - - - - 1 3.43 1.78 1.65 1.78
3723 ทต.หนองพอก / ร้อยเอ็ด 5,984.00 6.96 - - - - - - - - - - - - - 1 6.96 2.65 4.31 2.65
3724 อบต.หนองพอก / ร้อยเอ็ด 6,379.00 5.80 - - - - - - - - - - - - - 1 5.80 4.12 1.68 4.12
3725 อบต.บึงงาม / ร้อยเอ็ด 5,540.00 5.04 - - - - - - - - - - - - - 1 5.04 3.06 1.98 3.06
3726 อบต.ภูเขาทอง / ร้อยเอ็ด 9,596.00 8.73 - - - - - - - - - - - - - 1 8.73 5.58 3.15 5.58
3727 อบต.กกโพธิ์ / ร้อยเอ็ด 6,408.00 5.83 - - - - - - - - - - - - - 1 5.83 3.79 2.04 3.79
3728 อบต.โคกสว่าง / ร้อยเอ็ด 8,768.00 7.98 - - - - - - - - - - - - - 1 7.98 5.71 2.27 5.71
3729 อบต.หนองขุ่นใหญ่ / ร้อยเอ็ด 8,063.00 7.34 - - - - - - - - - - - - - 1 7.34 4.43 2.91 4.43
3730 อบต.รอบเมือง / ร้อยเอ็ด 6,053.00 5.51 - - - - - - - - - - - - - 1 5.51 3.32 2.19 3.32
3731 อบต.ผาน้ำย้อย / ร้อยเอ็ด 5,977.00 6.32 1 6.32 2.92 3.40 - - 2.92 - 2.92 2.92 - - - - - - - 3.40
3732 ทต.ท่าสีดา / ร้อยเอ็ด 4,111.00 6.66 1 6.66 3.50 3.16 - 3.50 - - - - - - - - - - - 3.16
3733 ทต.เสลภูมิ / ร้อยเอ็ด 13,651.00 15.43 1 15.43 8.35 7.08 - - 8.35 - 8.35 8.35 - - - - - - - 7.08
3734 อบต.นางาม / ร้อยเอ็ด 7,981.00 7.26 - - - - - - - - - - - - - 1 7.26 4.57 2.69 4.57
3735 ทต.เมืองไพร / ร้อยเอ็ด 6,405.00 6.53 - - - - - - - - - - - - - 1 6.53 2.02 4.51 2.02
3736 ทต.นาแซง / ร้อยเอ็ด 5,647.00 6.43 1 6.43 3.03 3.40 - - 3.03 - 3.03 3.03 - - - - - - - 3.40
3737 ทต.นาเมือง / ร้อยเอ็ด 9,702.00 10.48 1 10.48 5.25 5.23 - - 5.25 - 5.25 5.25 - - - - - - - 5.23
3738 ทต.วังหลวง / ร้อยเอ็ด 6,147.00 5.66 1 5.66 3.00 2.66 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.66
3739 ทต.ท่าม่วง / ร้อยเอ็ด 4,931.00 4.92 1 4.92 3.00 1.92 - 3.00 - - - - - - - - - - - 1.92
3740 ทต.ขวาว / ร้อยเอ็ด 9,218.00 9.96 1 9.96 5.21 4.75 - - 5.21 - 5.21 5.21 - - - - - - - 4.75
3741 อบต.โพธิ์ทอง / ร้อยเอ็ด 8,039.00 7.32 - - - - - - - - - - - - - 1 7.32 4.79 2.53 4.79
3742 อบต.ภูเงิน / ร้อยเอ็ด 11,902.00 14.00 1 14.00 6.00 8.00 - - 6.00 - 6.00 6.00 - - - - - - - 8.00
3743 ทต.เกาะแก้ว / ร้อยเอ็ด 8,913.00 9.87 1 9.87 5.93 3.94 - - 5.93 - 5.93 5.93 - - - - - - - 3.94
3744 อบต.นาเลิง / ร้อยเอ็ด 4,839.00 4.80 1 4.80 1.31 3.49 - - 1.31 - 1.31 1.31 - - - - - - - 3.49
3745 อบต.เหล่าน้อย / ร้อยเอ็ด 5,670.00 5.16 - - - - - - - - - - - - - 1 5.16 3.79 1.37 3.79
3746 อบต.ศรีวิลัย / ร้อยเอ็ด 4,673.00 4.25 - - - - - - - - - - - - - 1 4.25 1.87 2.38 1.87
