จังหวัด ร้อยเอ็ด

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2563

ศาลากลางจังหวัด

- หมู่ - ถนน เทวาภิบาล ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 43519165 โทรสาร 43511353

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

8,299.45 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 20
มี อปท. จำนวน 203

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 72 แห่ง
อบต. 129 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง

1 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

52 แห่ง

สถานที่ขนถ่ายขยะมูลฝอย

0 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 53 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 52 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 0 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 ทม.ร้อยเอ็ด บ่อขยะทม.ร้อยเอ็ด หมู่ 10 บ้านหนองนาสว่าง ต.เหนือเมือง ถนน ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ต. ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด N/A ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) ถูกต้อง 103.94
2 อบต.หน่อม บ่อขยะอบต.หน่อม - ต. หน่อม อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
3 อบต.บ่อพันขัน บ่อขยะอบต.บ่อพันขัน หมู่ 5 บ้านแคน ดงคูดินทราย ต. บ่อพันขัน อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.35
4 อบต.หนองหมื่นถ่าน บ่อขยะอบต.หนองหมื่นถ่าน ที่สาธารณประโยชน์ ต. หนองหมื่นถ่าน อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
5 อบต.ทุ่งเขาหลวง บ่อขยะอบต.ทุ่งเขาหลวง หมู่ 4 พื้นที่สาธารณประโยชน ต. ทุ่งเขาหลวง อ. ทุ่งเขาหลวง จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.11
6 ทต.กู่กาสิงห์ บ่อขยะทต.กู่กาสิงห์ หมู่ 3 บ้านกู่กาสิงห์น้อย ต. ทุ่งเขาหลวง อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 0.25 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
7 อบต.บึงเกลือ บ่อขยะอบต.บึงเกลือ หมู่ 8 บ้านน้ำจั่นน้อย ต. ทุ่งเขาหลวง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.32
8 ทต.โพนทอง บ่อขยะทต.โพนทอง หมู่ 6 บ้านคำแข้ ต. ทุ่งเขาหลวง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 28 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 12.00
9 อบต.น้ำคำ บ่อขยะอบต.น้ำคำ หมู่ 15 บ้านน้ำคำ ต. ทุ่งเขาหลวง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
10 ทต.หัวช้าง บ่อขยะทต.หัวช้าง หมู่ 1 ที่สาธารณประโยชน์ดงนาป่า (หนองเซียงฝาง) ต. ทุ่งเขาหลวง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 100 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 13.00
11 ทต.หินกอง บ่อขยะทต.หินกอง หมู่ 2 บ้านเล้าข้าว ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 0 - ร้อยเอ็ด 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.50
12 ทต.ชัยวารี บ่อขยะทต.ชัยวารี หมู่ 13 บ้านศรีวิไล อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 11 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
13 ทต.ดงแดง บ่อขยะทต.ดงแดง หมู่ 15 บ้านกอก อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.14
14 อบต.ช้างเผือก บ่อขยะอบต.ช้างเผือก หมู่ 2 บ้านแดง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.70
15 ทต.อัคคะคำ บ่อขยะทต.อัคคะคำ หมู่ 8 บ้านอัคคะ อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
16 ทต.เมืองสรวง บ่อขยะทต.เมืองสรวง หมู่ 4 บ้านเหล่าฮัก อ. เมืองสรวง จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 16-0-81 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
17 ทต.หนองพอก บ่อขยะทต.หนองพอก หมู่ 8 บ้านหนองพอก อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.34
18 อบต.กุดน้ำใส บ่อขยะ อบต.กุดน้ำใส หมู่ 1 บ้านกุดน้ำใส อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
19 ทต.อาจสามารถ บ่อขยะทต.อาจสามารถ หมู่ 7 บ้านชูชาติ อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.50
20 ทต.เสลภูมิ บ่อขยะทต.เสลภูมิ หมู่ 5 บ้านท่าไคร้ อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 50 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
21 ทต.โพธิ์ชัย บ่อขยะทต.โพธิ์ชัย หมู่ 7 บ้านสว่าง อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
22 ทต.นาเมือง บ่อขยะทต.นาเมือง หมู่ 5 บ้านหนองว้า อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 20 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.40
23 อบต.คำไฮ บ่อขยะอบต.คำไฮ หมู่ 3 บ้านนางเตี้ย ต.คำไฮ อ.พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด 0 - ร้อยเอ็ด 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