3747 ทต.หนองหลวง / ร้อยเอ็ด 3,014.00 3.07 - - - - - - - - - - - - - 1 3.07 1.82 1.25 1.82
3748 ทต.พรสวรรค์ / ร้อยเอ็ด 4,420.00 4.51 - - - - - - - - - - - - - 1 4.51 1.60 2.91 1.60
3749 อบต.บึงเกลือ / ร้อยเอ็ด 6,104.00 3.95 1 3.95 2.32 1.63 - - 2.32 - 2.32 2.32 - - - - - - - 1.63
3750 ทต.สุวรรณภูมิ / ร้อยเอ็ด 9,612.00 13.98 1 13.98 9.64 4.34 - 9.64 - - - - - - - - - - - 4.34
3751 อบต.สระคู / ร้อยเอ็ด 9,567.00 8.72 1 8.72 3.38 5.34 - 3.38 - - - - - - - - - - - 5.34
3752 ทต.ดอกไม้ / ร้อยเอ็ด 6,757.00 5.72 1 5.72 3.00 2.72 - 3.00 - - - - - - - - - - - 2.72
3753 อบต.นาใหญ่ / ร้อยเอ็ด 7,935.00 7.22 - - - - - - - - - - - - - 1 7.22 4.28 2.94 4.28
3754 ทต.หินกอง / ร้อยเอ็ด 7,094.00 7.24 - - - - - - - - - - - - - 1 7.24 3.49 3.75 3.49
3755 อบต.เมืองทุ่ง / ร้อยเอ็ด 5,152.00 4.69 - - - - - - - - - - - - - 1 4.69 2.43 2.26 2.43
3756 อบต.หัวโทน / ร้อยเอ็ด 5,391.00 4.91 - - - - - - - - - - - - - 1 4.91 2.73 2.18 2.73
3757 อบต.บ่อพันขัน / ร้อยเอ็ด 4,566.00 4.16 - - - - - - - - - - - - - 1 4.16 1.94 2.22 1.94
3758 ทต.ทุ่งหลวง / ร้อยเอ็ด 2,833.00 4.22 - - - - - - - - - - - - - 1 4.22 4.22 - 4.22
3759 อบต.หัวช้าง / ร้อยเอ็ด 6,239.00 5.68 - - - - - - - - - - - - - 1 5.68 2.79 2.89 2.79
3760 อบต.น้ำคำ / ร้อยเอ็ด 9,524.00 8.67 - - - - - - - - - - - - - 1 8.67 5.24 3.43 5.24
3761 อบต.ห้วยหินลาด / ร้อยเอ็ด 5,497.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 3.00 2.00 3.00
3762 อบต.ช้างเผือก / ร้อยเอ็ด 6,867.00 7.36 1 7.36 3.70 3.66 - - 3.70 - 3.70 3.70 - - - - - - - 3.66
3763 ทต.ทุ่งกุลา / ร้อยเอ็ด 7,948.00 8.11 - - - - - - - - - - - - - 1 8.11 3.46 4.65 3.46
3764 อบต.ทุ่งศรีเมือง / ร้อยเอ็ด 7,350.00 6.69 - - - - - - - - - - - - - 1 6.69 3.98 2.71 3.98
3765 ทต.จำปาขัน / ร้อยเอ็ด 9,290.00 6.51 1 6.51 2.50 4.01 - 2.50 - - - - - - - - - - - 4.01
3766 ทต.หนองหิน / ร้อยเอ็ด 4,630.00 4.72 - - - - - - - - - - - - - 1 4.72 1.53 3.19 1.53
3767 ทต.คูเมือง / ร้อยเอ็ด 5,036.00 5.14 - - - - - - - - - - - - - 1 5.14 2.23 2.91 2.23
3768 ทต.กกกุง / ร้อยเอ็ด 4,124.00 4.21 - - - - - - - - - - - - - 1 4.21 2.41 1.80 2.41
3769 ทต.เมืองสรวง / ร้อยเอ็ด 9,366.00 9.84 1 9.84 4.31 5.53 - - 4.31 - 4.31 4.31 - - - - - - - 5.53
3770 ทต.โพนทราย / ร้อยเอ็ด 5,623.00 5.81 1 5.81 3.58 2.23 - - 3.58 - 3.58 3.58 - - - - - - - 2.23