24 ทต.เมยวดี บ่อขยะทต.เมยวดี หมู่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี อ. เมยวดี จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
25 อบต.ภูเงิน บ่อขยะอบต.ภูเงิน หมู่ 14 บ้านนาทม อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 6.00
26 อบต.ค้อใหญ่ บ่อขยะอบต.ค้อใหญ่ หมู่ 4 บ้านหนองคลี่ไฟ อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.20
27 ทต.หนองฮี บ่อขยะทต.หนองฮี หมู่ 10 บ้านเหล่ามุ่ง อ. หนองฮี จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.74
28 ทต.เกษตรวิสัย บ่อขยะทต.เกษตรวิสัย หมู่ 15 ป่าช้าสาธารณประโยชน์ อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 46 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 10.00
29 อบต.นาเลิง บ่อขยะอบต.นาเลิง หมู่ 2 บ้านแห่ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 0 - ร้อยเอ็ด 0.5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
30 อบต.อุ่มเม่า บ่อขยะอบต.อุ่มเม่า หมู่ 10 บ้านโคกนาคำ อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด N/A การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
31 อบต.ขอนแก่น บ่อขยะอบต.ขอนแก่น หมู่ 10 บ้านหนองหุ่ง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
32 ทต.ปทุมรัตต์ บ่อขยะทต.ปทุมรัตน์ หมู่ 11 บ้านบัวแดง ต.ปทุมรัตต์ อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 9.00
33 ทต.สุวรรณภูมิ บ่อขยะทต.สุวรรณภูมิ หมู่ 1 อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 13.00
34 ทต.โคกสูง บ่อขยะทต.โคกสูง หมู่ 2 บ้านหนองดง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.14
35 อบต.ทุ่งศรีเมือง บ่อขยะอบต.ทุ่งศรีเมือง หมู่ 5 บ้านหนองหูลิง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
36 ทต.เชียงใหม่ บ่อขยะทต.เชียงใหม่ หมู่ 10 บ้านเชียงใหม่ อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
37 อบต.ดงกลาง บ่อขยะทต.ดงกลาง หมู่ 2 บ้านกุดแคน อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 5 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
38 ทต.จำปาขัน บ่อขยะทต.จำปาขัน หมู่ 4 บ้านโคกฮัง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 4.00
39 ทต.คำพอุง บ่อขยะทต.คำพอุง หมู่ 8 บ้านคำพอุง อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.13
40 ทต.สามขา บ่อขยะทต.สามขา หมู่ 8 บ้านสามขา อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.12
41 อบต.ผาน้ำย้อย บ่อขยะอบต.ผาน้ำย้อย หมู่ 9 บ้านผาน้ำย้อย อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 4 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.92
42 อบต.หนองทัพไทย บ่อขยะอบต.หนองทัพไทย หมู่ 4 บ้านโพธิ์งาม อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 2.00
43 ทต.นาแซง บ่อขยะทต.นาแซง หมู่ 6 บ้านหนองสิน อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 10 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.03
44 อบต.คำไฮ บ่อขยะอบต.คำไฮ หมู่ 5 บ้านโป่ง อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 1.00
45 ทต.ขวาว บ่อขยะทต.ขวาว บ้านโนนยาง หมู่ 1 บ้านโนนยาง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.21
46 อบต.สระแก้ว บ่อขยะอบต.สระแก้ว หมู่ 6 บ้านโนนทราย อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 1 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.00
47 อบต.บ้านเขือง บ่อขยะอบต.บ้านเขือง หมู่ 13 บ้านดงเย็น อ. เชียงขวัญ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 3 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.23
48 ทต.เกาะแก้ว บ่อขยะทต.เกาะแก้ว หมู่ 6 ที่สาธารณะ อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 7 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50
49 อบต.สว่าง บ่อขยะอบต.สว่าง หมู่ 12 บ้านสว่าง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 6 การเทกองกลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 5.00
50 อบต.พนมไพร บ่อขยะอบต.พนมไพร หมู่ 11 บ้านชะโด อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 64 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 9.00
51 อบต.แสนสุข บ่อขยะอบต.แสนสุข บ้านโพธิ์น้อย หมู่ 12 บ้านโพธิ์น้อย อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 2.89
52 อบต.บ้านแจ้ง บ่อขยะอบต.บ้านแจ้ง N/A จ. ร้อยเอ็ด 0 - ร้อยเอ็ด 1 เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ ไม่ถูกต้อง 1.26
53 ทต.หนองผือ บ่อขยะทต.หนองผือ หมู่ 11 บ้านหนองผือ อ. จตุรพักตรพิมาน จ. ร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด 2 การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3.50