3771 ทต.สามขา / ร้อยเอ็ด 4,621.00 4.35 1 4.35 2.12 2.23 - - 2.12 - 2.12 2.12 - - - - - - - 2.23
3772 อบต.ศรีสว่าง / ร้อยเอ็ด 6,188.00 6.00 - - - - - - - - - - - - - 1 6.00 - 6.00 -
3773 อบต.ยางคำ / ร้อยเอ็ด 7,581.00 6.90 - - - - - - - - - - - - - 1 6.90 4.34 2.56 4.34
3774 อบต.ท่าหาดยาว / ร้อยเอ็ด 5,364.00 3.38 1 3.38 0.50 2.88 - 0.50 - - - - - - - - - - - 2.88
3775 ทต.อาจสามารถ / ร้อยเอ็ด 9,188.00 4.19 - - - - - - - - - - - - - 1 4.19 2.62 1.57 2.62
3776 อบต.อาจสามารถ / ร้อยเอ็ด 6,911.00 6.29 - - - - - - - - - - - - - 1 6.29 4.34 1.95 4.34
3777 ทต.โพนเมือง / ร้อยเอ็ด 5,881.00 5.80 1 5.80 5.00 0.80 - 5.00 - - - - - - - - - - - 0.80
3778 อบต.บ้านแจ้ง / ร้อยเอ็ด 5,561.00 5.06 - - - - - - - - - - - - - 1 5.06 2.78 2.28 2.78
3778 อบต.บ้านแจ้ง / ร้อยเอ็ด 5,596.00 5.09 - - - - - - - - - - - - - 1 5.09 3.03 2.06 3.03
3779 อบต.หน่อม / ร้อยเอ็ด 9,227.00 8.40 - - - - - - - - - - - - - 1 8.40 4.56 3.84 4.56
3780 อบต.หนองหมื่นถ่าน / ร้อยเอ็ด 10,336.00 9.41 - - - - - - - - - - - - - 1 9.41 6.42 2.99 6.42
3781 อบต.หนองขาม / ร้อยเอ็ด 4,767.00 4.34 - - - - - - - - - - - - - 1 4.34 3.10 1.24 3.10
3782 อบต.โหรา / ร้อยเอ็ด 6,892.00 6.27 - - - - - - - - - - - - - 1 6.27 4.36 1.91 4.36
3783 อบต.หนองบัว / ร้อยเอ็ด 4,714.00 4.29 - - - - - - - - - - - - - 1 4.29 2.41 1.88 2.41
3784 อบต.ขี้เหล็ก / ร้อยเอ็ด 7,648.00 6.96 - - - - - - - - - - - - - 1 6.96 4.06 2.90 4.06
3786 ทต.เมยวดี / ร้อยเอ็ด 5,594.00 3.81 1 3.81 2.93 0.88 - - 2.93 - 2.93 2.93 - - - - - - - 0.88
3787 ทต.ชุมพร / ร้อยเอ็ด 7,954.00 8.11 - - - - - - - - - - - - - 1 8.11 3.54 4.57 3.54
3788 ทต.บุ่งเลิศ / ร้อยเอ็ด 4,906.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - 1 5.00 2.39 2.61 2.39
3789 ทต.ชมสะอาด / ร้อยเอ็ด 4,269.00 4.35 - - - - - - - - - - - - - 1 4.35 1.45 2.90 1.45
3790 ทต.โพธิ์ทอง / ร้อยเอ็ด 2,810.00 2.89 - - - - - - - - - - - - - 1 2.89 0.91 1.98 0.91
3791 ทต.ศรีสมเด็จ / ร้อยเอ็ด 6,822.00 6.67 1 6.67 5.34 1.33 - - 5.34 - 5.34 5.34 - - - - - - - 1.33
3792 อบต.เมืองเปลือย / ร้อยเอ็ด 3,982.00 3.62 - - - - - - - - - - - - - 1 3.62 2.60 1.02 2.60
3793 อบต.หนองใหญ่ / ร้อยเอ็ด 4,926.00 4.48 - - - - - - - - - - - - - 1 4.48 3.34 1.14 3.34
3794 อบต.สวนจิก / ร้อยเอ็ด 5,351.00 6.92 1 6.92 3.00 3.92 - 3.00 - - - - - - - - - - - 3.92
3795 อบต.โพธิ์สัย / ร้อยเอ็ด 3,067.00 2.79 - - - - - - - - - - - - - 1 2.79 1.76 1.03 1.76
3796 อบต.หนองแวงควง / ร้อยเอ็ด 5,449.00 4.96 - - - - - - - - - - - - - 1 4.96 3.09 1.87 3.09
3797 ทต.บ้านบาก / ร้อยเอ็ด 5,948.00 2.87 - - - - - - - - - - - - - 1 2.87 0.06 2.81 0.06
3798 ทต.ดินดำ / ร้อยเอ็ด 7,186.00 7.02 1 7.02 4.00 3.02 - 4.00 - - - - - - - - - - - 3.02
3799 อบต.ปาฝา / ร้อยเอ็ด 4,156.00 3.78 - - - - - - - - - - - - - 1 3.78 2.51 1.27 2.51
3800 อบต.ม่วงลาด / ร้อยเอ็ด 5,523.00 5.03 - - - - - - - - - - - - - 1 5.03 3.02 2.01 3.02
3801 ทต.จังหาร / ร้อยเอ็ด 7,085.00 7.63 1 7.63 4.68 2.95 - - 4.68 - 4.68 4.68 - - - - - - - 2.95
3802 ทต.ดงสิงห์ / ร้อยเอ็ด 9,417.00 9.81 1 9.81 3.00 6.81 - 3.00 - - - - - - - - - - - 6.81
3803 อบต.ยางใหญ่ / ร้อยเอ็ด 3,283.00 2.99 - - - - - - - - - - - - - 1 2.99 1.90 1.09 1.90
3804 ทต.ผักแว่น / ร้อยเอ็ด 5,004.00 5.10 - - - - - - - - - - - - - 1 5.10 1.20 3.90 1.20
3805 อบต.แสนชาติ / ร้อยเอ็ด 6,463.00 5.88 - - - - - - - - - - - - - 1 5.88 3.77 2.11 3.77
3806 ทต.เชียงขวัญ / ร้อยเอ็ด 4,576.00 4.67 - - - - - - - - - - - - - 1 4.67 2.67 2.00 2.67
3807 อบต.พลับพลา / ร้อยเอ็ด 4,816.00 4.38 - - - - - - - - - - - - - 1 4.38 2.24 2.14 2.24
3808 อบต.พระธาตุ / ร้อยเอ็ด 2,652.00 2.41 - - - - - - - - - - - - - 1 2.41 0.94 1.47 0.94
3809 อบต.พระเจ้า / ร้อยเอ็ด 4,646.00 4.23 - - - - - - - - - - - - - 1 4.23 2.50 1.73 2.50
3810 อบต.หมูม้น / ร้อยเอ็ด 4,837.00 4.40 - - - - - - - - - - - - - 1 4.40 2.67 1.73 2.67
3811 อบต.บ้านเขือง / ร้อยเอ็ด 6,279.00 6.68 1 6.68 3.23 3.45 - - 3.23 - 3.23 3.23 - - - - - - - 3.45
3812 ทต.หนองฮี / ร้อยเอ็ด 6,162.00 6.41 1 6.41 3.74 2.67 - - 3.74 - 3.74 3.74 - - - - - - - 2.67
3813 อบต.สาวแห / ร้อยเอ็ด 2,941.00 2.68 - - - - - - - - - - - - - 1 2.68 1.65 1.03 1.65
3814 อบต.ดูกอึ่ง / ร้อยเอ็ด 8,532.00 7.76 - - - - - - - - - - - - - 1 7.76 4.27 3.49 4.27
3815 อบต.เด่นราษฎร์ / ร้อยเอ็ด 7,240.00 6.59 - - - - - - - - - - - - - 1 6.59 4.16 2.43 4.16
3816 อบต.ทุ่งเขาหลวง / ร้อยเอ็ด 4,608.00 4.19 - - - - - - - - - - - - - 1 4.19 2.51 1.68 2.51
3817 อบต.เทอดไทย / ร้อยเอ็ด 4,600.00 4.19 - - - - - - - - - - - - - 1 4.19 2.23 1.96 2.23
3818 อบต.บึงงาม / ร้อยเอ็ด 4,565.00 4.15 - - - - - - - - - - - - - 1 4.15 1.96 2.19 1.96
3819 อบต.มะบ้า / ร้อยเอ็ด 4,630.00 4.21 - - - - - - - - - - - - - 1 4.21 2.95 1.26 2.95
3820 อบต.เหล่า / ร้อยเอ็ด 5,254.00 4.78 - - - - - - - - - - - - - 1 4.78 2.80 1.98 2.80